Werkgevers in brandbrief: alles uit de kast, we onderzoeken sneltesten via bedrijven

28 september 2020

In deze nieuwsbrief​:

  • Arbo en verzuim in Prinsjesdagstukken – Corona-issues en snelle bijstelling van standpunten
  • Werkgevers in brandbrief op zaterdag jl: alles moet uit de kast om lockdown te voorkomen 

  • ‘Werk tweede besmettingsbron COVID-19’: dat valt te relativeren.
  • De strikte opvattingen van de Autoriteit Persoonsgegevens – Beloofde verkenning komt tot afronding.
  • Thuiswerk in de toekomst – UWV faciliteert voor mensen die dat nodig hebben
  • Advocaat Suzanne Meijers: payolling, waarom nog?
  • Stoptober. NVAB: ‘Kaart als bedrijfsarts roken in elk gesprek aan.’

Webinar KoM 6 oktober over loondoorbetaling en overige actualiteit

De arbosector kijkt uit naar de opvatting van het kabinet over de vernieuwing van de arbeidsmarkt. Volgen minister Koolmees en z’n collega’s het advies van ‘Borstlap’ om loondoorbetaling bij ziekte terug te brengen naar een jaar? Wegen zij de risico’s voor kwaliteit en continuïteit in verzuimbegeleiding anders dan vele professionals? De bewindspersoon schreef in mei aan de Kamer de kabinetsreactie te zullen uitbrengen “na de zomer”.

Het KoM-webinar  verdiept: 6 oktober, 15.30 tot 17.00 uur

Onder andere met Frederieke Schaafsma,  bijzonder hoogleraar arbeids- en bedrijfsgeneeskunde.

Via onderstaande maillink kunt u zich aanmelden, later krijgt u als lid van KoM een code voor deelname.

Arbo en verzuim in Prinsjesdagstukken

Corona-issues: snelle bijstelling van standpunten

De begroting van SZW 2021 en verwante stukken bevatten geen verrassingen. De opsommingen betreffen bekende voornemens zoals, onder meer het ontwikkelien van de Arbovisie 2040, meer inspecties en het streven dat álle werkgevers een RI&E hebben. De kabinetsreactie op het advies van de commissie-Borstlap (één jaar loondoorbetaling bij ziekte) komt nog in 2020, maar een nader tijdstip blijft onduidelijk. Nieuw is dat bij de maatschappelijke beweging aanpak burn-out “.. tevens de hernieuwde aandacht voor thuiswerken en de consequenties daarvan voor de vitaliteit en het welbevinden van werkenden worden betrokken”. Deze formulering laat veel open, maar omvat zeker geen voornemen tot striktere arboregelgeving m.b.t. thuiswerk. De huidige regeling kwam er in de context van vermindering van drukte in woon-werkverkeer en bevordering van ‘het nieuwe werken’, zonder wezenlijke lasten voor werkgevers. Dat lijkt minder houdbaar als thuiswerk na de coronacrisis veel meer een vanzelfsprekendheid is. Pleidooien vanuit de vakbeweging voor vergoeding en materiële verbetering lijken bij SZW nog niet te landen. Dat maakt nieuwsgierig naar het vervolg.

Werkgevers wilden compensatie voor loondoorbetaling

Sociale partners reageerden welwillend op de begroting. Werkgevers wezen nog op hun grote dilemma. Ze vragen bepaalde werkenden niet naar fabriek of kantoor te komen: o.a. bij milde klachten, zieke huisgenoten of na contact met iemand die besmet is met het coronavirus of anderszins gelopen risico. Daarmee moedigen zij quarantaine aan. Als geen thuiswerk mogelijk is

moeten ze wel het loon doorbetalen. Dat kost vooral in het mkb “handenvol geld”. VNO-NCW en MKB-Nederland wilden rond Prinsjesdag een financiële compensatie voor ondernemers.

Dit lijkt een vervolg op het publicitair offensief van MKB-voorzitter Vonhof, in de tweede week van augustus: vóór verplicht testen, voor voorkomen of verkorten van onnodige loondoorbetaling. Dat stuitte op problemen rond testcapaciteit, een realiteit van de coronacrisis.

Werkgevers nu: alles moet uit de kast tegen tweede lockdown

Inmiddels is er een nieuwe realiteit. Op 25 september, tien dagen na Prinsjesdag, bepleiten werkgevers opnieuw compensatie, en meer inzetten van commercieel testen. In een brief aan alle leden op zaterdag 26 september herhalen ze dat. Maar ook schrijven de voorzitters van VNO-NCW en MKB-Nederland: “De toename van het aantal COVID-19-besmettingen is onrustbarend. .. Een tweede lockdown dreigt, met alle draconische gevolgen .. Als ons gedrag niet verandert, wordt het ongelofelijk lastig om dat te voorkomen. .. Alles moet uit de kast. Daarom doen we een klemmend beroep op iedereen in Nederland om de gedragsregels wérkelijk in acht te nemen en elkaar daar op aan te spreken. In het bijzonder doen wij een beroep op al onze leden om daar het voortouw in te nemen. .. Bedrijven kunnen een belangrijke rol spelen in het beïnvloeden van het gedrag van Nederlanders. .. Uit onderzoek onder onze leden blijkt sprake van sterk groeiende onrust over de lange wachttijden bij de GGD-en. .. Wij adviseren u om zo nodig met uw arbodienst contact op te nemen zodat zij gericht kunnen adviseren.. . Wij onderzoeken de mogelijkheid van een snelle introductie van sneltesten via bedrijven.”

Werkgevers nieuws Prinsjesdag

‘Voorkom tweede lockdown’, werkgevers

 

‘Werk tweede besmettingsbron COVID-19’

Actieve aanpak arboprofessionals belangrijk

Bekende (?) en onbekende Nederlanders roeren zich, de tweede golf stroomt, het dashboard en andere informatie hebben gebreken, de horeca voelt zich de kop van Jut. RTL-nieuws wijst met Google-cijfers erop dat steeds meer mensen terugkeren naar hun werkplek. “Het gevolg: een groeiend aantal mensen raakt besmet met Covid-19 op de werkvloer”, schrijft de site op 24 september. ArboNed en Human Capital Care (HCC) melden daar toename van coronagerelateerd verzuim vanaf eind augustus. Bestuderen van RTL’s weergave en de achterliggende RIVM-update relativeren de impact van werk op besmettingen. Wie dat wil kan bijvoorbeeld sportclubs aanwijzen als snelste stijger de afgelopen week. Dat alles onderstreept alleen maar het belang dat elke sector z’n verantwoordelijkheid neemt. De nieuwszender laat bedrijfsarts Jurriaan Penders aan het woord, medisch directeur van HCC: “Niet alle werkgevers in Nederland handhaven even strikt de richtlijnen.” Het naleven “.. – dan hebben we het over het gedrag van mensen – vraagt vervolgens wel een actieve aanpak vanuit de werkgever.” En vanuit de arboprofessionals, voegen we daar graag aan toe. Anders dreigt #ikdoenietmeermee betrekking te krijgen op werk. Op de speciale coronapagina op de KoM-site gaan we dieper in op de cijfers van RTL en RIVM.

Kennisnieuwsbrief COVID-19

Vóór de zomer verscheen een aantal malen deze nieuwsbrief, in samenwerking van organisaties in de arbosector. Er lijkt zicht op een vervolg van de financiële steun van het ministerie van SZW voor een nieuwe reeks. We houden u op de hoogte.

Bronnen voor dit artikel en meer informatie over de cijfers op de Coronapagina op de KoM-site

De strikte opvattingen van de Autoriteit Persoonsgegevens

Beloofde verkenning komt tot afronding.

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is nu 2,5 jaar onderwerp van handhaving door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Boetes heeft deze in de arbosector niet opgelegd. Verwarring, onduidelijkheid en klachten over onwerkbaarheid zijn er nog steeds. Bij de kamerbehandeling van de invoeringswet in maart 2018 zegde minister Dekker (Rechtsbescherming) een verkenning toe, nog dat najaar. De werkgevers hadden onder meer gepleit voor het wegnemen van ‘de knel van werkgevers tussen re-integratieplicht en het niet mogen verwerken van relevante informatie van werknemers’; zij voorzien medicalisering en hogere kosten. De arbosector vindt dat de AP-interpretatie van de AVG het goede gesprek tussen werkgever en werknemer remt, ten nadele van zowel preventie al verzuim. Dit leidt tot knelpunten zoals rond psychische klachten en tot onnodige inzet van de bedrijfsarts omdat de werkgever denkt zelf geen gesprek te mogen voeren.

Genoemde verkenning bestond uit schriftelijke bevraging van stakeholders. Een samenvatting van uitkomsten besprak SZW op 16 september met stakeholders in de arbosector. Dianne van der Putte en Els Carsouw waren er voor Kwaliteit op Maat, met een inbreng van genoemde punten. Het ministerie gaat nu proberen bij de AP aan tafel te komen voor overleg, daarna informeert de bewindspersoon de Kamer en het publiek. U hoort erover in een komende nieuwsbrief.

Thuiswerk in de toekomst

UWV faciliteert voor mensen die dat nodig hebben

Het is onderwerp van debat in welke mate na de coronacrisis thuiswerk gangbaar zal blijven, en wie dat moet betalen. UWV neemt al positie. Het uitvoeringsorgaan vergoedt bijzondere hulpmiddelen op het werk voor mensen met een structureel functionele beperking. Dit vanuit het criterium ‘individuele medische noodzaak’. Vanwege het advies om zoveel mogelijk thuis te werken past het dit nu aan. Een voorbeeld is de brailleleesregel; die is te kwetsbaar om mee naar huis te nemen. Er is nu een tweede brailleleesregel aan te vragen. Het nieuwsbericht sluit: “De opgedane ervaringen met verruimde inzet van voorzieningen tijdens corona zal UWV in overleg met SZW benutten voor ondersteuning van thuiswerken in de toekomst.”

Nieuwsbericht UWV

Advocaat Suzanne Meijers: payrolling, waarom zou je het nog doen?

Ze timmert aardig aan de weg, advocaat arbeidsrecht Suzanne Meijers. Het Financieel Dagblad vroeg haar inbreng voor twee artikelen over payrolling. Het aantal werkenden in die arbeidsrelatie (als payrolling een arbeidsrelatie is) is) daalde van zo’n 200.000 in 2015 naar enkele 10.000-en nu. Dit vooral als gevolg van de Wet Arbeidsmarkt in Balans die januari 2020 inging. Zij was door de krant gevraagd naar aanleiding van haar blog ruim een jaar geleden: payrolling, waarom zou je het nog doen?

Column Suzanne

Meer weten van deze vooruitziende advocaat? Zij spreekt op ons KoMgres.

SAVE THE DATE     

KoMgres 20 april 2021

 

BEKIJK DE KOM-SITE

Stoptober. NVAB: ‘Kaart als bedrijfsarts roken in elk gesprek aan.’ In 2022 moeten de laatste rookruimtes in Nederland sluiten, dus ook in bedrijven. In (semi)overheids- en openbare gebouwen gebeurt dat al in 2021. Dat is het streven vanuit het Nationaal Preventieakkoord. De NVAB verbond zich daaraan met de belofte dat bedrijfsartsen in alle contacten stoppen met roken aan de orde zouden stellen. Hoe doe je dat als professional? Lees het op de KoM-site, thema leefstijl

Doe uw voordeel met onze website!

Op de site van de KoM vindt u vele pagina’s met documentatie en ontwikkelingen. Onder tabblad Service vindt u pagina’s waar KoM-leden hun voordeel mee doen, voor klanten en zich zelf.