16 maart 2020

De KoM bestaat 5 jaar, en heeft een KoMgres op 6 oktober. Vanwege ‘corona’ niet de op eerder aangekondigde 7 april  Meer info

IN DEZE NIEUWSBRIEF

Corona: enkele punten voor de arbosector, zonder pretentie van volledigheid, bij wijze van tussenstand 

Arbodienstverlening: “Een geniaal concept” – Nederland onderscheidt zich gunstig in preventie en verzuimaanpak  Hans-Horst Konkolewsky was onder meer secretaris-generaal van de International Social Security Association, een van de wereldwijde pijlers voor sociale rechtvaardigheid. Hij beziet de Nederlandse discussie rond arbodienstverlening met enige verwondering. “De indicatoren van Nederland zijn gunstig.” Een interview met een diplomatiek en genuanceerd formulerende internationale expert.

Slotsymposium Kwaliteitstafel Bedrijfs- en Verzekerings­geneeskunde: 4 juni

Maaltijdbezorgers niet jonger dan 16 – Motie daarover omvat breder signaal aan Van Ark: over alcohol- e.d. tests door werkgevers.

De Academie voor Zelfstandigheid  geeft mensen met een beperking praktische trainingen.

In dit land willen we werken!  Organisaties van professionals en wetenschappers plannen (vooralsnog) de middag van 22 april in Den Haag een congres over het vervolg op ‘Borstlap’.

===============================================================

Corona, enkele nuttige punten voor de arbosector  

“VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN volgen het advies van de deskundigen bij het RIVM.”

Het RIVM adviseerde vrijdagavond 6 maart aan Brabanders om bij milde gezondheidsklachten thuis te blijven: “Werk thuis, ga niet op bezoek ..”. Werkgeversorganisaties in Nederland waren niet betrokken bij dit advies noch geïnformeerd. Ongetwijfeld voelden ze zich overvallen, maar hun publieke reactie zaterdag de 7e was als hierboven: ze volgen het advies van deskundigen.

Dit nieuws van acht dagen geleden lijkt inmiddels iets uit zeer ver vervlogen tijden. Actueel blijft het belang dat professionals zich professioneel opstellen.

Enkele punten voor de arbosector, zonder pretentie van volledigheid, bij wijze van tussenstand

● Bedrijfsartsen en andere arboprofessionals houden zich op de hoogte via Arbo-inf@ct, zoals eerder gemeld in deze nieuwsbrief. Nummer 3 verscheen met onder meer een hernieuwd overzicht ter ondersteuning bij de risico-inschatting voor een specifieke werknemerspopulatie. Ook wordt de weg gewezen naar schoonmaakprotocollen.

● Er is veel informatie over preventie en arbeidsrechtelijke kwesties als loondoorbetaling. U vindt hieronder links naar enkele – ons inziens goede – praktijken van informatievoorziening.

● Spreekuren telefonisch voeren is voor diverse professionals een optie, zie onder ook een gelinkt voorbeeld.

● Op LinkedIn speelt een discussie: naar aanleiding van ‘Corona’ herhaalde de Autoriteit Persoonsgegevens haar strikte privacyopvatting. Het is niet voor het eerst dat de AP zich buiten de werkelijkheid plaatst, er is een discussie mogelijk over de bevoegdheid van de AP. Wij wijzen op de (inmiddels ook?) op de site van de AP geplaatste tekst: “Volg adviezen GGD en RIVM – We hebben op dit moment te maken met een bijzondere situatie. Het nieuwe coronavirus is een besmettelijke ziekte die zich wereldwijd verspreidt en waartegen groots maatregelen worden getroffen. Het is een taak van de overheid i.s.m. de GGD om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Ook op de werkvloer. Volg daarom de actuele adviezen van uw regionale GGDen het RIVM.”

● Hylco Nijp, spreker op ons Arbo 2030 Komgres 6 oktober, schreef tips voor de Coronathuiswerker.

● Het ministerie van SZW bracht de KoM en andere relevante arbo-organisaties bijeen woensdag de 11e. We hebben gesproken over versterking van de arboprofessionele invalshoek in de landelijke crisisstructuur waarin ook bedrijfsgeneeskundige expertise een rol speelt. Het ministerie is bereid tot steun voor (her)activeren van kennisgroepen in beroepsverenigingen. Aanvullen van gegevens en informatie krijgt de aandacht, ieder beschouwt de site van het RIVM als leidend.

Dit artikel en de links verschijnen ook op de KoM-site

Link naar Arbo-inf@ct  https://www.beroepsziekten.nl/

Informatie virus en preventie, bijvoorbeeld Human Capital Care:

https://www.humantotalcare.nl/nieuws/werkgeversadvies-coronavirus/

– waarin werkgeversadvies preventie:

https://www.humantotalcare.nl/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-03-Werkgeversadvies-coronavirus-COVID-19_HumanTotalCare.pdf

– waarin veelgestelde vragen

https://www.humantotalcare.nl/wp-content/uploads/2020/03/2020-03-04-FAQ-coronavirus-COVID-19_HumanTotalCare.pdf

Informatie juridische aspecten arbeidsverhouding, loondoorbetaling, bijvoorbeeld werkgeversorganisaties

https://www.vno-ncw.nl/content/coronavirus-hoe-veilig-en-gezond-om-te-gaan-met-covid-19-op-de-werkvloer

Informatie juridische aspecten arbeidsverhouding, loondoorbetaling, bijvoorbeeld FNV

https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/algemeen-nieuws/2020/03/coronavirus-onze-antwoorden-op-veelgestelde-vragen

‘Hoe ga je als zzp’er om met een (corona)crisis?’, brochure FNV Zelfstandigen 14 maart

https://info.fnvzzp.nl/hubfs/Hoe%20ga%20je%20als%20zzper%20om%20met%20de%20(corona)crisis.pdf

Informatie over telefonische spreekuren van bedrijfsarts e.a., bijvoorbeeld

https://mailchi.mp/6b9553e4d58c/oproep-registreer-tijdigdeclarabele-uren-in-clockwise-1341451?e=a4503fa4cf

Hylco Nijp, spreker op ons Arbo 2030 KoMgres 6 oktober, schreef 12 maart tips voor de corona-thuiswerker

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6644184819121041409/

Arbodienstverlening:

“Een geniaal concept”

Nederland onderscheidt zich gunstig in preventie en verzuimaanpak

Hans-Horst Konkolewsky beziet de Nederlandse discussie rond arbodienstverlening met enige verwondering. “De indicatoren van Nederland zijn gunstig.”

Hij was onder meer secretaris-generaal van de International Social Security Association, een van de wereldwijde pijlers voor sociale rechtvaardigheid. Ik kende hem als hoogst geïnteresseerd in het Nederlandse stelsel voor arbodienstverlening. Maar pas na z’n pensionering laat hij zich interviewen. Hij toont zich even diplomatiek en genuanceerd als voordien. Ik spreek hem begin maart in Bilbao, Spanje.

Zorg voor de mensen

Zijn kwart eeuw ervaring in internationale gremia en vergelijkingen brengt hem tot zijn hoofdpunt: bedrijven renderen wanneer ze “zorg voor hun mensen” hebben. Succes draait om de systematische “care” van een werkgever voor gezondheid, zekerheid en welbevinden van z’n werknemers. Inzet op gezondheid en zekerheid moeten aaneensluiten, in weerwil van verschil in stelsels. Nederland ziet hij als een van de landen waar werkgevers zich verbinden aan preventie. Hij vertelt enthousiast over een Britse publicatie over de omslag, ‘van werk als gevaar naar werk als bron van gezondheid’. Een knelpunt in vrijwel alle staten is de fragmentatie, gebrekkige aansluiting van stelsels. Reguliere zorg, medische en andere inzet voor werkenden, preventieve dienstverlening: de afstemming is vaak zorgelijk, de coördinatie gebrekkig, zelfs in enkele van de Scandinavische landen. “Het Nederlandse concept van arbodienstverlening is geniaal. Re-integratie, preventie, bevordering van gezondheid, het is in één hand. De communicatie is gegarandeerd, diensten zijn goed gecoördineerd en de kosten zijn minder dan in de gefragmenteerde stelsels.” Aandachtspunt is volgens hem de goede verhouding tussen algemene en gespecialiseerde dienstverlening, en – zegt hij diplomatiek – de goede uitvoering.

Gekwalificeerde steun

Wat betreft ziekteverzuim en (dreigende) arbeidsongeschiktheid ziet Hans-Horst twee wezenlijke punten voor terugkeer van mensen in werk:

– Een zo vroeg mogelijke interventie wanneer daar aanleiding voor is; hij hekelt professionele inzet op kort verzuim, griepjes e.d.

– Gekwalificeerde ondersteuning; het passend managen van arbeidsongeschiktheid en re-integratie vraagt een professionele aanpak, met geschikte beroepsbeoefenaren, bijvoorbeeld gecertificeerd.

Wanneer hieraan voldaan wordt maakt het volgens hem niet uit of een systeem publiek of privaat is zolang er een verplichte ziekteverzekering voor iedereen is. In veel landen staat de publieke sector buiten een (verzekerings)systeem, met hoog verzuim als gevolg.

Verzuim indicator

Ziekteverzuim is een indicator die per land verschilt, in samenhang met cultuur en regelgeving. Hij is blij verrast te horen dat in Nederland het verzuim al jaren nagenoeg gelijk is, op zo’n vier procent. Dat suggereert dat het Nederlandse verzuim niet of nauwelijks meer beïnvloedt wordt de conjunctuur. Dit voor zover de gegevens van 2018 en 2019 geen trendbreuk vormen. Vraagpunt is of toename van verzuim vooral voortkomt uit een stijging in de zorgsector. Deze sector kent volgens Hans-Horst overal ter wereld veel verzuim, vanwege zeer veeleisende arbeidsomstandigheden en de daaruit voortkomende gezondheidsrisico’s. Dat daagt uit tot vernieuwing in nationale preventieprioriteiten en -programma’s. De arbeidsmarkt ontwikkelt zich voortdurend, dat vraagt – zoals in Nederland – debat over aanpassing van het stelsel. Maar Nederland moet zich realiseren: “De uitkomsten van het Nederlands stelsel zijn internationaal gezien gunstig”.

 

De loopbaan en achtergrond van Hans-Horst Konkolewsky. Hij was vanaf 2006 tot z’n pensionering in 2019 secretaris-generaal van de International Social Security Association. In deze ISSA nemen publieke en private organisaties in de sociale zekerheid deel. Hoogwaardige professionele richtlijnen, kennisontwikkeling, diensten en ondersteuning zijn de doelen. De Internationale ArbeidsOrganisatie initieerde dit samenwerkingsverband in 1927. Sindsdien is de ISSA zoals de IAO een constante pijler voor sociale rechtvaardigheid in weerwil van oorlog en crisissen. Voordien was hij 10 jaar (de eerste) directeur van het Europees Agentschap voor gezond en veilig werk, en tot 1996 plv. Directeur-Generaal van de Deense Arbeidsinspectie. Na zijn pensionering blijft hij nog bezig: als voorzitter van de Internationale ORP Foundation en als ambassadeur voor Vision Zero, een internationaal netwerk van (arbeids)organisaties op het vlak van gezondheid, veiligheid en welzijn op het werk. Daarover meer in een volgend artikel.

Meer over Hans-Horst, bijvoorbeeld bij het World Economic Forum, externe link https://www.weforum.org/people/hans-horst-konkolewsky

Vision Zero, externe link http://visionzero.global/

=================================================================

Slotsymposium Kwaliteitstafel Bedrijfs- en Verzekerings­geneeskunde: 4 juni

Eind mei 2018 startte de kwaliteitstafel voor een periode van 2 jaar. Het doel was om de instroom in bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde te verhogen door het bevorderen van een duurzame kennis- en kwaliteitsontwikkeling. Tevens was de opdracht om te komen tot een uitvoerbaar en gedragen model voor de structurele financiering van het kwaliteitsbeleid. Het eindadvies is in afronding, op het slotsymposium neemt staatssecretaris Van Ark dat in ontvangst. Ook worden de activiteiten en producten die in de 2-jaar durende periode tot stand zijn gekomen, gepresenteerd. Het exacte programma en de aanmeldlink volgen nog, zo melden voorzitter Jenneke van Veen secretaris Karin Proper. Iedere geïnteresseerde nodigen ze van harte uit, de uitnodiging is door te sturen. Het programma in de Jaarbeurs Media Plaza in Utrecht start die donderdag 4 juni 2020 vanaf 12.00 uur met een lunch, met afsluiting om 16.00 uur met een borrel.

Facturen KoM-lidmaatschap  Dinsdag 18 februari zijn facturen uitgegaan voor betaling lidmaatschap van Kwaliteit op Maat. We hopen dat de automatisering u en ons goed bediend heeft. Leden die geen factuur zien: kunt u uw spambox checken? Als u geen factuur vindt of opmerkingen heeft, wilt u mailen naar penningmeester@kwaliteitopmaat.com ? Alvast dank!

SAVE THE DATE 

Algemene Leden Vergadering van de KoM, 10 juni 2020, middag. Onder meer over loondoorbetaling bij ziekte na ‘Borstlap’.

NIEUW OP DE KOM-SITE

De Academie voor Zelfstandigheid  U wist misschien niet dat die bestaat. Wis en waarachtig wel: 18 lokale academies, verspreid over het land. Mensen met een beperking kunnen hier praktische trainingen volgen, ook om een vak te leren. Bijvoorbeeld voor werken in de winkel, kinderverzorging, horeca-assistent, tuinonderhoud en professioneel schoonmaken en werken in de winkel. Maar ook vaardigheden als vergaderen, samenwerken en omgaan met collega’s en klanten. De trainingen kunnen leiden tot een erkend branchecertificaat of praktijkbewijs. Lees meer op de site van de KoM, externe link  https://vkom.nl/?page_id=1654

In dit land willen we werken!  Hoe organiseren we zekerheid en kwaliteit van werk voor iedereen?  ‘We moeten in Nederland de bakens verzetten’, zo luidt het advies van de Commissie Regulering van Werk, bekend als ‘commissie Borstlap’. Organisaties van professionals en wetenschappers plannen de middag van 22 april in Den Haag een congres, om de toekomst van werk in Nederland verder in te kleuren. Sprekers zijn

Marc Kuipers, directeur-generaal Inspectie SZW

Bas ter Weel, hoogleraar economie, lid van ‘Borstlap’

Godfried Engbersen, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Cok Vrooman, Sociaal Cultureel Planbureau.

Meer informatie, inschrijven, via de site van de KoM, externe link https://vkom.nl/?page_id=425