Kwaliteit op Maat, brancheorganisatie voor duurzaam werk

15 maart 2021

In deze KoM-nieuwsbrief​:

 

Het pleidooi van werkgevers voor een testsamenleving – Vooralsnog weer veel vragen

Verrassend verkiezingsdebat – ‘Het private stelsel is succesvol’

Lagere Aof-premie voor kleine werkgevers – Een kader voor duiden van ‘kleine werkgevers’

Kwaliteit op Maat bestaat 6 jaar. En viert dat met een spetterend congres

Beroepsziekten – aanpakken, cijfers, compensatie: werknemers in Nederland verdienen beter dan het huidige (gebrek aan) systeem

Waarom bleef de loongroei achter bij de economische groei? – Op 18 maart weten we meer over zo’n randvoorwaarde voor de arbosector

Nederland zette “sluiting van bedrijven” het minst in tegen corona

De toekomst van de sociale zekerheid – interessante bundel, gratis

Het pleidooi van werkgevers voor een testsamenleving

Vooralsnog weer veel vragen

De Coronadenktank van sociale partners en voornaamste kennis- en adviesinstellingen stelt: Nederland kan “Veilig en versneld open met verantwoord testbeleid”. Testen moet onvoorwaardelijk gratis zijn, vindt de denktank. Dit steunt het herhaalde pleidooi van werkgevers voor een testsamenleving.

De GGD’en hebben op 385 locaties capaciteit voor 175.000 coronatesten per dag. Er wordt voor nog geen derde een beroep op gedaan. GGD-voorman Rouvoet zegt donderdag de 11e in Trouw: “Onze teststraat is er niet voor de testsamenleving”. Dit gezien de GGD-opdracht, de publieke gezondheid. Trouw schrijft die ochtend over de inspanningen van oud-commandant Middendorp, VNO-NCW en andere partijen: “Ze kunnen opnieuw beginnen.”

Sectoren sneller openen

Die donderdagmiddag maken de werkgeversorganisaties op hun sites gewag van goed overleg met het kabinet. Er was een goede zitting van het periodiek overleg “.. over de strategie rond andere corona-issues zoals het vaccineren, het testen en de heropening van de economie. Zo wordt de komende weken de routekaart van het kabinet verrijkt met alle testcapaciteit die Nederland inmiddels heeft opgebouwd. Doel is om daarmee sectoren zoals de evenementensector al sneller te openen.” Dat geeft de suggestie dat de GGD-inzet ook te gebruiken zal zijn voor de evenementensector.

Even later weerspreekt NOS-nieuws dat. Het ministerie van Volksgezondheid werkt aan wat de NOS noemt ‘party’-teststraten. Die ± 100 locaties gaan geleidelijk open in april, het zijn er veel minder dan die van de GGD. “Daarom zal je voor de toegang tot een festival of concert soms wel iets meer moeite moeten doen.” NRC-Handelsblad meldt: “Tot 1 mei zijn de testen gratis, daarna moeten deelnemende sectoren bijdragen, die de kosten kunnen doorberekenen aan de consumenten. De tarieven zijn nog onbekend.”

Testen voor toegang tot de werkvloer? Gratis?

Een en ander wordt gebaseerd op wetgeving die nu in internetconsultatie is. Dit zondert het werk expliciet uit (en het onderwijs vooralsnog ook): het testbewijs kan niet van overheidswege worden voorgeschreven. De afhankelijkheidsrelatie tussen werkgever en werknemer en de inbreuk op privacy en medisch beroepsgeheim maken een verplicht testbewijs disproportioneel, te ingrijpend, aldus de Toelichting. Deze opstelling suggereert verder dat de overheid evenmin financiële steun geeft voor testen voor toegang tot de werkvloer.

Onduidelijkheid troef dus voor werkgevers en de arbosector. Het geeft veel input voor de Stichting van de Arbeid, het besloten overlegorgaan van centrale werkgevers- en werknemersorganisaties. Daar spreken ze momenteel “over coronatesten voor werkenden”. Hopelijk behartigen ze afdoende de arbo- en arbeidsjuridische aspecten van van een test(bewijs) als toelatingsbewijs.

Het nieuwsbericht op de KoM-site informeert over de gang van zaken tot en met donderdagmorgen de 11e: Hordenloop werkgevers naar testsamenleving – Kwaliteit op Maat | Brancheorganisatie voor duurzaam werk

Kabinet kijkt serieus naar verruiming coronasteun | VNO-NCW (vno-ncw.nl)

Honderd nieuwe teststraten om straks naar stadion of concert te gaan | NOS

Met een negatief testbewijs straks weer uit eten en feesten – NRC

Overheid.nl | Consultatie Tijdelijke wet testbewijzen covid-19 (internetconsultatie.nl)

Verrassend verkiezingsdebat

‘Het private stelsel is succesvol’

‘Het lijkt of VVD en PvdA stuivertje hebben gewisseld. PvdA pleit voor privaat’. Een treffende reactie van een deelnemer bij het webinar “Wat werkt in de sociale zekerheid”. Het Verbond van Verzekeraars en de OVAL organiseerden dat 8 maart, met inleiders uit wetenschap, arbodienstverlening en werkgevers, en met (kandidaat) Kamerleden van vijf partijen.

Die waren het er zonder meer over eens dat het stelsel van private verantwoordelijkheid voor verzuim en re-integratie een groot succes is gebleken! Allen willen de resulterende problemen voor de kleine werkgever verlichten.

‘Generieke subsidie werkt niet’

De eerste input voor het debat kwam van hoogleraar economie Ter Weel (foto). Hij was – als vrijwel enige vanuit de klassieke polder – lid van de commissie Borstlap, en nam nu niet met zoveel woorden afstand van diens pleidooi voor één jaar loondoorbetaling. Het stelsel is succesvol, verandering is dus te vermijden, de band van werkgever en werknemer moet behouden blijven. Dat vraagt in het stelsel extra’s  voor het mkb. De verzuim-ontzorg-verzekering is zo’n middel. Ter Weel verzet zich tegen de generieke premieverlichting, dat werkt niet. Efficiënter is het een verzekeringscontract te verlangen als voorwaarde voor steun. [Zie ook het volgende artikel in deze KoM-nieuwsbrief.]

Loondoorbetaling toch langer dan een jaar?

De verkiezingsprogramma’s wezen uit dat vrijwel elke regeringscombinatie uit zou komen op één jaar loondoorbetaling bij ziekte voor het midden- en kleinbedrijf. Met onduidelijkheid over het vervolg. Ons eerdere nieuwsbericht meldde uit het PvdA-programma: “Het tweede jaar loondoorbetaling bij ziekte verzekeren we collectief voor bedrijven tot 25 werknemers zonder aantasting van de rechten van werknemers.” PvdA-Kamerlid Van Dijk legde nu uit dat zijn partij bedoelde een publieke regeling, mede met geld van de overheid, met een rol voor private verzekeraars (dezelfde als in het eerste jaar). Het stelsel was immers succesvol tegen de dreiging van een miljoen arbeidsongeschikten. Wel lijkt Nederland nu “ziek door gebrek aan arbeidsbescherming”.

VNO-NCW-medewerker Goossens betoogde in haar inleiding dat ze in haar achterban van kleine werkgevers steeds hoort dat ze écht van het tweede jaar af willen: ‘geen re-integratietaak, geen plicht een plek vrij te houden’. Daarin leek ze alléén onverkort steun te krijgen van VVD-kamerlid Thielen. D66-er Weijenberg en CDA-er van Palland mengden zich niet hierin. GroenLinks stelde niet te willen verkorten, mede vanwege het gegeven dat herstel van ziekte meer dan een jaar kan vergen. Dit bij monde van Senna Maatoug, beleidseconoom op het Ministerie van Financiën, in dit gezelschap nieuw; zij is kandidaat voor GroenLinks, de hoogste nieuwkomer, op nummer 5.

Stelsel aanvullen

Inleider Verwoest, CEO van arbodienstverlener Human Capital Care, wees stelselverandering van de hand. Aanvullingen op het succesvolle Poortwachtermodel zijn wel nuttig, met name voor meer prikkels tot zelf regie nemen door werkgever resp. werknemer. Dat laatste was ook een punt van Goossens. De organisatoren van het webinar sloten daarop aan in hun slotbeschouwing. OVAL-directeur Van de Goorbergh bepleitte zulke verbeteringen en keerde zich tegen elke “knip”: overgang van private naar publieke verantwoordelijkheid, overdracht van dossiers, het werkt volgens haar contraproductief. Directeur Herbert van het Verbond constateerde met genoegen dat iedereen het mkb van dienst wil zijn: daarvoor staat de MKB verzuim-ontzorg-verzekering op de rails*, die is te verbeteren, er is meer voorlichting over nodig, verzekeraars bekijken of ze meer vrijheid kunnen geven in keuze van arbodienstverlener door de werkgever; maar omgooien van het stelsel is voor hem niet aan de orde.

Zie nieuwsbericht KoM 18 januari: in de afbouwsector heeft maar 10% van de mkb-bedrijven dit verzekeringsproduct, en is er nauwelijks interesse

Het KoM-nieuwsbericht van 15 februari over verkiezingsprogramma’s

 

Het webinar is niet alsnog terug te kijken, wel heeft het Verbond er inmiddels in een nieuwsbericht over geschreven

Het Platform ZiPconomy heeft een overzicht gemaakt over hoe partijen aan cherry picking doen uit voorstellen van de commissie Borstlap

Lagere Aof-premie voor kleine werkgevers

Een kader voor duiden van ‘kleine werkgevers’

Najaar 2018 klapte het toenmalige pensioenoverleg in de polder. Minister Koolmees lijmde, in december dat jaar kwam hij met de MKB verzuim-ontzorg-verzekering en een premiekorting. Dat heeft nu definitief vorm gekregen, op 1 maart verscheen het Staatsblad over een wijziging van de wet financiering sociale verzekeringen. Kleine werkgevers betalen – naar bedoeling vanaf 1-1-2022 – een lagere premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof), maximaal twee procentpunt lager. In 2022 is het verschil naar verwachting 1,1 procentpunt. De grens tussen kleine en overige werkgevers wordt 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer per jaar. De indeling vindt plaats op basis van het totaal van het premieplichtige loon van de werkgever twee jaar voor het jaar waarover premie geheven wordt.

Waarom deze ‘technische kwestie’ in de KoM-nieuwsbrief? (1) Dit wordt logischerwijs een lijn voor verschil naar bedrijfsgrootte bij de verplichte loondoorbetaling bij ziekte. (2) Het onderstreept de kritiek van Ter Weel in het artikel hierboven: kleine werkgevers krijgen ongeclausuleerd geld, er is geen voorwaarde een verzekering te sluiten. (3) Het zorgpunt van cynici: een groeiend bedrijf kan voorzien in de hogere premieklasse ingedeeld te zullen worden, eventueel ook langer loon door te moeten betalen. Zal het dat kunnen ontwijken door zich te splitsen?

Het Staatsblad

Kwaliteit op Maat bestaat 6 jaar en viert dat met een spetterend congres:

KoMgres Arbo 2030: de mens centraal in een digitale en intensiverende wereld

20 april 2021, 14 – 17 uur, online.

Beroepsziekten – aanpakken, cijfers, compensatie

Werknemers in Nederland verdienen beter dan het huidige (gebrek aan) systeem 

• Wijst informatie van bedrijfsartsen op een daling van het aantal beroepsziekten en bevraging van werknemers op een stijging?

• Staat er in de Arbowet dat het niet melden door de bedrijfsarts van een beroepsziekte een overtreding is, te beboeten door de Inspectie SZW?

• 4100 doden door arbeidsomstandigheden, waar is dat op gebaseerd?

• Is er onderzoek over de vraag of cao-regelingen een oplossing bieden voor de knelpunten rond beroepsziekten?

• Leidt een Risque professionel systeem bewezen tot meer preventie?

Check uw antwoorden op deze vragen in het nieuwe themadossier op de KoM-site:

Beroepsziekten – Kwaliteit op Maat | Brancheorganisatie voor duurzaam werk

 

Waarom bleef de loongroei achter bij de economische groei?

Op 18 maart weten we meer over zo’n randvoorwaarde voor de arbosector

Nee, dit gaat niet om de verkiezingsuitslag. Topeconomen van drie ministeries en de redactie van economenvakblad ESB publiceren 18 maart een dossier ‘Creatie en Verdeling: naar een beter begrip van waarde in de Nederlandse economie’. Het economisch standaarddenken gaf geen antwoord op die vraag over achterblijvende loongroei; noch over toenemende sociale onzekerheid en de marktmacht op de arbeidsmarkt. Die beïnvloeden de arbeidsverhoudingen en andere wezenlijke randvoorwaarden van het werk van de arbosector. Lees meer

Nederland zette “sluiting van bedrijven” het minst in tegen corona Ondanks de coronacrisis hebben mensen in ons land gemiddeld genomen nog steeds een hoge kwaliteit van leven. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) publiceert het rapport “Een jaar met corona”, een terugblik op de sociale en maatschappelijke effecten van de coronacrisis tot het najaar van 2020. Nederland lijkt het in Europees verband behoorlijk goed te doen wat betreft volksgezondheid en de economische gevolgen. Het middel “sluiting van bedrijven” is het minst ingezet. Lees meer op de KoM-site 

De toekomst van de sociale zekerheid: de menselijke maat in een solidaire samenleving  Deze gratis te downloaden bundel bevat volop interessante kwesties. Bijvoorbeeld: kunnen gedeeltelijke uitkeringen ervoor zorgen dat werknemers met gezondheidsbeperkingen hun resterende verdiencapaciteit kunnen benutten? De wetenschap wijst meestal niet op een positief antwoord. Maar de huidige WGA is toch verdedigbaar. Bekijk en download de bundel via de KoM-site

Doe uw voordeel met onze website!

Op de site van de KoM vindt u vele pagina’s met documentatie en ontwikkelingen. Onder tabblad Service vindt u pagina’s waar KoM-leden hun voordeel mee doen, voor klanten en zich zelf.

LinkedInWebsite