Kwaliteit op Maat, brancheorganisatie voor duurzaam werk

‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

Nieuwsbrief KoM 13 december 2021

Kabinetsformatie

Rutte IV volgt de arbeidshygiënische strategie. Na de toeslagenaffaire geldt de bronaanpak: kinderopvang wordt deels gratis. Wat brengt het Coalitieakkoord voor de arbosector? Zodra mogelijk leest u het op de KoM-site of in een extra nieuwsbrief.

Coronanieuws

Het belangrijke nieuws is er nog niet. Hoe ziekmakend is de omicronvariant? Komt er een coronatoegangsbewijs voor de werkvloer? Of voor winkels? Een voorman uit de detailhandel verwachtte dat minister De Jonge dat 14 december bekend zou maken. “Nu al zitten medewerkers ziek thuis na discussies aan de winkeldeur over de mondkapjesplicht.” Vechtpartijen bij winkels acht hij niet uitgesloten. Aldus de site van De Ondernemer

Klein coronanieuws

Bedrijfsarts Henk Hennink ziet ook voordelen van de coronacrisis. Bijvoorbeeld het telefonisch spreekuur: mensen hoeven niet te reizen en te wachten. Hennink merkt dat de werknemer “.. in zijn eigen huis met de kat op schoot en met een kopje van zijn eigen koffie meer ontspannen is dan in mijn wat steriele spreekkamer. Bovendien kunnen de partner of andere vertrouwelingen meeluisteren.” Hij hoopt dat we sommige lessen mee kunnen nemen naar de toekomst. Lees meer op TBV-online

Italiaanse universitaire onderzoekers volgden 671 asymptomatische medewerkers in de zorg voor en na coronavaccinatie. Gevaccineerde zorgmedewerkers verzuimen minder frequent en korter dan vóór vaccinatie. Dat suggereert dat vaccinatie effectief is voor de duurzaamheid van de zorgsector en de arbeidskosten. Lees het Open Access artikel in het Journal of Occupational and Environmental Medicine

Webinar ‘Een steviger rol van de werknemer bij re-integratie’

Tussen scepsis en optimisme

“Veel wegen leiden weliswaar naar Rome, welke de kortste en beste is, daar heb je de werknemer voor nodig. Die moet tenslotte de afstand overbruggen.” Dat stond op een sheet van Mark Droogers in zijn presentatie op het KoM-webinar 1 december. Zo’n pleidooi voor ‘meer regie van de al-of-niet-ziek-gemelde werknemer’, dat wordt algemeen onderschreven. Daar handen en voeten aan geven, dat is een stevige opgave – dat vinden ook KoM-leden blijkens een poll tijdens het webinar.

Die opgave speelt al lang, onder verschillende benamingen, voor de diverse betrokkenen. Mark schetste hoe het denken in de bedrijfsgezondheidszorg evolueerde. Ooit was de werknemer object, hij werd als ziek of niet ziek beoordeeld. Nu zijn Amplitie, Eigen regie en Shared decision making sleutelbegrippen, althans in de intenties van de professional. Maar om de werknemer z’n invloed waar te laten maken moet hij ondersteund worden.

Ondersteuning

Ditmer Rouwenhorst (Algemene Werkgevers Vereniging Nederland) en Hans Crombeen (FNV Bouw) trekken daaraan. Hun organisaties hebben voorzieningen in het leven geroepen met het online TipTrack resp. de Duurzame InzetbaarheidsAnalyse in persoonlijk gesprek met een adviseur van bouwinstelling Volandis (meer hierover in de documentatie voor het webinar, zie link onder). Er zijn uitstekende voorbeelden van de werking daarvan, dat wil zeggen in situaties dat de werkgever het aanjaagt. Dan lijkt de paradox dat regie van de werknemer hangt op initiatief of regie van de werkgever. De meningen daarover verschillen – aldus ook KoM-leden in een poll.

Mark Droogers onderstreepte hoe het systeem expert- of werkgevergedreven is. Eigen initiatief van de werknemer wordt zelden beloond.

Consulent

Feitelijk gebruik van voorzieningen en budgetten is er veel minder dan mogelijk. FNV Bouw werkt met een oplossing waarbij bondsconsulenten de mensen ‘achter de vodden zitten’: aandringen op afspraak maken voor PAGO en DIA-gesprek, nabellen over het vervolg.

Een conclusie is overduidelijk: er moet veel meer gebeuren dan aanbieden van opties. Waarnemend KoM-voorzitter Dianne van der Putte, in haar slotwoord, benadrukte dat én de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokkenen. De achter-de-vodden-consulent, die blijft in het geheugen!

De polls en uitgebreider informatie vindt u op de KoM-site; ook kunt u het webinar terugkijken

Bij burn-outklachten spelen vele oorzaken een rol

Wiersma: aandacht nodig voor organisatieniveau en samenleving

“Voortgang psychosociale arbeidsbelasting”, dat is de neutrale titel van een brief van staatssecretaris Wiersma, de waarnemend minister van SZW, aan de Tweede Kamer. De elf pagina’s beschrijven een veelheid aan initiatieven en lopende activiteiten. De bewindspersoon schrijft met waardering over de Brede Maatschappelijke Samenwerking burn-outklachten (BMS). Daarin nemen deel experts en organisaties waaronder Kwaliteit op Maat*, met focus op primaire en secundaire preventie van psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

‘Te veel zaak van het individu’

Wiersma wijst op de vele oorzaken die een rol spelen bij ontstaan van burn-outklachten, en dus het belang van een breed pakket van maatregelen. Volgens hem “.. is (de preventie van) burn-outklachten nog teveel een zaak van het individu; er is daarnaast meer aandacht nodig voor interventies op organisatieniveau en de aanpak van risicofactoren en oorzaken die gelegen zijn in de maatschappij.” Hij benoemt de volgende activiteiten:

• het lopende Meerjarenprogramma RI&E zal werkgevers en werknemers handvatten geven; in concreto wordt de risicocategorie PSA in de online applicatie Route naar RI&E verbeterd, ook voor de permanente dialoog tussen werkgevers en werknemers. TNO is gevraagd om met de stakeholders een overzicht te maken van interventies op het niveau van individu, organisatie en maatschappij.

• Het ministerie van VWS steunt een ketenaanpak ‘Voorkomen van mentale klachten bij zorgmedewerkers’, met de NVAB als trekker en steunend op een wetenschappelijk onderbouwde leidraad tegen mentale klachten bij zorgmedewerkers. Dit vanuit het algemene VWS-Meerjarenprogramma Depressiepreventie.

• De ministeries van SZW en VWS verzorgen samen de publiekscampagne ‘Hey, het is oké’ om op de werkvloer psychosociale problematiek meer bespreekbaar te maken.

• Wiersma geeft een overzicht van maatregelen en ingezet geld om het werk in publieke sectoren als onderwijs, zorg en welzijn te verlichten, zoals gevraagd door sectorale en landelijke vakbonden. Verdere actie is aan een nieuw kabinet. De coronacrisis heeft de al langer spelende problematiek van aanhoudende personeelstekorten in zorgbranches verder onder druk gezet. VWS zette al in op initiatieven voor (tijdelijke) inzet en opleiding. Aldus de bewindspersoon.

Nationaal Preventieakkoord Mentale Gezondheid

Medio mei sloten VNO-NCW en MKB-Nederland zich aan bij een brede initiatiefgroep voor mentale gezondheid. Die 24 organisaties bepleitten bij kabinetsinformateur Hamer een uitbreiding van het  bestaande Nationaal Preventieakkoord met een vierde onderdeel, een Nationaal Akkoord Mentale Gezondheid in 2022. De mentale veerkracht van alle generaties moet vergroot worden. “Als bijvoorbeeld prestatiedruk al bij kinderen een groot probleem is, moeten we kijken wat de achterliggende oorzaken zijn en hoe we daar passende oplossingen vinden”, zo schreven de werkgeversorganisaties in hun nieuwsbericht.

Voor hen is er goed nieuws. Wiersma verwijst dit niet naar het komende kabinet. Met VWS loopt inmiddels een verkenning van zo’n akkoord, deel van de “.. aanpak van risicofactoren en oorzaken die gelegen zijn in de maatschappij.”

Per saldo

Wiersma spreekt van een tussenevaluatie van het BMS-programma eind 2023.

Als we nu al een tussenevaluatie maken? Dan valt op dat vakbonden in publieke sectoren een succesje bereikten: bespreekbaar maken dat psychosociale arbeidsbelasting mede van doen heeft met personele onderbezetting. Zullen bonden in de private sector dit ook op de agenda zetten bij de Brede Maatschappelijke Samenwerking burn-outklachten? Of zou het door werkgevers bepleitte Nationaal Preventieakkoord Mentale Gezondheid voldoen? Hier ligt voor TNO nog een uitdaging als ze met stakeholders een overzicht maakt van interventies op het niveau van individu, organisatie en maatschappij.

* Deze BMS bestaat uit: ministerie van SZW, sociale partners, kennisinstituten en branche- en beroepsverenigingen. Ze heeft drie zittingen gehad, waarbij Dianne van der Putte Kwaliteit op Maat vertegenwoordigde.

De brief van de staatssecretaris

De KoM-nieuwsbrief van 19 juli 2021, “Werkgevers ambigu over burn-outklachten” informeerde uitgebreid over het streven van werkgeversorganisaties naar een Nationaal Preventieakkoord Mentale Gezondheid

De campagne ‘Hey, het is oké’ bevat veel informatie, voorbeelden, tips voor de werkvloer 

Onafhankelijke arbodiensten tonen grote groei

‘Kleinere arboondernemingen innovatiever’

Er is nogal wat beweging in het aanbod op de arbomarkt: fusies, overnames, acquisities. Grotere partijen lijken de dienstverlening wat betreft preventie in te lijven door aankopen van kleinere. Daarnaast blijkt arbodienstverlening economisch crisisproof. Eén op de twintig arbodienstverleners is actief bezig geweest met een transactie. Aldus overnameadviesbureau BHB Dullemond.

Opmerkelijke uitspraken

Dit bureau brengt halfjaarlijks een Overnamemonitor arbodiensten uit. Het schrijft onder meer: “Over het algemeen zijn de kleinere Arboondernemingen sterker en innovatiever in het aanbieden van diensten op het gebied van werkgeluk en duurzame inzetbaarheidsprogramma’s. Zij zijn doorgaans flexibeler en daardoor beter in staat het benodigde maatwerk te leveren.” En: “Een arbodienst met een sterk track record voor preventie doet het in deze markt goed.” Dat is interessante informatie voor de kleine en middelgrote arbodiensten die zich verenigd hebben in Kwaliteit op Maat. Op welke statistiek of gedegen bron baseert Dullemond zich? Gevraagd naar zo’n basis mailt het bureau aan uw redacteur dat het om kwalitatieve informatie gaat, uit haar contacten met ondernemers in de arbomarkt. Op basis daarvan benoemt het bureau ook een verschuiving: werkgevers zouden steeds meer het nut inzien van preventie. Volgens hen zal een arbodienst het goed zal blijven doen met zo’n toekomstbestendig businessmodel. En ze zien de laatste twee jaar dat assurantietussenpersonen steeds vaker arbodiensten overnemen om hun klanten breder van dienst te zijn. Ook risicoadviseur Sociale Zekerheid René van Harrewijn wijst op LinkedIn op de ontwikkelingen op de verzekeringsmarkt. Daardoor zoeken grotere intermediairs mogelijkheden voor versterken van de eigen positie. “De arbodienstverlening blijkt zich daar uitstekend voor te lenen.”

Hoe zit het na 2 jaar?

BHB Dullemond en anderen varen wel bij deze markt. Heel andere geluiden zijn ook te horen. Lars Scheurer van Arbodienst Richting reageert op LinkedIn. Hij ziet overnames leiden tot veel verloop van goed gekwalificeerd personeel en verlies van klanten. Daarvan profiteren de onafhankelijke diensten, “.. dankzij het feit dat steeds meer werkgevers en diverse verzekeraars bewust kiezen voor onafhankelijke arbodienstverlening. .. Het is in zo’n markt belangrijk te monitoren of bij de diverse overnames 1 + 1 na 2 jaar nog wel 2 is…” Uw redacteur zit op het vinkentouw of BHB Dullemond dat ook gaat monitoren.

De overnamemonitor nr. 1   en overnamemonitor nr. 2

Verbond van verzekeraars over verzekering beroepsziekten

“De drempel voor de benadeelde om zijn claim [vanwege een beroepsziekte] toegewezen te krijgen, is in het huidige systeem (te) hoog, kostbaar en ongewis. .. En dan is het schadeafwikkelingstraject, zelfs als de claim wordt toegewezen, ook nog eens onaanvaardbaar lang. Het duurt vaak een jaar of zes.” Wie zegt dit? Een advocaat die regelmatig verweerder is voor verzekeraars bij rechtszaken rond beroepsziekten. Hij meent dat veel problemen kunnen worden voorkomen met een verzekering voor beroepsziekten, zo schrijft het Verbond van Verzekeraars in een nieuwsbericht. Het is opvallend dat het Verbond zo’n verzekering aan de orde stelt nu de lastigste problematiek – ernstige beroepsziekten door gevaarlijke stoffen – ondervangen wordt door een regeling van overheidswege. Lees het op de KoM-site

Doe uw voordeel met onze website!

Op de site van de KoM vindt u vele pagina’s met documentatie en ontwikkelingen. Onder tabblad Service vindt u pagina’s waar KoM-leden hun voordeel mee doen, voor klanten en zich zelf.

LinkedInWebsite