25 mei 2020

UPDATE CORONA

Het gewone leven hervat enigszins. Het NVAB-advies is om ÉÉN-OP-ÉÉN SPREEKUURCONTACTEN, in die gevallen waar dat goed mogelijk is, te blijven vervangen door telefonische spreekuren of andere vormen van contact op afstand.

AFWEGINGSKADER VEILIG WERKEN BIJ CONTACTBEROEPEN TEN TIJDE VAN COVID-19”.  Bedrijfsartsen Jaap Maas en Fleur Meerstadt geven zes pagina’s aanvulling op het algemeen (RIVM-) adviesdocument contactberoepen.

Een nieuwe uitgave van de KENNISNIEUWSBRIEF COVID-19 EN ARBEIDSGERELATEERDE ZORG behartigt onder meer terugkeer naar werk. Geabonneerden kunnen deze binnen enkele dagen in hun mail verwachten, anderen vinden hem alsdan op de KoM-site.

Zie de de KoM-site, externe link https://vkom.nl/?p=3459

IN DEZE NIEUWSBRIEF

Temperatuur meten aan de poort – Branches nemen er afstand van – Ervaring bedrijfsarts

De andere dokter – wat is dat? – Dinsdag de 26e start campagne

Een keerpunt wat betreft tegemoetkoming beroepsziekte – Aanbevelingen niet zomaar doenlijk, openstaande vragen  “Stof tot nadenken / stap vooruit, maak werk van preventie en erkenning”. Dit rapport van de Commissie vergemakkelijking schadeafhandeling beroepsziekten, voorgezeten door Ton Heerts, adviseert aan de politiek: een gefixeerde tegemoetkoming per ernstig geval van een medisch aannemelijke beroepsziekte door gevaarlijke stoffen, Voor de arbosector lijkt een zorgpunt of dit de werkgevers meer prikkelt tot verantwoordelijkheid nemen voor preventie.

HR-Navigator helpt werkgevers kiezen voor een arbodienst en arbodiensten aan klanten. Een verdrievoudiging van het tarief voor arbodiensten geeft zorgen. Directeur De Zeeuw: “In de loop der jaren zijn wij gewoon veel meer gaan leveren.” Arbodiensten hebben, zo beklemtoont hij, de vrijheid “per morgen” het contract met HR-Navigator te beëindigen. Het is aan de markt.

Geen verband bewezen tussen wetgeving en aandeel flexwerk

Handhaving in coronacrisis  Inspectie SZW deelt haar eerste schriftelijke waarschuwing uit.

===============================================================

Algemene Leden Vergadering Kwaliteit op Maat

Woensdag 10 juni 2020, 14-16 uur, per Zoom

Agenda onder meer:

• bestuurslid Wendel Slingerland treedt af, we stellen Els Carsouw voor; uiteraard kunnen andere leden zich (laten) kandideren

• updates actualiteit en raadpleging inhoudelijke onderwerpen: Nivel-rapport instroom bedrijfsartsen en kwaliteit, loondoorbetaling bij ziekte, toets op het re-integratieverslag

• plannen de komende tijd

Graag aanmelden: info@kwaliteitopmaat.com

=================================================================

Temperatuur meten aan de poort

Branches nemen er afstand van

Mensen voelen onzekerheden, angst en stress. Managers willen iets doen: testen op antilichamen, temperatuur meten, mondkapjes aanschaffen. Britse bedrijfsartsen zien zulke vragen toenemen, en zijn bang ná de lockdown overladen te worden. Ze leggen uit dat veel van de wensen van werkgevers eigenlijk geen goede ideeën zijn. “Maar dan gaat de werkgever misschien gewoon z’n gang.”

Buitenlands voorbeeld doet volgen?

Op zoek naar zekerheden in de coronacrisis grijpen diverse Nederlandse werkgevers naar temperatuurmetingen om kennelijk zieke werknemers te weren. De COVID-19 kennisnieuwsbrief toonde aan hoe weinig nut het heeft, de NVAB ontraadde leden medewerking. De Autoriteit Persoonsgegevens had een soort regime -onder kennelijke druk van werkgeversorganisaties- waarin het mogelijk zou zijn, maar versmalde dat in successieve nieuwsberichten; de laatste stand is: temperatuur meten vanwege de werkgever is te zien als inbreuk op het grondrecht van privacy, maar dat is de bevoegdheid van de AP niet; wel verbiedt de privacywetgeving consequenties van temperatuur meten zoals merkbaar weren van mensen e/o verwerken van gegevens.

Groeiend inzicht in bedrijfsleven

De sector transport maakt op haar site duidelijk dat “.. lichaamstemperatuur geen zekerheid geeft over het wel of niet besmet zijn met het coronavirus.” De brancheorganisatie waarschuwt voor risico’s van temperatuurmeting zoals klachten, procedures en claims. De bouwsector benoemt het verbod door de AP, en wijst op de zorgplicht van de werkgever voor alle mensen op de locatie. “Zo nodig vraagt de werkgever advies aan de arbodienst of bedrijfsarts. Je kunt als werknemer ook voor preventief advies contact met de bedrijfsarts opnemen.”

Ervaring bedrijfsarts

Volandis-bedrijfsarts Fred Boots informeert over temperatuur meten: “We ondersteunen het niet en vinden dat het schijnveiligheid oplevert. Werkgevers noemen als reden wel dat niet iedereen de adviezen begrijpt, een andere taal spreekt, werkers toch met ziekteverschijnselen naar het werk gaan vanwege inkomstenderving. Ze willen een snelle check aan de poort zoals van een pasje of VCA-certificaat. Daarnaast zijn er werkgevers die denken dat ze daarmee een goede bijdrage leveren om anderen op het werk te beschermen. Ze missen medische kennis voor communicatie over de adviezen, om met werknemers in gesprek gaan, het werk waar nodig aan te passen. Daarin voorzien wij, ik zie dat als goede preventieve bedrijfsgezondheidszorg. Het devies aan werkgevers: werk samen met je arbodienst of bedrijfsarts en POB!” Boots kijkt ernaar uit dat testen op COVID-19 voor iedereen met ziekteverschijnselen beschikbaar zijn. “Ook daarvoor moet de werkgever die deskundige bijstand inschakelen.” Diverse bedrijven in de bouw en techniek werken mee in ‘veilig doorwerken’ en delen good practices via https://www.helpdeskcorona-bt.nl/inspiratie/

Externe links

Het werk van Britse bedrijfsartsen vertoont frappante overeenkomsten met dilemma’s bij Nederlandse arboprofessionals, https://vkom.nl/?p=3751

Autoriteit Persoonsgegevens

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/corona/temperaturen-tijdens-corona

Sector transport

https://www.tln.nl/nieuws/verduidelijking-standpunt-autoriteit-persoonsgegevens-over-temperatuurmeting/

Sector bouw

https://www.helpdeskcorona-bt.nl/faq/

=================================================================

De andere dokter – wat is dat?

Dinsdag de 26e start campagne

Geneeskundestudent Lisette was al jaren verknocht aan hartzorg, en medestudent Boyd wist zeker dat hij orthopeed ging worden. Toch namen ze tijdens hun geneeskundestudie beiden een totaal andere afslag. De campagne “De andere dokter” start dinsdag met een podcast met hun verhaal. KoM werkt hieraan mee om geneeskundestudenten extra te informeren over het domein arbeid en gezondheid. Zie www.deanderedokter.nl en natuurlijk vanaf dinsdag de KoM-site.

=================================================================

Een keerpunt wat betreft tegemoetkoming beroepsziekte

Aanbevelingen niet zomaar doenlijk, openstaande vragen

“Stof tot nadenken / stap vooruit, maak werk van preventie en erkenning”: Dat is de opmerkelijk lange titel van het rapport van de Commissie vergemakkelijking schadeafhandeling beroepsziekten. Staatssecretaris Van Ark stelde deze CVSB een jaar geleden in naar aanleiding van ‘Chroom-6’. Voorzitter is Ton Heerts, burgemeester van Apeldoorn, eerder FNV-voorzitter en PvdA-kamerlid. In essentie is het advies aan de politiek: een gefixeerde tegemoetkoming per ernstig geval van een medisch aannemelijke beroepsziekte door gevaarlijke stoffen (die beperking zat in de opdracht), genoemd in een op te stellen lijst stoffen en beroepsziekten. De overheid en werkgevers (via een opslag op de sociale premies) vullen een fonds voor de uitkeringen. Die worden toegekend op advies van een deskundig panel, per geval samengesteld door een in te stellen onafhankelijke organisatie ‘ingebed in academische structuren’.

Op de KoM-website vindt u een uitgebreid artikel. Hier noemen we enkele saillante punten.

● De commissie lijkt haar opdracht te buiten gaan met haar pleidooi voor heroverweging van de huidige structurele inbedding van de bedrijfsarts en de bedrijfsgezondheidszorg. Aardig voor de beroepsgroep is: “Zorg voor een adequate publieke financiering van de opleiding tot bedrijfsarts.”

● De commissie hield zich aan de pragmatische opdracht: beperking tot beroepsziekten door gevaarlijke stoffen, immers de juridisch meest lastige. Onze kanttekening: er is geen principiële reden waarom getroffenen door arbeidsongevallen en andere beroepsziekten en letselschadeadvocaten zich niet snel zullen roeren. Zij lezen in het rapport dat beroepsziekten door gevaarlijke stoffen een derde tot nog minder van het geheel uitmaken.

● De commissie geeft een indruk van de uiteenlopende ramingen van het aantal beroepsziekten. Ze meldt hoe informatie van werknemers resp. bedrijfsartsen over incidentie van beroepsziekten zéér verschilt. Kanttekening: er is geen duiding hoe ‘medisch aannemelijke beroepsziekten’ zich verhouden tot ramingen.

Per saldo

Voor alle betrokkenen, getroffenen voorop, vereenvoudigt dit alles veel problematiek rond (h)erkenning van beroepsziekten, althans die op ‘de lijst’. Voor de arbosector lijkt een zorgpunt of dit de werkgevers meer prikkelt tot verantwoordelijkheid nemen voor preventie. Er ligt een opgave voor de arboprofessionals: steun bij de route naar de tegemoetkoming, preventie van de oorzaken, alertie voor bredere en nieuw opkomende bedreiging van gezondheid in werk, advisering gericht op intrinsieke motivatie voor preventie. Staatssecretaris Van Ark zegt een uitgebreide reactie vóór de zomer te willen geven.

Het artikel op de KoM-site, externe link, https://vkom.nl/?p=3762

=================================================================

Nieuw aanbod HR-navigator geeft zorgen

Directeur De Zeeuw: We zijn gegroeid naar volwaardig business partner van arbodiensten

HR-Navigator helpt werkgevers kiezen voor een arbodienst en arbodiensten aan klanten. De activiteit van directeuren Zeegers en De Zeeuw was eerder bekend onder de naam Arbokiezer, ze hebben de bemiddeling verbreed naar meer HR-terreinen. Een arbodienst betaalt (nu € 2500 p.j.*) voor opname in het bestand met productspecificaties. Werkgevers die arbodienstverlening zoeken specificeren hun wensen in een online vragenlijst. Na een telefonische intake biedt HR Navigator drie offertes, en de daaruit gecontracteerde arbodienst betaalt aan HR-Navigator. (Acht procent over de omzet van het eerste jaar*.) De met * gemarkeerde informatie had ik al langer geleden van horen zeggen.

Deze specifieke gegevens waren noch zijn te vinden op de nu geheten “Grootste HR vergelijkingssite”. Dat is gebruikelijk op sites die gratis keuzes bieden. In vergelijking met de enkele soortgelijke aanbieders vind ik HR-Navigator duidelijker over wat ze doet voor de aanvrager. De transparantie zou beter kunnen door bijvoorbeeld de exacte tarieven te noemen, ik hoorde wel eens van getandenknars onder arbodienstverleners, maar de werkwijze laat zich voor mij ruwweg typeren als de gangbare op allerlei markten. Denk aan de persoonlijke dienstverlening, voor ongeveer zulke bedragen, van makelaars, head hunters, intermediairs voor ICT-ers en technici. In de arbowereld gebeurt het ook wel dat consultants, (deels) betaald door de opdracht gevende werkgever, een (selectie) arbodienst(en) zoeken. Wat men er ook van vindt, het is aan de markt. Mijn taak is het die met goede informatie te bedienen.

Zorgen

Enkele leden van KoM signaleerden een forse prijsverhoging bij HR-Navigator. Het bestuur van Kwaliteit op Maat vroeg mij om onderzoeksjournalistiek. Op 4 mei mailde ik aan arbo@hrnavigator.nl: “.. ik begreep dat er in de markt zorgen bestaan rond een nieuw aanbod van u, een business partner-ship. Ten opzichte van de eerdere samenwerking is na drie jaar sprake van een verdrievoudiging van de jaarlijkse abonnementsprijs, en een verhoging van de provisie bij succes naar tien procent van kennelijk de volledige meerjarige omzet. Kunt u dit voor mij schriftelijk toelichten? Of kunnen we videobellen?”. Na twee rappels belde mij dhr. Marco de Zeeuw, op 20 mei: “Ik ben verbaasd dat iemand zich hier überhaupt druk over maakt en herken niet de zorgen in de markt over de verhoging van onze aansluitkosten. In de loop der jaren zijn wij gewoon veel meer gaan leveren. Zo hebben we systematisch contact met onze opdrachtgevers en vragen we om feedback te geven over de prestaties van de arbodienst. We streven samen met de arbodiensten naar een klantwaarderingscijfer 8. Al die extra diensten hebben we geformaliseerd en dat rechtvaardigt een hoger abonnementstarief. Overigens, de arbodiensten kunnen er aan wennen, want deze verdrievoudiging gaat pas over drie jaar in. We zijn dus gegroeid naar volwaardig business partner van arbodiensten. We denken mee over hun strategie, nieuwe product-marktcombinaties … Voor de arbodiensten nemen we een groot deel van de sales en marketing voor onze rekening. Dat is voor hen veel goedkoper dan zelf een sales de weg opsturen.. We hebben dit nieuwe aanbod natuurlijk met alle partners besproken. Als ze die ondersteuning niet willen, dan niet.”

Arbodiensten hebben, zo beklemtoont De Zeeuw, de vrijheid “per morgen” het contract met HR-Navigator te beëindigen. Maar: “Gelukkig zijn de meeste arbodiensten dolblij.”

Balans: het is aan de markt

De transparantie zou beter kunnen, concludeer ik. Verder is me duidelijk dat HR Navigator het domein betreedt van onderzoek en consultancy voor klanttevredenheid. Zulk aanbod is gangbaar op allerlei markten. Ik signaleer dat gerenommeerde consultants zich (moeten) beperken tot advisering; een klant moet vrij zijn een advies naast zich neer te leggen; koppeling met bijvoorbeeld wervingswerk geeft voor zowel consultant als klant strijdigheid van belangen. Een consultant zal zeggen dat het veel is: jaarlijks tien procent van de omzet besteden aan externe kwaliteitsadvisering e.a. acties. Kortom, het is aan de markt. Die kan ook corrigeren.

Over eerdere versies van deze tekst heb ik overlegd met dhr. De Zeeuw wat hem en mij tot veranderingen bracht. Het bovenstaande gaf hem geen aanleiding meer tot commentaar. 

Ton van Oostrum

=================================================================

BEKIJK DE KOM-SITE

Op de site van de KoM vindt u vele pagina’s met documentatie en ontwikkelingen. Onder tabblad Service vindt u pagina’s waar KoM-leden hun voordeel mee doen, voor klanten en zich zelf.

‘Borstlap’ is pas het begin – Geen verband bewezen tussen wetgeving en aandeel flexwerk  Hoogleraar Paul de Beer ziet de voorstellen van ‘Borstlap’ als onvoldoende voor herstellen van de machtsbalans tussen werkenden en werkgevenden. Hij bestrijdt het veel aangehaalde (voor)oordeel, dat strikte regulering van vaste arbeid (met in Nederland de twee jaar loondoorbetaling bij ziekte als voorbeeld), het vele flexwerk in de hand zou werken. “.. Spanje [kent] een veel lichtere ontslagbescherming van vaste contracten dan Nederland en juist een striktere regulering van tijdelijke contracten. Niettemin is het aandeel tijdelijke contracten in Spanje nog groter dan in Nederland!” Maar daarmee is de twee jaar loondoorbetaling in Nederland nog niet wetenschappelijk gelegitimeerd. Lees meer via de KoM-site, themapagina loondoorbetaling 2020, externe link https://vkom.nl/?page_id=3201

Handhaving in coronacrisis  In de vorige nieuwsbrief signaleerden we onduidelijkheid over optreden van de Inspectie SZW. De Leeuwarder Courant meldde inmiddels de eerste tik op de vingers van een werkgever door de dienst. Een groentekweker in de regio krijgt een schriftelijke eis tot naleving omdat hij naliet z’n rond 100 werknemers tegen coronabesmetting te beschermen. Zowel een werknemer als de gemeente hadden aan de bel getrokken. “Mondelinge waarschuwingen werden al vaker uitgedeeld. Als de situatie niet verandert kan de inspectie het bedrijf stilleggen.” Het eerdere bericht op de KoM-site is aangevuld, externe link, https://vkom.nl/?p=3690