Kwaliteit op Maat, brancheorganisatie voor duurzaam werk

Nieuwsbrief KoM 18 oktober 2021

“De meeste mensen willen graag weer snel aan het werk”

Ervaringen tweede spoor gebundeld, subsidietraject start november

Tweede spoor re-integratie, het is van oudsher een lastige kwestie, allereerst voor de werknemer. De arbosector worstelt er evengoed mee. In het pakket maatregelen bij de MKB verzuim-ontzorg-verzekering trok het kabinet geld uit voor verbetering.

Bundel ervaringen

Er komt subsidie aan voor samenwerkingsverbanden van onder meer werkgevers en werknemers. Met een onderzoeksorganisatie gaan zij innovatieve ideeën (door)ontwikkelen, uitproberen en evalueren voor betere tweede spoor re-integratie. ZonMW organiseert dit programma. Zij vroegen OVAL en KoM input te geven voor de samenwerkingsverbanden: een bundel over de ervaringen in de dagelijkse praktijk. Daartoe zijn voorbeelden opgehaald bij o.a. re-integratieprofessionals, arbeidsdeskundigen, casemanagers en bedrijfsartsen. De publicatie geeft ook inzicht in de werkzame elementen, knelpunten, succesfactoren en het speelveld van re-integratie tweede spoor waarmee werknemers en werkgevers te maken hebben: inspiratie voor het bedenken en uitvoeren van hun experimenten. Een aanrader is het interview met KoM-lid Marco Straatman. Met 32 jaar ervaring zegt hij: “We zouden ons minder krampachtig aan de regeltjes vast moeten houden en meer praktischere afspraken met elkaar moeten maken.”

Subsidietraject

Naar verwachting in de tweede week van november start het subsidietraject voor innovatieve aanpakken. Op 15 november is er een online informatiebijeenkomst. Op donderdagmiddag 18 november organiseert ZonMW een fysieke matchmakingbijeenkomst in Den Haag: geïnteresseerden kunnen kennismaken met mogelijke partners voor een samenwerkingsverband. Contact leggen is ook mogelijk via een LinkedIngroep.

Alle informatie en documentatie op de site van ZonMw

SAVE THE DATE

1 december, 14-16 uur, online of hybride

ALGEMENE LEDENVERGADERING KOM

waarin webinar met thema ‘Sterkere rol werknemer bij re-integratie’

Bedrijfsarts Mark Droogers verzorgt een inleiding over zijn werk aan onder andere aan toepassen van shared decision making in de spreekkamer, gebruik van een self assessment bij aanvang verzuim, en stepped and matched care, d.i laagdrempelige interventies en informatie aanbieden, onder meer geïntegreerd in Microsoft Teams. Uit het bedrijfsleven zullen mensen hun visie geven.

 

Loondoorbetaling bij ziekte naar één jaar?

Breuklijntje in de polder

Twee jaar loondoorbetaling bij ziekte, met ondersteuning aan de werkgever bij re-integratie in het tweede ziektejaar: het is een bouwsteen van het SER-advies van juni jl. over de arbeidsmarkt-in-brede-zin. Werkgevers, werknemers en kroonleden in de Sociaal-Economische Raad brachten daarmee voor het eerst in 15 jaar een unaniem advies uit voor een nieuw kabinet. Algemeen wordt verwacht dat het advies (grotendeels) kabinetsbeleid zal worden.

‘DNB pleit voor hardere ingreep in vast contract’

De directie van De Nederlandsche Bank is kroonlid van de SER. De bank publiceert 4 oktober met een persbericht een rapport. De vier auteurs-DNB-medewerkers bevelen aan de loondoorbetaling in te korten naar één jaar, conform het voorstel van ‘Borstlap’. Dezelfde dag reageert het Financieele Dagblad met een groot artikel: de krant leest het rapport als een DNB-pleidooi voor harder ingrijpen in vaste contracten.

Breuklijntje

Is de eensgezindheid in de polder nu verbroken? Het heeft veel weg van een storm in een glas water. Wel is duidelijk: DNB heeft een alternatief op tafel gelegd voor de onderhandelaars in de kabinetsformatie. Twee jaar loondoorbetaling en continuïteit in verzuimbegeleiding zijn een wat minder zeker vooruitzicht voor de arbosector.

Lees meer op de KoM-site

 

Bekendheid RI&E-plicht is matig

Maar helpt matig onderzoek voor verbetering?

Bijna de helft van de werkgevers heeft geen RI&E, ondanks de wettelijke verplichting. Dit betreft overigens vooral de (aller)kleinste bedrijven, 80% van alle werknemers in Nederland werkt in een organisatie waar wel een RI&E is.

Het SZW-meerjarenprogramma RI&E 2020-2023 wil verbetering. Onder meer was er een mediacampagne met radiospotjes, drukwerk, (interactieve) internetadvertenties, sociale media i.c. LinkedIn en ‘branded content’ in het digitale blad De Ondernemer. De netto-uitgaven daarvoor  waren ruim € 220.000. De campagne liep 12 maanden tot eind augustus 2021. Het marktonderzoeksbureau dvj-insights deed vier metingen. Het ministerie publiceerde de rapportage zonder de gebruikelijke brief van een bewindspersoon aan de Tweede Kamer.

Kernpunten uit dit onderzoek

• 33% van de werkgevers met ten hoogste 25 werknemers onderschrijft de stelling “Met mijn bedrijf ben ik RI&E plichtig”, dat is 12%-punten stijging. Maar: nog altijd 12% weet niet wat een RI&E is. De overige 55% weten niet zeker of voor hen een RI&E-plicht geldt of menen dat het alleen om een aanbeveling gaat.

• Voor hulp bij opstellen van een RI&E denken ze spontaan vooral aan internet, KvK, overheid en externe partijen. Desgevraagd blijken Routenaar.rie.nl en Steunpunt RI&E iets meer bekend, nu bij een kwart tot een derde.

• De uitkomsten zijn nagenoeg allemaal ongunstiger dan het gemiddelde van onderzochte Rijksoverheidcampagnes vanaf 2019, soms zelfs sterk ongunstiger.

Onderzoeksverantwoording

De onderzoekers baseerden zich op gewogen “steekproeven onder het algemeen publiek” met per keer gemiddeld 243 respondenten. Ze beschrijven niet duidelijk of dat inderdaad werkgevers met max. 25 werknemers zijn. De steekproeven zijn een fractie van die van TNO en Inspectie.

Die twee meten het beschikken over een (adequate) RI&E. Dvj-insights informeert nu – voor zover bekend als eerste – over bekendheid met de RI&E-plicht. Daarbij blijft onduidelijk of respondenten beschikken over een RI&E, is de gebruikte vragenlijst niet gepubliceerd, is er geen uitsplitsing naar bedrijfsomvang, is onduidelijk of er ondervertegenwoordiging is van de kleinste bedrijven en hoe daarvoor gecorrigeerd is.

De balans opgemaakt

De RI&E in het kleinbedrijf blijkt hoe dan ook opnieuw een lastig onderwerp. De arbodienst of arboprofessional wordt kennelijk door respondenten niet genoemd als informatiebron. Dat staat in een vreemde verhouding tot uitkomsten van de Inspectiemonitor: 72% van de allerkleinste bedrijven (≤ 4 werknemers) heeft wel een contract met een arbodienst of andere dienstverlener; bij bedrijven met 4 tot en met 9 werknemers is dat al 88%. Blijkbaar lukt het bedrijfsartsen en andere arboprofessionals niet de klant te interesseren voor een RI&E. Dat horen ze zich aan te trekken. Maar wat als het ministerie € 220.000 subsidie zou inzetten om deze professionals hun klanten actief te laten benaderen voor een RI&E?

Het onderzoek

 

Heibel over hybride werken

Offensief tegen ‘recht’ op hybride werken

“Twee derde van de bedrijven heeft al afspraken gemaakt over het hybride werken. Bedrijven hebben vooral behoefte aan goede voorbeelden. Extra regels zijn niet nodig. Van de bedrijven die nog geen afspraken heeft, is de helft van plan dit snel te doen.” Zo duiden ondernemersorganisaties de uitkomst van een enquête onder 226 leden. Ze deden die enquête om in te brengen in het traject over hybride werken in de Sociaal-Economische Raad.

Met andere woorden, de vakbeweging pleit daar kennelijk vóór een recht op hybride werken. Dat verklaart wellicht waarom het door minister Koolmees (in maart) gevraagde advies pas rond de jaarwisseling zal verschijnen. De vakbeweging is daarmee in breder gezelschap. D66 en GL dienden in januari het wetsvoorstel ‘Werken waar je wilt’ in, dat onder voorwaarden werknemers een ‘thuiswerkrecht’ zou geven (Kamerstukken 35714). Inmiddels heeft de plenaire Tweede Kamer dit op de planning staan voor week 45. Een meerderheid hiervoor lijkt waarschijnlijk.

Met andere woorden, de ondernemersorganisaties voeren een breder offensief dan alleen in de SER. Het wordt een spannende vraag of hun gegevens van 226 leden opwegen tegen informatie uit de Toelichting bij het wetsvoorstel. Die meldt uit onderzoek van vakbond CNV in de coronacrisis dat “.. 27% van de [1200 bevraagde leden – red.] werknemers door de werkgever gevraagd wordt naar kantoor te komen terwijl zij thuis kunnen werken.”

Het nieuwsbericht van ondernemersorganisaties

 

NIEUWE KOM-LEDEN, DUS ASPIRANT-LEDEN DE KOMENDE 6 MAANDEN:

Individueel lid

Bedrijfslid

# ABR Arbodienstverlening – Rosmalen

# Spoor3 BV – Amstelveen

10 miljoen voor verbetering re-integratie

De Wet Verbetering Poortwachter: die stimuleerde een procesgang waardoor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in Nederland beduidend zijn teruggedrongen. Niet iedere professional is even enthousiast over elk onderdeel. Het ministerie van SZW steunt een verbeterprogramma à 10 miljoen. Onlangs zijn 11 projecten gehonoreerd voor verbetering van het re-integratieproces. Voorbeelden:

• de ontwikkeling van een methodiek voor werknemers om zelf regie te nemen in het re-integratieproces;

• versterken van de rol van de leidinggevende in het vinden van passend werk voor zieke werknemers in het eerste jaar van het re-integratieproces.

Enthousiast of juist niet over de procesgang poortwachter? Bekijk de projecten!

Doe uw voordeel met onze website!

Op de site van de KoM vindt u vele pagina’s met documentatie en ontwikkelingen. Onder tabblad Service vindt u pagina’s waar KoM-leden hun voordeel mee doen, voor klanten en zich zelf.

LinkedInWebsite