KoM-nieuwsbrief van 30 mei 2022

“De bedrijfsarts heeft goud in handen” – Verzuim als bouwsteen voor preventie: een statement van de beroepsgroep

Tekorten: “We staan erbij en kijken ernaar” (1) – Mismatch op de arbeidsmarkt; ook gedeeltelijk arbeidsgeschikten re-integreren

Tekorten: “We staan erbij en kijken ernaar” (2) – ‘Veel werkgevers zoeken nog het schaap met de vijf poten’

Eigen risico dragen – Een beknopte analyse van Kwaliteit op Maat

MELD U AAN

ALGEMENE LEDENVERGADERING KoM /

 Discussie Stecr werkwijzer arbeidsconflicten

Woensdag 15 juni 2022, 14-16 uur, live en online

De live locatie: Vineyard food & drinks, Atoomweg 63, 3542 AA Utrecht

In een eerdere nieuwsbrief en op de site is abusievelijk ook wel 16 juni als datum genoemd. Excuses! De datum is echt woensdag 15 juni!

16 uur: borrel voor de live deelnemers

Aanmelden: administratie@kwaliteitopmaat.com, geef aan of u online of live wilt deelnemen

Een op de vijf werknemers heeft wel eens te maken gehad met een arbeidsconflict. Jaarlijks ligt aan zeker 70.000 ziekmeldingen per jaar een conflict ten grondslag. Dat zijn cijfers uit de Stecr-werkwijzer Arbeidsconflicten. De zevende versie is gepubliceerd 12 april, deze behartigt zowel het beheersen als het voorkomen van arbeidsconflicten, alsmede het nut van een arbeidsconflictenprotocol. Pascal Willems heeft eraan meegeschreven en geeft aansluitend op de Algemene LedenVergadering een presentatie.  De werkwijzer is te bestellen

PE-punten worden hiervoor niet gegeven. We verwachten punten te kunnen geven voor een (online e/o live) behandeld onderwerp in september, mogelijk over het SER-advies Arbovisie 2040.

“De bedrijfsarts heeft goud in handen”

Verzuim als bouwsteen voor preventie: een statement van de beroepsgroep

Ze mochten weer live, de bedrijfsgeneeskundige dagen van de NVAB. En zo waren op dit hybride event 19 en 20 mei de zalen en wandelgangen van het Arnhemse Papendal bijna zo vol als vroeger. Ook deden ruim 100 mensen online volop mee (maar niet in de wandelgangen). Bedrijfsartsen Coffeng en De Jager hadden de dagen mede voorbereid en trapten af met uitleg over het thema. Bedrijfsartsen staan in de frontlinie van preventie, de gegevens uit hun verzuimbegeleiding leggen een fundament voor preventieadvisering. Boyd Thijssens* (foto onder), sinds kort voorzitter van de beroepsvereniging, werkte het thema uit met het beeld van het maken van een gouden ring; die vraagt o.a. ook polijsten, lees: onderhoud. Hoogleraar arbeids- en bedrijfsgeneeskunde Frederieke Schaafsma deed een concrete oproep aan arbodiensten en beroepsbeoefenaren om data uit verzuimbegeleiding te gebruiken, en vooral ook: beschikbaar te maken voor onderzoek ter versterking van de preventie.

Arbeidsinspectie, bedrijfsartsen en gevaarlijke stoffen

Opmerkelijk was de deelname vanuit de Nederlandse Arbeidsinspectie, in plenaire en parallelsessies. Een enquête door de dienst vorig jaar had uitgewezen dat van de 250 respondenten-bedrijfsartsen zo’n 70% actief is bij bedrijven waar gevaarlijke stoffen een arborisico zijn. De landelijk projectleider gevaarlijke stoffen en medewerkers spraken plenair en in workshops. Ze vroegen en boden kansen voor samenwerking van de beroepsgroep en de inspectie. Haar programma gevaarlijke stoffen is mede gebaseerd op oriëntatie bij de beroepsvereniging.

“Verzuim en preventie verbinden, dat vergt een brede blik op je vak”

Zo staat het in de introductietekst van de BG-dagen. Het thema ‘Verzuim als bouwsteen voor preventie’ is daarmee een duidelijk statement van de beroepsgroep, voor een integrale benadering van gezondheid van werkenden. In de KoM-nieuwsbrief van 2 mei kon u lezen hoe FNV-vicevoorzitter Jong een pleidooi hield voor twee typen bedrijfsartsen. De een zou verzuim moeten behartigen, gefinancierd uit een sectorfonds. De ander zou zich moeten richten op preventie, ten laste van de werkgever. Zo’n discussie over splitsing in het werk speelt opnieuw in de Sociaal-Economische Raad. Dat hoorde uw redacteur in de wandelgangen.

 

* Ook vanaf deze plaats feliciteren we Boyd met z’n verkiezing en wensen we hem veel succes. Kwaliteit op Maat kijkt uit naar samenwerking.

Tekorten: “We staan erbij en kijken ernaar” (1)

Mismatch op de arbeidsmarkt; ook gedeeltelijk arbeidsgeschikten re-integreren

“Maar liefst 25 procent van de begroting van de stad Den Haag wordt besteed aan de participatiewet, de vroegere bijstand. Als ik door Den Haag loop zie ik ondertussen overal bordjes: personeel gevraagd. We staan erbij en kijken ernaar. Hoe lang aanvaarden we nog dit niet aansluiten van aanbod op de vraag? Schadelijk voor al diegenen die werkloos blijven, voor de economie en voor de maatschappelijke samenhang ..”. Die harde woorden schrijft Hans Borstlap. Deze voormalig Directeur-Generaal op het ministerie van SZW was ‘oliemannetje’ in het overleg met sociale partners. Begin 2020 kreeg hij – al jaren gepensioneerd – grote lof voor z’n commissierapport “In wat voor land willen we werken”: over de nodige vernieuwing op de arbeidsmarkt met o.a. vermindering van de grote flexibele schil.

Omissie in coalitieakkoord

Als gebruikelijk bij commissievoorzitters was Borstlap vervolgens terughoudend met commentaar over het (niet-)vervolg op z’n rapport. In zijn opiniestuk in NRC van 15 mei houdt hij zich daar letterlijk aan. Hij is wél snoeihard over een omissie in het coalitieakkoord: er zijn te weinig middelen voor de modernisering van de arbeidsmarkt. Enkele citaten,

“Vrijwel alle sectoren kampen met tekorten aan arbeidskrachten en tegelijkertijd zijn er meer dan een miljoen mensen, die werkloos of gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn of die langer willen werken.”

En: “De urgentie [in het coalitieakkoord] bij de klimaat- en energieplannen spat ervan af maar de arbeidsmarkt wordt stiefmoederlijk bedeeld.” Hij voorziet de dreiging dat tientallen miljarden voor klimaat, energie, stikstof, defensie en volkshuisvesting op de plank blijven liggen. Daaruit zou alsnog extra financiële ruimte beschikbaar kunnen komen voor de arbeidsmarkt. De krant vat z’n betoog kernachtig samen: “Miljarden liggen klaar voor klimaat, stikstof, defensie. Zonder modernisering van de arbeidsmarkt kan het kabinet die plannen niet uitvoeren.”

Per saldo

> Het is opmerkelijk dat Borstlap ook de gedeeltelijk arbeidsgeschikten noemt als te re-integreren groep. Zijn ervaring doet hem weten hoe lastig dat is. Zijn keuze kan een opzetje zijn voor de arbosector.

> De site parlement.com omschrijft Borstlap als CDA-partijideoloog. Dat geeft de vraag of z’n pleidooi lastig is voor CDA-minister Van Gennip van SZW, of juist een opzetje?

Het opinieartikel van Hans Borstlap

 

Tekorten: “We staan erbij en kijken ernaar” (2)

‘Veel werkgevers zoeken nog het schaap met de vijf poten’

‘Omrijden door een wegens verzuim gesloten tunnel’. De actualiteit levert deze taalgrap op. Dat mag niet verhullen dat tekorten een serieuze kwestie zijn. Zoals andere nieuwsberichten:

> bovenstaand artikel geeft aan hoe het kabinet voor diverse thema’s als klimaat en veiligheid miljarden beschikbaar heeft, en nauwelijks iets voor de arbeidsmarkt die ‘de handjes’ hiervoor moet leveren;

> het Zorginstituut initieert een discussie over keuzes, er dreigt dat over twintig jaar een derde van het inkomen op gaat aan zorg;

> het CBS meldt een record in het aantal nieuw ontstane vacatures; de tekorten zetten al in vóór de coronajaren ‘20 en ‘21.

Publiciteit

Veel betrokken organisaties zoeken publiciteit.

> VNO-NCW bepleitten bij de Tweede Kamer omstandig en concreet migratie-arbeid. Daarnaast stipt de ondernemersorganisatie verhoging van de productiviteit aan en arbeidsbesparende innovatie, “zowel technisch als sociaal”. Een concept als (betere) inzetbaarheid ontbreekt.

> de Algemene Werkgevers Vereniging Nederland publiceert een betoog van beleidsadviseur Niek Hinsenveld, onder de titel “De Ketheltunnel: lessen uit de ochtendspits”: “met het binden en boeien van medewerkers en strategische personeelsplanning kunnen werkgevers al veel leed voorkomen”.

> “Karma-adviseur, voeg jij echt iets toe?” Onder die kop schrijft Marcel Levi in Het Parool. Deze arts is onder meer voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Hij vraagt zich af waarom er zoveel betekenisloze bullshitbanen zijn. Terwijl op Schiphol lange rijen staan, treinen niet rijden en kinderen naar huis moeten wegens het lerarentekort.

> Personeelswerver Pro Contact enquêteerde 300 Nederlandse ondernemers en hogere managers in bedrijven met minimaal 10 fte. Een kwart van hen neemt liever bedrijfsverlies dan dat ze een baan bieden aan gehandicapten, lang werklozen of 60-plussers. “Kwart werkgevers nog altijd op zoek naar het schaap met de vijf poten” is de kop boven het artikel. Een op de vijf werkgevers verwacht dat klanten niet van doen willen hebben met iemand die niet binnen het bedrijfsprofiel past, bijna twee op de vijf denkt dat het zittende personeel een ex-gedetineerde niet zal accepteren.

> Bladen op HR-terrein zoals PW-net wijzen op het belang van alle HR-instrumenten, met beloning voorop. Ze herhalen algemene pleidooien voor duurzame inzetbaarheid.

> “Het is echt een misvatting dat bij het oplossen van de personeelstekorten het verhogen van de lonen de oplossing is waar we als eerste aan moeten denken. .. Als werk niet aansluit bij wat werknemers waardevol vinden dan zijn ze kwetsbaar voor langdurig ziekteverzuim.” Evelien Brouwers, Professor of Mental Health and Sustainable Employment bij Tranzo, Tilburg University, hamert op LinkedIn op het belang van de waarde van werk voor duurzame inzetbaarheid.

Per saldo

Het lijkt nu voor de arbosector hét moment om aandacht te geven aan in ieder geval preventie, verzuimreductie, voorkómen van WIA-instroom, (meer) werken van gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Wat opvalt: de arbosector zoekt nu geen publiciteit. Een search op de sites van grote arbodiensten met de zoekterm personeelstekort leert dat ArboUnie en ArboNed die term en de problematiek kennen, blijkens artikelen voor het laatst in 2018 resp. 2020, en Zorg van de Zaak vijf maanden geleden; geen van de drie heeft sinds 1 maart een nieuwsbericht over het onderwerp (HCC’s site heeft geen zoekfunctie en geen nieuwsberichten). Zien we iets over het hoofd?

VNO-NCW

Personeelswerver Pro Contact in Flex nieuws 

PW-net

Eigenrisicodragen

Een beknopte analyse van Kwaliteit op Maat

Het kabinet wil het eigenrisicodragen (ERD) voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten terugbrengen van 10 naar 5 jaar. Het vorige kabinet streefde er al naar. Dit op aandrang van sociale partners, al jaren geleden; ze willen ERD ook voor middelgrote en kleinere bedrijven aantrekkelijk maken. Minister van Gennip beloofde een uitwerking vóór komende zomer. Voor Kwaliteit op Maat is de optie ERD een interessant onderwerp, reden om het onder de loep te nemen. Onze beknopte analyse geeft de indruk dat de bewindspersoon nog voor lastige beslissingen staat.

Premiedifferentiatie

Onze tabel met UWV-gegevens toont dat vooral het grootbedrijf voor ERD kiest.

Verder lijkt ERD’er zijn na 2012 meer een aangelegenheid te zijn geworden voor de grootste bedrijven.

UWV noemt het aandeel WGA-eigenrisicodragers in de totale loonsom stabiel sinds 2017. Dit na een eerdere wetswijziging waardoor nieuwe ERD’ers zogenoemde staartlasten van lopende uitkeringen bij UWV kunnen laten, terwijl (middel)grote werkgevers die zich opnieuw bij UWV verzekeren een premie te betalen krijgen gebaseerd op hun hele schadeverleden, dus gemiddeld hoger dan eerder gebruikelijk. De situatie per 2017 mag uitgekristalliseerd en uitgebalanceerd heten.

ZW-ERD niet uitgebalanceerd

UWV meldt in de laatste publicatie dat dat voor ERD’ers Ziektewet anders ligt. De staartlasten bleken hoger dan voorzien, onder andere vanwege toename van tijdelijke dienstverbanden. Dit wordt nu weer gecompenseerd via de algemene premievaststelling. Daarnaast is voor 52 van de 67 sectoren de premie gestegen vanwege de pandemie. De ZW-ERD-regeling nu kan moeilijk uitgekristalliseerd en uitgebalanceerd heten. Dat werpt een schaduw over wat Minister van Gennip kan sleutelen aan het WGA-ERD-schap.

Meer weten, ook meer achtergrondinformatie over ERD? Lees de themapagina op de KoM-site

 

NIEUWE KOM-LEDEN

Dus aspirant-leden de komende zes maanden

Individueel lidmaatschap

Mirjam Hartog-Kamminga

Carmen van Aert

Bedrijfslidmaatschap

ArboAnders B.V.