KoM Nieuwsbrief en Site vernieuwd

31 augustus 2020

In deze nieuwsbrief​:

  1. KoM Nieuwsbrief en Site vernieuwd 
  2. Witte plekken in tegemoetkoming beroepsziekten
  3. Verzuim-ontzorg-verzekering: addertje?
  4. Verzekeraar constateert en voorziet meer verzuim
  5. Mogelijke hoge blootstelling werkenden aan PUR
  6. Regeling DIEU: kansen voor arbosector

Nieuwe site (www.kwaliteitopmaat.com), nieuwe nieuwsbrief, vertrouwde KoM-kwaliteit!

Fris uit de startblokken

Met trots presenteren we de nieuwe nieuwsbrief en nieuwe website! Dat is onze frisse inzet om te verbinden, altijd actueel en sterk aanwezig te zijn. Deze zomer hebben wij achter de schermen hard gewerkt aan het betere presenteerblaadje van de kennis en actualiteit. Zie hier het resultaat waar wij trots op zijn! Jullie zijn hierbij deelgenoot van onze nieuwe nieuwsbrief, graag nodigen wij jullie ook op onze site uit.

Website

Op www.kwaliteitopmaat.com treft u onze nieuwe site aan. Zet deze bij de favorieten. Zeer handig is onze nieuwe nieuws- en themafunctie die per categorie voor jullie de informatie presenteert.  Overigens gaat het inhoudelijk vullen vanuit de ‘oude’ site de komende weken nog door.

Op het KoM-menu

De komende maanden gaan wij met elkaar aan de slag met belangrijke thema’s als loondoorbetaling, duurzaam werk en de toekomst van het arbostelsel. Wij nodigen jullie van harte uit op 6 oktober op ons webinar over loondoorbetaling en op 20 april 2021 op ons KoMgres. Tot dan!

Namens het bestuur,  Rolf de Vries, voorzitter

Keerpunt in tegemoetkoming beroepsziekten

Witte plekken in voorgenomen regeling, KoM schrijft de Tweede Kamer

De KoM-site en -nieuwsbrief schreven er eerder over: het standpunt van staatssecretaris Van ’t Wout inzake het rapport ‘Heerts’, het voorstel tot een gefixeerde tegemoetkoming voor beroepsziekten door gevaarlijke stoffen, en een infrastructuur daarbij. De staatssecretaris verwacht in augustus financiering zeker te stellen, hij zal snel een verkenner benoemen en in het eerste kwartaal van 2021 nader besluiten. Een regeling zal volgens hem “.. niet eerder dan in de loop van 2022 operationeel zijn.”

Witte plekken

Voor alle betrokkenen, getroffenen voorop, vereenvoudigt dit alles veel problematiek rond (h)erkenning van beroepsziekten, althans die door gevaarlijke stoffen. De bewindspersoon én stakeholders hebben nog wel veel werk te verzetten. Wezenlijk is snel duidelijkheid over twee ernstige witte plekken:

● Komt er een tegemoetkoming aan nabestaanden?

● Komt er een tegemoetkoming voor gezondheidsschade waarvan getroffene hersteld is?

Preventie onder de Haagse stolp

‘Heerts’, de staatssecretaris en werkgevers- en werknemersorganisaties beklemtonen het belang van preventie. Ze hameren vooral op naleving van bestaande verplichtingen. Daartoe verwijst de staatssecretaris in zijn brief een en ander maal naar lopende trajecten. Een nieuw punt is zijn wens te  onderzoeken hoe vanuit de tegemoetkomingsregeling gegevens uit te wisselen met de Inspectie SZW. Dit “.. kan een meerwaarde hebben voor de informatie-gestuurde aanpak van het toezicht .. zodat inspanningen gericht kunnen worden op de bescherming van werknemers in vergelijkbare situaties.”

Kwaliteit op Maat vindt dat alle informatie uit de tegemoetkomingsregeling publiekelijk beschikbaar moet zijn, uiteraard geanominiseerd. Sociale partners en arbosector hebben evenzeer belang bij statistische gegevens over aanvragen en toekenningen. Deze verwoording door de nieuwe bewindspersoon lijkt politiek Den Haag op z’n smalst.

Onvolkomenheden vooralsnog pragmatisch aanpakken

De huidige voornemens hebben diverse zwakke punten, zoals de beperking tot beroepsziekten door gevaarlijke stoffen. Kwaliteit op Maat heeft een brief gestuurd aan de Tweede Kamer commissie voor SZW: veel punten verdienen aandacht maar mogen niet tot vertraging leiden. De genoemde witte plekken vereisen wel snel duidelijkheid.

Kwaliteit op Maat trekt al aan de opgave voor de arboprofessionals: steun bij de route naar de tegemoetkoming, preventie van de oorzaken, alertheid wat betreft bredere en nieuw opkomende bedreiging van gezondheid in werk, advisering gericht op intrinsieke motivatie voor preventie. De brief besluit: “We zullen de staatssecretaris graag helpen bij de verantwoordelijkheid die hij op zich neemt:

1) een opstap naar een realistische ArboVisie 2040 waaraan het ministerie werkt;

2) géén teleurstelling in de loop van 2022 voor getroffenen door beroepsziekten als gevolg van gevaarlijke stoffen.”

Online Webinar loondoorbetaling:

6 oktober 2020 – 15.30u tot 17.00u

De MKB verzuim-ontzorg-verzekering

Nieuw totaaloverzicht wijst op addertje onder het gras

Het moet het najaar van de waarheid worden. Na uitbundige presentaties eind 2018 en begin 2019 werd het stil rond deze MVOV. Mettertijd heette het dat verkoop van het product vooral in 2020 gestalte zou krijgen. Met andere woorden: dit najaar is het laatste moment voor verzekeraars om een een grote slag te slaan, vóór de vaak gebruikelijke contractwisseling per januari.

Keuzeruimte

De digitale publicatie HR-Rendement brengt een artikel en een uitgebreid overzicht van het aanbod. De zeven verzekeraars bieden een grote keuzeruimte: met name wat betreft de dekkingspercentages voor de loondoorbetaling, de omvang van de eigenrisicoperiode en meeverzekeren van de werkgeverslasten.

De MVOV vloeit voort uit afspraken – geregisseerd door minister Koolmees – van de centrale werkgeversorganisaties en het Verbond van verzekeraars. Hun convenant beoogt zekerheden. Zo vergoedt de verzekeraar een eventuele UWV-loonsanctie wanneer de werkgever de adviezen van verzekeraar of bedrijfsarts gevolgd heeft. Een andere zekerheid zou stabiliteit in premie zijn. Het overzicht van HR-Rendement laat zien hoe dat uitpakt. Uiteraard tellen voor het premieaanbod aspecten als leeftijdsopbouw van uw personeel, gemiddeld verzuim in de sector, type werk en dienstverband. Verzekeraars mogen het aandeel van gerealiseerd verzuim in de premiestelling laten afhangen van werkgeversgrootte. Aldus laat een verzekeraar het eigen verzuim bij een werkgever met één werknemer voor maximaal 5% meetellen; dat loopt met werknemersaantallen op naar maximaal 60% bij 25 of meer werknemers. Hanteren verzekeraars geen onderscheid naar werkgeversgrootte, dan mag maximaal 25% van het eigen verzuim meetellen voor de premie. Deze maxima gelden ook voor een jaarlijkse premiestijging (of -daling). Dat brengt HR-Rendement tot benoemen van het nadeel dat er bij geen of laag verzuim toch kosten zijn. Het advies is dan ook goed te kijken hoe de verzekeraar omgaat met het meetellen van het eigen verzuim.

Addertje onder het gras?

Blijkens het overzicht zijn er twee verzekeraars die een limiet stellen aan de bedrijfsomvang van de te MVOV-verzekeren werkgevers. Aegon legt de grens bij 75 werknemers, Stigas bij een loonsom van € 1 miljoen bruto op jaarbasis. De vijf overigen stellen geen limiet. Het wordt de vraag hoe verzekeraars omgaan met grote werkgevers. Die hebben gewoonlijk twee keer zoveel verzuim. Als zij meedoen, wordt een deel daarvan ‘gemiddeld’ over alle MVOV-verzekerden. Bij de ene verzekeraar die voor de premiestelling géén onderscheid naar werkgeversgrootte maakt, betreft dat 75% van het verzuim van de ‘groten’. Dat kan uiteindelijk uitpakken als in de collectieve Ziektewet tot 1994, toen het kleinbedrijf het hoge verzuim van het grootbedrijf ‘subsidieerde’. Diverse verzekeraars doen dus een beroep op het vertrouwen van klanten-werkgevers …

================================================================================

De MKB verzuim-ontzorg-verzekeringen omvatten mede casemanagement / arbodienstverlening, d.w.z in ieder geval bij langdurig verzuim. Daarin is als volgt voorzien, de citaten zijn van HR-Rendement.

Aegon: “De verzekering is inclusief arbodienstverlening door Perspectief.”

Avéro Achmea: “Verplichte afname diensten arbodienst Expereans.”

Centraal Beheer: “Werkt uitsluitend samen met arbodienstverlener Expereans.”

Goudse: altijd “.. in combinatie met arbodienstverlening en casemanagement van Perspectief.”

De Amersfoortse: “De werkgever wordt begeleid door een arbodienst [van de meerdere] waarmee De Amersfoortse samenwerkt.”

Nationale Nederlanden: “De werkgever kan kiezen uit 4 gecertificeerde arbodienstverleners.”

Sazas: “De werkgever moet gebruik maken van ..” arbodienst Stigas.

SAVE THE DATE
KoMgres, 20 april 2021,
hele dag, Bunnik
.

‘Herstel van vertrouwen in verzekeraars heeft lang geduurd’

Verzekeraar constateert en voorziet meer verzuim

NRC-Handelsblad publiceerde 10 augustus een interview met David Knibbe, sinds oktober 2019 bestuursvoorzitter van Nationale Nederlanden. Voordien was hij hoogste chef bij de Nederlandse tak van het NN-concern, en als voorzitter van het Verbond van Verzekeraars nauw betrokken bij de onderhandelingen over de MKB verzuim-ontzorg-verzekering. Het vraaggesprek behartigde het aanzien van de verzekeringsbranche: het vertrouwen heet hersteld na woekerpolissen en de financiële crisis. NN zelf is gespreksonderwerp wat betreft onder meer gevolgen van de coronacrisis en van het indringende optreden van een activistische belegger. Zijdelings komt verzuim aan de orde.

● “.. in de platformeconomie zien we voor ons ook een groeikans. Via platform-apps kun je goed persoonlijk advies geven als verzekeraar en als klant makkelijk nieuwe producten afsluiten. .. Voor mkb-bedrijven doen we dat al in Nederland rond ziekteverzuim.”

● “We hebben gezien dat er meer ziekteverzuim is; we denken dat dat lang gaat aanhouden.”

Gezondheidsraad over PUR-schuim

Mogelijke hoge blootstelling werkenden

“Teleurstellend, onvolledig en niet wat het had kunnen zijn.” Slachtoffer Frank Morsink reageert zo op een rapport van de Gezondheidsraad over de risico’s van PUR-isolatie voor bewoners. Bij uitharden van het schuim komen dampen vrij, waarschijnlijk schadelijk. Morsink liet in 2011 een kruipruimte isoleren met pur. Gezondheidsklachten nadien maakten dat het gezin zelfs een aantal jaren op de stoep van de straat in een stacaravan woonde. Het digitale bouwvakblad Cobouw doet zijn verhaal uit de doeken: de rechtszaak tegen het isolatiebedrijf loopt nog steeds. Het is een van de voorbeelden van hoe het populaire isolatiemiddel – onmisbaar voor klimaatdoelen – tot beroering leidt. Het RIVM kreeg enkele jaren geleden het verwijt dat het met haar informatie bezweken zou zijn voor de lobby van de industrie. De Tweede Kamer steunde in april 2018 – met alleen de VVD tegen – een motie van de SP: voor onderzoek door de Gezondheidsraad naar gevaren voor de gezondheid van bewoners in woningen met gespoten PUR. Dat verscheen in concept op 28 juli. Het blijkt geen eind aan de discussie te maken.

Blootstelling werkenden

Letterlijk genomen buiten haar opdracht, heeft de commissie van de Gezondheidsraad gekeken naar onderzoeken over blootstelling en risico’s voor werknemers. Die gedegen gedocumenteerde literatuursearch geeft opmerkelijke uitkomsten. Andere landen dan Nederland kennen grenswaarden. Bij vier van de vijf bekeken stofgroepen blijkt er overschrijding van die – ruim opgestelde – grenswaarden. Bij een bleek de beroepsmatige blootstelling bovendien hoger dan bij andere werkzaamheden, zoals bij tapijt leggen of werk in een chemische fabriek. De hoge inwendige blootstelling van werkenden doet zich voor ondanks intensieve ventilatie en persoonlijke beschermingsmiddelen.

De commissie signaleert dat er meer meldingen van gezondheidsklachten zijn bij bewoners dan bij werknemers. Ze beveelt onderzoek aan naar de risico’s voor werkenden. Het lijkt zaak dat de arboprofessionals, arbeidshygiënisten voorop, zorgen voor betrokkenheid hierbij: voor bewoners én werkenden behoort het aantal klachten naar nul te bewegen.

“Halverwege het spuiten kwam de isoleerder naar boven, hij snakte naar adem. “Ф&%$@”, zei hij. “Ik krijg geen lucht.” Ik weet nog goed dat hij dat bewuste vloekwoord gebruikte. Ze kwamen namelijk uit Rijssen, dat is een zeer gelovige gemeente”.  Lees het interview van ​Cobouw

BEKIJK DE KOM-SITE

DIEU: kansen voor arbosector   Minister Koolmees publiceerde begin van de zomer contouren, de Algemene Werkgevers Vereniging Nederland staat nu in de startblokken voor het gebruik van de DIEU. Dat is de afkorting van de komende tijdelijke subsidieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden. Er is vrijwel een miljard beschikbaar. Per januari a.s. is er al een eerste beroep op te doen. Dit voor opstellen van een sectoranalyse met “.. een beschrijving van de problematiek met betrekking tot duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden in de sector”: kansen, zo niet verplichtingen voor de arbosector.

Doe uw voordeel met onze website!

Op de site van de KoM vindt u vele pagina’s met documentatie en ontwikkelingen. Onder tabblad Service vindt u pagina’s waar KoM-leden hun voordeel mee doen, voor klanten en zich zelf.

LinkedInWebsite