2 maart 2020

De KoM bestaat 5 jaar. En viert dat met een spetterend congres. Accreditatie bedrijfsartsen is aangevraagd, we verwachten tenminste 4 punten. Ook jij bent hartelijk uitgenodigd. KoM en neem je relaties mee! Meer info

Stand huren om uw organisatie onder de aandacht te brengen bij de deelnemers? € 395, inclusief toegang voor twee personen die de stand bemannen. Mail naar info@kwaliteitopmaat.com.

Goed idee: diverse KoM-leden nemen klanten mee. We geven 25% korting op de prijs á € 79,50 p.p. voor een set kaarten voor vijf (medewerkers van) klanten, en 40% korting voor een set voor tien. U regelt dit via de aanmeldpagina, externe link 

IN DEZE NIEUWSBRIEF

Het coronavirus  Ook bezorgdheid neemt toe – professionals weten raad

Werknemers testen op alcohol, drugs en medicijnen: krachtige termen in 2e Kamer  Staatssecretaris Van Ark krijgt vooralsnog weinig steun

Vereenvoudiging schadeafhandeling beroepsziekten, dat wordt een ingrijpend advies – de politiek heeft de arbodienstverlening niet goed op het netvlies

Loondoorbetaling na ‘Borstlap’ – 1  Oude en nieuwe scheidslijnen, oude en nieuwe gelijkenissen in standpunten! Samen optrekken in de branche.

Loondoorbetaling na ‘Borstlap’ – 2  Contouren verplichte verzekering arbeidsongeschiktheid voor zzp’ers, consequenties voor WIA?

WIA-instroom – koude drukte in pers en politiek  Koolmees sluit zich aan bij analyse UWV

Nieuwe beroepsvereniging preventie opgericht in Nederland

Facturen KoM-lidmaatschap  zijn uit. Kreeg u uw factuur?

===============================================================

Het coronavirus

Ook bezorgdheid groeit – professionals weten raad

Er groeit ook in Nederland onrust. Bedrijfsartsen en andere arboprofessionals kunnen zich op de hoogte stellen via Arbo-inf@ct. De KoM-nieuwsbrief noemde dit initiatief van bedrijfsartsen voor bedrijfsartsen al eerder. Externe link https://www.beroepsziekten.nl/content/update-arbo-infct-coronavirus

===============================================================

Werknemers testen: krachtige termen in 2e Kamer

Staatssecretaris Van Ark krijgt vooralsnog weinig steun

Alle bedrijven moeten de mogelijkheid krijgen om alcohol- en drugstesten onder hun personeel af te nemen. Dat bepleitte VVD-Kamerlid Smals op 20 februari in De Telegraaf. Het vervolg was voorspelbaar. In de zitting van de Tweede Kamercommissie voor SZW dezelfde morgen ging het vooral daarover.

‘Borrelpraatjes’

Werkgeversorganisaties lobbyen al langer om tests af te mogen nemen op gebruik van alcohol en drugs en op gevolgen van medicijnen. Staatssecretaris Van Ark had gemeld regelgeving daartoe voor te bereiden, allereerst bij cruciale functies in de zogeheten Brzo-bedrijven, vnl. (petro)chemische industrie. Smals’ ideeën werden in de Kamercommissie onder meer betiteld als ‘bezopen voorstellen’ en ‘borrelpaatjes van werkgevers’. D66-er Van Weyenberg vroeg een en andermaal om onderbouwing van Van Arks voornemen, en bepleitte een oplossing door sociale partners. Volgens hem doorkruist de staatssecretaris dat overleg met haar voornemen: ‘werkgevers kunnen nu achterover leunen’. De staatssecretaris kwam duidelijk in verlegenheid bij de vraag om onderbouwing. Ze zegde toe daarmee te komen in het voorgenomen wetsvoorstel.

Nu al tests

Werkgeversorganisaties suggereerden al een jaar geleden dat tests volop gaande zijn. Werkgevers stellen immers veiligheid boven privacy, betogen ze. Van Weyenberg vroeg Van Ark om haar mening. Ze nam stellig afstand.

Een kleine rondgang toont overigens nogal wat activiteit. Er blijkt een flink aanbod wat betreft controlemodellen e.d. toepasbaar door werkgevers. Een advocatenkantoor afficheert zich met juridisch advies aan werkgevers. Er is op de markt volop eenvoudige (ook goedkope) apparatuur voor tests, zie bijvoorbeeld de foto. Sensoring bij het electronische toegangspoortje tot een bedrijf? Het is niet ondenkbaar in de toekomst.

Het KoMgres Arbo 2030 op 7 april behartigt het bedrijf van de toekomst, externe link https://vkom.nl/?page_id=3113

Lees meer over de zitting van de Kamercommissie op de site van de KoM, externe link, https://vkom.nl/?p=3353

Vereenvoudiging schadeafhandeling beroepsziekten: ingrijpend advies

De politiek heeft de arbodienstverlening niet goed op het netvlies

Uit de zitting van de Kamercommissie op 20 februari zijn nog twee punten vermeldenswaardig.

◦ Het advies van de commissie Vereenvoudiging schadeafhandeling beroepsziekten komt vóór 1 april. Van Ark stuurt het dan direct naar de Kamer. De standpuntbepaling wil ze laten lopen via het kabinet, dat kost meer tijd, waarschijnlijk tot na de zomer. Met andere woorden, het advies zal ingrijpend zijn.

◦ Het aantal burn-outklachten bracht GL-kamerlid Renkema tot de vraag: zijn arbeids- en organisatiepsychologen in te zetten? (De wenselijkheid daarvan had hij waarschijnlijk gelezen in “Het betere werk” van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.) De staatssecretaris onderschreef dat van harte, ze zou dit in verder overleg meenemen, ze wees erop dat een OR nu al zo’n psycholoog als deskundige in kan schakelen. Ze zegde toe het mee te nemen in de kabinetsreactie op het WRR-rapport. Hier past een kanttekening. Zoals we eerder opmerkten, de kamerleden en de bewindspersoon hebben de arbodienstverlening niet goed op hun netvlies staan: de arbeids- en organisatiekundige is een van de vier verplichte arbodeskundigen. En de WRR had dat waarschijnlijk evenmin paraat.

=================================================================

Loondoorbetaling na ‘Borstlap’ – 1

Oude en nieuwe scheidslijnen, oude en nieuwe gelijkenissen in standpunten!

‘Borstlap’ opende een nieuwe discussie over de duur van de loondoorbetaling bij ziekte. Ze wil, naast een einde aan het verplichte ‘tweede spoor’, één jaar loondoorbetaling. Ze motiveert dat vanuit de wens werkgeverschap wat te ontlasten.

De politiek blijkt ten zeerste verdeeld over ‘Borstlap’, net als eerder sociale partners. Wat betreft loondoorbetaling lijken organisaties van werkgevers nu de keuze van één jaar te ondersteunen, op sites van werknemersorganisaties is geen duidelijk standpunt te vinden. Verzekeraars waarschuwen voor meer verzuim en arbeidsongeschiktheid door de verkorting. NVAB-directeur Van Vliet meldt over één jaar loondoorbetaling: “We zeggen niet op voorhand dat het onmogelijk of onverstandig is. Wel dat het cruciaal is om in een eventuele nieuwe opzet de deskundige medische begeleiding te blijven waarborgen.”

Kabinetsstandpunt complex

Minister Koolmees wil uiterlijk 1 april met een kabinetsstandpunt komen. Onder zijn regie hebben werkgeversorganisaties en (hun eigen leden!) verzekeraars een akkoord gesloten voor de MKB verzuim-ontzorg-verzekering, in ieder geval tot 2024. Die is 1 januari gestart, premiestelling etc. gaan uit van twee jaar. Hebben werkgevers dit al failliet verklaard? Geloofwaardigheid van partijen wordt een kwestie. Te beginnen met minister Koolmees die jaarlijks 450 miljoen verlichting van publieke premies geeft ter wille van acceptatie van de ontzorg-verzekering in plaats van kortere loondoorbetaling …

Samen optrekken in de branche

In afstemming en samenwerking met OVAL smeedt Kwaliteit op Maat een actieplan. Dit voor opnieuw duidelijk maken, aan ministerie en andere actoren, van het belang van goede arbozorg in relatie tot de loondoorbetaling. Verkorting van loondoorbetaling geeft meer verzuim, arbeidsongeschiktheid en maatschappelijke kosten. Een groot zorgpunt komt uit de ervaring in de bedrijfsgezondheidszorg. Kanker- en PTSS-patiënten re-integreren merendeels in het tweede jaar, vooral in eigen werk. De continuïteit in begeleiding is voor deze mensen een groot goed. Voor anderen die ‘het eerste jaar passeren’ kan verandering in begeleiding gezondheidsnadeel met zich brengen.

Het Verbond van Verzekeraars maakt zich hier eveneens zorgen over. Een en ander ook aan de hand van schadelastberekeningen. Verkorting van loondoorbetaling lijkt misschien wel een tegemoetkoming of lastenverlichting, maar ervaringscijfers leren dat de rekening via de achterdeur betaald moet worden. Het zou daarmee de sigaar uit eigen doos zijn, die ook nog eens opgerookt moet worden. We raden minister Koolmees trouwens zelf ook ten zeerste aan opnieuw te stoppen met roken.

Kwaliteit op Maat stuurt samen met de OVAL aan op onderzoek naar opties die veel meer recht doen aan het in verhouding effectieve huidige systeem en aan de begeleiding van bovengenoemde langdurig zieken. Wij zorgen dat onze standpunten bij de juiste mensen onder ogen komen.

Lees het volledige verhaal over de stand van discussie en het krachtenveld op de site van de KoM, externe link, https://vkom.nl/?p=3367

    Lees ook het hierna volgende artikel in verband met loondoorbetaling. 

Loondoorbetaling na ‘Borstlap’ – 2

Contouren verplichte ao-verzekering zzp’ers

Onderdeel van het pensioenakkoord is een verplichte verzekering arbeidsongeschiktheid voor zzp’ers. Sociale partners zouden een voorstel ontwikkelen, minister Koolmees zou er wetgeving van maken, werkend in 2021.

FNV-zelfstandigen onderhandelde mee. Ze legde een concept-eindadvies op hoofdlijnen voor aan de leden, voor reactie uiterlijk 27 februari 12.00. Daarna zou de FNV vergaderen. De pers legde de hand op de documenten.

Enkele hoofdpunten zijn de volgende. Uitvoering komt bij UWV, maar er is een (private) andere verzekeraar mogelijk onder dezelfde voorwaarden. De verzekering gaat gelden voor alle zzp’ers tot de AOW-leeftijd; ieder wordt geaccepteerd tegen hetzelfde premiepercentage. Er is te kiezen voor een wachttijd van 6, 12 of 24 maanden. De premie is een percentage van het inkomen en afhankelijk van de wachttijd. Er wordt nu nog aan gerekend, maar de bond geeft een eerste beeld, in bruto bedragen. Bij 12 maanden wachttijd betaalt een zzp’er met € 20.000 jaarinkomen ± € 140 premie per maand. Dat is maximaal € 200 euro voor een zzp’er met € 30.000 of meer per jaar. De uitkering is inkomensgerelateerd, met maximaal 100% van het wettelijk minimumloon. Een aanvullende verzekering wordt voorgesteld, via een waarborgfonds met acceptatieplicht. De bond verwacht op zijn vroegst ingaan van de verzekering over enkele jaren, vanwege wetgeving, en voorbereiding door UWV en de Belastingdienst.

Het is nog onbekend wat de uitkomst van de FNV-vergadering is. Op LinkedIn zijn meningen over deze verzekering duidelijk. Bijvoorbeeld Hasko van Dalen, voormalig directeur bij Nationale Nederlanden: “Herhaling van WAZ drama. Hoge premie voor lage uitkering met strenge uitkeringsvoorwaarden.”

Consequenties
‘Borstlap’ wil eenzelfde fundament ao-verzekering voor werknemers en zzp’ers. Dat lijkt hierdoor bemoeilijkt. Tenzij deze verzekering model wordt voor de (WIA-)verzekering voor werknemers? Heel opmerkelijk is dat de verzekering pas over enkele jaren zou werken. Dat wijkt af van de intenties van het Pensioenakkoord. Maar, mogelijk geeft het tijd werknemersregelingen overeenkomstig in te richten? Het kabinet besloot al vóór ‘Borstlap’ tot één regeling. Eén consequentie nu is als vanouds: onzekerheid voor werknemers, werkgevers en de arbosector.

=================================================================

WIA-instroom – koude drukte in pers en politiek

Koolmees sluit zich aan bij analyse UWV

UWV meldde meer WIA-instroom over de eerste 8 maanden van 2019, voornamelijk door meer en oudere beroepsbevolking. Dagblad Trouw maakte een licht verontrust bericht. Kamerleden stelden vragen. Minister Koolmees treuzelde met beantwoording. Dat suggereerde ontevredenheid met de UWV-uitleg. Op 18 februari antwoordde hij conform de informatie van UWV. Hij is bereid om de hogere instroom nader te analyseren, maar meldt alvast dat er geen beleidsverandering aankomt. Het aantrekken van de economie, toename van arbeidsparticipatie 60+ en verhoging pensioenleeftijd vormen de verklaring op dit moment. Versoepeling vervroegd uittreden en investeren in duurzame inzetbaarheid zijn (deel)oplossingen volgens hem. De oplossing voor het tekort aan verzekeringsartsen blijft Koolmees schuldig. Brede gespreksvoering de komende tijd moet hem daarvoor inzicht gaan geven.

En nee, Koolmees ziet geen reden voor herinvoering van de VUT zoals de SP bepleitte.

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/kamerstukken/2020/02/18/tk-kamerbrief-beantwoording-kamervragen-jasper-van-dijk-en-van-kent-sp-over-de-toename-van-het-aantal-mensen-met-een-arbeidsongeschiktheisuitkering-wia

=================================================================

Een steen in de vijver: nieuwe beroepsvereniging preventie opgericht in Nederland

Ons koninkrijk kent een nieuwe organisatie van arboprofessionals: de Caribbean beroepsvereniging voor arbo adviseurs. Deze organiseert 17 juni het eerste “Caribbean Arbo Festival”, in Willemstad, Curaçao. De vereniging wil de arbozorg naar een hoger plan tillen. Op die 17e juni zijn er workshops, netwerk-sessies, peptalk en booths. Deelnamekosten zijn rond 125 euro, reis en verblijf zijn voor eigen rekening. Meer informatie, ondersteuning geven? Externe link, http://festival.bvaa-caribbean.com/

Facturen KoM-lidmaatschap  Dinsdag 18 februari zijn facturen uitgegaan voor betaling lidmaatschap van Kwaliteit op Maat. We hopen dat de automatisering u en ons goed bediend heeft. Leden die geen factuur zien: kunt u uw spambox checken? Als u geen factuur vindt of opmerkingen heeft, wilt u mailen naar penningmeester@kwaliteitopmaat.com ? Alvast dank!

SAVE THE DATE 

Algemene Leden Vergadering van de KoM, 10 juni 2020, middag. Onder meer over loondoorbetaling bij ziekte na ‘Borstlap’.

BEKIJK DE KOM-SITE

Op de site van de KoM vindt u vele pagina’s met documentatie en ontwikkelingen. Onder tabblad Service vindt u pagina’s waar KoM-leden hun voordeel mee doen, voor klanten en zich zelf.

Nieuwste is de themapagina loondoorbetaling 2020: actualiteit en geschiedenis van de loondoorbetaling bij ziekte. Wist u dat het CDA in 2015 pleitte voor 8 weken loondoorbetaling? Zie het op de subpagina De geschiedenis van de loondoorbetaling tot 2020, externe link https://vkom.nl/?page_id=3249