Kwaliteit op Maat, brancheorganisatie voor duurzaam werk

12 oktober 2020

In deze KoM-nieuwsbrief​:

Kwaliteitstafel Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde luidt noodklok – Staatssecretaris Van ’t Wout laat wachten

D66 heeft mysterieuze opvatting: plicht loondoorbetaling bij ziekte korter voor mkb, collectief verzekerd

Arbeidsbelasting, re-integratie, loondoorbetaling: informatief webinar KoM 

Zwangeren en corona in Zweden en Nederland, maakt bedrijfsgezondheidszorg het verschil?

Lering uit de coronacrisis: ‘Pas toe, nu zaken nog vloeibaar zijn’. De zorgsector heeft hoog verzuim

Een derde jaar loondoorbetaling bij ziekte werkt

TNO: ‘Goede veerkracht bij thuiswerkers’ 

Kwaliteitstafel Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde luidt noodklok

Staatssecretaris Van ’t Wout laat wachten

Het tekort aan bedrijfs- en verzekeringsartsen brengt medische zorg voor werkenden in gevaar. Dat voorzien KoM en andere partijen uit het veld, verenigd in de ‘Kwaliteitstafel Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde’. Ze bepleiten snelle actie. Een officiële reactie van SZW-staatssecretaris Van ’t Wout is er nog niet.

Over de Kwaliteitstafel

In juni 2018 is deze ingesteld door toenmalig staatssecretaris Van Ark. Er zijn 30 partijen vertegenwoordigd, voor KoM deden Madelijn de Kleine en Dianne van der Putte mee. Doel is  het bevorderen van instroom in de beroepen van bedrijfs- en verzekeringsarts. Dit mede door een duurzame kennisinfrastructuur en kwaliteitsontwikkeling voor beide beroepsgroepen. Tevens bevat de taakopdracht “een uitvoerbaar en gedragen model voor de structurele financiering van het kwaliteitsbeleid.” Op 2 oktober was de slotzitting, met presentatie van de vele producten. KoM-mers kregen die dag het nieuwsbericht.

Alle partijen stellen dat de overheid mee moet financieren. “Te starten met een op korte termijn op te zetten noodfonds om de opleidingen voor bedrijfs- en verzekeringsartsen nog in het komende jaar  te kunnen uitbreiden en het praktijkdeel te verstevigen.” Het standpunt van het ministerie van SZW was dat de markt het alleen moet dragen – dat lijkt steeds minder houdbaar.

Politiek aan zet

Van ’t Wout had een videoboodschap. Rob Kok, voorzitter van de verzekeringsartsen, noemde die op LinkedIn “.. een hoopvolle boodschap voor vervolg en structurele financiering die juist nu erg nodig is.” De video van de bewindspersoon is niet openbaar gemaakt en niet te vinden op de site van SZW. Het ministerie en de bewindspersoon broeden ongetwijfeld op een formeel standpunt aan de Tweede Kamer. We houden u op de hoogte.

In een volgende nieuwsbrief geeft Madelijn de Kleine meer inside insight.

Kwaliteitstafel, overzicht opgeleverde producten

D66 heeft mysterieuze opvatting

Vernieuwing van de arbeidsmarkt, waaronder één in plaats van twee jaar loondoorbetaling bij ziekte: ‘Borstlap’ bepleitte het in januari, minister Koolmees beloofde een kabinetsstandpunt erover in het najaar. Dat is er nog steeds niet. Kwaliteit op Maat zit voor u op het vinkentouw. Het D66-verkiezingsprogram, geconcipieerd onder Koolmees’ voorzitterschap, bevat een vingerwijzing: “We verkorten de termijn van loondoorbetaling bij ziekte voor kleine en middelgrote werkgevers naar één jaar. Het tweede jaar verzekeren we collectief. We verminderen hiermee de risico’s voor de werkgever.” Met andere woorden, D66 kiest voor wat in het huidige Regeerakkoord ondoenlijk en duur bleek. Met instemming van sociale partners kwam Koolmees met de MKB verzuim-ontzorg-verzekering en forse premiekorting. Nog raadselachtiger vervolgt het program: “De re-integratieverplichtingen laten we beter aansluiten bij de mogelijkheden die werknemers daartoe hebben.”

Arbeidsbelasting, re-integratie, loondoorbetaling: informatief webinar met Frederieke Schaafsma

Bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen: hun communicatie en afstemming kan beter. In het belang van WIA-aanvragers en werkgevers. Daartoe dient het omvangrijke studieproject BAR, Beschrijving Arbeidsbelasting en Re-integratie. De nieuwe hoogleraar Frederieke Schaafsma (foto) informeerde deelnemers aan het KoM-webinar 6 oktober. En ze informeerde en discussieerde over de dilemma’s rond loondoorbetaling bij ziekte. Mogelijk kiest het kabinet ervoor om de periode van twee naar een jaar terug te brengen. Frederieke vindt continuïteit in verzuimbegeleiding belangrijk. Denk aan mensen met PTSS of kanker.

Zwangeren en corona

Maakt bedrijfsgezondheidszorg het verschil?

Zweden heet losser te zijn in corona-aanpak. De Arbeidsinspectie in het land vaardigde op 18 september een ‘beleidsregel’ uit: zwangeren mogen niet met COVID-19 patiënten werken. In Nederland mag dat wel. Dat is soms omstreden. Wat leren we van Zweden?

Geen specifieke kennis

De expert van de Zweedse dienst motiveert met diverse onderzoeken: infecties geven in het algemeen een groter risico op vroeggeboorte, keizersnede en groeiachterstand bij de foetus. Bij de onduidelijke stand van kennis over het coronavirus, leidt het voorzorgsbeginsel tot dit ‘arbeidsverbod’. Het RIVM baseert haar richtlijn d.d. 2 juni op zulk onderzoek en buitenlandse richtlijnen: zwangeren kunnen in principe hun werk blijven doen, met goede voorlichting en strikte toepassing van de coronamaatregelen; dit vanuit het voorzorgsbeginsel.

Individuele risico-inschatting en maatwerk

In Nederland is ander werk voor de zwangere natuurlijk een optie. Maar wat als dat echt niet kan? Het RIVM schrijft: “Op individueel niveau kan de bedrijfsarts anders adviseren en afwijken van het opgestelde beleid met een advies op maat over de beste aanpak.” Het instituut wijst op het belang van goed overleg van de vrouw en werkgever, waarbij “..altijd een individuele risico-inschatting en maatwerk nodig [is]. Hierin adviseert de bedrijfsarts.”

Oproep: meld uw dilemma’s

Enkele KoM-leden signaleren soms druk vanuit werkgevers als ze de bezetting niet rond krijgen; zwangeren voelen zelf ook verantwoordelijkheid; en bedrijfsartsen zijn zeker niet altijd betrokken. We roepen u op: meld uw dilemma’s (en oplossingen): info@kwaliteitopmaat.com.

Per saldo: stelselvergelijking nuttig

Het is bekend: cultuur van landen leidt tot verschillen in corona-aanpak. Een interessante te onderzoeken vraag is of er meer een materiele kwestie speelt. De arbeidsgeneeskunde in Zweden is van hoog niveau, maar is buiten grote bedrijven matig beschikbaar. Zien we hier toch een opsteker voor het Nederlandse stelsel van bedrijfsgezondheidszorg?

Arbeidsinspectie Zweden

RIVM Nederland

Verzuim en meer: lering uit de coronacrisis

‘Pas toe, nu zaken nog vloeibaar zijn’

In de coronacrisis onderzochten veel organisaties hun functioneren en de situatie van medewerkers. Partijen betrokken bij personeel en goed werkgeverschap in de zorgsector deelden en analyseerden hun documentatie.  Ze zien als rode draad zeven versnellers die “.. helpen gezond en veilig werken in de zorg structureel te verbeteren. Pas ze vooral toe, nu zaken nog vloeibaar zijn.”

De organisaties zijn actief wat betreft verzuim, zorgverzekering, pensioen, HR-expertise en maatschappelijk advies voor de sector. Enkele voorbeelden van de versnellers genoemd in het whitepaper:

Gezond organisatieklimaat  De corona-uitbraak zorgde voor veel aandacht vanuit het management en meer betrokkenheid van de leidinggevenden. Medewerkers gaven in de bevraging ook hogere scores voor onder meer communicatie in de organisatie, duidelijkheid en participatiemogelijkheden van zorgprofessionals.

Fitheid van de zorgprofessional  De uitbraak eiste z’n tol, fysiek en vooral mentaal. Lering is dat

zorgprofessionals geboden individuele ondersteuning weinig gebruiken. Hun voorkeur is het bespreken van thema’s in het team. Succesvol blijkt daar eenvoudige communicatie, te beginnen bij één thema, en de boodschap te herhalen.

Samenwerking versnelt  “Er is één missie, de focus is helder.” Er werd makkelijker samengewerkt over de grenzen van de eigen functie, afdeling en organisatie.

Versoepeling en coulance  De aanpak van bureaucratie en regelgeving kwam in crisis pas echt in een versnelling. Zo schortte het Openbaar Ministerie handhaving op ter wille van soepeler toegang tot medische dossiers.

Verzuim vraagt goed werkgeverschap en adviseurschap

Maar: het ziekteverzuim was in het tweede kwartaal dit jaar 6,66%. Dat is ongekend hoog voor een tweede kwartaal, fors boven wat statistisch te verwachten zou zijn. Achtergrond van de stijging is waarschijnlijk de COVID-19 uitbraak. Echter, het langdurige verzuim nam voordien al langere tijd toe, vooral bij mensen jonger dan 26 jaar. De meldingsfrequentie is het hoogste in juist deze groep.

Arboprofessionals werkzaam in de zorg doen er goed deze cijfers te bestuderen. Zij hebben wat betreft het verzuim een stevige opgave. Dit rapport onderstreept het belang van goed werkgeverschap en de versterking daarvan door een professioneel sociaal (geneeskundig) adviseurschap.  Link naar rapport

 

Een derde jaar loondoorbetaling bij ziekte werkt  Een ongerijmde tekst? Er zit enige waarheid in. UWV en Panteia onderzochten de (leer)effecten van een verlenging van de loondoorbetaling na het tweede jaar ziekte / loondoorbetaling. Ze vonden dat de verlenging leidt tot relatief veel werkhervatting en relatief lage WIA-instroom.

Lees meer op de site van Kwaliteit op Maat

‘Goede veerkracht bij thuiswerkers’  Berichten over thuiswerken buitelen over elkaar. TNO heeft waarschijnlijk gedegen cijfers. Werknemers thuis lijken veerkracht te tonen. Ze werken zelfs meer uren. Er is inzicht in het aandeel thuiswerk per sector.

Lees meer op de site van Kwaliteit op Maat

Doe uw voordeel met onze website!

Op de site van de KoM vindt u vele pagina’s met documentatie en ontwikkelingen. Onder tabblad Service vindt u pagina’s waar KoM-leden hun voordeel mee doen, voor klanten en zich zelf.