30 maart 2020

BESTE KOM-LEDEN,

Allereerst excuus  Zaterdag de 21e mailden we over het verschijnen van de Arbo-inf@ct over ‘Covid-19 en de bedrijfsgezondheidszorg’. Daarin werkten enkele links niet goed. Excuus, de oorzaak is bekend en is te omzeilen, maar onder grote druk ontglipt het soms.

Onze nieuwsvoorziening  De KoM streeft er welbewust naar op de site en in de nieuwsbrief niet te dubbelen met andere informatie over ‘Corona’. Kleine verschillen in formulering van ons met die van andere bronnen kunnen onbedoeld grote gevolgen hebben. De nieuwsbrief van 16 maart bevatte verwijzingen naar andere bronnen.

De nieuwsbrief van vandaag bevat voornamelijk artikelen over andere onderwerpen met belang voor de arbosector in brede zin. Laat dat niet de indruk wekken dat we ‘business as usual’ nastreven. We leven mee met de getroffenen en nabestaanden, we applaudisseren voor de helden in de zorg en andere vitale sectoren. Besef met ons dat wat we deze morgen publiceren, vanwege de snelle en onvoorspelbare ontwikkelingen, vanavond in een ander daglicht kan staan.

Thuiswerk  Deze nieuwsbrief is extra lang en heeft meer links naar andere bronnen. Misschien helpt dat op de lange lenteavonden die u binnen doorbrengt. Bezoek de site van de KoM voor informatie die u eerder nog niet gezien had. Overweeg om mee te doen aan de onderzoeken over het wel en wee van thuiswerk. Benut voor uw thuiswerkers de middelen voor werkplezier, ‘een kaartje doet wonderen’.

Nieuwsvoorziening Covid-19  Voor de arbosector is na de site van het RIVM de nieuwsbrief ‘Covid-19 en de bedrijfsgezondheidszorg’ leidend. Inmiddels is er ook een verschenen over zwangerschap en Covid-19, externe link https://vkom.nl/?p=3459

Met de acht andere organisaties en het ministerie van SZW trekken we aan 1) structureler verzorgen van die Arbo-inf@ct en 2) antwoorden op vragen van beroepsbeoefenaars. U leest het in de volgende Arbo-inf@ct die zo snel mogelijk zal verschijnen. Abonneren: https://www.beroepsziekten.nl/  Suggesties, vragen om onderwerpen te behartigen in Arbo-inf@ct via ons: info@kwaliteitopmaat.com.

Bestuur Kwaliteit op Maat en redacteur Ton van Oostrum

IN DEZE NIEUWSBRIEF

Over thuiswerk: maak ook sociaal contact, stop op tijd – De huidige situatie is ook aangrijpingspunt voor onderzoek. Meedoen?

Boekbespreking: De Bacteriënjagers en Andere Verhalen  Een serieuze bundel over anderhalve eeuw ziektebestrijding.

Premiekorting arbeidsongeschiktheid – Voor kleinbedrijf een sigaret uit eigen doos. Voor allen een gemiste kans? Aloud probleem is dat niet alle werkgevers arbodienstverlening contracteren. Flankerend aan de MKB verzuim-ontzorg-verzekering eind 2018 wilde het kabinet het kleinbedrijf tegemoetkomen: de vermaledijde twee jaar loondoorbetaling bij ziekte bleef, maar met een premiekorting van 450 miljoen euro jaarlijks in de WIA. Het wetsvoornemen, recent in internetconsultatie, maakt duidelijk dat het bedrijfsleven dat deels zelf opbrengt via premieverhoging. En dat UWV/ Belastingdienst voor elke werkgever een individuele premie gaat berekenen. Bevat dat een kans voor méér contractering van arbodienstverlening?

Ziek(melding) en arbeidsconflict – Nieuw juridische regeling van mediation op komst Mediation bij conflicten is in Nederland al ruim twee decennia goed gebruik. Gerichte wetgeving was er niet, gekibbel tussen betrokkenen wel. Minister Dekker (Rechtsbescherming) meldt nu dat hij voldoende draagvlak heeft gevonden bij de juridische wereld, al zijn advocaten kritisch.

WIA-aanvragers hebben steeds grotere afstand tot de arbeidsmarkt – een rafelrandje aan het succes dat de arbosector claimt?

Werk voor mensen met psychische kwetsbaarheid  Een online platform biedt kennis en praktijkvoorbeelden.

De brede baten van werk – Het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking naar werk levert veel op, zelfs minder criminaliteit.

Bouw bijna stilgelegd vanwege coronacrisis  Is doorwerken altijd verantwoord? Maandag 23 maart overwoog minister Grapperhaus de bouw stil te leggen.

===============================================================

Over thuiswerk: maak ook sociaal contact, stop op tijd

En benut ervaringen voor onderzoek!

Media staan vol adviezen over thuiswerk, zoals zorgen voor voldoende bewegen. We belichten enkele tips van psycholoog Hylko Nijp, gepromoveerd aan de Radboud Universiteit op de effecten van het Nieuwe Werken op welzijn. Op LinkedIn heeft hij een evidence based overzicht. Hij adviseert niet alleen te mailen of bellen over werktaken, maar ook voor de gezelligheid of een woord van steun of waardering. „Sociaal contact is een van de dingen die ons werk leuk kunnen maken”. Thuiswerkers maken volgens onderzoek meer uren dan collega’s op kantoor. Nijp: „Bewaak je grenzen en beperk de tijd die je aan je taken besteedt”. Hylko is spreker op het KoMgres dat we plannen op 6 oktober. Een van zijn aandachtspunten als docent Human Resources Management aan de HAN: de spanningen rond personeel in een context van onvoorspelbaarheid en prestatiedruk.

Thuiswerk onderwerp van onderzoek

Hylko nodigt ook uit tot delen van thuiswerkervaring, mail hem voor een vragenlijst. “Laten we zien wat de effecten zijn [van thuiswerk] op onze Corona-cijfers – en ons nationaal welzijn en de productiviteit”.

TNO heeft inmiddels de HowAmI-app voor onderzoek. Daarmee verwerft TNO inzicht in de situatie van werknemers onder deze bijzondere omstandigheden, en kan ze adviezen uitbrengen: welke maatregelen nemen werkgevers met welke effecten, hoe zit het met veerkracht, welke creatieve initiatieven ontstaan? Thuiswerkers wordt gevraagd dagelijks een kleine vragenlijst te beantwoorden.

Hylco Nijp op LinkedIn, externe link https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6644184819121041409/

TNO, informatie en aanmelden, externe link

https://www.monitorarbeid.tno.nl/nieuws/werken-tijdens-de-corona-crisis

KoMgres Arbo 2030, externe link https://vkom.nl/?page_id=3113

Er zijn 4 accreditatiepunten voor bedrijfsartsen toegekend voor het KoMgres

===============================================================

Boekbespreking

De Bacteriënjagers en Andere Verhalen 

“Als zijn zusje een mysterieuze ziekte krijgt, neemt Steven de Wetenschappelijke Houding aan en gaat zelf op jacht naar de oorzaak. Zijn grote held Louis Pasteur gaat met hem mee.” Een spannend jeugdverhaal, deel van een serieuze bundel over anderhalve eeuw ziekten- en rampenbestrijding.

Lustrumboek

Het RIVM vierde haar 100-jarig bestaan in 2009 met dit boek voor haar relaties. Het mag een collectors item heten. Het bevat een historisch overzicht vanaf de cholera-epidemie in het Nederland van 1832. De hoofdmoot bestaat uit vier verhalen. Het eerste speelt in 1860. Dit “Ode aan Eliza” behartigt de strijd van de hygiënisten: medisch hervormers die niet alleen het belang van hygiëne aantoonden maar ook het verband van eet- en leefgewoonten met gezondheid. De familieband komt aan de orde in “Breuk”, over lekkende containers in het Botlekgebied: heldin Nicky van RIVM / Milieu Ongevallen Dienst helpt ook haar vader met wie ze gebroken had. Het laatste verhaal betreft voedselvergiftiging op een luxe cruiseschip in 2016. In dit “Midsummer Madness” volgen twee verschillende speurders het gif.

Reëel

Deze drie zijn gebaseerd op realiteit of oefenscenario’s en informatie van RIVM-ers. Het titelverhaal is grotendeels fictief, maar steunt mede op een basis-uitbraakscenario. Auteur Afke van der Toolen brainstormde erover met medewerkers van het RIVM Centrum voor Infectieziektenbestrijding. Verder bouwt dit verhaal voort op een (jeugd)boek uit 1927 van Paul de Kruif, “Bacteriënjagers, figuren uit den strijd tegen het oneindig kleine.” Het draait om de strijd van wetenschappers in de 19e eeuw tegen infectieziekten. Deze uitgave van 2009 schrijft: “Hun successen voedden in de loop van de 20e eeuw het optimisme dat de mens de infectieziekten voor altijd de baas zou worden. Inmiddels weet men beter.” Dat weten we nu nog beter.

Verkrijgbaarheid

Deze eenmalige uitgave met een beperkte oplage is ook door de illustraties van Erik Kriek een collectors item. Gaat het u om de inhoud? De wetenschap speelt een stevige rol in zowel totstandkoming als inhoud van de verhalen. Het blijkt op allerlei plekken op internet – tot in de VS! – tweede hands aan te schaffen, in Nederland voor o.a. (nog) € 14,95. Lenen is mogelijk bij de Openbare Bibliotheek van Den Haag, dus wellicht ook bij andere bibliotheken. ISBN-nr. is 978 90 6960 219 6.

Vindt u het nu een must-read? Rick van Buuren schrijft op LinkedIn: “Sinds een paar jaar ga ik deur-aan-deur voor de collecte van Stichting Kinderhulp. En sinds vorig jaar organiseer ik de lokale collecte in Vinkeveen. Door het Coronavirus gaat de collecte niet door, terwijl er nu méér kinderen een bijdrage nodig hebben voor schoolspullen, kleding of andere basisbehoeften. Wil je daarom alsjeblieft een klein bedrag doneren?” Onze actie in deze tijden van coronacrisis: doneer minimaal 15 euro via https://kinderhulp.digicollect.nl/rick-van-buuren, en mail uw e-mailadres aan hem **PM%Rick@watte.pm**, en hij mailt u een PDF van het boek; met instemming van de auteur en tekenaar!

=================================================================

Premiekorting arbeidsongeschiktheid

Voor kleinbedrijf een sigaret uit eigen doos. Voor allen een gemiste kans?

Aloud probleem is dat niet alle werkgevers arbodienstverlening contracteren. De arbowetswijziging van juli 2017 was mede ingegeven door toename daarvan. De Inspectie SZW toont in haar laatste monitor een verbetering over 2018; 80% van de werkgevers contracteert arbodienstverlening in plaats van eerder 70 à 75%. Het achterblijven doet zich vooral voor bij de allerkleinste arbeidsorganisaties en in de horeca. Een nadere duiding is niet mogelijk, er bleken eerder bijvoorbeeld geen wezenlijke verschillen tussen recent gestarte en langer bestaande bedrijven. Hier ligt een reëel risico voor de werkgevers die dit aangaat. En vooral voor werknemers: haperende verzuimbegeleiding kan gezondheidsschade geven.

Premiekorting

Langdurig verzuim heet voor het kleinbedrijf complex te zijn. Daartegen dient de MKB verzuim-ontzorg-verzekering. De vaak vermaledijde twee jaar loondoorbetaling bij ziekte blijft daarbij in stand. Minister Koolmees schreef het kleinbedrijf te zullen tegemoetkomen met “.. een jaarlijkse financiële tegemoetkoming per 2021 via een premiekorting .. ter hoogte van totaal 450 miljoen euro.” Een definitieve regeling moet werken per 2022. Een internetconsultatie daarover maakt duidelijk:

● als klein worden gedefinieerd werkgevers met een loonsom tot en met 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer per jaar, berekend op basis van het tweede jaar voordien;

● zij betalen een premie van maximaal 2 procentpunt minder dan grote werkgevers;

● de toelichting herinnert aan de afgesproken €450 miljoen, en vervolgt: “Deze premieverlaging wordt voor €250 miljoen gedekt uit een verhoging van de Aof-premie voor alle werkgevers (zowel kleine als grote). Per saldo leidt de gedifferentieerde Aof-premie dus tot € 200 miljoen lastenverlichting voor het bedrijfsleven.”

Een sigaar uit eigen doos voor het kleinbedrijf? Dat is een te zware term, het is zeker wel een sigaret.

Gemiste kans?

In de stukken voor arbowetswijziging van juli 2017 was sprake van financiële steun van het ministerie, voor initiatieven van sociale partners en arbodienstverleners voor meer kwaliteit en contractering. Steun verdween geleidelijk van de agenda. De KoM herinnerde nog aan die optie bij de introductie van de verzuim-ontzorg-verzekering. Er is immers veel te doen met 450 miljoen. Nu doet zich een kans voor. UWV / Belastingdienst berekenen jaarlijks per werkgever de geldende ao-premie. Naar valt aan te nemen worden werkgevers tijdig geïnformeerd over met welke premie ze rekening moeten houden. Wat kan er tegen zijn om in dat bericht op te nemen: “De lagere premie wordt geëffectueerd wanneer u ons uw contract met uw arbodienstverlener stuurt (of verzuimverzekering waarin dat vervat is).” Dit zou op z’n minst een experiment waard zijn. Het is in ieder geval goedkoper dan wanneer de Inspectie SZW de tienduizenden zeer kleine werkgevers moet zien te bereiken. Zo’n actie dient vooral ook werknemers: verzuimbegeleiding is hun gezondheidsbelang.

Het voorlopige wetsvoornemen, externe link https://www.internetconsultatie.nl/wijzigingwfsv

=================================================================

Ziek(melding) en arbeidsconflict

Nieuw juridische regeling van mediation op komst

Mediation bij conflicten is in Nederland al ruim twee decennia goed gebruik. Bij een WIA-aanvraag legt UWV vrijwel zeker een sanctie op als een (bedrijfsarts)advies tot mediation niet is gevolgd. Zo is er een beroepsgroep ontstaan van mediators voor arbeids- en sociale verzekeringsproblematiek. Wetgeving bedoeld voor regelen van mediation, die kent ons land alleen voor grensoverschrijdende burgerlijke en handelszaken; vanwege een Europese richtlijn van 2008. Diverse pogingen tot nationale wetgeving liepen mis. Een aantal mediators en wetenschappers zocht samenwerking met het bestuur van de Mediatorsfederatie Nederland. Minister Dekker (Rechtsbescherming) kreeg begin 2019 gezamenlijke uitgangspunten voor wettelijke maatregelen. Hij vond daarvoor support bij de juridische wereld, advocaten uitgezonderd (!). Zo kon de bewindspersoon in januari schrijven dat er voldoende draagvlak lijkt voor wetgeving, al is de Orde van advocaten kritisch.

Beëdigd mediator

De minister zal komen met een wettelijk register “beëdigd mediators”, met kwaliteitseisen, titelbescherming, verschoningsrecht (zoals advocaten!) en onafhankelijk tuchtrecht. Rechtshulp en overheidsinstanties zullen ernaar verwijzen; daarbij noemt Dekker expliciet UWV.

De bewindspersoon werkt de eerste helft van 2020 aan nadere uitwerking, waarna het wetgevingstraject start. In werking treden lijkt dus op z’n vroegst per 2022 mogelijk.

Er bestaan in Nederland diverse registers / sets van eisen / digitale platforms van mediators. Gezien de ‘opdracht’ aan UWV, hebben bedrijfsartsen en werkgevers in Nederland straks zelden een andere keus dan de “beëdigd mediator”. Het lijkt van belang dat bedrijfsartsen en het georganiseerd bedrijfsleven de vinger aan de pols houden bij opstellen van de wetgeving. Ook is het nuttig de ervaring rond mediation in hun kringen te ordenen. Het is belangrijk dat er beëdigd mediators zijn met kijk op arbeids- en sociale verzekeringsproblematiek.

De brief van minister Dekker, externe link  https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid/documenten/kamerstukken/2020/01/20/tweede-kamerbrief-tk-vervolg-wetgevingstraject-mediation

Er zijn 4 accreditatiepunten voor bedrijfsartsen toegekend voor het KoMgres op 6 oktober. Link

SAVE THE DATE 

De Algemene Leden Vergadering van de KoM is gepland voor 10 juni 2020, middag. Onder meer over loondoorbetaling bij ziekte na ‘Borstlap’.

BEKIJK DE KOM-SITE

Op de site van de KoM vindt u vele pagina’s met documentatie en ontwikkelingen. Onder tabblad Service vindt u pagina’s waar KoM-leden hun voordeel mee doen, voor klanten en zich zelf.

Recent gepubliceerd:

WIA-aanvragers hebben steeds grotere afstand tot de arbeidsmarkt  De instroom in WAO/WIA is al ruim een decennium stabiel op ± 0,5% van de verzekerde populatie. De arbosector claimt dat als succes. Echter, er tellen meer aspecten. Er lijkt bijvoorbeeld aanleiding voor bezorgdheid over de arbeidsparticipatie van mensen die een WIA-aanvraag deden maar werden afgewezen. Lees meer op de site van de KoM, externe link, https://vkom.nl/?page_id=545

Werk voor mensen met psychische kwetsbaarheid  Een nieuw online platform: “Sterk door werk” biedt kennis en praktijkvoorbeelden voor wie mensen met een psychische aandoening ondersteunt bij het zoeken naar of behouden van werk. De site is niet in het minst ook voor werknemers en werkgevers en bevat onder meer verhalen van werkgevers die mensen met psychische kwetsbaarheden aannemen en  van professionals die zich ervoor inzetten. Lees meer op de site van de KoM, externe link https://vkom.nl/?page_id=1654

De brede baten van werk – Het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking naar werk levert maatschappelijk veel op  Minder beroep op zorg, zelfs minder criminaliteit: als iemand met een arbeidsbeperking een baan krijgt, heeft dat ook voordelen voor de samenleving. Aldus het onderzoek ‘De brede baten van werk’ van het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Lees meer op de site van de KoM, externe link https://vkom.nl/?p=3491

Bouw bijna stilgelegd vanwege coronagevaar. Maandag 23 maart overwoog minister Grapperhaus de bouw stil te leggen, de sector wiste het af te wenden, overleg volgde. Lees meer via de site van de KoM, externe link https://vkom.nl/?p=3510