Kwaliteit op Maat, brancheorganisatie voor duurzaam werk

“Neem basisregels weer in acht”

De voorzitters van werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland doen een overduidelijke oproep aan hun achterban: “Neem basisregels weer in acht om besmettingen onder controle te houden”. Het reproductiegetal ligt nu al weer op 1,13, schrijven ze 20 juni. (Vier dagen later meldt het RIVM al 1,31.) De twee willen dat bedrijven en instellingen nu al actie nemen om de besmettingen onder controle houden, tegen mogelijk nieuwe beperkingen in het najaar. Lees meer op de KoM-site

Hij zal weer verschijnen: Kennisnieuwsbrief COVID-19 en arbeidsgerelateerde zorg – vragen en antwoorden voor arboprofessionals

Er zijn volop besmettingen en nieuwe varianten, zo blijkt uit metingen in het rioolwater. (zie illustratie boven). En mogelijk volgt er na de zomer een extra heropleving van het virus.

SZW subsidieert weer (tenminste één) uitgave van de kennisnieuwsbrief. De vier beroepsverenigingen en Kom, OVAL en NCvB brengen die met het RIVM uit, naar verwachting in week 30. Aandachtspunten zullen onder meer zijn mogelijke input voor sectorale plannen, lering van eerder, Long Covid en de arboprofessionals.

• Wij roepen onze leden op om ons ervaringen te mailen in verband met het volgende. Ruim twee jaar geleden beloofde UWV om bij WIA-claim / beoordeling re-integratieverslag coulance en maatwerk toe te passen. Een deugdelijke grond kon aanleiding zijn om een loonsanctie achterwege te laten of vervroegd te beëindigen. Wat zijn uw ervaringen daarmee? Mail naar redactie@kwaliteitopmaat.com

U kunt zich abonneren op de kennisnieuwsbrief: https://www.kiza.beroepsziekten.nl/

Verder in deze KoM-nieuwsbrief van 27 juni 2022

Algemene LedenVergadering KoM in hybride vorm – STECR-werkwijzer introduceert ‘arbeidsconflictverlof’ 

Waardering voor arbodienstverlening laagste ooit gemeten – Dit lijkt niet af te doen als een ‘coronadip’

Landelijke Pool Bedrijfsartsen Second Opinion – Samenwerkende partijen trekken aan de bel bij het ministerie

Uitkomsten enquête over RI&E(-instrumenten)

Wettelijk menstruatieverlof – Stilte in Nederland? Ja en nee en meer

Erik Schnock nieuw bestuurslid

Algemene LedenVergadering KoM in hybride vorm

Woensdagmiddag 15 juni: het was terugkijken en vooruitzien. Rolf de Vries nam afscheid als voorzitter van Kwaliteit op Maat. Bij zijn terugblik over zeven jaar KoM wees hij op de kop van de eerste KoM-nieuwsbrief: “Vertrouwen in onafhankelijke beroepsuitoefening kunnen we zelf verdienen”. Penningmeester Rick van Buuren vertelde over het proces van een volgende fase voor KoM: er wordt gekoerst naar meer facilitering door het bestuur, voor meer betrokkenheid en activiteiten van leden. De termen “Thema-kamers” of “Kleine Slimme Groepjes” voor het uitdiepen van kwesties zullen we regelmatig gaan horen.

De 22 deelnemers (14 fysiek, 8 online) kozen met algemene stemmen Erik Schnock als nieuw bestuurslid. Mede in verband met de huidige ontwikkelfase kiest het bestuur nog geen nieuwe voorzitter; Dianne van der Putte en Rick van Buuren zullen ad interim duovoorzitters zijn. De foto hieronder toont het bestuur en de taakverdeling.

STECR-werkwijzer introduceert ‘arbeidsconflictverlof’

KoM-lid Pascal Willems verzorgde het tweede deel van de bijeenkomst: een presentatie over de vernieuwde STECR-werkwijzer Arbeidsconflicten. Inmiddels is er een NVAB-richtlijn ‘Conflicten in de werksituatie’. Deze zevende editie door een STECR-kenniskring focust dan ook op het conflict en niet op een ziekmelding met een conflict als achtergrond. Enkele hoogtepunten:

• Ongewijzigd is de definitie van een arbeidsconflict: dat is er “.. als tenminste één van de partijen vindt dat de andere partij haar dwarsboomt of ergert.”

• Heel recent is er een uitspraak van de Hoge Raad. Die bevestigt opnieuw dat géén loondoorbetaling verplicht is in de situatie dat een werknemer zich beroept op een conflict als reden om niet te werken, terwijl hij niet door ziekte ongeschikt voor werk is.

• Nieuw is de gedachte van een ‘arbeidsconflictenprotocol’. Essentieel punt in zo’n protocol is een ‘arbeidsconflictverlof’. Op constatering of melding van een conflict kan de werkgever betrokkene(n) kort betaald verlof geven, met de conditie dat bij terugkomst betrokkenen aan tafel gaan met een derde persoon.

Pascal zal dit nog nader uitwerken met anderen – u hoort meer over een kenniscentrum arbeidsconflicten.

Meer over deze bijeenkomst vindt u in de agenda op de KoM-site

Waardering voor arbodienstverlening laagste ooit gemeten

Dit lijkt niet af te doen als een ‘coronadip’

De coronacrisis gaat gepaard met opmerkelijke veranderingen in vele cijfers en meerjarige statistieken. Zoals over verzuim, een van de onderwerpen waarbij onduidelijk is of en in welke mate sprake is van een tijdelijk fenomeen. Hierbij is nu ook te noemen de waardering van werkgevers voor arbodienstverlening. De laatste uitkomsten van de Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) wijzen op een daling. TNO voerde deze eind 2021 uit, bij rond 4.500 bedrijven en instellingen.

De TNO-figuur toont drie punten; de waardering in 2021 is de laagste ooit gemeten. Dat geldt ook voor ondersteuning qua advisering en toetsing inzake de RI&E.

Niet zo maar een ‘coronadip’

Een andere belangrijke ondersteuner voor werkgevers is hun werkgeversorganisatie. De WEA vraagt de werkgevers om een rapportcijfer. Sinds 2008 is het gemiddelde daarvan steeds 6,6 à 6,8. In 2021 is het 6,7. Hier is sprake van een stabiele waardering waar de arbodienstverleners nog niet aan kunnen tippen. Het suggereert eveneens dat de lage waardering van werkgevers voor arbodienstverlening niet zo maar is af te doen als een ‘coronadip’.

Per saldo

De arbosector heeft nog wel wat te doen voor gunstiger en meer constante waarderingscijfers.

De WEA-2021 Resultaten in vogelvlucht

Samenwerkende partijen trekken aan de bel bij het ministerie

Het kwam indertijd uit de lucht vallen, een second opinion op het advies van de bedrijfsarts. Het was een nooit vanuit het veld gevraagd voornemen van toenmalig minister Asscher bij de issue van vermeende afhankelijkheid van de bedrijfsarts. Per juli 2017 werd de second opinion een wettelijke plicht c.q. recht. KoM, OVAL en ZFB namen hun verantwoordelijkheid, door samenwerking in de Landelijke Pool bedrijfsartsen Second Opinion (LPBSO). NVAB ondersteunt het initiatief, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaf een startsubsidie, de drie organisaties dragen de kosten.

Naar schatting zijn er jaarlijks zo’n 600 aanvragen voor een second opinion, waarvan 80% via de LPBSO. Deze voert de coördinatie met beperkte middelen uit. Dit zorgt enerzijds voor een lage overhead. Anderzijds beperkt het de mogelijkheden om de kwaliteit te bewaken en informatie te verzamelen op beleidsniveau. Dit zijn wensen van de deelnemende leden en de deelnemende artsen. De drie organisaties hebben SZW aangeschreven voor steun bij verbetering. Dianne van der Putte, en binnenkort in haar plaats Kees Geelen, zit voor Kwaliteit op Maat aan tafel bij LPBSO en hopelijk straks bij het ministerie. Wordt vervolgd.

Uitkomsten enquête over RI&E(-instrumenten)

In een eerdere nieuwsbrief riepen we op tot deelname aan een enquête van KoM-lid Berend Moerdijk over RI&E(-instrumenten). Hij deelde de uitkomsten met ons. Die zijn gebaseerd op beantwoording door tien respondenten en op drie uitgebreide interviews met Hoger Veiligheidskundigen. Enkele highlights:

– Vrijwel algemeen vindt men RI&E(-instrumenten) tijdrovend, met name de administratieve onderdelen. 70% van de respondenten ziet voordelen in een bibliotheek met maatregelen. Hier wordt ook de relatie met de Arbocatalogi benoemd, al is er maatwerk waar dit niet voor op kan gaan.

– (Vrijwel) ieder ziet meerwaarde van een specifieke RI&E boven een branche RI&E-instrument, resp. verkiest een dynamische RI&E boven de statische RI&E.

– Geautomatiseerde hoogwaardige rapportages als directe output vanuit een tool bieden volgens de meerderheid een grote toegevoegde waarde.

– Slechts 40% hecht veel belang aan informatiebeveiliging conform ISO27001 certificering. “In een tijd van cybercrime en AVG opvallende resultaten.”, schrijft Berend.

Hij besluit: “Wij zijn erg blij met de uitkomsten van deze enquete omdat zij enerzijds het belang van goede tooling bevestigen en anderszijds ook inzichten geven in toegevoegde waarde van specifieke onderdelen. Deze onderdelen worden nu al verwerkt in de oplossing Riegitaal en zijn zelfs al beschikbaar. Interesse? Mail naar info@go2sure.nl of bel naar 0541-853 667. Wij helpen u graag verder!”

Illustratie meerjarencamapgne RI&E- SZW

Wettelijk menstruatieverlof – Stilte in Nederland? Ja en nee en meer

Een wet voor menstruatieverlof: de linkse minderheidsregering in Spanje heeft die ingediend. Als dat ontwerp wet wordt kunnen vrouwen thuis blijven bij – door een arts erkende – pijnklachten. Het Spaans initiatief kreeg in de tweede helft van mei aandacht in de internationale en Nederlandse pers. In de politiek in Nederland heeft het (nog) niet opgespeeld, er zijn (nog) geen Kamervragen gesteld, bonden en werkgeversorganisaties publiceerden niets op hun site. De relatieve stilte in Nederland laat zich misschien deels verklaren vanwege een verwant initiatief rond vrouwen in de overgang.

Lees meer op de KoM-site

Doe uw voordeel met onze website!

Op de site van de KoM vindt u vele pagina’s met documentatie en ontwikkelingen. Onder tabblad Service vindt u pagina’s waar KoM-leden hun voordeel mee doen, voor klanten en zich zelf.

LinkedInWebsite