Kwaliteit op Maat, brancheorganisatie voor duurzaam werk

7 december 2020

In deze KoM-nieuwsbrief​:

● CORONA UPDATE

  – Inschrijven voor uitvoering sneltesten

  – Verschenen: Handreiking testen binnen bedrijven en ondernemingen op COVID-19.

  – OMT houdt spotlight op werk, er wordt minder dan mogelijk thuis gewerkt

  – Nepnieuws? Werkgevers meten temperatuur

● Zachte ramingen, harde taakherschikking? Een alternatief voor twee jaar loondoorbetaling staat in de ambtelijke steigers  Politiek en polderpartijen kunnen zich moeilijk verenigen over alternatieven voor 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte. Die blijken bovendien duurder. Maar er zijn ontwikkelingen in het denken, blijkens technisch-ambtelijke reflectie.

● Algemene Leden Vergadering 1 december – Een korte impressie

● Thuiswerk blijft, experiment RI&E, klinische arbeidsgeneeskunde bij kanker 

● Orakelen over COVID-19 

● ‘De bedrijfsgezondheidszorg functioneert in Nederland ver onder de maat’  Het projectteam Arbovisie 2040 van het ministerie constateert ook dat de opvattingen van partijen in de arbeidsgerelateerde zorg ver uit elkaar liggen.

CORONA UPDATE

 ● Inschrijven voor uitvoering sneltesten  Ministeries werken eraan dat arbodiensten / bedrijfsartsen gefaciliteerd door werkgevers sneltesten SARS-CoV-2 kunnen verzorgen. Kwaliteit op Maat denkt mee over de projectopzet. Leden kregen 2 december een vragenlijst over het voor hen nodige bij grootschalig testen, in te vullen vóór 6 december. Dank aan wie dit deed! Over twee à drie weken is het waarschijnlijk mogelijk dat arbodiensten / bedrijfsartsen zich inschrijven. Bij duidelijkheid daarover verzorgen we nader bericht.

● Verschenen: Handreiking testen binnen bedrijven en ondernemingen op COVID-19.  Dit als bijlage bij de RIVM-richtlijn COVID-19. De tekst biedt een handreiking voor met name de bedrijfsartsen en testfaciliteiten in het private spoor. Zo is er onder meer een overzicht van randvoorwaarden en (medische) eisen, zoals medisch-inhoudelijke betrokkenheid en toezicht van een BIG-geregistreerd (bedrijfs)arts. “Het werken in taakdelegatie is goed denkbaar in de bedrijfsgeneeskundige setting waarin de bedrijfsarts mogelijk niet altijd op de testlocatie aanwezig kan zijn.” Voor uitvoering van de meldplicht geldt onder meer dat testen in de Basis Testinfrastructuur (GGD-teststraten) worden geregistreerd en verwerkt in het systeem CoronIT. Hiermee is ook de automatische melding bij de GGD geborgd en wordt bron- en contactonderzoek door de GGD opgestart. Naar verwachting is CoronIT binnenkort ook te gebruiken voor partijen in het private testspoor, met een apart portaal.

Zie de KoM-site

● OMT houdt spotlight op werk, er wordt minder dan mogelijk thuis gewerkt  Het OMT-advies van 23 november was, zoals dat van een week eerder, indringend: “De mobiliteitsindicatoren geven aan dat het thuiswerken in Nederland nauwelijks is toegenomen na de aankondiging van de maatregelen in de tweede golf op 28 september en 15 oktober.” Werkgeversorganisaties hebben nog steeds als eerste bericht op hun sites: “Voorkom een totale lockdown, als het kan werk thuis”. Dat hebben ze niet vernieuwd sinds half oktober. De wekelijkse RIVM-updates over de epidemiologische situatie in Nederland toonden vanaf begin november een stijging van het aandeel besmettingen met de werksituatie als mogelijke setting. De laatste twee weken was er weer een daling. De update van 8 december a.s. zal aangeven of werkgevers en dus de arbosector nieuw initiatief hebben te nemen ter bevordering van thuiswerk.

OMT 23-11       Laatste epidemiologische update

● Wat is nepnieuws? Autoriteit Persoonsgegevens controleert? Werkgevers meten temperatuur? Arbodienstverlener adviseert werkgevers hiertoe? De Autoriteit Persoonsgegevens tikte twee organisaties op de vingers, “waaronder een multinational”. Ze overtraden de regels bij het opmeten van de temperatuur van werknemers. Ze verwerkten die gezondheidsgegevens. De AP-vicevoorzitter meldt verder: bij een bedrijf “.. mochten medewerkers die weigerden niet naar binnen. Daardoor is de temperatuurmeting op deze manier dus niet toegestaan.” Wat van de drie is nepnieuws? Lees het zelf op de site van de AP

Zachte ramingen, harde taakherschikking?

Een alternatief voor twee jaar loondoorbetaling staat in de ambtelijke steigers

De arbosector hecht aan twee jaar loondoorbetaling bij ziekte, als belangrijk middel voor – uiteindelijk – beheersing van arbeidsongeschiktheid. Politiek en polderpartijen kunnen zich moeilijk verenigen over alternatieven. Die blijken bovendien duurder. Maar er zijn ontwikkelingen in het denken, blijkens technisch-ambtelijke reflectie.

Begin 2020 verschenen belangrijke adviezen over de gewenste herziening van de arbeidsmarkt. Onder meer ‘Borstlap’ gaf route-advies naar minder flexarbeid, meer ontlasten van werkgeverschap, grotere gelijkheid van ‘flex’ en ‘vast’. Verkorting van de loondoorbetaling bij ziekte naar één jaar was een aanrader. Inmiddels zijn nagenoeg alle ideeën doorgeschoven naar (de partijprogramma’s voor) de verkiezingen en de kabinetsformatie.

Minister Koolmees publiceerde 23 november wel nadere uitwerking van de mogelijke maatregelen, in zogeheten technisch-ambtelijke beleidsvarianten, genummerd van 1 tot en met 51, in 211 pagina’s. Onderstaande nummering verwijst naar de varianten.

Kosten

Een variant is verkorting van verplichte loondoorbetaling naar één jaar. De re-integratieverplichting voor de werkgever wordt ook verkort. Het opzegverbod tijdens ziekte blijft echter op twee jaar. Zonder aanspraak op de WIA moet er dus een publiek gefinancierd uitkeringsrecht komen in het tweede jaar, wat beoordeling door UWV vraagt en re-integratie-activiteiten door UWV. “Werknemer kan binnen 2 jaar altijd terugkeren naar bedongen dan wel passende arbeid bij de werkgever.” Deze variant 38 kost – in een “zachte raming” – structureel 600 mln. waarvan 200 voor uitvoering. Een andere variant (39) is loondoorbetaling en opzegverbod beperken tot een jaar met mogelijke WIA-uitkering nadien. Dat kost zacht geraamd ook 200 mln. voor uitvoering en structureel totaal 800 mln., met name door permanent meer instroom in de WIA.

Meer belemmeringen, meer kosten

Een en ander betekent een extra beroep op dienstverlening bij UWV, eventueel dossieroverheveling, vergroting van capaciteit voor sociaal-medische beoordelingen, etc. “De inkorting van de periode van loondoorbetaling bij ziekte van twee naar één jaar zou van UWV binnen de huidige uitvoeringspraktijk zo’n 50% méér FTE aan verzekeringsartsen vragen.” (44)

Over variant 39 zeggen de ambtenaren “Met de huidige beoordelingscapaciteit is deze maatregel onuitvoerbaar.”

Zulke gegevens en de kosten van kortere loondoorbetaling waren al bekend. Nieuw is nu de dieper gaande verkenning van mogelijke flankerende en andere maatregelen.

Wat betreft verzekeraars meldt het rapport dat, als private verzuimverzekering in het tweede ziektejaar overbodig wordt, “Dit kan worden aangemerkt als inmenging in het eigendomsrecht van private verzekeraars, welke voor bestaande contracten mogelijk moet worden gecompenseerd (in terugverdientijd en/of geld).”

Het afschaffen van de 2e spoor verplichting (40) zoals bepleit door ‘Borstlap’, betekent “.. dus ontslag en uitkering als er geen 1e spoor mogelijkheden zijn.” Dit vraagt beoordelingen waarvoor nu geen capaciteit is.

De IVA-uitkering verlagen naar 70% van het laatstverdiende loon (41) neemt de financiële prikkel weg om een herbeoordeling aan te vragen van WGA naar IVA. Het rapport geeft geen raming, maar wel gegevens: van de totale capaciteit van 563 fte verzekeringsartsen worden er 139 ingezet voor herbeoordelingen, waarvan 43% op verzoek.

De varianten 42 en 44 moeten bij de verzekeringsartsen inslaan als een bom. Ze zouden (42) waar mogelijk alleen op basis van stukken beoordelen, zo nodig met aanvullend (beeld)bellen. Variant 44 heeft in de titel het woord taakherschikking: dit naar verpleegkundig specialisten en physician assistants met een 2- tot 3-jarige specialisatie volgend op een Hbo-opleiding. “Het effect hiervan op de kwaliteit van deze beoordelingen is onbekend.” Het rapport wijst onder meer op kwesties als “Draagvlak onder verzekeringsartsen voor een andere rolinvulling: persoonlijk contact is voor velen van hen op dit moment een belangrijk onderdeel van de kwaliteit van en het plezier in het werk.”

Verplicht eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet is variant 43, de voorlaatste in de reeks met relevantie voor loondoorbetaling. Het kan gaan om bijvoorbeeld werknemers met een tijdelijk dienstverband of uitzendcontract met uitzendbeding. Dit zou de verschillen tussen werknemers met een vast en flexibel dienstverband verkleinen. Voor de hand zou liggen een combinatie met één jaar loondoorbetaling voor ieder, d.i. dé verlichting die werkgevers stelselmatig bepleiten. UWV bespaart minimaal 42 fte capaciteit verzekeringsartsen per jaar. Er zullen wat meer bedrijfsartsen nodig zijn. Ook vraagt dit nieuwe verzekeringsproducten en re-integratietaken. Dat lijkt doenlijk:  “Op dit moment worden dergelijke problemen niet geconstateerd bij loondoorbetaling bij ziekte.” Verder merken de ambtenaren op: “Private uitvoering krijgt een grotere markt en moet zich voorbereiden.” Ze zien nogal wat pluspunten: re-integratiekansen voor zieke flex werknemers en schrijven:

“Bijkomend positief effect is dat het er toe leidt dat (uitzend)bedrijven een premie betalen die past bij hun risico.”

Deze variant bevat geen raming, wel staan onder het kopje ‘Budgettair’ alleen maar besparingen ..

Deze variant moet bij de werkgevers inslaan als een bom

De vakbeweging zal net als u verbaasd zijn. Zulk verplicht eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet is te zien als een nieuwe neoliberale maatregel, maar met als effect de veel verlangde grotere gelijkheid van ‘flex’ en ‘vast’, en hoogstens enige afwenteling naar meer inschakelen van zzp’ers.

Misschien geeft zo’n variant een aanzet tot een grote afruil bij de kabinetsformatie: vakbeweging en verzekeraars tevreden, de arbosector zou het kunnen accepteren, UWV-verzekeringsartsen weten zich iets verlicht. En de werkgevers lijken in de hoek gedreven. Zullen zij hun kansen berekenen en bij dit kruisje tekenen?

Opvallend is dat deze informatie nu twee weken beschikbaar is, zonder spoor van aandacht bij de polderpartijen. 

Minister Koolmees aan Tweede Kamer, ambtelijk rapport is bijlage hierbij

Algemene Leden Vergadering 1 december

Een korte impressie

KoM-leden gaan voor de inhoud! Dat bleek ook weer in deze Zoom Meeting. Zelfs een begroting kan aanleiding zijn voor geanimeerd gesprek. In dit geval onder meer over nut en opbrengstmeting van second opinions en de financiële steun van KoM aan de landelijke pool daartoe. De discussie wordt ongetwijfeld voortgezet, dan zeker met cola en pinda’s toe. De ledenvergadering drong aan op budget voor zo’n voorziening ter versterking van het netwerken op fysieke bijeenkomsten. KoM-leden zijn ook sociaal! 😉

Zzp’ers bedrijfsartsen moeten ook een DPIA

Het echt inhoudelijke deel van de bijeenkomst betrof regelgeving en middelen voor beveiliging van de vele bijzondere persoonsgegevens die beroepsbeoefenaren in de arbosector verwerken. Stuurt u een spreekuuroproep nooit per gewone mail? Kent u de afkorting DPIA? Zelfs bij twee bevestigende antwoorden is het nuttig kennis te nemen van de presentatie. Die bevat onder meer handige stroomschema’s, voorbeelddocumentatie en hulpwegwijzers. U kunt de video bekijken!

Zie die video en alle stukken van de ALV van 1 december op de KoM-site

BEKIJK DE KOM-SITE

Thuiswerk blijft, experiment RI&E, klinische arbeidsgeneeskunde bij kanker  Verhoging van het minimumloon: het is bijna ritueel dat daarover een motie aan de orde komt bij de Kamerbehandeling van de begroting van SZW. Deze keer was er een afwijking: een dergelijke motie werd aangenomen! Bij de stemmingen in de Tweede Kamer op 24 november was er meer opmerkelijks: moties over bevordering thuiswerk en de RI&E kregen brede steun. Alsook een motie over klinische arbeidsgeneeskunde ín de oncologische zorg. Lees meer op de KoM-site

(Mocht het u nog interesseren: FvD-Kamerlid Baudet stemde met al genoemde meerderheden mee.)

Orakelen over COVID-19  “.. bij veel artsen, zelfs bij vooraanstaande hoogleraren, is de kennis over [.. immunologie ..] kennelijk diep weggezakt. Of domweg volledig zoekgeraakt. En dat is niet handig in een tijdperk dat wordt gedomineerd door een viruspandemie.” Marcel Levi keert zich in Medisch Contact tegen z’n vakgenoten die “zonder blikken of blozen orakelen” in de media. Lees het via de KoM-site

‘De bedrijfsgezondheidszorg functioneert in Nederland ver onder de maat’  Onder de titel Arbovisie 2040 organiseert het ministerie van SZW een project voor een “visie op gezond en veilig werken in Nederland in 2040”. Betrokkenen is om bijdragen gevraagd. Kwaliteit op Maat constateert dat partijen zich vooral langs bekende lijnen uitlaten. TNO raadt onderzoek aan, de Gezondheidsraad meldt te kunnen adviseren over stelselaspecten zoals de verhouding met de curatieve sector. VNO-NCW en AWVN schrijven: “Uitgangspunt moet zijn het benadrukken van de gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en de werkende.” De FNV stelt: “Concluderend: de bedrijfsgezondheidszorg functioneert in Nederland ver onder de maat ..”.

Kwaliteit op Maat heeft bepleit een feitenonderzoek te laten doen, mogelijk gevolgd door een  verkennen van toenadering van bedrijfs- en reguliere gezondheidszorg. Immers: “Ons land verdient het dat nog meer mensen trots worden op hun werk. Nederland verdient beter dan een ‘feitenarme’ discussie over arbeidsgerelateerde zorg.”

Inmiddels heeft het projectteam Arbovisie 2040 ook geconstateerd dat de opvattingen van partijen in de arbeidsgerelateerde zorg ver uit elkaar liggen: de input leidt “tot een veelheid aan uitdagingen. Dat maakt een fundamentele beschouwing noodzakelijk. Voor deze analyse en voor gesprekken willen we meer tijd nemen ..”. Zie het eerdere nieuwsbericht op de KoM-site en de recente aanvulling 

Doe uw voordeel met onze website!

Op de site van de KoM vindt u vele pagina’s met documentatie en ontwikkelingen. Onder tabblad Service vindt u pagina’s waar KoM-leden hun voordeel mee doen, voor klanten en zich zelf.