Kwaliteit op Maat, brancheorganisatie voor duurzaam werk

Nieuwsbrief KoM 29 november 2021

Coronanieuws – spanningen bij het werk

A.s. woensdag 1 december: Algemene LedenVergadering en Webinar

Meer WIA-instroom – mogelijk verband met corona

De menselijke maat – UWV heeft een maatwerkplaats – kennelijk kan de werkwijze van bedrijfs- en verzekeringsartsen bij WIA-claims de toets der kritiek doorstaan

Een onderzoek dat niet onbesproken mag blijven: ‘Platformmedewerkers willen geen vast contract’

Regeling tegemoetkoming beroepsziekten door gevaarlijke stoffen  – Er komt een fundamentele vraag op

221 miljoen subsidie duurzame inzetbaarheid doorgeschoven

CORONANIEUWS

Overeenstemming aan de top, zoals gebruikelijk …

Vrijdagavond 26 november, direct na de persconferentie van Rutte en De Jonge, schrijven de centrale werkgeversorganisaties op hun site de maatregelen pijnlijk maar onvermijdelijk te vinden. Ondernemersorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) reageert in dezelfde lijn. Maar merkt op: de sluiting om 17:00 uur, inclusief de aanpassing in capaciteit, betekent voor het merendeel van de horeca feitelijk een volledige lockdown. “Het weegmoment over drie weken komt voor veel ondernemers te laat; de decembermaand is eigenlijk al volledig afgeschreven.” Het bedrijfsleven zal gecompenseerd worden. Vakbonden FNV en CNV waarderen die steun. De toppen van werkgevers en vakbonden zullen de komende tijd met het kabinet spreken over een plan dat perspectief biedt en voorkomt dat “.. zowel deze als volgende winter de samenleving steeds weer (deels) op slot moet”, aldus de centrale werkgeversorganisaties. De KHN zegt daar graag een bijdrage aan te leveren.

… spanning op de werkvloer

Een mogelijk nieuwe spanningsbron? Deze week staat op de agenda van de Tweede Kamer het (nood)wetsvoorstel om werkgevers te kunnen verplichten hun personeel een coronatoegangsbewijs (CTB) te vragen. In eerste instantie betreft dat werkgevers die nu al QR-codes moeten controleren bij hun bezoekers, zoals de horeca en theaters. Dit CTB gaat uit van 3G-beleid, ofwel: medewerkers zonder vaccinatie- of herstelbewijs moeten zich dagelijks laten testen. Aan alle andere werkgevers kan de overheid ook zulke coronachecks opleggen, aldus het wetsvoorstel; het kabinet zal dat per sector in overleg bezien. Werkgeversorganisaties hadden gepleit voor een vrije keuze voor werkgevers om wel of niet een CTB te vragen, de regering nam dat aanvankelijk over, maar ziet er vanaf op advies van de Raad van State; die voorziet conflicten op de werkvloer met en tussen personeel. FNV en CNV keren zich tegen het wetsvoorstel.

De KoM-nieuwsbrief van twee weken geleden voorzag coronaspanningen op de werkvloer, en gaf suggesties voor aanpak  

Zie ook het standpunt van de NVAB over registratie van vaccinatiestatus door de werkgever, volgens de beroepsvereniging ontbreken overtuigende argumenten

1 december, 14-16 uur, online 

ALGEMENE LEDENVERGADERING KOM

waarin webinar met thema ‘Steviger rol werknemer bij re-integratie’

Bedrijfsarts Mark Droogers verzorgt een inleiding over zijn werk aan onder andere  toepassen van shared decision making in de spreekkamer, gebruik van een self assessment bij aanvang verzuim, en stepped and matched care, d.i laagdrempelige interventies en informatie aanbieden, onder meer geïntegreerd in Microsoft Teams. Vakbondsbestuurder Hans Crombeen en werkgeversadviseur Ditmer Rouwenhorst geven hun kijk.

Aanmelden: administratie@kwaliteitopmaat.com

Meer informatie

Excuses! Leden kregen afgelopen woensdag, 24-11, de uitnodiging voor de Algemene LedenVergadering en het Webinar op 1 december. Het aanmeldadres daarin was fout, het moet zijn, zoals hier: administratie@kwaliteitopmaat.com

Meer WIA-instroom

Mogelijk verband met corona

Enkele grote arbodiensten meldden meer verzuim door het versoepelen van het advies thuis te werken (welk advies inmiddels weer strikt geldt). Een wellicht fundamenteler issue is dat UWV meer WIA-instroom ziet in een mogelijk verband met corona. Het recente UWV-kennisverslag signaleert dit. In de eerste acht maanden van 2021 kwamen er (afgerond) 3600 mensen meer in de WIA dan in dezelfde periode van 2020. Dit laat zich voor de helft verklaren door ‘demografie’ (hogere pensioenleeftijd = meer werkenden en meer heropening van uitkeringen) en door gegeven voorschotten bij gebrek aan voldoende verzekeringsartsen. De andere helft is niet rechtstreeks te verklaren uit COVID19-besmettingen – dat zou pas in 2022 leiden tot WIA-aanvragen. Mogelijk speelt corona een rol doordat een COVID19-besmetting andere ziekte verergert, of dat de coronacrisis re-integratie extra lastig maakt. Als er een verband met corona is, zal een hogere instroom ook komende jaren spelen. UWV doet nader onderzoek. Voor de arbosector is dat hoogst belangrijk met het oog op preventie.

Het UWV kennisverslag 2021-8

 

De menselijke maat

UWV heeft een maatwerkplaats

UWV heeft een nieuwe strategie: ruimte voor menselijke maat in dienstverlening. In de woorden van bestuursvoorzitter Maarten Camps: “We moeten meer aansluiten op de behoeftes van de mensen die van ons afhankelijk zijn.” En: “We hebben recent besloten teveel uitbetaalde WW-uitkeringen en voorschotten voor de WIA niet terug te vorderen. Dat is een heel concreet uitvloeisel van onze nieuwe strategie.”

Maatwerkplaats

Het UWV-magazine van oktober informeert over de maatwerkplaats van de uitvoeringsorganisatie. Dat staat voor een netwerk dat medewerkers van UWV bij elkaar brengt en faciliteert om klanten te helpen volgens de ‘geest van de wet’. “De klanten die worden geholpen door de Maatwerkplaats hebben vooral één gemene deler: er is geen standaardoplossing en deze mensen lopen vast in ‘het systeem’.” Het blad beschrijft twee voorbeelden.

• Het eerste betreft een therapeute in de gezondheidszorg die voor een bescheiden deel gebruik maakt van de Wajong. Toen zij tijdelijk meer uren ging werken en dat aan UWV liet weten bleef haar uitkering ongewijzigd. Telefonisch meldde UWV dat dat klopte. Later kreeg ze toch een brief dat zij moest terugbetalen. Na bemoeienis van de Maatwerkplaats werd die vordering ingetrokken.

• Het andere voorbeeld gaat om een oudere werkloze die vanwege een gezondheidsprobleem in de Ziektewet kwam. Vandaaruit kwam hij weer aan het werk, maar de werkgever kreeg niet het verwachte loonkostenvoordeel van € 500 per maand gedurende drie jaar; dat geldt alleen bij ex-WW-ers. Dat zette spanning op het arbeidscontract. Betrokkene wist niet van het gebruik om zich vanuit de ZW hersteld te melden, een dag WW te genieten en zo bedoeld recht te bereiken. De Maatwerkplaats van UWV vond dit gemis van loonkostenvoordeel bizar. UWV overwoog dat baanverlies voor deze man zou leiden tot weer een uitkeringsaanvraag, en besloot tot toekenning van het loonkostenvoordeel aan de werkgever.

Is dit maatwerk?

De KoM-nieuwsbrief van twee weken geleden en de KoM-site gaven aandacht aan de roep om maatwerk, de verwarring over definitie en de discussie. Dit onder de kop ‘Maatwerk is geen oplossing’, de titel van een artikel van hoogleraar De Beer. Tegen die achtergrond zijn de twee voorbeelden van de UWV maatwerkplaats eerder te zien als correctie op onzorgvuldig handelen. Het tweede voorbeeld stoelt ook op kennelijke onduidelijkheid over een vermoedelijk gangbare soepele toepassing van wetsregels.

Werkwijze bedrijfs- en verzekeringsartsen bij WIA-claim opnieuw bevestigd?

Het UWV-magazine informeert uitgebreider over de nieuwe strategie en de maatwerkplaats. Per saldo valt op dat nergens gesproken wordt over WIA-uitvoering. Het suggereert dat daarbij voor meer toepassing van de ‘geest van de wet’ geen aanleiding was. Ofwel, de werkwijze van bedrijfs- en verzekeringsartsen bij WIA-claims kan de toets der kritiek doorstaan.

Het UWV-magazine

Lees de discussie over maatwerk het in het themadossier op de KoM-site van november 2021

 

Een onderzoek dat niet onbesproken mag blijven:

Platformmedewerkers willen geen vast contract’

Platformmedewerkers willen geen vast contract’, die spannende zin staat boven een bericht van onderzoeksbureau Motivaction. Haar onderzoek wijst op verbazingwekkend positieve opvattingen onder platformwerkers. Uber, Deliveroo en nog vier platforms van niet helemaal onbesproken gedrag gaven hiervoor opdracht. Ze keren zich met dit rapport tegen de voornemens om flexwerk terug te dringen die sociale partners neerlegden in het SER-advies van juni jl. “Dit onderzoek sterkt onze oproep aan de politiek, omdat het bevestigt dat er geen draagvlak is voor het inperken van de arbeidsvrijheid van meer dan honderdduizend tevreden platformwerkers”, zo stellen de zes platformbedrijven. Zulk onderzoek mag niet onbesproken blijven. Op de KoM-site leest u meer: zijn de conclusies gebaseerd op alle uitkomsten? Zijn ze verantwoord gezien het feit dat de meeste respondenten hun hoofdinkomen elders verdienen?

Het nieuwsbericht op de KoM-site 

Regeling tegemoetkoming beroepsziekten door gevaarlijke stoffen

Er komt een fundamentele vraag op

Staatssecretaris Wiersma stelde de voorgenomen “Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten” open voor internetconsultatie. Er is te reageren tot 7 december. Wie het onderwerp kent, leest in het stuk toch nog een enkel nieuwtje.

• De regeling staat open voor (voormalige) werknemers maar ook (voormalige) zzp’ers.

• Nabestaanden kunnen geen aanvraag doen (wel evt. de tegemoetkoming krijgen indien aanvrager tijdens de aanvraagprocedure overlijdt)

• De eenmalige uitkering zal, á la smartengeld, belastingvrij zijn.

• Er stond open of beroepsziekten waarvan men herstelt onder de regeling vallen. Dat lijkt niet het geval, de toelichting spreekt over impact van de aandoening “.. in de zin van functionele beperkingen en psychosociale- en maatschappelijke gevolgen.”

Aftrek van wat werkgever of opdrachtgever betaalt

Een wezenlijk punt is het volgende. De staatssecretaris schrijft dat als uitgangspunt voorop staat de aansprakelijkheid van werkgever of opdrachtgever. Daarom wordt een betaling van hen in verband met dezelfde aandoening afgetrokken van deze tegemoetkoming. De toelichting wijdt geen woord aan de vraag of dit in de hand kan werken dat werkgevers en opdrachtgevers (vaker) aansprakelijkheidsprocedures vermijden. Ontstaat een ‘pervers effect’?

Internetconsultatie

Deeldossier op de KoM-site

221 miljoen subsidie doorgeschoven

Blijft er subsidie voor duurzame inzetbaarheid onbenut? Die zorg rijst naar aanleiding van informatie van staatssecretaris Wiersma over de voortgang van de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU). Kan de arbosector een rol spelen?

Lees meer op de KoM-site

Doe uw voordeel met onze website!

Op de site van de KoM vindt u vele pagina’s met documentatie en ontwikkelingen. Onder tabblad Service vindt u pagina’s waar KoM-leden hun voordeel mee doen, voor klanten en zich zelf.

LinkedInWebsite