Kwaliteit op Maat, brancheorganisatie voor duurzaam werk

‘Hard gelag voor ondernemers’

Gesprek loopt al over plan hoe samen te leven met het virus 

“Het is een hard gelag voor vele tienduizenden ondernemers dat ze -net als vorig jaar – vlak voor de kerst alsnog de deuren helemaal moeten sluiten.” Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland reageerden op hun site direct na de persconferentie van zaterdagavond de 18e. Ze zien de maatregelen als “echt een drama” maar onontkoombaar. Hun nieuwsbericht vervolgt met pleiten voor meer opties en steun. Wezenlijk zijn de slotzinnen: “VNO-NCW en MKB-Nederland  zijn verder al met kabinet en vakbonden in gesprek over een plan hoe de komende anderhalf jaar samen te leven met het virus zonder telkens in lockdown te hoeven. .. De organisaties roepen iedereen op de basisregels strikt te blijven naleven.”

Kwaliteit op Maat wenst u fijne feestdagen en een gezond 2022!

Nieuwsbrief KoM 20 december 2021

Coalitieakkoord: meer / dezelfde / minder regie werkgever bij verzuim

Kwaliteit op Maat organiseert een webinar over het coalitieakkoord

Werknemers met schulden – Een uitdaging voor de arbodienstverleners – Nieuw themadossier op de KoM-site

Tegemoetkomingsregeling Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB) – Dient zich met ‘Schiphol’ al weer een volgende affaire aan?

Een kerstkaart met diepgang

Meer weten over de BAR? Lees de FAQ’s over het instrument voor Beschrijving van Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratie (BAR).

Coalitieakkoord:

meer / dezelfde / minder

regie werkgever bij verzuim

“Geen verrassingen, wel onduidelijkheden”, dat schreven we boven een nieuwsbericht direct na het verschijnen van het coalitieakkoord woensdag de 15e. Na alle toelichtingen en debatten is dat onveranderd.

Het akkoord schrijft: “Om de loondoorbetaling bij ziekte te verbeteren, richt de re-integratie zich in het tweede jaar -in lijn met het SER-advies- in principe op het tweede spoor ..”. Bedoeld SER-advies stelt: “Middels een verzekering kunnen werkgevers [de] verantwoordelijkheid [voor loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie] en bijbehorende verplichtingen overdragen.”

Het kan een bewuste keuze zijn dat het coalitieakkoord hierover zwijgt, het kan toeval zijn. Onduidelijkheid blijft overheersen. Feit is wel dat overdragen van verantwoordelijkheid voor ziek gemelde werknemers welkom is bij delen van het midden- en kleinbedrijf. Het Centraal Planbureau berekende dat dergelijke actie de kosten verhoogt. Wordt dat dan gefaciliteerd door de zin in het coalitieakkoord: “Ook trekken we €300 mln per jaar uit voor lastenverlichting van het mkb via loondoorbetaling bij ziekte.”? Onduidelijkheid blijft overheersen.

Lees meer over het SER-advies en de verwarring in het themadossier Loondoorbetaling op de KoM-site

De FNV in een eerste reactie op het akkoord: “Coalitieakkoord geen reden tot feest”

VNO-NCW-voorzitter Thijssen in een eerste reactie: “Complimenten aan de formerende partijen. Maar de echte uitdaging is de uitvoering. .. laten we met zijn allen samen de schouders eronder zetten.”

Wat betekent het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie?

De regie van de werkgever over ziekteverzuim blijft. De veel verguisde twee jaar loondoorbetaling na ziekmelding ondergaat wijzigingen, maar de verantwoordelijkheid van de werkgever blijft.

Kwaliteit op Maat organiseert een webinar over dit belangrijke thema.

Het coalitieakkoord en de arbosector

Inleider onder meer Pierre Koning, hoogleraar aan de VU

woensdag 19 januari 2022, 16 tot 17 uur

aanmelden: administratie@kwaliteitopmaat.com

Lees meer op de KoM-site, met ook belangrijkste punten uit de paragraaf “Arbeidsmarkt en inkomen” van het coalitieakkoord.

Werknemers met schulden

Een uitdaging voor de arbodienstverleners

Één op de twaalf huishoudens in Nederland heeft te maken met problematische schulden. Drie op de vijf werkgevers hebben personeel met financiële problemen.

Werknemers met financiële problemen voelen schaamte en onveiligheid. Een meerderheid zou bij geldproblemen graag hulp krijgen van hun werkgever, maar de helft durft niet zelf bij de werkgever te beginnen over de geldzorgen.

Vier op de vijf werkgevers vinden financiële problemen een thema om ondersteuning te bieden aan hun werknemers. Dit in het kader van goed werkgeverschap. Maar vaak aarzelen werkgevers en leidinggevenden zich ‘te bemoeien’ ook al hebben ze vermoedens.

Werkgevers wíllen helpen

De meeste werkgevers zien de problemen uiteindelijk pas bij (dreigend) loonbeslag.

De meeste werkgevers hebben evenmin beleid en instrumenten voor schuldhulp. Wel wíllen ze helpen. Het is een uitdaging voor arbodienstverleners om werkgevers over hun ‘handelingsverlegenheid’ heen te brengen.

Nogal wat ‘grote werkgevers’ nemen actie. Ze geven de gelegenheid voor overuren of bieden budgetcoaches en andere voorzieningen aan. Ze trainen leidinggevenden op onderkennen van problemen en gespreksvoering.

De meeste mkb-werkgevers maken zelden mee dat een werknemer problematische schulden heeft, voor een beleid zien ze geen aanleiding – tot het moment van loonbeslag: eigenlijk te laat dus.

Wat kunnen arbodienstverleners?

Werknemers met problematische schulden kunnen het als onveilig ervaren om erover te spreken met hun leidinggevende of anderen in de arbeidsorganisatie. Het zal soms een opluchting zijn voor de werknemer om met de arbodienstverlener te spreken. Diverse arbodienstverleners bieden dat en (doorgeleiding naar) een voorziening als bedrijfsmaatschappelijk werk. Ook de preventieve gang naar de bedrijfsarts of taakgedelegeerde leent zich daar uitstekend voor.

Voor het overige is volgens experts aan te bevelen dat de arbodienstverlener vooral ondersteunend werkt, aanvullend op wat de werkgever kan. Hoe? “Benutten wat er al is”, dat is een aanrader. Bijvoorbeeld het wijzen van de werknemer op mogelijkheden bij werkgever of extern om informatie in te winnen of hulp in te schakelen. De arbosector hoeft niet zelf wielen uit te vinden. Er is heel veel aan documentatie, modellen en instrumenten. Een slimme arbodienstverlener weet dat materiaal met enige toespitsing in zijn situatie in te zetten.

Nieuw themadossier op de KoM-site

De website van Kwaliteit op Maat is uitgebreid met een themadossier: Werknemers met schulden. Het geeft achtergronden, verdieping, maar vooral veel hulpmiddelen. Om te overdenken de laatste weken van het jaar. Voor een ‘evidence based’ nuttig initiatief naar uw klanten–werkgevers het nieuwe jaar?

Het themadossier op de KoM-site

Onderzoek wijst op het belang dat werkgevers zorgen voor een veilige sfeer en in ieder geval inzetten op een verwijzing naar ondersteuning. Daarvoor is nuttig dat werkgevers “de sociale kaart” kennen voor verwijzing op het moment dat een werknemer de kwestie meldt of er een loonbeslag plaats vindt. Geldfit.nl helpt ernst van de schuldenproblematiek duiden, en geeft contactgegevens en openingstijden van instellingen nabij de opgegeven postcode. Iets voor arbodienstverleners om hun klanten-werkgevers te helpen?

Tegemoetkomingsregeling Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB)

Dient zich met ‘Schiphol’ al weer een volgende affaire aan?

Staatssecretaris Wiersma rapporteerde over de voortgang van de “Tegemoetkomingsregeling Stoffengerelateerde Beroepsziekten” (TSB). Eerder bracht hij de ontwerp-ministeriele regeling in internetconsultatie. De bewindspersoon schrijft vooralsnog vast te houden aan inwerkingtreding per 1 juli a.s.

Lange geschiedenis

De voorgeschiedenis gaat terug tot maart 2012. Toenmalig staatssecretaris De Krom zag de lasten van te kort schietende arbeidsomstandigheden niet altijd terecht komen bij de veroorzaker. Dit gold vooral bij beroepsziekten. Hij zag kansen voor zelfregulering en zou cao-partijen (en via hen verzekeraars) aanspreken om overleg op gang te brengen. Tien jaar nadien start een regeling, beperkt tot beroepsziekten door gevaarlijke stoffen, met als doel “..  deze doelgroep op een laagdrempelige manier erkenning te bieden voor hun beroepsziekte en niet om te voorzien in een schadevergoeding”, aldus de verwoording van Wiersma.

De regelingen voor asbest- en OPS-slachtoffers hebben hier op veel punten model voor gestaan. Maar, schrijft Wiersma, er wordt anders dan daarbij geen bemiddeling geboden voor verhalen van de werkelijke schade bij de werkgever. Dit voor zo min mogelijk kosten, doorlooptijd, en mentale belasting voor slachtoffers. Dat adviseerde de commissie Heerts; deze voormalig FNV-voorzitter had hierover een akkoord van werkgevers- en werknemersorganisaties bereikt.

Voortgang

De TSB voorziet in een eenmalige uitkering ter hoogte van een jaar minimumloon, gefinancierd uit een kleine verhoging van de werkgeverspremie voor arbeidsongeschiktheid. Wiersma informeert over de lopende vorming van deskundigenpanels voor toekenning en de voorbereiding van een lijst beroepsziekten. Er ontbreekt nog informatie over de gedachte aangepaste kennisinfrastructuur stoffengerelateerde beroepsziekten, waarvoor € 6 mln. jaarlijks beschikbaar komt. De Inspectie wordt bevoegd tot direct en fors beboeten bij niet voldoen aan de nadere RI&E verplichtingen inzake gevaarlijke stoffen. Ook wordt de werkgever eenvoudiger te verplichten tot bieden van arbeidsgezondheidskundig onderzoek aan een getroffene en collega’s met soortgelijke blootstelling. De staatssecretaris schrijft verder “los van wijzigingen in de regelgeving” in gesprek te blijven met de Inspectie SZW over effectieve inzet van interventies en instrumenten. Ingewijden lezen dat als toezicht op deze toezichthouder.

Per saldo: de Schiphol-casus

Is de regeling voldoende omvattend? Helaas is er een mogelijke volgende affaire in de arbodienstverlening: Zembla had een uitzending over blootstelling aan uitlaatgassen op Schiphol. Onderzoek van de Inspectie zal een preciezer beeld moeten geven. Wanneer dan gezondheidsschade en verwijtbaar handelen blijkt, komt de vraag op of ‘de vervuiler moet betalen’. De TSB is daar niet voor bedoeld, er zal een roep om een ad hoc regeling opkomen. Dan heet de recente verbetering door de TSB al weer onvoldoende. Tweede Kamer leden van de PvdA vroegen alvast onder meer: “Vindt u ook dat de 20.000 medewerkers die 15 jaar lang onnodig dagelijks zijn blootgesteld aan te grote hoeveelheden uitlaatgassen op het platform van Schiphol recht hebben op compensatie? Zo ja, hoe gaat u hiervoor zorgen? Zo nee, waarom niet?”

De voortgangsbrief van staatssecretaris Wiersma

Zembla over blootstelling op Schiphol  

Vragen PvdA Kamerleden Nijboer en De Hoop

Een kerstkaart met diepgang

Kwaliteit op Maat wenst u fijne feestdagen en een gezond 2022!

Een Brits wetenschapper schrijft over beeldende kunst, met een beschouwing op de arbeidsomstandigheden en beroepsziekten die te zien of te vermoeden zijn. De afbeelding hier toont het spontane Kerstbestand van 1914 in WOI. De auteur beschrijft de medische problematiek in de loopgraven. Infectieziekten veroorzaakten na ‘The Great War’ meer sterfte dan de oorlogshandelingen zelf.

Een aanrader is het relaas over COVID-19 naar aanleiding van de ‘Dans der doden’!

Lees meer op de KoM-site

Meer weten over de BAR? Lees de FAQ’s 

Er zijn veel vragen over het instrument voor Beschrijving van Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratie (BAR). Het samenwerkingsverband waarin Kwaliteit op Maat deelneemt, maakte een document met FAQ’s. Lees het op de KoM-site

Doe uw voordeel met onze website!

Op de site van de KoM vindt u vele pagina’s met documentatie en ontwikkelingen. Onder tabblad Service vindt u pagina’s waar KoM-leden hun voordeel mee doen, voor klanten en zich zelf.

LinkedInWebsite