Kwaliteit op Maat, brancheorganisatie voor duurzaam werk

23 november 2020

In deze KoM-nieuwsbrief​:

Naar een quarantaine van nul dagen – werkgevers willen testcapaciteit nog veel verder opschalen – verzuimverzekeraar en quarantainegerelateerd verzuim: kosten zijn voor de werkgever

‘Land kan niet open door massaal te gaan testen’ – streven werkgevers weersproken?

Regeling tegemoetkoming beroepsziekten door gevaarlijke stoffen: Van ’t Wout toont pragmatisme en optimisme – gerechtvaardigd?

Onthutsend Rondetafelgesprek in Tweede Kamer, negatieve beeldvorming over bedrijfs- en verzekeringsartsen – KoM trekt het zich aan

Evaluatie arbowetswijziging van juli 2017: vertrouwen in onafhankelijkheid bedrijfsarts

Coronatijd: 12.599 meldingen bij Inspectie, 3 boeterapporten opgemaakt

Algemene Ledenvergadering

dinsdag 1 december

14.30 – 17.00 uur

online

KoM-leden kregen 17 november agenda en stukken toegestuurd.

Naast verenigingszaken behandelen we een inhoudelijk onderwerp: met Sander van der Molen een webinar over NTA en DPIA. Als u niet weet dat dat staat voor veilig mailen en werken in de zorg, moet u zeker meedoen!

Naar een quarantaine van nul dagen

Testcapaciteit nog veel verder opschalen

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland reageerden enigszins gemengd op de persconferentie van dinsdag de 17e. Ze zijn blij dat bioscopen, theaters en pretparken weer open kunnen, maar hekelen het ontbreken van perspectief zoals voor de horeca tijdens de feestdagen. Ze herhalen hun pleidooi voor grootschalig en zo nodig veelvuldig testen, met als einddoel een quarantaine van nul dagen. Met een veel verdere uitbouw van testcapaciteit “.. moet het mogelijk zijn een écht perspectief te bieden waarin reizen, bezoek aan horeca en evenementen weer zonder beperkingen mogelijk wordt.” Toetsen van slimme sectorspecifieke maatregelen, zoals een praktijkproef in de horeca, moet al einde van het jaar ondernemers en de samenleving meer vooruitzicht bieden.

Verzuimverzekeraar en quarantainegerelateerd verzuim

De achtergrond wordt onder meer duidelijk in een nieuws- c.q. adviesbericht van de Algemene Werkgevers Vereniging Nederland. Dat stelt:

● de verzuimverzekeraar betaalt niet, de werkgever zit met de kosten van de (zelden zieke) werknemer in quarantaine die niet thuis kan werken;

● de overheid compenseert dat niet, terwijl ze wel verplicht tot quarantaine.

Dat wringt, “.. vooral voor kleine werkgevers die een werknemer soms enkele keren in quarantaine zien gaan.” In het begin van de coronacrisis was er discussie over zulke loondoorbetaling, andersluidende redeneringen van bedrijfsartsen deden opgeld, verzekeraars waren wellicht coulant. Dat lijkt nu voorbij: de kosten zijn voor de werkgever.

Het nieuwsbericht van VNO-NCW

Het nieuwsbericht van AWVN, quarantainegerelateerd verzuim

Loslaten maatregelen geeft verspreiding virus

‘Land kan niet open door massaal te gaan testen’

Onder deze kop relativeert de pers zaterdag de 21e het streven van de werkgevers. Utrechts hoogleraar Marc Bonten en zijn groep concluderen in een modelleringsstudie: veel testen is goed, het moet gebeuren, maar loslaten van de maatregelen geeft zeker verspreiding van het virus. Daarmee reageren ze op het streven van minister De Jonge dat vanaf maart 2021 ieder zich gemiddeld ééns per maand kan laten testen, ook zonder symptomen. Dat vergt 10 miljoen testen per maand. Een fractie van wat de werkgevers lijken te willen …

Een krant op zaterdag 21 november over de modelleringsstudie

Kennisnieuwsbrief COVID-19 verscheen weer; één keer?

In de week van 9 november kregen abonnees een nieuwe uitgave van deze unieke kennisnieuwsbrief. Anderen vinden deze op de KoM-site.

Dit nummer 6 van de kennisnieuwsbrief werd volledig gemaakt met behulp van vrijwilligerswerk én geld van verenigingen in de arbosector. We trekken eraan dat het ministerie volgende uitgaven weer subsidieert. Wilt u dat ondersteunen? Maak uw waardering voor de nieuwsbrief duidelijk aan info@kwaliteitopmaat.com.

Kennisnieuwsbrieven en abonneren

Coronapagina KoM-site

Regeling tegemoetkoming beroepsziekten

Pragmatisme en optimisme

Slachtoffers van ernstige beroepsziekten door gevaarlijke stoffen: de politiek wil hen tegemoetkomen. Staatssecretaris Van ’t Wout schrijft nu: “Ik zet alles in werking om te bereiken dat deze regeling per 1 juli 2022 van start kan gaan.” Uit een verhoging met ± 0,04 procentpunt premie Arbeidsongeschiktheidsfonds, die alle werkgevers betalen, komt jaarlijks 62,5 mln. voor de tegemoetkomingsregeling en 6 mln. voor een kennisinfrastructuur. Dit voor de geschatte 2500 tegemoetkomingen per jaar, à (nu) ruim € 20.000 eenmalig. Voor het nodige nader verkennen en uitwerken heeft Van ’t Wout Bruno Bruins bereid gevonden, de oud-minister voor Medische Zorg en Sport. Die zal uiterlijk 1 april 2021 adviseren over:

● een gedragen betere kennisinfrastructuur, bij voorkeur binnen bestaande kaders;

● een eerste adequate en werkbare lijst van ernstige stoffengerelateerde beroepsziekten. “Daarbij kijkt hij ook naar de mogelijkheden van een gefaseerde inwerkingtreding, te starten op basis van een eerste lijst met beroepsziekten die gaandeweg en mede op basis van ervaringen verder wordt uitgebreid”.

● een panel van deskundigen of een beoordelingsinstituut voor advies over aanvragen.

Van ’t Wout ziet hiernaast nog veel nader uit te werken punten, zoals concrete invulling van sleutelbegrippen als ‘ernstig ziek’ en ‘een beroepsziekte ontstaan door blootstelling aan gevaarlijke stoffen’. Voorjaar 2021 informeert hij meer, ook over versterking van preventie en bedrijfsgezondheidszorg.

Per saldo

De staatssecretaris kiest voor een pragmatische insteek: 1 juli 2022 van start – wat dat ook precies moge zijn – met waarschijnlijk gaandeweg uitbreiding. Dat wringt met ernstige witte plekken die deze nieuwsbrief al eerder signaleerde: al of niet, en binnen welke termijn, tegemoetkoming (1) aan nabestaanden, (2) voor gezondheidsschade waarvan getroffene hersteld is, zoals eczeem. Van ’t Wout wil kennelijk optimisme uitstralen, dat verdient lof. Hij meldt niet dat Bruno Bruins sinds eind september directeur a.i. is van de HTM, het openbaar vervoer in de regio Haaglanden. Fulltime werk aan de tegemoetkomingsregeling is dus uitgesloten. Van ’t Wout neemt een stevige verantwoordelijkheid: hij moet er aan trekken om weer een teleurstelling voor getroffenen te voorkómen.

De brief van de staatssecretaris

Onthutsend Rondetafelgesprek

Negatieve beeldvorming over bedrijfs- en verzekeringsartsen

De beelden lieten het niet zien, maar Kamerleden moeten soms verwonderd hebben gekeken. De kamercommissie voor SZW hield 9 november een Rondetafelgesprek, naar aanleiding van het wetvoorstel van minister Koolmees: het schrappen van de rol van de verzekeringsarts bij de UWV-toetsing van re-integratie activiteiten bij een WIA-aanvraag. Deze ‘leidende rol van de bedrijfsarts’ had de bewindspersoon al aangekondigd in december 2018. Hij trok toen ook extra geld uit: een impuls voor kwaliteitsverbetering en afstemming van bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde; ze moeten dezelfde taal spreken.

In het Rondetafelgesprek toonden werkgevers- en werknemersorganisaties zich vóór resp. tégen het wetsvoorstel. Dat is geen verrassing. Wel zullen Kamerleden wenkbrauwen gefronst hebben bij de presentaties van bedrijfs- en verzekeringsartsen: vóór resp. tégen het wetsvoorstel, kort gezegd. Kwaliteit op Maat had in haar brief van 4 november aan de commissie geschreven “.. dat er niet één leidende persoon is in de re-integratie. Het gaat om de samenwerking van werkgever – werknemer – professional.” Kamerleden kregen ter plekke iets anders te zien, met professionals die nu juist geen brug onderling wisten te slaan, noch tussen de anderen.

KoM trekt zich dit aan

Kwaliteit op Maat trekt zich het risico van negatieve beeldvorming aan. We hadden eerder moeten zien dat de Kamercommissie het initiatief voor dit gesprek nam, we hebben kennelijk te weinig contact gehad met organisaties die vaker met politici spreken, we hadden standpunten moeten proberen te coördineren, we hadden al twee jaar geleden de verzekeringsartsen op dit punt liefst meer naar ons toe moeten trekken.

Op de achtergrond speelt dat partijen in de arbosector al langer verdeeld zijn op diverse punten. Daar weer achter ligt dat de FNV al minstens acht jaar ijvert tegen – kort geduid – preventie en ziekteverzuimbegeleiding onder regie van de werkgever. Dat culmineerde in de reactie van de bond op Arbovisie 2040*: “.. de bedrijfsgezondheidszorg functioneert in Nederland ver onder de maat, de bedrijfsarts heeft geen ruimte om in een commerciële setting aandacht te geven aan preventie, werknemers hebben vanwege die commerciële relatie weinig vertrouwen in de bedrijfsarts ..”.

Kwaliteit op Maat gaat op zoek naar mogelijkheden voor meer samen optrekken van alle partijen.

Coalitiepartijen kritisch

Inmiddels heeft de kamercommissie vragen en opvattingen over het wetsontwerp in een document neergelegd. Voor de regeringsfracties blijkt een akkoord met Koolmees’ voorstel niet vanzelfsprekend. Opmerkelijk: tenminste een Kamerlid rekent de NVAB tot tégenstanders van deze wetgeving.

* Lees hierover ook: KoM over Arbovisie 2040

 

Het rondetafelgesprek

De Kamercommissie over het wetsvoorstel

foto: GJ Beens, voorzitter NVAB bij Rondetafelgesprek

Evaluatie arbowetswijziging van juli 2017

Een ruim voldoende rapportcijfer voor de bedrijfsarts

De evaluatie van de arbowetswijziging van juli 2017: staatssecretaris Van ’t Wout voorzag de Tweede Kamer van – deels eerder gepubliceerde – documentatie. Zijn beleidsopvatting nu is beknopt te duiden: we zijn op de goede weg maar er moet nog veel gebeuren. Hij zegt begin 2021 met “een integrale beleidsreactie” te komen. Zijn verwoording doet vermoeden dat hij geen reden ziet voor weer een wetswijziging. Dat lijkt een doorbreking van de cyclus van evaluatie en wetswijziging de laatste twee decennia. De arbosector kan zich op continuïteit en kwaliteit concentreren, zullen we maar zeggen.

Vertrouwen in onafhankelijkheid bedrijfsarts

De bewindspersoon had met verzending van de documenten speciaal gewacht op een notitie van TNO: cijfers over het vertrouwen van werknemers in bedrijfsartsen. Werknemers die meededen aan de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden in najaar 2019 werden in juli 2020 opnieuw benaderd, met name voor vragen over COVID-19. Wie bij de eerdere enquête aangaf contact te hebben gehad met de bedrijfsarts, werd verzocht aanvullende vragen te beantwoorden; 81% deed dat. TNO toont dat 58% van deze 1.259 respondenten veel tot heel veel vertrouwen heeft in de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts, en 29% neutraal is. Slechts 13% van de ondervraagden geeft aan weinig tot heel weinig vertrouwen te hebben in die onafhankelijkheid. Dit komt overeen met het beeld uit een evaluatie van Capgemini onder bedrijfsartsen zelf, zo meldt Van ’t Wout.

Er blijken geen significante verschillen in dit opzicht tussen werknemers van verschillende leeftijden, bedrijfsgroottes en economische sectoren.

Het aantal respondenten is te klein voor inzicht in samenhang tussen recent contact en vertrouwen in de bedrijfsarts. Wel zijn er cijfers over (het initiatief voor) contact met de bedrijfsarts, frequentie van advies en het vervolg daarop, zoals meer maar juist ook minder uren werken en andere aanpassingen. Dat zijn niet eerder zo gepubliceerde data: zeker belangwekkend.

Er is respondenten gevraagd of en wanneer ze de voorgaande 19 maanden contact hadden met de bedrijfsarts. Zeven op de acht melden contact in die periode. In het ‘coronakwartaal’, het tweede kwartaal van 2020, is er ruim de helft minder contact geweest met de bedrijfsarts dan in het tweede kwartaal van 2019. Was dat afschaling à la de reguliere zorg? Dat lijkt niet waarschijnlijk. Duidelijk is wel dat deze data mogelijkheden bieden voor interessante nadere analyse.

Per saldo: ruim voldoende rapportcijfer voor de bedrijfsarts

Deze enquête is niet de eerste en enige meting over bedrijfsartsen. Doorsnede van de diverse uitkomsten is steeds ongeveer als nu. In het roemruchte Astri-2011-onderzoek over de positie van de bedrijfsarts kreeg die toen een 7,2. een ruim voldoende rapportcijfer. Dat van de toen 220 deelnemende werknemers, ruim vijf keer minder dan in de recente enquête. Het is gerechtvaardigd te zeggen: een ruime voldoende, in een nu robuust onderzoek, is een heel redelijke score voor een dienstverlener die de mensen niet zelf gekozen hebben.

Brief staatssecretaris aan Tweede Kamer

 

Coronatijd: 12.599 meldingen bij Inspectie, 3 boeterapporten opgemaakt

Het aantal meldingen bij de Inspectie SZW is in 2020 tot en met week 45 92% hoger dan de zelfde periode in 2019. Bijna de helft van de meldingen is gerelateerd aan corona. Van de 3.819 corona-gerelateerde meldingen over gezond en veilig werk betreft:

– 40% onvoldoende afstand op de werkvloer

– 19% de veronderstelde aanwezigheid van een zieke werknemer op de werkvloer

–   9% het door de werkgever niet toelaten van thuiswerk terwijl dat wel mogelijk zou zijn.

Laten werkgevers in ons land zich niet van hun beste kant zien? Daar lijkt het op, maar er is meer aan de hand. Lees het artikel op de KoM-site.

Doe uw voordeel met onze website!

Op de site van de KoM vindt u vele pagina’s met documentatie en ontwikkelingen. Onder tabblad Service vindt u pagina’s waar KoM-leden hun voordeel mee doen, voor klanten en zich zelf.