‘Bedrijfsgezondheidszorg onder de maat’ zegt FNV

14 september 2020

In deze nieuwsbrief​:

Wat brengt Prinsjesdag? KoM organiseert 6 oktober webinar over loondoorbetaling en overige actualiteit

CORONA Harvard geeft opmerkelijk advies: ‘Zet een gezondheidswetenschapper in de Raad van Bestuur’

Arbeidsongeschiktheid door langer doorwerken? Onderzoekers van RU Groningen en UWV benadrukken belang tweede spoor re-integratie

‘Bedrijfsgezondheidszorg ver onder de maat’ – KoM wil project Arbovisie 2040 aangrijpen voor draagvlak

Verhaal uit de frontlinie: ‘Trots op mijn bijdrage in de vitale slachtsector’

‘Bent u arboprofessional en heeft u een vraag? SER Arboplatform zoekt antwoord of helpt op weg’

Doordenken interpretatie vangnetregeling arbodienstverlening – mag een werkgever niet meer dan één arbodienst contracteren?

Heeft of weet u praktijkplekken voor het coschap ‘Arbeid en Gezondheid’?

Karin Proper benoemd tot bijzonder hoogleraar Arbeid, Gezondheidsbevordering en Beleid 

Wat brengt Prinsjesdag?

Webinar KoM 6 oktober over loondoorbetaling en overige actualiteit

Nieuws lekt (on)bedoeld uit, brengt Prinsjesdag nog echte verrassingen? De arbosector kijkt uit naar de opvatting van het kabinet over de vernieuwing van de arbeidsmarkt. Volgen minister Koolmees en z’n collega’s het advies van ‘Borstlap’ om loondoorbetaling bij ziekte terug te brengen naar een jaar? Wegen zij de risico’s voor kwaliteit en continuïteit in verzuimbegeleiding anders dan vele professionals? De bewindspersoon schreef in mei aan de Kamer de kabinetsreactie te zullen uitbrengen “na de zomer”. De KoM-site houdt u op de hoogte, zo nodig brengen we een extra nieuwsbrief uit.

Het KoM-webinar van 6 oktober verdiept

6 oktober, 15.30 tot 17.00 uur

Onder andere met Frederieke Schaafsma,  bijzonder hoogleraar arbeids- en bedrijfsgeneeskunde.

Via onderstaande maillink kunt u zich aanmelden, later krijgt u als lid van KoM een code voor deelname.

Harvard geeft opmerkelijk advies

‘Zet een gezondheidswetenschapper in de Raad van Bestuur’

Die oproep deed professor Michelle Williams, decaan van de ‘school of public health’ van Harvard University in de VS. Ze liet zich interviewen door de Financial Times: de pandemie heeft naar verwachting nog jaren consequenties voor de organisaties, er is groot belang bij goed managen van de dreiging.

Issues betreffen niet alleen gezonde terugkeer naar werk. Het totale reilen en zeilen wordt geraakt door de pandemie. Harvard heeft al partnerschappen met diverse bedrijven, andere academisch medische instellingen eveneens, de toonaangevende Mayo Clinic adviseert McDonald’s. Moeten we in Nederland een bedrijfsarts in de bedrijfsleiding bepleiten?

Verbijsterende achtergrond

De Financial Times zet de oproep van de decaan in de context van de situatie in het land. Een werkgever oriënteert zich bij een epidemie gewoonlijk op de bevoegde gezondheidsautoriteit. Grote bedrijven in de VS zien echter dat steden en staten sterk verschillen in risico-inschatting en werkwijzen wat betreft het coronavirus. Eigen oordeel en voorzieningen zijn onmisbaar. De noodzaak van medische expertise bij bedrijfsvoering is er al langer. Professor Williams lichtte toe dat bedrijven steeds meer oog hebben voor volksgezondheid. Dit vanwege de opioïde- en zwaarlijvigheidscrises die Amerikanen de afgelopen jaren hebben getroffen. “Het is nu duidelijk voor bedrijven: .. het hebben van een gezonde werknemersgemeenschap is van cruciaal belang. In getroffen staten kunnen sommige bedrijven niet toereikend mensen vinden die gezond genoeg zijn, voldoende in staat om te werken “

Arbeidsongeschiktheid door langer doorwerken?

Onderzoekers benadrukken belang tweede spoor re-integratie

Doorwerken tot een hogere pensioenleeftijd: het bleek in Nederland mogelijk voor de overgrote meerderheid van de mensen. Dat neemt niet weg dat zich onder ouderen een enigszins verhoogde WIA-instroom voordoet. Vier onderzoekers analyseerden UWV-registerdata tussen 2008 en 2018. Hun uitkomsten herbevestigen dat de WIA voor een aantal mensen een onmisbare overbrugging is tot het pensioen, maar geven nieuw bewijs dat dat vooral geldt voor mensen met lagere inkomens. Ook blijken er verschillen tussen bedrijfstakken, wat waarschijnlijk ook voortkomt uit verschil in regelingen voor eerder stoppen of minder werken.

Het viertal benoemt beleidsimplicaties. De komende mogelijkheid van eerder uittreden lijkt in een behoefte te voorzien, maar is kostbaar. “De vraag is of werkgevers in sectoren met veel lagere inkomens voldoende financiële armslag hebben ..”. Ze menen dat in de praktijk nog veel te weinig gesproken wordt over eerder tijdens de carrière voorsorteren op ander of aangepast werk. De overheid zou dat moeten stimuleren. Dat geldt ook voor een opmerking die betekenis heeft voor de arbosector:

“Te denken valt dan aan het financieel ondersteunen [door de overheid] van preventieve maatregelen, zoals meer nadruk op re-integratie in ander werk tijdens de twee jaar voorafgaand aan de WIA-aanvraag”.

De vier vertegenwoordigen een bijzondere combinatie van expertise en posities: Raun van Ooijen is econoom en docent aan de RU Groningen, Sandra Brouwer is daar hoogleraar sociale geneeskunde speciaal wat betreft arbeidsparticipatie en re-integratie van kwetsbare groepen, Ed Berendsen is onderzoeker bij UWV, Gijsbert van Lomwel was daar hoofd kenniscentrum en is nu directeur van het NVAB-bureau. Het geeft zekere vooruitzichten als ze in vervolg op deze analyse hun krachten bundelen voor toepassing in beleid.

Bron: Economisch Statistische Berichten, 27 augustus 2020

‘Bedrijfsgezondheidszorg ver onder de maat’

Arbovisie 2040 aangrijpen voor draagvlak

Veertien partijen leverden nu een bijdrage aan Arbovisie 2040, het project van het ministerie van SZW voor een “visie op gezond en veilig werken in Nederland in 2040”. Er blijkt verschil van inzicht over zelfs de basis van het stelsel van arbeidsgerelateerde zorg. De FNV stelt: “.. de bedrijfsgezondheidszorg functioneert in Nederland ver onder de maat, de bedrijfsarts heeft geen ruimte om in een commerciële setting aandacht te geven aan preventie.” Kwaliteit op Maat ziet kansen voor ontwikkeling van meer draagvlak. Nederland verdient beter dan een ‘feitenarme’ discussie over arbeidsgerelateerde zorg. leen-onenigheid/

Verhaal uit de frontlinie

‘Trots op mijn bijdrage in de vitale slachtsector’

We schreven in eerdere nieuwsbrieven over corona in de vleessector, waar arbodienstverlening naar onze indruk schitterde door afwezigheid. Het digitale Arbo-online gaat nu in op ervaringen van arbofunctionarissen in de coronacrisis. Eind augustus verscheen een interview met Bart Bins, veiligheidskundige bij Kiwa. Dat volgt met inspecties en audits de vleesproductie van de boerderij tot in de supermarkt. Vanaf half maart focuste Bins zich op de implementatie van veiligheidsrichtlijnen voor eigen personeel in de slachtsector. Het is fair dat we in de nieuwsbrief ook deze kijk geven. “De bedrijven hebben keihard gewerkt aan verbetering”.

Lees meer in Arbo-online

‘Bent u arboprofessional en heeft u een vraag?

Wij zoeken voor u het antwoord of helpen u op weg’

Zo uitnodigend staat het op de website van het Arboplatform van de Sociaal-Economische Raad. Dit Arboplatform van de SER realiseert een aloude wens van werkgevers- en werknemersorganisaties voor meer praktische ondersteuning wat betreft arbozaken. Het platform is operationeel sinds najaar 2019. Individuele werkgevers en werknemers kunnen er even goed terecht als preventiemedewerkers, bedrijfshulpverleners en arbodeskundigen. Wekelijks zijn er nu zo’n drie vragen, over het brede geheel van risico’s en regelgeving. Erik van de Haar is projectsecretaris en beantwoordt die vragen zelf of verwijst naar mensen in het netwerk.

Dossiers, handreiking preventiemedewerker

Bedoeling is met onder andere de antwoorden op de website te komen tot overzichtelijke kennisdossiers over de breedte van het arboterrein. De Stichting van de Arbeid (centrale werkgevers- en werknemersorganisaties) ondersteunde arbocatalogi met handreikingen over sectoroverstijgende onderwerpen, zoals kwesties rond zwangerschap en arbeidsomstandigheden. De Stichting, medeverantwoordelijke voor het Arboplatform, heeft die handreikingen ondergebracht bij het platform. De zeer recente Handreiking preventiemedewerker is er dus ook te vinden. Verder bevat het ook de informatie en databank grenswaarden gevaarlijke stoffen en links naar andere sites en organisaties.

Informatie op het platform over arbo-instrumenten omvat ervaring van het gebruik door sociale partners. Een dienst van het platform is eveneens software waarmee een branche of sector de arbocatalogus of het eigen arbobeleid digitaal kan aanbieden aan de achterban.

De SER wil het Arboplatform verder uitbouwen en tot meer wisselwerking komen. Gedachte is om op termijn een community te vormen voor uitwisseling van kennis en ervaringen tussen professionals.

SER Arboplatform

Doordenken interpretatie vangnetregeling

Voor de vangnetregeling arbodienstverlening zou een werkgever niet meer dan één arbodienst mogen contracteren. Die interpretatie van artikel 14a van de Arbowet komt van een certificerende instelling. We schreven erover in de KoM-nieuwsbrief van 17 augustus. We zagen dat als vreemd, gezien bijvoorbeeld dat grote landelijke bedrijven soms de lokale managers de arbodienstverlener laten kiezen. Igor Janssen reageerde, zijn brief met “ .. een aanzet om het standpunt van de certificeerder nader te overdenken” vindt u hieronder gelinkt. Vakmatig-juridisch blijkt dit een interessante kwestie. Een tekst op het Arboportaal suggereert een gelijk van die certificeerder, letterlijke tekst van wetsartikel valt ook zo te begrijpen. Igor besluit met een punt dat we zeker onderschrijven: de coördinatielast. Bedrijfsartsen en arbodiensten moeten zorgvuldig afwegen of zij zich in een situatie willen begeven waarin zij niet de enige partij zijn voor uitvoeren van de taken in een basiscontract. Dit ondanks dat, zoals geschreven 17 augustus, het hebben van meerdere arbodienstverleners niet op de ‘boetelijst’ van de Inspectie SZW staat.

LINK

Tekort aan praktijkplekken voor het coschap ‘Arbeid en Gezondheid’.

Helpt u mee aan de oplossing door het aanbieden van een praktijkplek? Zo kunnen coassistenten kennismaken met ons vakgebied en zich oriënteren op een mogelijk carrière als bedrijfsarts. Daarbij is dit ook hartstikke leuk en leerzaam voor uzelf en uw arbodienst!

Uw bijdrage kan bestaan uit het meewerken aan een (Covid-19 aangepaste) praktijkstage, of aan hybride coschap bestaande uit een combinatie van theoretisch online onderwijs, aangevuld met een verkorte (Covid-19 aangepaste) praktijkstage. Voor het geven van onderwijs is een financiële vergoeding en accreditatie beschikbaar.

Voor vragen en/of het aangeven van uw beschikbaarheid kunt u contact opnemen met het IOSG via de heer Soethout mbm.soethout@amsterdamumc.nl of de heer Croes j.croes@amsterdamumc.nl

Zij zullen uw aanmelding naar het desbetreffende UMC doorspelen. Ook kunt u uiteraard binnen uw eigen organisatie of kantoor aangeven dat u zich graag aanbiedt voor het coschap Arbeid en Gezondheid.

 

BEKIJK DE KOM-SITE

Karin Proper benoemd tot bijzonder hoogleraar Arbeid, Gezondheidsbevordering en Beleid  “Hoe hangen arbeidsomstandigheden en leefstijl samen, hoe beïnvloeden ze elkaar en wat zijn daarvan de effecten op gezondheid?” Professor Karin Proper verwoordt een stevige ambitie met de leerstoel aan het Amsterdams Medisch Centrum. Het RIVM stelde deze in, 11 september hield ze haar oratie.

Lees meer op de nieuwe site van Kwaliteit op Maat

Doe uw voordeel met onze website!

Op de site van de KoM vindt u vele pagina’s met documentatie en ontwikkelingen. Onder tabblad Service vindt u pagina’s waar KoM-leden hun voordeel mee doen, voor klanten en zich zelf.