22 juni 2020

UPDATE CORONA

“Kennisnieuwsbrief COVID-19 en arbeidsgerelateerde zorg”

Verschijnt niet meer tenzij …

De volgende uitgave van deze kennisnieuwsbrief C-19 staat op punt van verschijnen. Onderwerpen onder meer risicogroepen wat betreft het nieuwe coronavirus, bedrijfsgezondheidszorg voor (kwetsbare) werkenden met gezondheidsklachten, en wat we weten met betrekking tot re-integratie in werk van ex-COVID-19-patiënten. Dat is de laatste uitgave, tenzij ….

Tenzij jij je uitspreekt. Subsidie van SZW voor deze samenwerking van verenigingen van professionals en kennisinstituten loopt af. We werken aan een vervolgaanvraag. Ter onderbouwing willen we graag opvattingen van professionals bijvoegen. Ken je die nieuwsbrieven, meld ons dan:

● Wat vind je van de Kennisnieuwsbrief COVID-19, draagt hij bij aan de arbeidsgerelateerde zorg en advisering die je levert?

● Wat zou je de komende periode graag in de kennisnieuwsbrief behandeld zien?

Stuur je reactie naar info@kwaliteitopmaat.com.

Eerdere nieuwsbrieven op de KoM-site, externe link https://vkom.nl/?p=3459

IN DEZE NIEUWSBRIEF

Goed nieuws voor kwetsbare medewerkers  Thuiswerk niet meer aangewezen – maar hoe vertalen we dit RIVM-advies naar werk?  Gratis KoM-webinar 24 juni

Geen récht op thuiswerk  Eerste rechterlijke uitspraak over thuiswerk en corona is een feit

Algemene Leden Vergadering Kwaliteit op Maat 10 juni jl. Structurele financiering arbeidsgerelateerde zorg: daar praten we over door

COVID-19, arbeidsmigranten, vleesverwerking: een bitter bekende combinatie  Wereldwijd is de vleesverwerking al maanden in het nieuws als infectiehaard. Het “Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten” sectoren een arbocatalogus op te stellen als ze er nog geen hebben. De vleessector heeft die. Het zou interessant zijn als het Aanjaagteam in volgende publicatie analyseer hoe deze kennelijk te weinig benut is: een belangrijke les voor arbodienstverleners en sociale partners in de sector.

Pensioendebat en arbosector  ‘Extreem gecompliceerd, onuitvoerbaar en voor gewone premiebetalers onbegrijpelijk’

Tijdens thuiswerken van de trap vallen, is de werkgever aansprakelijk?

===============================================================

Goed nieuws voor kwetsbare medewerkers

Thuiswerk niet meer aangewezen – maar wat kan wel?

Het RIVM definieert risicogroepen voor het nieuwe coronavirus. Het instituut heeft sinds 12 juni een nieuw advies: “In het begin van de corona-uitbraak kregen mensen uit risicogroepen het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven en geen bezoek te ontvangen. Nu het virus beter onder controle is, is dat niet meer nodig.” Aanvullend advies is om ‘oncontroleerbare’ situaties te vermijden, d.i. waar 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is en waar ook niet gecontroleerd wordt of mensen klachten hebben. Er geldt een stevige opgave voor de arbosector: hoe vertalen we dit naar werk? Wat adviseren we aan werknemers met (welke) gezondheidsproblematiek en hun werkgevers over verantwoord werken? Op de werkvloer of toch nog thuis, in het eigen of aangepast werk?

Kwaliteit op Maat organiseert een gratis webinar over werk en kwetsbare werknemers. Wie is als kwetsbaar te zien, wat zijn de nodige en wenselijke maatregelen, wat is er en komt er beschikbaar qua kennis en instrumenten?

Dit op 24 juni, a.s. woensdag, 16.00 – 17.15 uur. Met medewerking van prof. Lex Burdorf (Erasmus Universiteit) en Khalid Azougagh (FNV).

Aanmelden: info@kwaliteitopmaat.com.

De sitepagina van het RIVM, externe link https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen

Alvast inlezen voor het webinar? Er is een reader beschikbaar: https://vkom.nl/?p=3834

 

Geen récht op thuiswerk

Eerste rechterlijke uitspraak over thuiswerk en corona is een feit

Een werkneemster werkte op verzoek van de werkgever tijdelijk thuis vanwege de coronadreiging. Begin mei trokken activiteiten weer aan en moesten de werknemers weer op de zaak aan de slag. Werkneemster weigerde; ze vond het ingaan tegen het overheidsadvies om thuis te werken en ze was bang voor onvoldoende ‘social distancing’ door collega’s. De rechter kwam eraan te pas. Die zag maatregelen van de werkgever voor een veilige werkplek en geen aanwijzing voor stelselmatige overtreding daarvan. De rechter concludeerde: “Het zeer algemeen geformuleerde overheidsadvies over zoveel mogelijk thuis werken grijpt niet zo ver in op deze specifieke rechtsverhouding dat [eiser] daaruit een ‘recht op thuis werken’ kan putten.”

Voor werknemers in coronarisicogroepen is thuis werken geen vanzelfsprekendheid. Deze rechtszaak onderstreept dat nog eens. Het komt ongetwijfeld in discussie in het webinar over werk en kwetsbare werknemers dat Kwaliteit op Maat organiseert 24 juni. Inschrijven? Zie voorgaande bericht.

De uitspraak van de rechter, externe link https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2020:2954

=================================================================

Algemene Leden Vergadering Kwaliteit op Maat 10 juni jl.

Structurele financiering arbeidsgerelateerde zorg: daar praten we over door

Het was voor Kwaliteit op Maat nieuw, een virtuele ALV. De 21 deelnemers behartigden onder meer:

● de financiën, ‘er gaat geen cent naar het bestuur’, concludeert de kascommissie;

● de verkiezing van Els Carsouw, ‘breed ervaren bedrijfsarts’, tot bestuurslid als opvolger van Wendel Slingerland, ‘luis in de pels’, die we via deze weg nogmaals bedanken voor haar inzet vanaf al vóór de oprichting van KoM;

● de actualiteit, zoals de structurele financiering van de arbeidsgerelateerde zorg. Pas de dag tevoren verscheen een NIVEL-rapport, na een ingewikkeld en weerbarstig proces. ‘Het ministerie van SZW lijkt te snappen dat overheidsgeld nodig is’. Kwaliteit op Maat organiseert een virtueel vervolggesprek: stuur een mail naar info@kwaliteitopmaat.com.

Tegemoetkoming beroepsziekten, loondoorbetaling bij ziekte

Presentaties over deze twee onderwerpen leverden aardige doorkijkjes naar de toekomst en in het hart van KoM-leden.

● Het ‘rapport Heerts’ over een gefixeerde tegemoetkoming bij een medisch aannemelijke beroepsziekte door gevaarlijke stoffen: het kan leiden tot enkele 1000-en van zulke tegemoetkomingen per jaar, meer dan nu bedrijfsartsen beroepsziekten melden. Dat werpt een nieuw licht op de in de Arbowet opgenomen maar nog niet werkende, beboetbare verplichting voor hen om beroepsziekten te melden.

● Hoe staat Kwaliteit op Maat in de voortdurende discussie over één of twee jaar loondoorbetaling bij ziekte? ‘Borstlap’ lijkt dit te beslechten ten gunste van één jaar. De ledenvergadering bepleit: vermijd gekibbel, stel kwaliteit en continuïteit van ziekteverzuimbegeleiding centraal.

Meer weten? Externe link https://vkom.nl/?page_id=2956

=================================================================

COVID-19, arbeidsmigranten, vleesverwerking: een bitter bekende combinatie

“Als er nog geen arbocatalogus is voor de sector, stel deze op.”

Wereldwijd is de vleesverwerking al maanden in het nieuws als infectiehaard. De KoM-nieuwsbrief van 8 juni meldde hoe in Nederland instanties vooral naar elkaar lijken te verwijzen. Diezelfde dag startte Inspectie SZW een speciaal project vleesverwerking. Drie dagen later kwamen de eerste aanbevelingen van het “Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten”. Het kabinet had dat ingesteld voor voorstellen voor betere werk- en leefomstandigheden van arbeidsmigranten; met als doel voor de korte termijn minder risico voor hen op coronabesmetting, overigens niet alleen in de vleessector. In drie weken maakten voorzitter Roemer en de zijnen negen pagina’s aanbevelingen. Die reppen niet over arbodienst of bedrijfsarts. Wel de arbocatalogus: als die er niet is, moet de sector hem maken, alsmede het coronarisico opnemen; de toetsing door de Inspectie SZW geeft enige zekerheid aan de bedrijven. Minister Koolmees schrijft aan de Tweede Kamer: “Het kabinet zal de aanbevelingen van het Aanjaagteam bestuderen en streeft ernaar zijn reactie op de aanbevelingen nog vóór het zomerreces naar uw Kamer te sturen.”

Natuurlijk helpt de arbosector de bewindspersoon en de sociale partners! We wachten niet tot het zomerreces, we werken nu graag mee aan nieuwe of actueler arbocatalogi. We wijzen erop dat het Arboportaal al sinds jaar en dag linkt naar de arbocatalogus-vlees. We suggeren Roemer en de zijnen in hun volgende publicatie te analyseren hoe deze kennelijk te weinig benut is: een belangrijke les voor arbodienstverleners en sociale partners in de sector.

Het rapport-Roemer, externe link https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/rapporten/2020/06/11/eerste-aanbevelingen-aanjaagteam-bescherming-arbeidsmigranten

De arbocatalogus vleesindustrie, externe link https://www.vleeswerkt.nl/dossier?dossierid=2752512&eerstesubdossierid=2752512&title=Arbo%2ben%2bRe-integratie&hoofddossierid=557058&css=color2

=================================================================

Pensioendebat en arbosector

‘Extreem gecompliceerd, onuitvoerbaar en voor gewone premiebetalers onbegrijpelijk’

Dat zegt journalist Grimbergen in de Volkskrant van maandag 15 juni: over het pensioenakkoord van juni vorig jaar en de nadere uitwerking vrijdag de 12e van minister Koolmees met centrale sociale partners. De achterbannen worden geraadpleegd. Inmiddels weten we dat de vakcentrale VCP een compensatie wil voor een aantal werknemers die een deel van hun pensioenopbouw verliezen. En weten we dat de zitting van het FNV-ledenparlement voor de 2e keer is uitgesteld (volgens NRC van 20 juni mede door gebrek aan quorum, leden logden bewust niet in). Er is veel verzet binnen de FNV van leden die het akkoord niet gecompliceerd vinden. Ze demonstreerden donderdag bij het hoofdkantoor tegen wat ze zien als glijbaan naar ‘gokhalpensioenen afhankelijk van beurskoersen’. Ze zullen zeker meer van zich laten horen. Voor de arbosector betekent dit alles: voortduren van onzekerheid over de arbeidsmarkt van de toekomst. Denk aan duur loondoorbetaling en het aantal vaste arbeidsrelaties met de nodige verzuimbegeleiding. De de door de FNV bepleite verzekering arbeidsongeschiktheid voor zzp’ers staat weer meer op losse schroeven, arbeidsgerelateerde zorg voor hen eveneens.

De demonstratie 18 juni, externe link https://redhetpensioenstelsel.nl/demo-facet-18-06-20/

=================================================================

BEKIJK DE KOM-SITE

Op de site van de KoM vindt u vele pagina’s met documentatie en ontwikkelingen. Onder tabblad Service vindt u pagina’s waar KoM-leden hun voordeel mee doen, voor klanten en zich zelf.

Tijdens thuiswerken van de trap vallen, is de werkgever aansprakelijk? Of zoekt de verzekeraar een risico? Is de werkgever aansprakelijk voor schade thuis opgelopen tijdens werk? Een vakblad beschrijft een zware zorgplicht voor de werkgever. Hij kan “.. aansprakelijk worden gehouden voor een werknemer die thuis werkt, teveel uren achter elkaar werkt, te weinig pauze loopt en daardoor RSI oploopt. Zo was de uitspraak van het hof Amsterdam.” Lees meer op de KoM-site, externe link https://vkom.nl/?page_id=3849