Kwaliteit op Maat, brancheorganisatie voor duurzaam werk

26 april 2021

In deze nieuwsbrief:

CORONANIEUWS   

• Kennisnieuwsbrief COVID-19 en bedrijfsgezondheidsbeleid, gaat verschijnen

• “Blij met de versoepelingen per 28 april, maar wij hadden het graag ruimer gezien”, zeggen werkgeversorganisaties. FNV Zorg & Welzijn stelt: “Het kabinet speelt Russisch roulette met ziekenhuiszorg”.

• ‘Half miljoen thuiswerkers via software in de gaten gehouden’.

“Arbo2030 – De mens centraal” – Levendig KoMgres, arbodienstverlening is niet zo maar klaar voor de toekomst

Regeling tegemoetkoming beroepsziekten door gevaarlijke stoffen – Voorbereiding lijkt op schema

‘Kwantificering Werk aan Uitvoering’ – Typisch Haags rapport over onHaagse operatie – UWV krijgt 87 miljoen

Ruim 6.000 werkgevers hebben de MKB verzuim-ontzorg-verzekering afgesloten. Nog geen steviger rol zieke werknemer tijdens loondoorbetaling 

Cultuurshift flexibel werken door corona?

Investeer in veerkrachtige stelsels voor gezond en veilig werk  Op 28 april is het weer Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. Betaald verzuimverlof heet onmisbaar.

CORONANIEUWS

Hij verschijnt weer, naar verwachting in de week van 3 mei: de Kennisnieuwsbrief COVID-19 en bedrijfsgezondheidsbeleid    Abonneren: via de NCvB-site     Eerdere kennisnieuwsbrieven: pagina op de KoM-site

“Blij met de versoepelingen per 28 april, maar wij hadden het graag ruimer gezien”. Waar heeft u dat eerder gelezen? In eerdere KoM-nieuwsbrieven. De werkgeversorganisaties hebben steeds nagenoeg dezelfde reactie na de persconferentie van kabinetsleden. Nieuw is nu dat ze minder hard pleiten voor de ‘testsamenleving’. “Voor bijvoorbeeld de sportschool of een restaurant volstaan de gedegen protocollen die branches hebben opgesteld.” FNV Zorg & Welzijn stelt: “Het kabinet speelt Russisch roulette met ziekenhuiszorg”. We wensen de arboprofessionals in de ziekenhuissector veel sterkte. Het nieuwsbericht van VNO-NCW

Bij 13% van de thuiswerkers monitort de werkgever met software of zij wel aan het werk zijn. Vakbond CNV trok aandacht in de pers met deze uitkomst van een ledenenquête: ‘Half miljoen thuiswerkers via software in de gaten gehouden’. Media maken gewag van een snel groeiende vraag naar monitoringssoftware. Anderzijds: 88% van de geënquêteerden onderschrijft dat ‘de werkgever/leidinggevende er volledig op vertrouwt dat ik thuis mijn werk naar behoren doe’. Lees meer op de KoM-site

Levendig KoMgres, arbodienstverlening is niet zo maar klaar voor de toekomst

Een goed initiatief voor een leerstoel ‘samenhang reguliere en bedrijfsgezondheidszorg’? Marius Touwen wil wel nadenken over een sponsorship. Een ‘basismodel goed werk’ dat modellen van vele  wetenschappers in zich verenigt? Hylco Nijp presenteerde het.

Dat zijn enkele uitkomsten van het online KoMgres 20 april. Kwaliteit op Maat organiseerde dat vanwege het (5+1 jaar =) eerste lustrum. Deskundige sprekers presenteerden en werden vervolgens aan de tand gevoeld door KoM-penningmeester Rick van Buuren die een puike razende reporter bleek. KoM-voorzitter Rolf de Vries bracht de sprekers in onderling gesprek. De afwisseling van sprekers, interviews en ronde tafelgesprekken werd gewaardeerd door de rond 75 deelnemers, ze gaven een gemiddeld rapportcijfer van 7,35.

De wereld van werk wordt digitaler en intensiever

Het KoMgresthema werd belicht vanuit verschillende invalshoeken.

• SLIM WERK  Organisatiepsycholoog Hylco Nijp, Assistant Professor op de Hogeschool Arnhem-Nijmegen, relativeerde de klassieke onvoorwaardelijke toewijding aan werk. Slim werk is vooral werk dat voor de werkende maximaal zinvol is! Hylco bleek gefascineerd door de combinatie van de wetenschap en de praktijk: leren van elkaar. Hij schroomde niet om uiteenlopende bevindingen van wetenschappers samen te brengen in vijf praktische elementen van een ‘basismodel goed werk’.

• NETWERKEN  Kunstverzamelaar en schrijverzo presenteerde Marius Touwen zich. Hij is ondernemer en voormalig hoofddirecteur van het netwerk Zorg van de Zaak. Arbodienstverleners en bedrijfsartsen in het bijzonder, ze gaan volgens hem “liever voor het geld dan [voor] het totale arboproduct”. Zijn pleidooi: netwerken van deskundigen/ bedrijven met hoogkwalitatieve kennis, véél breder dan de huidige arbodienstverlening. Als begeleider/ investeerder bij startups op het terrein van gezondheid-in-den-brede is hij aan te spreken voor een goed idee voor een nieuwe leerstoel.

• RECHT? COMMUNICATIE  Advocate Suzanne Meijers informeerde hoe ook “het recht” worstelt met zzp-schap en ander flexibel werk. Zzp’ers willen ruimte, de samenleving heeft onmiskenbaar behoefte aan flexibel werk, maar jongeren ontbreekt het steeds meer aan werkzekerheid. Vakgenoot Pascal Willems beklemtoonde eveneens hoe wetgeving achterloopt op ontwikkelingen. Werk wordt meer onafhankelijk van tijd en plaats, het kan elders in de EU gedaan worden maar ziekteverzuimbegeleiding wordt dan juridisch en praktisch lastig. Wordt de bedrijfsarts anno 2030 een sleutelaar aan robots en algoritmes? Beide juristen benadrukken het belang van goede communicatie werknemer – werkgever – ondersteuner.

• DATA DUIDEN  Diederik Benders, ondernemer met een digiplatform voor bedrijfsgezondheid en sociale zekerheid, werkt eraan data in te zetten voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Ontwikkelingen gaan snel, verwachtingen zijn hoog gespannen. Ja, Arbodienstverleners moeten investeren in data, maar de klant moet daarin meegenomen worden, toets voor succes is dat zij meerwaarde zien. Corina Blokland, adviseur inzetbaarheid en werkplezier, ziet betekenis geven aan data als dé uitdaging. Wat ziet de werkgever bijvoorbeeld als preventie? Dat mag niet blijven steken in aanbieden van yoga op de werkplek.

• TEAMVORMING  De twee zittingen aan de tafel met Hylco, Marius, Suzanne en Corina en Rolf als gespreksleider: allen vinden dat ‘werk gelukkig maakt’. Hoe is dat beginsel waar te maken? Onder meer zijn nodig: kleinere teams dan nu gebruikelijk, minder sturing vanuit managementlagen, leidinggevenden met materie-inhoudelijke inbreng, netwerken met velerlei kennis en kunde. Dat geldt voor zowel werkzaamheden dóór werkgever en werknemer als ondersteuning vóór hen. De toekomst van arbodienstverlening? Zekerheden bestaan niet. Een veelzijdig team en dynamiek daardoor, dat werkt in een veranderende omgeving.

Nieuwsgierig? Meer lezen? Sheets e.d. worden geplaatst op de KoM-site

Regeling tegemoetkoming beroepsziekten door gevaarlijke stoffen

Voorbereiding lijkt op schema

Lezers van deze nieuwsbrief weten het: Bruno Bruins, voormalig minister van VWS, treedt op als verkenner. Dit voor een regeling gefinancierd uit een kleine opslag op de werkgeverspremies. Met andere woorden: werkgevers die een beroepsziekte veroorzaken voelen dat niet in hun portemonnee. Hoe dan ook: getroffen werknemers worden enigszins gecompenseerd, zonder langdurige strijd. Bruins streefde naar afronding van z’n verkenning op 1 april, het werd 8 april. Minister Koolmees stuurde 15 april het pakket documenten naar de Tweede Kamer. Hij noemt als hoofdpunt dat er draagvlak is om de Nederlandse expertise rond stoffengerelateerde beroepsziekten te bundelen, in een landelijk expertisecentrum voor stoffengerelateerde beroepsziekten. Voor dit LEC-SB zal de bewindspersoon binnenkort een kwartiermaker aanstellen.

In werking

Toenmalig staatssecretaris Van ’t Wout schreef in november 2020: “Ik zet alles in werking om te bereiken dat deze regeling per 1 juli 2022 van start kan gaan.” Nergens in de nu voorliggende stukken wordt een (streef)datum genoemd. Laten we zeggen dat het streven niet wordt weersproken, gezien de opvatting van Bruins dat een gefaseerde inwerkingtreding mogelijk is. Dit door te starten op basis van een eerste lijst met beroepsziekten, waaraan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten alvast kan gaan werken.

De brief van minister Koolmees, daarbij links naar rapport van Bruins

Eerdere info: Nieuwsbericht op de KoM-site

Dossier beroepsziekten op de KoM-site

‘Kwantificering Werk aan Uitvoering’

Typisch Haags rapport over onHaagse operatie

Demissionair minister Koolmees publiceerde namens het kabinet een kwantificering van negen geprioriteerde acties binnen vier handelingsperspectieven. Deze typische bestuurstaal staat voor “Aandacht voor de uitvoering en oog voor de menselijke maat”: de gewenste hoogste prioriteit van Kamer en Kabinet na de toeslagenaffaire. Al in 2019 was Rutte-III begonnen aan de operatie “Werk aan Uitvoering”. Dat en de toeslagenaffaire leidden er in maart toe dat het kabinet geld reserveerde voor betere uitvoering van beleid. In opdracht van het kabinet heeft Ernst & Young (EY) specifieker gekwantificeerd wat er nodig is bij de vier grote uitvoeringsorganisaties: UWV, SVB, DUO en de Belastingdienst (inclusief Douane en Toeslagen). Koolmees betitelt dit als inzichten voor een volgend kabinet.

UWV 87 miljoen erbij

EY heeft het rapport gemaakt in nauw overleg met de organisaties. Het streven is (in weerwil van het gewenste “oog voor de menselijke maat”) veel meer geld voor digitalisering. Wat betreft UWV is het pleidooi ook een stevige kwaliteitsimpuls voor de dienstverlening. Voor “kwaliteitsrijk” werk, met oor voor de vragen en behoeften van burgers en bedrijven, wordt uitgegaan van 10% meer tijd voor elke uitvoerende medewerker. UWV wil medewerkers de ruimte geven om een dilemma met collega’s te bespreken, en start ‘academies voor de uitvoering’. De nodige vakinhoudelijke kennis omvat ook begrip over de bedoeling van de wet en “het signaleren van uitzonderingen op de regel en daarnaar kunnen handelen.” UWV zou hiervoor jaarlijks structureel € 87 miljoen meer moeten hebben, d.i. 5% van het budget van 2019. Het volgende kabinet staat dus voor de puzzel hoe die 5% zich verhoudt tot 10% meer tijd …

De brief van de minister

BEKIJK DE KOM-SITE

Ruim 6.000 werkgevers hebben de MKB verzuim-ontzorg-verzekering afgesloten. Nog geen steviger rol zieke werknemer tijdens loondoorbetaling  Minister Koolmees meldt ruim 6.000 MKB verzuim-ontzorg-verzekering polissen “tot nu toe” sinds de start per januari 2020. Hij schrijft niet ontevreden te zijn. Anderzijds meldt hij veel relativeringen. Tussen neus en lippen door zegt hij niet verder uitwerking te geven aan de voorgenomen steviger rol van de zieke werknemer tijdens de loondoorbetalingsperiode. Werkgeversorganisaties zullen op dit punt niet tevreden zijn. De arbosector zou belang kunnen hebben bij die steviger rol.  Lees het op de KoM-site

Cultuurshift flexibel werken door corona? Bureau debeleidsonderzoekers vindt het aannemelijk lijken dat werkgevers anders zijn gaan denken over flexibel werken, door de coronacrisis. Analyse op verschillen tussen sectoren bij een werkgeversenquête wijst daarop. Lees het op de KoM-site

Investeer in veerkrachtige stelsels voor gezond en veilig werk  Op 28 april, a.s. woensdag, is het weer Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. De Internationale ArbeidsOrganisatie van de VN grijpt deze nu aan voor aandacht voor stelsels van gezondheid en veiligheid op het werk. Een omvangrijk onderzoeksrapport geeft voorbeelden uit de COVID-19-pandemie: hoe kunnen stelsels hun kracht verder opbouwen na een crisis? Betaald verlof voor ziekteverzuim heet onmisbaar.  Lees meer via de KoM-site

Doe uw voordeel met onze website!

Op de site van de KoM vindt u vele pagina’s met documentatie en ontwikkelingen. Onder tabblad Service vindt u pagina’s waar KoM-leden hun voordeel mee doen, voor klanten en zich zelf.

LinkedInWebsite