Kwaliteit op Maat, brancheorganisatie voor duurzaam werk

“Alle sectorplannen bij elkaar moeten uiteindelijk epidemiologisch voldoende effectief zijn om de verspreiding van het virus voldoende te remmen.”

Het kabinet leunt sterk op sectorplannen bij de waarschijnlijk komende coronagolf. U leest het in de Kennisnieuwsbrief COVID-19 en arbeidsgerelateerde zorg. De vier beroepsverenigingen en Kom, OVAL en NCvB brengen die met het RIVM uit, naar verwachting in week 30.

U kunt zich abonneren op de kennisnieuwsbrief: https://www.kiza.beroepsziekten.nl/

Nu alvast meer weten? De brief van het kabinet over de lange termijn aanpak.

Verder in deze KoM-nieuwsbrief van 11 juli 2022

Beroepsziekten door gevaarlijke stoffen moeten nu hoger op de arbo-agenda

Minister van Gennip publiceert Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt – Twee stevige aandachtspunten voor de arbosector

– Tweede ziektejaar gericht op tweede spoor  Werkgevers- en werknemersorganisaties hadden een complexe uitruil bereikt.

– Aanpassingen in arbeidsongeschiktheidswetgeving Het kabinet laat zich nog niet uit over een wens van een kamermeerderheid onder aanvoering van Pieter Omtzigt

Verbeteren van de sociaal-medische dienstverlening van UWV – Raad van Bestuur speciaal uitgebreid

De stand in Den Haag – Financiële steun voor de opleiding van bedrijfsartsen? Overleg uitgesteld …

Stijging WIA-instroom verder geanalyseerd – en nauwelijks verder verklaard

De TSB  gaat van start, onthoud die afkorting!

Beroepsziekten door gevaarlijke stoffen moeten nu hoger op de arbo-agenda

Per januari 2023 start de TSB, de Tegemoetkomingsregeling Stoffengerelateerde Beroepsziekten, voor in eerste instantie drie beroepsziekten. Een samenwerkingsverband, het Landelijk Expertise Centrum Stoffengerelateerde beroepsziekten (LEXCES), verzorgt per 1 juli de kennis voor een op te bouwen lijst van ernstige stoffengerelateerde beroepsziekten. Het ministerie van SZW vierde eind juni de officiële opening van het LEXCES met een druk bezochte bijeenkomst. Ook minister van Gennip was er.

Observaties

In het deeldossier op de KoM-site leest u meer over de regeling. Hier is het de plaats voor wat informele observaties.

– Het LEXCES is een samenwerkingsverband van vier universitaire instellingen met het Rijksinstituut RIVM; een unieke opgave qua ‘governance’ aldus kwartiermaker Lint. Het bureau wordt gevestigd bij het RIVM. Spanningen lijken ingebouwd, maar de voorzitter zal dat aankunnen; het is em. Hoogleraar Risk Assessment Sciences Heederik, op de foto met de minister. In de arbosector geniet hij onder meer bekendheid door het systeem gezondheidsbewaking voor werknemers werkzaam met meel(stof).

– De FNV was op de bijeenkomst vertegenwoordigd met de vicevoorzitter, aan werkgeverszijde zag uw redacteur niet zo’n hoge vertegenwoordiger.

– De gegeven presentaties riepen vanuit de zaal een vraag op of de betrokken bedrijfsartsen voldoende onafhankelijk zijn geweest; de presentator ging niet mee in dat frame, hij hekelde juist de medisch specialisten die contact met de bedrijfsarts afhouden.

– Hoe dan ook, in de zaal en de wandelgangen was het duidelijk: beroepsziekten door gevaarlijke stoffen moeten nu hoger op de agenda van de arboprofessional, niet in het minst ook van de bedrijfsarts.

Het deeldossier op de KoM-site

Minister van Gennip publiceert Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt

Twee stevige aandachtspunten voor de arbosector

“Kabinet: vast contract wordt weer de norm”. Dat is de kop boven een NRC-artikel 5 juli over de voornemens van het kabinet wat betreft de arbeidsmarkt. In de slotregels trekt de krant die kop twijfel. Minister van Gennip heeft nog veel uit te zoeken: “Bijvoorbeeld hoe ze gaat voorkomen dat werkgevers de nieuwe regels met slimme trucs omzeilen, wat in het verleden vaak gebeurd is.”

Dit tekent de complexiteit van de beoogde hervorming op de arbeidsmarkt. Goede intenties heeft het kabinet volop: oproepcontracten vervangen door basiscontracten, meer regulering van uitzendsector en -contracten, werkloosheidsuitkeringen in deeltijd voor wendbaarder ondernemen, werknemers van werkgever-naar-werkgever begeleiden, schijnzelfstandigheid tegengaan door de opdrachtgever/werkgever te laten bewijzen dat betrokkene geen werknemer is. De minister gebruikt de brief om te informeren over de stand van uitwerking van een goede intentie van medio 2019: de verplichte verzekering arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen. Het onderwerp is zo complex dat uitvoering op z’n vroegst in 2027 mogelijk is.

De werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland reageerden gematigd positief op de Hoofdlijnenbrief. De FNV toont zich ‘tevreden, met wat kritische kanttekeningen’.

Op de KoM-site vindt u een overzicht van de 29 voornemens. Bij slechts enkele onderdelen is invoering binnen deze kabinetsperiode te vermoeden.

In deze nieuwsbrief belichten we punten met relevantie voor de arbosector.

Tweede ziektejaar: tweede spoor

Het coalitieakkoord meldde al het voornemen om re-integratie in het tweede ziektejaar te richten op werk bij een andere werkgever (het tweede spoor). Dit steunt op een deel van het SER-advies medio 2021. Werkgevers- en werknemersorganisaties hadden een complexe uitruil bereikt, ook over een verzekering die al dan niet verantwoordelijkheid van de werkgever in het tweede ziektejaar zou overnemen. Als trouwe lezer van de KoM-nieuwsbrief weet u dat vervolgens diverse werkgeversorganisaties ongefundeerd hoge verwachtingen hadden, en er vooral veel verwarring was.

Minister van Gennip laat de kwestie bij sociale partners. Ze schrijft: “Sociale partners zijn nog onderling in gesprek over de uitwerking … Voor deze maatregel heeft het kabinet structureel €310 miljoen euro gereserveerd.”

Aanpassingen in arbeidsongeschiktheidswetgeving

Minister van Gennip bereidt een brief voor die ze aan het eind van de zomer naar de Kamer zal sturen, over verbeteren van arbeidsparticipatie en positie van arbeidsongeschikten. Ze kijkt met sociale partners naar de materie, de brief zal ook “de voortgang rondom het sociaal-medisch beoordelen” toelichten. De betreffende paragraaf 4.4. blinkt uit in nietszeggendheid. Bij de trouwe lezer van de KoM-nieuwsbrief gaan nu natuurlijk lichtjes op, zoals de volgende.

– De minister broedt vermoedelijk nog op de eerdere kritiek van sociale partners dat de WIA-beoordeling mede steunt op ‘niet-bestaande functies’.

– Waarschijnlijk het hele kabinet worstelt nog met de wens om de drempel voor arbeidsongeschiktheid te verlagen van 35 naar 25 of 15%. Dat is een wens van sociale partners, en van een kamermeerderheid, in een motie vastgelegd, onder aanvoering van Van Gennips voormalige partijgenoot Omtzigt.

– Minister Koolmees startte meer dan een jaar geleden overleg met sociale partners over vereenvoudigingen in het WIA-keuringsregime in verband met het tekort aan verzekeringsartsen.

Aan het eind van de zomer zullen we zien of en wat voor deal de minister en partners bereiken.

De Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt 5 juli 2022

De reactie van VNO-NCW en MKB-Nederland 5 juli 2022

De reactie van de FNV 5 juli 2022

Een weergave van de plannen door de Algemene Werkgevers Vereniging Nederland 6 juli 2022

Het overzicht van voorgenomen maatregelen op de KoM-site

Foto FNV: uitzendkrachten bij KLM bereikten met de bond dat ze voortaan hun rooster twee weken tevoren horen.

Verbeteren van de sociaal-medische dienstverlening van UWV

Raad van Bestuur speciaal uitgebreid

De wachttijd voor een WIA-claimbeoordeling is inmiddels 18 weken, 10 meer dan de wettelijke termijn. Dat meldt UWV eind juni in een persbericht. (Pikant: begin april sprak minister van Gennip in de Tweede Kamer nog over 17 weken wachttijd.) Het persbericht is positief van toon. De Raad van Bestuur van UWV heeft een extra bestuurder. Het gaat om Johanna Hirscher, eerder partner bij McKinsey & Company. Ze was al tijdelijk RvB-lid als vervanger vanwege zwangerschapsverlof; tot 2025 zit ze in de RvB speciaal voor verbeteren van de sociaal-medische dienstverlening.

Gaat ze in die 2,5 jaar het tekort aan verzekeringsartsen oplossen? Dat lijkt hoog gegrepen. De berichten van het ministerie en UWV spreken neutraal over verbetering in de dienstverlening.

Doortastende bestuurder

Maar bestuursvoorzitter Camps noemt haar op de UWV-site een “.. doortastende bestuurder met hart voor de publieke dienstverlening .. [en] veel ervaring met verandermanagement. Zij is bij uitstek geschikt om deze lastige klus op zich te nemen.” Hirscher zelf noemt de achterstanden bij de sociaal-medische beoordelingen misschien wel de grootste van de uitdagingen. “Ik wil me met al mijn energie inzetten om dit samen met alle betrokken collega’s binnen UWV aan te pakken.”

Dit alles suggereert dat het UWV-bestuur snel meer werk wil maken van effectiever inzetten van de verzekeringsarts. Er draaien inmiddels vier regio-experimenten waar de verzekeringsarts leider is van een multidisciplinair team voor beoordeling; bij verzekeringsartsen is dit omstreden, volgens Camps zijn er positieve ervaringen. Criticaster Algra meldt dat de “caseload van de UWV-verzekeringsarts is gedaald tot één per dag”. Kwaliteit op Maat wenst Johanna Hirscher veel succes, en dat bedoelen we niet cynisch.

Het persbericht van UWV over de benoeming.

Blogger Algra spreekt van “Een ongelooflijke puinhoop”

De stand in Den Haag

Financiële steun voor de opleiding van bedrijfsartsen? Overleg uitgesteld …

De Tweede Kamer is met reces, van 8 juli tot 5 september. Wat is de stand van zaken van wetsvoorstellen e.d. met betekenis voor de arbosector?

– Toekomst arbeidsmarkt, met name terugdringen flexibele arbeid. Minister van Gennip publiceerde een omvangrijk document, zie bovenstaand artikel.

– Wetsvoorstel RIV-toets zonder verzekeringsarts; kamercommissie wacht nog op informatie van minister alvorens te besluiten over plenaire behandeling.

– Aangekondigd wetsvoorstel voor mogelijkheid van alcohol- en drugscontrole op werknemers in te bepalen functies in hoog-risico bedrijven met gevaarlijke stoffen: kan op steun van coalitie rekenen. D66 was ooit uiterst kritisch op ‘t voornemen van toenmalig staatssecretaris Van Ark, de partij liet zich hierover in de kamercommissie 12 mei 2022 niet horen, ook niet toen de PvdA betoogde dat er voor gezond en veilig werk andere zaken meer prioriteit hebben.

– Initiatiefwet PvdA: arbowetswijziging voor gesprek tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd; op lijst voor behandeling in plenaire Tweede Kamer. Volle steun vanuit coalitie is niet zeker, de Sociaal-Economische Raad in haar advies over hybride werken pleit tegen nieuwe wetgeving en vóór opname in arbocatalogi etc.

– Initiatiefwet Groen Links: arbowetswijziging voor verplichte vertrouwenspersoon; op lijst voor behandeling in plenaire Tweede Kamer. Volle steun vanuit coalitie is niet zeker, anderzijds is het moeilijk denkbaar dat coalitie dit laat stranden.

– Uitvoering sociale zekerheid, knelpunten die UWV en SVB signaleren: kamercommissie werkt toe naar rondetafelgesprek met betrokkenen.

– Er is nog steeds geen duidelijkheid over de sinds oktober 2020 (!) breed bepleite financiële steun voor de opleiding van bedrijfsartsen; het ministerie stelde in maart jl. een overleg met KoM en anderen uit, we hebben toen ons ongenoegen laten blijken. We hebben 7 juli nog eens gerappelleerd. Dat leidde tot de belofte om medio augustus een datum voor overleg te gaan zoeken. We hebben op beleefde wijze ons ongenoegen laten blijken.

– Tenslotte: het is een kabinetsgewoonte om in de eerste twee weken van het reces nog belangrijke stukken naar de Kamer te sturen. Als er aanleiding voor is, krijgt u een extra nieuwsbrief.

De KoM-nieuwsbrief verschijnt in de zomerperiode in een lagere frequentie. De eerstvolgende uitgave ligt 1 augustus op uw digitale mat. 

Welkom voor wie terug komt van vakantie. Voor wie gaat: veel plezier, rust goed uit, we hebben elkaar straks weer nodig!

Stijging WIA-instroom verder geanalyseerd – en nauwelijks verder verklaard

Verklaart corona de WIA-toename? Diverse nieuwsberichten suggereren het. Vooralsnog ten onrechte.

Over de eerste 8 maanden van 2021 had UWV een WIA-toename gesignaleerd. Die kon voor bijna de helft verklaard worden door gangbare factoren als toename van de verzekerde populatie, hogere pensioenleeftijd, voorschotten bij gebrek aan voldoende verzekeringsartsen en herlevingen van eerder beëindigde uitkeringen. UWV en desgevraagd de minister beloofden nadere analyse. Die verscheen in april in een UWV-kennisverslag. Dat voegde nauwelijks iets toe. De toename over heel 2021 was voor bijna de helft met dezelfde factoren verklaarbaar. Daarnaast zijn er vrijwel alleen vermoedens over indirecte corona-effecten: lastiger re-integratie, opgelopen wachttijden in de zorg.

Per saldo

Dit is zorgwekkend. De gebreken in informatie belemmeren preventie. WIA-instroom lijkt meer onbeheersbaar. De kamercommissie voor SZW had al eerder uitleg gevraagd van minister van Gennip, tot dan stopt de commissie het werk aan het wetsvoorstel ‘RIV-toets zonder verzekeringsarts’. Vooralsnog heeft de minister geen informatie voor een goede uitleg.

Lees het volledige artikel op de KoM-site

Doe uw voordeel met onze website!

Op de site van de KoM vindt u vele pagina’s met documentatie en ontwikkelingen. Onder tabblad Service vindt u pagina’s waar KoM-leden hun voordeel mee doen, voor klanten en zich zelf.

LinkedInWebsite