Kwaliteit op Maat, brancheorganisatie voor duurzaam werk

WEBINAR Kwaliteit op Maat

8 september 2021, 14-15.30 uur

DUURZAAM INZETBAAR HYBRIDE WERKEN

Deels thuis, deels op kantoor werken: het wordt dé praktijk voor werknemers in ‘hoofdarbeid’. Voor ons webinar hierover hebben we de sprekerslijst compleet!

Vanuit de AWVN, de Algemene Werkgevers Vereniging Nederland, informeert adviseur Marijn van der Heiden over enquê-uitkomsten: werkgeversopvattingen en -activiteiten over hybride werken.

De Rabobank is al gestart met hybride werken, ze evalueert de ervaringen waaronder ook effect op verzuim. HR/Wellbeing presenteert de resultaten, met medewerking van Ilse van Dijkman, bedrijfsarts bij de bank.

Hoogleraar Tinka van Vuuren (foto) deelt inzichten vanuit haar onderzoeken naar onder andere eigen regie op gezondheid onder medewerkers. Tinka reflecteert ook op het gangbare gedachtengoed over hybride werken alsmede op de gegeven inleidingen. Zij doceert Vitaliteitsmanagement aan de Open Universiteit en is senior consultant op hetzelfde vlak.

hoogwaardig – bondig – gratis – geen pe-punten

Meer info

Aanmelden: info@kwaliteitopmaat.com

23 augustus 2021

In deze nieuwsbrief

Het tekort aan verzekeringsartsen – schrijnende gevolgen – maakt Minister Koolmees vaart?

Schuldenproblemen van werknemers – Een helpende rol van werkgevers? –  Arbodienstverleners kunnen wel een been bijtrekken 

#MeToo verdiept – ‘We found shocking levels of sexual harassment’

Eerdere nieuwsbrieven gemist door vakantie? Bekijk ze!

Het tekort aan verzekeringsartsen

Schrijnende gevolgen

Een werknemer vroeg eind 2019, na bijna twee jaar ziekte, een WIA-uitkering aan. Hij ontving daarop een brief: hij zou worden opgeroepen voor een keuring over zijn recht op de uitkering. Hij begon meteen een voorschot te ontvangen. Ondanks aandringen kwam de keuring pas in september 2020. Hij bleek voor 78 procent arbeidsongeschikt. Toch mocht hij zijn voorschot niet houden, hij moest 15.000 euro terugbetalen. Hij had maar 24 weken voor zijn laatste werkgever gewerkt in plaats van de vereiste minimaal 26 weken. “Achteraf maakte het helemaal niet uit voor hoeveel procent ik afgekeurd zou worden, omdat ze van begin af aan al hadden geweten dat ik er geen recht op had.” Met zijn advocaat is hij inmiddels in hoger beroep.

Hoe kan dit?

De NOS beschrijft deze casus in een nieuwsbericht van 9 augustus. Het tekort aan verzekeringsartsen noopt tot verstrekken van voorschotten in afwachting van de keuring. Maar in ongeveer 15 procent van de gevallen blijkt er later geen recht op uitkering en moet het voorschot worden terugbetaald.

Reacties

De Landelijke Cliëntenraad meldt op haar site overrompeld te zijn door het enorme aantal meldingen over de WIA. Een reïntegratiebegeleider vraagt zich in NOS-nieuws af: “Hoe kan je nou na tien maanden bepalen of iemand tien maanden geleden nog ziek genoeg was om recht te hebben op een uitkering?” Verzekeringsarts–jurist-onderzoeker Faas vraagt op LinkedIn wanneer nou SZW stopt met capaciteitsslurpende wetgeving als Eerste Jaars Ziektewet Beoordeling en het duurzaamheidscriterium. Advocaten bepleiten onder meer UWV in gebreke te stellen. Zelfstandig verzekeringsarts Khoe reageert op Linkedin: “Het UWV zal het een zorg zijn dat er hoge bedragen aan dwangsommen worden betaald. Dat is allang ingecalculeerd door UWV en SZW. … En degene die er daadwerkelijk voor betaalt is natuurlijk de Nederlandse burger. Het is overigens weer een nieuwe extra markt voor juristen, andere adviseurs en calculerende burgers om een financieel graantje mee te pikken van het falen van de overheid. Dat dan weer wel.”

Actie?

UWV en het ministerie van SZW laten aan NOS-nieuws weten te werken aan een oplossing. We kunnen daar alleen maar uiterst nieuwsgierig naar zijn. De laatste keer dat minister Koolmees zich naar de Tweede Kamer toe uitliet over wat hij noemt “de mismatch tussen het aanbod van en de vraag naar sociaal-medische beoordelingen” was op 9 april. Die brief staat bol van voornemens: meer efficiëntie, omslag naar een regiemodel waarbij de verzekeringsarts een multidisciplinair team aanstuurt, overleg met sociale partners over weging van verschillende ingrijpende opties en maatregelen. “Verdere besluitvorming hierover is aan een volgend kabinet.”

Casus en reacties in NOS-nieuws

NOS-nieuws overzichtsartikel

Minister Koolmees 9 april

Schuldenproblemen van werknemers

Een helpende rol van werkgevers? Van arbodienstverleners?

Bij ongeveer één procent van de werknemers is wel eens beslag gelegd op het loon. In de horeca, de industrie en de bouw is dit ruim het dubbele. Dit beslag zou de werkgever rond € 13.000 kosten bij een modale werknemer. Naast dit financiële eigenbelang van de werkgever, wegen de risico’s van extra stress en verzuim. Deze gegevens blijken uit onderzoek, dat zeer verhelderend is, ook voor de arbosector.

Veilige sfeer taak voor werkgevers

Het economenblad ESB wijdde onlangs een artikel aan dit onderzoek. Stichting Instituut GAK financierde het voor meer kennis over de mogelijke rol van werkgevers bij schuldhulpverlening. Er werden diepte-interviews gehouden met 20 werknemers met schulden; 755 werkgevers vulden een online-vragenlijst in. Door weging van de resultaten is er een representatief beeld.

“Financiële problemen zijn een thema om ondersteuning op te bieden in het kader van goed werkgeverschap”. Vier op de vijf werkgevers onderschrijven die stelling. Vaak echter zien ze problematiek pas bij (dreigend) loonbeslag. Een aantal vooral ‘grote’ werkgevers neemt feitelijk actie, zoals de gelegenheid voor overuren of budgetcoaches aanbieden. Veel werkgevers aarzelen echter zich ‘te bemoeien’ ook al vermoeden ze de problemen; werknemers zouden volgens hen de eerste stap moeten zetten. Maar werknemers met financiële problemen voelen schaamte en onveiligheid. De onderzoekers zien als uitweg dat werkgevers zorgen voor een veilige sfeer en in ieder geval inzetten op een verwijzing naar ondersteuning. ‘Grote’ werkgevers kunnen leidinggevenden trainen op onderkenning van problematiek en voorzieningen treffen. Wat betreft andere werkgevers is het belangrijk dat ze “de sociale kaart” kennen voor verwijzing als de werknemer de kwestie meldt of een loonbeslag plaats vindt.

En de arbosector?

Werkgevers blijken dus te willen helpen en te kunnen helpen bij schuldenproblematiek, al is er veel “handelingsgêne”. Het onderzoeksrapport geeft beperkte informatie over de activiteiten van bedrijfsartsen en andere arboprofessionals. Rosanne Oomkens, projectmanager bij Panteia, was zo vriendelijk arborelevante tabellen te mailen. Daarin blijkt de bijdrage vanuit de arbosector gering.

Het heet in de arbosector bekend dat schulden tot meer verzuim leiden. Aan de werkgevers in het onderzoek is gevraagd hoe ze te weten komen dat een werknemer financiële probleem heeft. Dan blijkt ‘extra verzuim’ maar een fractie van alle signalen, vooral in het midden- en kleinbedrijf. Het levert nauwelijks meer informatie dan ‘het geruchtencircuit’ in arbeidsorganisaties. De arbodienst of bedrijfsarts wordt door weinig werkgevers als informatiebron genoemd. De arbodienst of bedrijfsarts scoort eveneens laag als bron voor werkgevers over mogelijkheden voor resp. feitelijke ondersteuning van werknemers met financiële problemen.

Dit kan en moet beter

De arbosector beroept er zich op dat werkgevers van de arboprofessionals geleerd hebben een lastige issue als verzuim bespreekbaar en beheersbaar te maken. Het is op z’n minst verwonderlijk dat mogelijke schuldenproblematiek daarbij kennelijk weinig aandacht kreeg. Een aantal arbodiensten heeft – blijkens hun site – zeker alertheid wat betreft financiële moeilijkheden van werknemers. Sommige hebben gericht aanbod aan werkgevers. Zij kunnen zich afvragen of dat aanbod voldoende onder de aandacht komt bij werkgevers en werknemers. Andere arbodienstverleners zouden moeten nagaan hoe ze op dit punt een been kunnen bijtrekken. Werkgevers willen wel, het gaat erom ze over hun handelingsverlegenheid heen te helpen. De arbosector hoort schulden als stressfactor mee te nemen in (preventieve) activiteiten.

Dit artikel, de bron en de genoemde tabellen staan op op de KoM-site  -van-arbodienstverleners/

#MeToo verdiept

Aangrijpende uitkomsten onderzoek

De #MeToo-beweging stelt seksuele intimidatie en aanranding op het werk aan de kaak. De Britse vakcentrale TUC vond het voor een goede aanpak wezenlijk om zicht te hebben op ervaringen van specifieke groepen. Daartoe liet ze onderzoek doen onder ruim 1100 gehandicapte vrouwen. Het blijkt het eerste specifiek gerichte onderzoek in zijn soort.

Eerder onderzoek had al duidelijk gemaakt dat gehandicapte vrouwen een derde minder dan niet-gehandicapte vrouwen actief zijn op de arbeidsmarkt, en ruim een derde minder verdienen niet-gehandicapte mannen.

‘We found shocking levels of sexual harassment’

Het recente onderzoek liet zien:

• 68% van de gehandicapte vrouwen heeft te maken gehad met seksuele intimidatie, meer dus dan de 52% van de vrouwen in het algemeen;

• van die 68% heeft

• 66% geen melding gedaan;

• 54% twee of meer ervaringen gehad;

• 45% drie of meer ervaringen gehad;

• 34% negatieve impact op de mentale gezondheid ervaren;

•   6% negatieve impact op de fysieke gezondheid ervaren.

Van de gehandicapte vrouwen die wel melding deden, vond minder dan de helft dat de afhandeling naar tevredenheid was.

Het nieuwsbericht van de TUC: “.. het heeft geen zin een beleid te hebben als het in een stoffig handboek staat en niet wordt toegepast in de echte wereld.”

Doe uw voordeel met onze website!

Op de site van de KoM vindt u vele pagina’s met documentatie en ontwikkelingen. Onder tabblad Service vindt u pagina’s waar KoM-leden hun voordeel mee doen, voor klanten en zich zelf.

LinkedInWebsite