Kwaliteit op Maat, brancheorganisatie voor duurzaam werk

KoM-nieuwsbrief 24 januari 2022

Coalitieakkoord: arbosector aan zet

The Voice en de arbosector

Expert seksuele intimidatie Kuiper en vakbond FNV stellen dat Nederland het ILO-verdrag 190 uit 2019 moet ratificeren. Dit behartigt bestrijden van geweld en intimidatie in de context van werk. Volgens hen geeft dat betere bescherming dan de huidige bepalingen in de arbowet. Een snelle scan op juridische literatuur bevestigt dat beeld. De arbowet mist onder meer de ILO-verplichting tot aanstelling van een (bij voorkeur externe) vertrouwenspersoon en procedures voor adequate afhandeling. Hoe dan ook: is “The Voice” voor de arbosector een wake-up call? Kan ze dienstverlening zoals vertrouwenspersonen onder de aandacht van arbeidsorganisaties brengen?

NOS-nieuws Kuiper en FNV

Arbeidsrechtelijke annotaties

Verder in deze nieuwsbrief

Coronanieuws met onder meer: ‘Minimaal 500 zorgprofessionals met Long Covid dreigen in de WIA te belanden’

Coalitieakkoord en arbosector – Veel onduidelijk, arbosector kan zelf invloed uitoefenen

Het tweede spoor staat steeds meer in de belangstelling  Masterclass met korting voor KoM-leden

Arbeidsomstandigheden toch niet verdwenen als overheidstaak

Het BAR-instrument – professionals over informatie tijdens de re-integratie

WIA werkt, ook op partners

Coronanieuws

• VNO-NCW en MKB-Nederland hebben met de GGD’s de ‘Handreiking communiceren over COVID-19 en vaccineren op de werkvloer’ gepubliceerd. Handige do’s en don’ts, ook nuttig voor de arboprofessional, al is het maar om anderen op te wijzen

• “Informatiekloof mag niet leiden tot gezondheidskloof”. Zo presenteren medische beroepsgroepen de mogelijkheid tot aanvragen van een informatiesessie door zorgprofessionals. Dit betreft een initiatief van de Federatie Medisch Specialisten en de 33 zusterverenigingen, zie Gezondheidskloof.nl

• Ontslag op staande voet wegens een vervalst testbewijs? De kantonrechter vond het in een geval terecht, lees de uitspraak

• De Vaccinatie Twijfel Telefoon nu ook in het Turks. 088-7555777 is te bellen dagelijks tussen 8.30 en 16.30 uur. Medische vragen worden nu ook in het Turks beantwoord. Elke woensdag tussen 8.30 en 13.00 uur is er op de tweede optie voor Turks te drukken. Een Turkssprekende geneeskundestudent neemt dan contact op.

• Spanningen in werkgeverskring?  Een kledingwinkel die toiletrollen in het assortiment opnam om ‘essentieel’ te zijn, horeca-ondernemers demonstratief open, een discotheek die open gaat voor ‘vrije sportbeoefening’: ze zijn creatief, de werkgevers, en dringen aan op versoepeling van maatregelen bij hun centrale organisaties. Die volstaan in hun nieuwsbrief van 20 januari met herhaling van hun oproep aan het kabinet: ze vinden dat het kabinet aan gesloten sectoren het commitment moet geven vanaf 25 januari aan de slag te kunnen, “tenzij de IC’s ‘overstromen”.

• ‘Minimaal 500 zorgprofessionals met Long Covid dreigen hun baan kwijt te raken en in de WIA te belanden’. Hun inkomsten nemen met 30 tot 50% netto af, aldus het FNV-meldpunt . Dat kreeg in drie weken 2.087 meldingen over Long Covid; 70% denkt op het werk besmet te zijn geraakt. De bond eist oplossingen en tegemoetkoming. (Zie ook vorige nieuwsbrief.)

• “Samenwerken maakt veel mogelijk”  De Corona helpdesk in de bouw is al bijna twee jaar actief. Sociale partners mogen zich beroemen op hun snelle antwoord op de vraag hoe veilig te werken, zonder besmetten van elkaar en klanten. Lees meer op de KoM-site  

Coalitieakkoord en arbosector

Veel onduidelijk, arbosector kan zelf invloed uitoefenen

‘Juridisch preciseren van arbeidsverhoudingen helpt weinig tegen ongewenst veel flexwerk’. Hoogleraar economie Pierre Koning was duidelijk in z’n commentaar op het coalitieakkoord. Op het KoM-webinar van 19 januari kraakte hij meer kritische noten. Dit voor ruim 40 deelnemers, KoM-leden en professionals uit private en publieke organisaties.

“Het kabinet kan niet om SER heen.”

Konings constatering was dat Rutte-IV wat betreft ‘arbeidsmarkt en inkomen’ met de zelfde thema’s komt als het vorige kabinet. Veel toenmalige voornemens zijn niet of deels uitgevoerd, en de vraag rijst wat het lot zal zijn van de huidige plannen. Onder meer het streven naar ‘meer vast, minder flex werk’ is in het coalitieakkoord fors minder uitgewerkt dan in advizen zoals van de commissie Borstlap. Het kabinet koerst nu sterk op het zogeheten MLT-advies, het advies voor de middellange termijn, dus voor deze regeerperiode, van de Sociaal-Economische Raad. Daar hebben centrale werkgevers- en werknemersorganisaties een (soms vaag) akkoord bereikt. Een maatregel daarin voor bevorderen van vaste contracten is tijdelijke arbeidsduurreductie. Werkgevers kunnen onder omstandigheden hun werknemers deels minder laten werken. Betrokken werknemers krijgen doorbetaling uit de Rijkskas (wil de SER) of uit door werkgevers ingelegde premies (lijkt het kabinet te willen). Deelnemers aan het webinar onderschreven in meerderheid Konings stelling dat die eerste optie er wel zal komen, hoe genereus ook. “Het kabinet kan niet om SER heen.”

Zzp’ers

Er slepen meer dossiers inzake hervorming van de arbeidsmarkt. De al eerder voorgenomen verplichte verzekering arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen blijft onduidelijk in de uitwerking. Maakt zo’n verzekering het nodig bedrijfsgezondheidszorg voor zzp’ers te organiseren? Gespreksleider KoM-voorzitter Rolf de Vries vroeg het, Pierre Koning beaamde het.

Op één kwestie zag Koning een doorbraak, en webinarders met hem: meer gelijkheid van werknemers en zzp’ers. Het coalitieakkoord brengt namelijk de zelfstandigenaftrek stapsgewijs verder omlaag naar 1200 euro in 2030.

Loondoorbetaling

KoM-redacteur Ton van Oostrum had ingeleid in over de stand van zaken wat betreft de – nogal eens omstreden – loondoorbetaling bij ziekte. Dat is voor Kwaliteit op Maat het scharnierpunt voor regie van arbeidsorganisaties over verzuim en arbeidsongeschiktheid. Verkorting van loondoorbetaling naar een jaar breekt de nodige continuïteit in bedrijfsgezondheidszorg; denk aan werknemers met ernstige kanker of PTSS. Het coalitieakkoord wil dat re-integratie zich in het tweede jaar in principe op het tweede spoor richt, “in lijn met het SER-advies”. Het Verbond van Verzekeraars en een werkgeversorganisatie waren terughoudend in hun reactie op dat adviespunt. Eerdere vergelijkbare opzetjes mankeerden duidelijkheid over het wat en hoe. Koning las de tekst in het coalitieakkoord als een ‘roepen dat het tweede spoor de norm is’: dat werkt niet. Hij legde in een poll de stelling voor dat het coalitieakkoord wat betreft tweede spoor re-integratie niets toevoegt: 100% van de stemmers beaamde dat.

Aan het eind van het webinar vroeg De Vries aan Koning om een vooruitblik: blijft de loondoorbetaling twee jaar? Koning zei te verwachten dat werkgevers – nu dan met de problematiek van tweede spoor re-integratie – meer nadelen dan voordelen zullen zien in wijziging van de verplichting.

Per saldo

• Konings slotconclusie: het coalitieakkoord geeft perspectief op doorbraak wat betreft hervorming van de arbeidsmarkt. Wat betreft ziekteverzuim en WIA voorziet hij geen grote wijzigingen, het kabinet koerst naar een afspraak met sociale partners. Koning waarschuwt voor het risico van “.. deals ten koste van kwetsbare zelfstandigen en belastingbetaler”. Dit vanwege de leidende rol van de SER. Dat geeft vraagtekens bij de democratische legitimatie en het politiek vermogen.

• Wat is de betekenis voor de arbosector? Die strugglet al meer dan een decennium met onzekerheid over één of twéé jaar loondoorbetaling. ‘Twee jaar’ lijkt nu veel meer waarschijnlijk, dat geeft continuïteit in bedrijfsgeneeskundige begeleiding voor wie dat nodig heeft. Voor het overige ligt er de uitdaging voor de arbosector om zelf te gaan ‘dealen’, vol nieuw elan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe kan de arbosector invulling geven? Webinardeelnemers kozen in meerderheid voor overleggen met de Stichting van de Arbeid.

Pierre Koning baseerde zijn presentatie mede op een artikel dat hij had geschreven voor het TPE, het Tijdschrift voor Politieke Economie. Dat heeft de veelzeggende titel: “Het kabinet draalt, de SER bepaalt”. Het is in preprint verschenen

De presentaties van het webinar staan op de KoM-site. Ook vindt u daar meer over de inleiders en documentatie over het coalitieakkoord.

Het tweede spoor staat steeds meer in de belangstelling. Het KoM-webinar 19 januari informeerde er ook over, vanwege de aandacht ervoor in het coalitieakkoord. Uw redacteur benoemde de 20 miljoen euro die Rutte-III uittrok voor experimenten. Er lijkt substantiële belangstelling om met die subsidies aan de slag te gaan. Dat doet haast vergeten dat ‘de markt’ ook actief is. Zo schreef sociaal bedrijfskundig adviseur  Elianne van Beukering een boek “In 10 stappen een succesvol 2e-spoorcoach”: vol eye-openers voor iedere verzuimcoach, casemanager, HR-medewerker en bedrijfsarts. Verder ontwikkelde KoM-lid Gezond in Bedrijf | busines school met haar een Masterclass Succes in het 2e spoor. Deelnemers krijgen het boek gratis, KoM-leden krijgen 20% korting op de masterclass. Lees meer op Het Prikbord op de KoM-site

Arbeidsomstandigheden toch niet verdwenen als overheidstaak  Zaterdag de 8e leverde Mark Rutte de portefeuilleverdeling van de ministers en staatssecretarissen. Het onderwerp “arbeidsomstandigheden” stond er niet in, zo schreven we in de vorige nieuwsbrief. Navraag bij het ministerie leert dat dat een vergissing is. Op de site van SZW vindt u het onderwerp in het takenpakket van minister Van Gennip.

 

NIEUWE KOM-LEDEN

Dus aspirant leden de komende 6 maanden

Individueel lidmaatschap: Anneke van Looij, Daniëlle de Leng, Luuk Haze

Bedrijfslidmaatschap: Aon Nederland, Prevenzo b.v.

Het BAR-instrument – professionals over informatie tijdens de re-integratie  BAR staat voor voor Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid & Re-integratiemogelijkheden van verzuimende werknemers. De KoM-nieuwsbrief gaf regelmatig aandacht dit nieuwe multidisciplinaire instrument voor eenduidigheid bij re-integratie van werknemers. Madelijn de Kleine had tweegesprekken met andere professionals over de informatiereis tijdens de re-integratie. Lees het op de KoM-site

WIA werkt, ook op partners  Tegengaan van arbeidsongeschiktheid, het is een zaak van volharding en lange adem, dat weet ieder in de arbosector. Ingenieus onderzoek over een lange termijn laat zien dat er gunstige uitkomsten zijn. Bekend is vergelijking van groepen ziek gemelde werknemers direct vóór en direct ná de inwerkingtreding van de WIA: mensen met een WIA-uitkering blijken vaker en meer uren te werken dan die met een WAO-uitkering. Recenter onderzoek wijst op stijging van arbeidsdeelname van gezonde partners.  Lees het op de KoM-site

Doe uw voordeel met onze website!

Op de site van de KoM vindt u vele pagina’s met documentatie en ontwikkelingen. Onder tabblad Service vindt u pagina’s waar KoM-leden hun voordeel mee doen, voor klanten en zich zelf.

LinkedInWebsite