Kwaliteit op Maat, brancheorganisatie voor duurzaam werk

Algemene Leden Vergadering KoM, 16 juni 2021, 14-16 uur, online

Agendapunten onder meer  • wijziging huishoudelijk reglement  • financieel verslag 2020  • begroting 2021  • actualiteit.

Daarbij uitgebreide aandacht voor de ‘Leidraad beoordeling belastbaarheid en re-integratiemogelijkheden’: het BAR-project. Dit startte flankerend aan het voornemen om de verzekeringsarts geen rol meer te geven bij de toetsing van het re-integratieverslag bij de WIA-aanvraag. Het document is klaar, de discussie wat KoM betreft niet: is het werkbaar, ligt de focus meer op mogelijkheden dan op beperkingen? Er komt deze week in KoM-LinkedIn-groep en op KoM-site een discussiestuk. 

Aanmelden voor Algemene Leden Vergadering: info@kwaliteitopmaat.com. Na  aanmelding krijgt u uiterlijk 1 dag voor de ALV een bericht met de link naar de online bijeenkomst ALV/BAR.

KoM-leden krijgen deze week een enquête, over wensen wat betreft ondersteuning aan leden. Graag vragen we uw aandacht hiervoor, de uitkomsten zijn ook input voor de Algemene Leden Vergadering.

__________________

25 mei 2021

In deze nieuwsbrief

Direct beginnen met herstelbeleid’ – Over de kabinetsformatie en de arbosector

De goede zorg voor werkenden staat op het spel – gezamenlijke organisaties laten zich horen

‘Tech’ voor inclusie – Nieuwe technologie kan mensen met een (dreigende) beperking kansen geven in werk – ondanks regelgedoe 

Wie willen zich inzetten voor een subsidiabel pilotproject sociale werkgelegenheid en technologie?

Gevolgen coronacrisis zijn niet volstrekt eenduidig: wat zeggen de cijfers, wat zegt de wetenschap? Volgens CBS-cijfers is het verzuim in 2020 zowel afgenomen als toegenomen, tot 4,3 én 4,7%

Herstel & Re-integratie in het kielzog van COVID-19: dynamische leidraad

De kloof: (overheids)organisatie – kwetsbare persoon  Hoe gaat UWV daarmee om?

Direct beginnen met herstelbeleid’

Over de kabinetsformatie en de arbosector

“Ons advies aan het kabinet is om geen tijd meer te verliezen, maar direct te beginnen met de herstelagenda. We kunnen niet wachten tot er een nieuw kabinet aantreedt, er is zo snel mogelijk actie nodig. Het huidige steunbeleid moet worden voortgezet, maar dan gezwaluwstaart met herstelbeleid. Volhouden én doorpakken, is het devies.” Deze boodschap van Mariëtte Hamer plofte zaterdag 15 mei op de mat bij de KoM-redactie. Was de kersverse kabinetsinformateur al eerder dan de geplande 6 juni klaar? Het waren Hamers woorden als voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, in het SER-magazine. Dat was natuurlijk al in productie toen mw. Hamer drie dagen eerder informateur werd.

Herstelagenda

Die herstelagenda heet Perspectief op Herstel. Het stuk verscheen eind januari, als advies van de Denktank Coronacrisis, met kennisinstituten, planbureaus en sociale partners onder Hamers voorzitterschap. Haar nieuwe taak is voor uw redacteur reden de 28 pagina’s nogmaals door te nemen. Helaas, de tekst bevat geen enkel woord met relevantie voor concrete vraagstukken voor de arbosector. Niets over de toekomst van de loondoorbetaling bij ziekte, over arboprofessionals of duurzame inzetbaarheid van werkenden. Dit ondanks een herhaald algemeen pleidooi voor verduurzaming. Wel gaat het veel over scholing, en is er een aanbeveling over mentale gezondheid: “Biedt geestelijke ondersteuning op het werk via vertrouwenspersonen, coaching en bedrijfsartsen en ondersteun werknemers bij het gebruik daarvan.” De laatste zinnen van het document bepleiten brede betrokkenheid van partijen bij aanpak van herstel, “.. door middel van dialoogtafels op nationaal en regionaal niveau.” De arbosector weet het dus: mocht ze een dialoogtafel tegenkomen, dan kan ze aanschuiven. In 2021 mag nog wel verwacht worden dat de SER met een advies komt over de Arbovisie 2040.

De herstelagenda

De goede zorg voor werkenden staat op het spel

En daarmee de gezondheid van de BV Nederland

Duurzame inzetbaarheid is een enorme uitdaging. Willen we de zorg, pensioenen en sociale zekerheid betaalbaar houden, dan kunnen we geen enkele werkende missen. In oktober 2020 presenteerden gezamenlijke organisaties oplossingen. Aan toenmalig SZW-staatssecretaris Van ’t Wout werd financiële steun gevraagd voor met name de opleiding en het kwaliteitsbeleid van bedrijfs- en verzekeringsartsen. Nu, acht maanden later, heeft de politiek zich nog niet laten horen. Gezamenlijke organisaties dringen aan op politieke daadkracht nú. Lees het persbericht en de factsheet op de KoM-site

‘Tech’ voor inclusie

Nieuwe technologie kan mensen met een (dreigende) beperking kansen geven in werk

UWV startte enkele jaren geleden een landelijke coalitie voor de ontwikkeling en toepassing van technologie voor een “inclusieve arbeidsmarkt”. Dit met bemiddelaars op de arbeidsmarkt, werkgeversorganisaties en instellingen voor (toegepaste) wetenschap zoals TNO. De resultaten van pilots lijken ook interessant voor werkaanpassing voor dreigend arbeidsongeschikten of mensen met een chronische aandoening.

Sociaal functioneren

TNO verkende wat technologie kan betekenen om mensen met cognitieve arbeidsbeperkingen duurzaam te laten werken. Een paar voorbeelden, waarop nu doorontwikkeld wordt, zijn de volgende.

• Serious gaming of gamification is te gebruiken als hulp bij belemmeringen in dagelijkse functies. Voor het plannen en uitvoeren van taken maakt een begeleider of de medewerker zelf to-do lijstjes. Er is op de app af te vinken wat er gedaan is, waarop de app scores en beloningen geeft.

• De technologie van Monitoring en Feedback kan sociaal functioneren ondersteunen. Ze is in een sociale werkplaats in ontwikkeling voor een ‘polshorloge’ dat signalen van stress meet en meldt; de persoon kan daarmee onder persoonlijke begeleiding leren zijn emoties en gedrag te reguleren, bijvoorbeeld door even bewust rust te zoeken. In het werk kan dit positief uitwerken op hanteren van kritiek of conflicten en de omgang met collega’s en leiding. Een begeleider blijft hierbij wenselijk.

• Augmented Reality helpt bij complex productie- en assemblagewerk. De computer projecteert met een beamer het proces op het werkblad. Pijltjes of beelden maken duidelijk welke handeling de medewerker heeft te doen, met welke instrumenten en materialen.

Kosten, baten en regelgedoe

De zorgverzekering vergoedt vaak een gehoorapparaat. Mensen redden zich daarmee op het werk in een-op-een contacten, maar vergaderen is voor sommigen onmogelijk. Voor hen en voor doven geeft UWV een tegemoetkoming voor een doventolk die meeschrijft tijdens een vergadering. Ook zijn er toepassingen waarmee dove of slechthorende medewerkers via een tolk-op-afstand op hun smartphone meedoen in besprekingen. Dat werkt lastig vanwege het tijdig moeten reserveren van zo’n tolk en kosten voor diens arbeidsuren.

UWV presenteerde najaar 2020 een nieuw middel: SpeakSee, een set microfoons met een app die spraak direct omzet naar tekst op een tablet of smartphone. De gespreksdeelnemers spelden een microfoon op, de gehoorbeperkte medewerker start de app en kan het gesprokene lezen. De (maximaal negen) microfoons hebben elk een kleur overeenkomstig de tekstballonnen in de app: zo wordt duidelijk wie wat zegt. Het geheel is makkelijk mee te nemen. Kosten zijn volgens onafhankelijk onderzoek aan een voorbeeld jaarlijks €2.116, nog niet de helft van de tolkhulp die deze organisatie heeft voor 7% van de werktijd.

SpeakSee wordt nog niet massaal ingezet. Minister Koolmees gaf uitleg op kritische Kamervragen. De verantwoordelijkheid voor bijna alle voorzieningen voor werkondersteuning van mensen met een beperking ligt bij UWV. Voor hoorhulpmiddelen ligt deze bij de zorgverzekeraars. De Zorgverzekeringswet vereist een procedure om te bepalen of iets nieuws onder de reikwijdte van de wet valt, of het wetenschappelijk verantwoord is of geldt als adequate zorg. Dat proces is nu afgerond wat betreft systemen voor spraakherkenning. Werknemers kunnen via een arts bij hun zorgverzekeraar een aanvraag indienen, speciaal ook voor hun werksituatie. Er zijn dus niet of nauwelijks nog kosten voor de werkgever of UWV, maar nog weinig aanvragen.

De website inclusievetechnologie.nl toont opties bij allerlei beperkingen, van amputatie van een lichaamsdeel tot verlamming

UWV-pilots      Minister Koolmees over Speaksee

Regionale pilots voor te stellen  Wie willen zich inzetten voor een – subsidiabel – pilotproject sociale werkgelegenheid en technologie? Voor inspiratie zijn er in juni online bijeenkomsten. Zie meer op de KoM-site

Gevolgen coronacrisis zijn niet volstrekt eenduidig

Verschillende cijfers wat betreft verzuim

Bedrijfsberichten over corona buitelen over elkaar. Christine le Duc had in 2020 bijna drie keer meer omzet. Ook al had men minder seks tijdens de lock down, blijkens bevraging van 600 mensen door deze aanbieder in de erotiekbranche. Ernstiger is het bericht van verzekeraar Interpolis. Die zag in de rechtshulpverzoeken 33 procent meer arbeidsconflicten in de eerste maanden van 2021: opmerkelijk omdat het aantal ontslagzaken 10% minder is dan dezelfde periode vorig jaar (waarschijnlijk vanwege de overheidssteun). Om welke mensen gaat dit? René Voets, directeur Bedrijven bij Interpolis: “Werknemers van wie gevraagd wordt naar kantoor te komen, maar dat niet zien zitten vanwege besmettingsrisico. Of het niet eens zijn met het andere werk dat ze vanwege corona krijgen aangeboden. Ook verzoeken van de werkgevers tot het doen van loonoffers of uitstel van vakantiegeld, zorgen voor conflicten”. Bij de horeca en andere sectoren waar de coronacrisis hard toesloeg ziet de verzekeraar de meeste arbeidsconflicten. “Miljoenen werknemers trekken de coronacrisis niet meer”, concludeert vakbond CNV na onderzoek onder de eigen leden. De uitkomsten zijn ongunstiger dan in eenzelfde onderzoek oktober vorig jaar.

Wat zeggen de cijfers, wat zegt de wetenschap?

“Zowel de fysieke als de psychosociale arbeidsomstandigheden van werknemers zijn in 2020 significant anders dan in voorgaande jaren”. Deze stevige uitspraak staat in de recente uitgave van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), de auteurs relativeren het vervolgens weer. Werknemers bepaalden in 2020 vaker zelf het werktempo, ze gaven minder aan snel of veel te moeten werken, intimidatie door klanten kwam minder voor.

Dat klinkt voor u als lezer van deze nieuwsbrief niet verrassend, het coronajaar kende veel thuis werken. De auteurs bevestigen dat, hun uitkomsten gelden ook voor respondenten die aangeven dat het werk door de coronamaatregelen niet is veranderd. Vervolgens doen de auteurs er iets aan af: er waren verschillen in vraagstelling.

Het jaar 2020 kende volgens de geënquêteerde werknemers minder beroepsziekten, maar de publicatie wijst erop dat de uitkomsten hierover in 2018 hoog waren. Het mindere aantal arbeidsongevallen in 2020 laat zich logischerwijs verklaren door minder en stil liggen van werk.

Gezondheid lijkt zich gunstig ontwikkeld te hebben

Ook schrijft de publicatie: “Er is een stijging van algemene gezondheid en een afname van burn-outklachten.” Dit komt overeen met andere onderzoeken: gezondheid zou in 2020 in ieder geval niet verslechterd zijn. Maar, schrijven de auteurs: “De daling in burn-outklachten was al ingezet en zet (versterkt) door.”

Opvallend is de stijging wat betreft de leeftijd tot wanneer men denkt door te kunnen werken. Hier lijkt sprake van een corona-effect: doorwerken wordt mogelijk makkelijker bij meer thuiswerk, misschien schatten respondenten daarom in dat ze dit langer kunnen doen dan voorheen. De auteurs voegen weer relativering toe: “De stijging van het kunnen doorwerken was al ingezet maar lijkt versneld.”

Verzuim in 2020 afgenomen tot 4,3% of toegenomen tot 4,7%?

Het verzuim in Nederland was sinds 2006 stabiel op of direct rond 4,0%. Per 2018 leek een stijging in te zetten, tot 4,5% in 2019. Over 2020 is het 4,3% volgens de jaarstatistiek van het CBS. Ondanks hogere kwartaalcijfers in de loop van 2020. Elders op haar site publiceert het CBS 4,7% verzuim in 2020. Deze verrassende uitkomsten vragen meer toelichting. Die vindt u op de KoM-site, alsmede een link naar NEA-gegevens over toegang tot arbodienstverlening.

Christine le Duc   Interpolis   CNV

BEKIJK DE KOM-SITE

Herstel & Re-integratie in het kielzog van COVID-19  Herstel na COVD-19 verloopt voor veel mensen lang en grillig. De NVAB verzamelt de actuele wetenschappelijke kennis hierover in een ‘dynamische leidraad’. Lees meer in het KoM-themadossier Corona

De toeslagenaffaire heeft veel losgemaakt. Ook in de sociale zekerheid leeft de vraag over de kloof tussen (overheids)organisatie en kwetsbare persoon. Weegt het perspectief van de burger / cliënt / aanvrager voldoende mee? Het Nederlandse Genootschap voor Sociale Zekerheid wijdde er een publieksbijeenkomst aan. UWV-voorzitter Maarten Camps (foto) informeerde hoe zijn organisatie dit aanpakt. Lees meer op de KoM-site

Doe uw voordeel met onze website!

Op de site van de KoM vindt u vele pagina’s met documentatie en ontwikkelingen. Onder tabblad Service vindt u pagina’s waar KoM-leden hun voordeel mee doen, voor klanten en zich zelf.

LinkedInWebsite