Kwaliteit op Maat, brancheorganisatie voor duurzaam werk

 

Regeringscommissaris seksuele intimidatie

#MeToo en recenter “The Voice” hebben veel losgemaakt. Het kabinet komt binnen enkele maanden met een “Nationaal actieplan Aanpak Seksueel grensoverschrijdend gedrag en Seksueel geweld”. De Ministers van OC&W en SZW schrijven: “Het voornaamste doel is de fundamentele cultuurverandering voor een samenleving waarin geen plek is voor seksuele intimidatie en geweld”. Mariëtte Hamer bouwt na 7,5 jaar haar voorzitterschap van de SER af, ze wordt begin april regeringscommissaris voor dit onderwerp voor een periode van drie jaar.

Ruim mandaat

Hamer krijgt een onafhankelijke positie en een eigenstandig mandaat. Ze adviseert gevraagd én ongevraagd het kabinet. Ze werkt nauw samen met partijen, ze steunt op onder meer het platform Professionalisering Vertrouwenspersonen. Het ministerie van SZW versterkt het beleid rondom psychosociale arbeidsbelasting (waaronder ongewenst gedrag) en vertrouwenspersonen. Doel is ook minder vrijblijvendheid in de wijze waarop werkgevers invulling geven aan verplichtingen.

Nieuwe aandacht voor arboverplichting

Mariëtte Hamer heeft een uitstekend trackrecord in het bereiken van eensgezindheid tussen werkgevers en werknemers. Het is veelbetekenend dat het kabinet schrijft over vrijblijvendheid bij de werkgevers. Het is duidelijk dat de arbosector kan rekenen op nieuwe aandacht voor de verplichting in de Arbowet tot een beleid tegen seksuele intimidatie en overige psychosociale arbeidsbelasting.

Lees meer op de KoM-site

Kwaliteit op Maat organiseert een

webinar

thema: ongewenst gedrag

met een ervaren vertrouwenspersoon

30 maart, 16:00-17:00 uur

datum onder voorbehoud – zodra datum definitief is, mailen we u 

 

Verder in deze nieuwsbrief

Coronanieuws – Vakbond FNV laat zorgprofessionals met Long Covid aan het woord

Vertrouwenspersoon verplicht in Arbowet – Initiatiefnemer wetsvoorstel vertrouwt op arbodienstverlening

‘Recht op gesprek over onbereikbaarheid lastenverzwarend’ – Juridische problematiek kan ook zwaar wegen

De Wet toetreding zorgaanbieders: een belangrijk punt voor bedrijfsartsen en verzekeringsartsen.

Ontwikkeling BAR

Coronanieuws

We zien emotionele berichten vanuit de zorgprofessionals die in het begin van de golf tijdens het werk besmet zijn geraakt. “Er zit zo veel verdriet bij mij, omdat ik mij totaal niet door iemand gezien of gehoord voel. En nu ineens zijn ze doodsbang dat ik in de WIA terecht kom en dat ze dan dat jaar verder moeten betalen. Maar ik weet zeker als mijn werkgever zich anders had opgesteld het eerste jaar, dan was het niet zo groot geworden.” Eva, begeleider ouderenzorg, is ziek geworden in de eerste coronagolf. Vakbond FNV laat zorgprofessionals met Long Covid aan het woord. Lees meer op de KoM-site

Eerste werkgevers aansprakelijk gesteld voor gevolgen long covid zo meldt RTL-nieuws

Voorstel: vertrouwenspersoon verplicht in Arbowet

Initiatiefnemer wetsvoorstel vertrouwt op arbodienstverlening

De Arbowet omschrijft het tegengaan van ongewenst gedrag in algemene termen, in een verplichting tot beleidsvoering rond psychosociale arbeidsbelasting. Steeds meer wordt bepleit om in de wet voor werkgevers een vertrouwenspersoon verplicht te stellen. Zo’n wetstraject loopt al.

GroenLinks diende in september 2020 een initiatiefwetsvoorstel in, de Raad van State adviseerde drie maanden later. De Raad ziet de plicht afwijken “van het principe in de Arbowet dat zoveel mogelijk ruimte wordt geboden voor zelfregulering, maatwerk en afspraken tussen sociale partners.” Verder ontbreekt onderbouwing van het nut en de noodzaak van juist het middel vertrouwenspersoon, zeker wat betreft kleine organisaties, waar het ook lasten verhoogt. De Raad bepleitte betere onderbouwing, en ontraadde vooralsnog een wettelijke regeling voor de rechtsbescherming van vertrouwenspersonen.

Kansen voor arbosector

De behandeling raakte vervolgens in het slop. Eind januari 2022 pakte GL-kamerlid Senna Maatoug (foto) het weer op. Ze diende een iets gewijzigde Toelichting in. Belangrijke punten daaruit:

– ze ziet juist wel steun vanuit sociale partners, ook voor rechtsbescherming van de vertrouwenspersoon;

– organisaties kunnen zelf kiezen voor een interne of externe vertrouwenspersoon;

– een externe vertrouwenspersoon is bijvoorbeeld mogelijk via een branchevereniging. Maatoug wijst op zulke voorbeelden in de branches Huisartsen resp. Beveiliging, op gezamenlijk aangestelde vertrouwenspersonen bij bedrijventerreinen en bedrijfsverzamelgebouwen. Ze wijst op de Adviescommissie Toetsing Regeldruk; die suggereerde een algemene publieke voorziening voor vertrouwenspersonen op te zetten, bijvoorbeeld bij de Sociaal-Economische Raad. Haar inschatting is dat de kleinste bedrijven (tot 10 werknemers) 100 euro per jaar kosten zullen hebben bij deelname aan een collectieve regeling.

Uiteindelijk verwacht Maatoug dat een wettelijke verplichting leidt tot nog meer mogelijkheden voor inschakeling van een vertrouwenspersoon “bijvoorbeeld via arbodienstverlening.”

Vervolg

Kamerleden kunnen nu tot 23 februari schriftelijk vragen stellen. Het kabinet meldt inmiddels in de aankondiging van het ‘Actieplan grensoverschrijdend gedrag’ Maatougs wetsvoorstel en de reactie van de Raad van State in de SZW-beleidsinzet te betrekken.

Lees het in de stukken nr. 35592 van de Tweede Kamer

‘Recht op gesprek over onbereikbaarheid lastenverzwarend’

Juridische problematiek kan ook zwaar wegen

Digitalisering vervaagt de grens van werk- en privéleven, met stress als mogelijk gevolg. Het Europees Parlement wil een EU-richtlijn ten behoeve van onbereikbaarheid buiten werktijden. In Nederland zette PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk al in 2019 stappen voor een wetsvoorstel. De kern is een verplicht gesprek tussen werkgever en (vertegenwoordigers van) werknemers over het niet bereikbaar hoeven zijn buiten werktijd. De voorlaatst bekende stap in de voortgang is een zeer negatief advies van het Adviescollege Toetsing Regeldruk d.d. 24 november 2021: die vond het onnodig en lastenverzwarend. Het allerlaatste is dat Van Dijk opgestapt is als Kamerlid, dat zal voortgang niet bevorderen.

In Spanje geldt al drie jaar een recht “a la desconexión digital”. Daar blijkt juridisch wel wat over te doen. Een werkgroep deskundigen bestudeert de opgebouwde jurisprudentie. De Spaanse vaksite Confilegal wijdt er een artikel aan.

Interactie van rechten

De gerechtelijke uitspraken duiden op problemen in de verhouding van dit recht met onderwerpen als online training, registratie van werkuren en substantiële veranderingen in aard van het werk. Ook spelen consequenties van computerproblemen buiten schuld van een telewerker die desondanks z’n werk af wil of moet maken.

Een van de bevraagde experts stelt dat het recht op digitale ontkoppeling uiteindelijk een bron van conflict in de rechtbanken wordt. Het wordt immers ingeroepen bij claims inzake beroepsziekten.

De website signaleert direct of indirect botsing met (ook grondwettelijke) rechten wat betreft gezondheid, vrijheid en vrijheid van zaken doen, waardigheid en vrije ontwikkeling van de persoonlijkheid, gelijkheid, privacy en het gezin. De multidimensionaliteit van het recht op ontkoppeling én de grote interactie met andere rechten vragen aandacht.

En Nederland?

Zo heeft de Europese Unie voor haar richtlijn nogal wat opletpunten. Wat betekent dit alles voor Nederland? We kunnen ons gelukkig prijzen dat hier arbeidsproblemen niet zo snel gejuridiseerd worden. Van Dijk schreef begin 2020 dat hij met de wettelijke verplichting ook beoogt de ontwikkeling van “.. een stand der wetenschap ten aanzien van dit terrein. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door nadere invulling via arbocatalogi of ontwikkeling van leidraden of handreikingen.” Ook een handreiking van centrale sociale partners is denkbaar. Arbodienstverleners hebben wellicht al geadviseerd over het onderwerp. De cao’s gehandicaptenzorg, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en jeugdzorg bevatten inmiddels afspraken. De vraag rijst eigenlijk al wanneer Van Dijks wetsvoorstel achterhaald raakt …

Het Nederlands wetvoorstel

Het bericht in de Spaanse juridische vakpers

Ontwikkelingen BAR

Vorig najaar was de eerste versie van het nieuwe instrument BAR (Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid & Re-integratie) gereed. Het instrument is in eerste instantie ontwikkeld om te dienen als overdrachtsdocument van de bedrijfsarts naar het UWV en is geënt op de ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health). Het instrument moet verder doorontwikkeld en gevalideerd worden. Er is vanaf februari dit jaar vanuit ZonMW een subsidie gedurende 4 jaar beschikbaar gesteld. Madelijn de Kleine is aan het onderzoek toegevoegd als project-adviseur. Zij neemt deze rol op zich vanuit KoM.

Daarnaast heeft KoM een Denktank BAR geformeerd, waaraan o.a. bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen deelnemen. De Denktank is 9 februari voor het eerst bij elkaar gekomen. Het was een leuke, inspirerende bijeenkomst, waarin een levendige discussie en uitwisseling van ideeën plaatsvond.

De Denktank is voorstander van het verder ontwikkelen van het huidige instrument richting een werkdocument, dat gedurende de gehele re-integratie gebruikt kan worden. In het begin van het verzuim wordt het document beperkt/op hoofdlijnen ingevuld. Naarmate de verzuimduur langer wordt en er steeds meer informatie beschikbaar komt, worden er meer lagen en verdieping toegevoegd.

Daarnaast is aandacht nodig voor het begrijpelijk maken van het instrument voor werkgever en werknemer. Advies is o.a. het instrument te vertalen naar B1 taalniveau met hulp van taalkundigen.

Els Carsouw

 

NIEUWE KOM-LEDEN

Dus aspirant-leden de komende 6 maanden

Bedrijfslidmaatschap (Richard Stammen) O3.nu B.V.

De Wet toetreding zorgaanbieders 

Per januari 2022 is de nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) van kracht. Deze vervangt de Wtzi en is van belang voor zorgaanbieders onder de Wkkgz. Geheimtaal? KoM-bestuurslid Els Carsouw dook in de materie, KoM-lid Pascal Willems zette puntjes op de i. De conclusie is dat dit belangrijk is voor bedrijfsartsen en verzekeringsartsen. Lees het op de servicepagina van de KoM-site

Doe uw voordeel met onze website!

Op de site van de KoM vindt u vele pagina’s met documentatie en ontwikkelingen. Onder tabblad Service vindt u pagina’s waar KoM-leden hun voordeel mee doen, voor klanten en zich zelf.

LinkedInWebsite