Kwaliteit op Maat, brancheorganisatie voor duurzaam werk

5 juli 2021

In deze nieuwsbrief:

CORONANIEUWS – Vaccinatie ‘Internationale werknemers’

Regeling tegemoetkoming beroepsziekten door gevaarlijke stoffen: operationeel per juli 2022; 6 miljoen voor kennisinfrastructuur – Minister Koolmees maakt opeens meters

Arbovisie 2040? De arbobeleidsagenda 2022-2025 blijkt concreter – Opmerkelijke focus op gevaarlijke stoffen  – Er is een tegenspraak tussen dit visiestuk en de realiteit

SAVE THE DATE WEBINAR Kwaliteit op Maat – 8 september 2021, 14-16 uur – HYBRIDE WERKEN

Het tekort aan bedrijfsartsen: Koolmees reageert – teleurstellend

De menselijke maat – en de arbosector?

CORONA NIEUWS

• ‘Internationale werknemers’ Het ministerie van VWS richt de vaccinatiecampagne ook op hen. De meeste mensen die in Nederland zijn, kunnen zelf een afspraak maken en de prik halen. Voor mensen die hier hulp bij nodig hebben is extra aandacht. Arboprofessionals vinden die informatie op de themapagina op de KoM-site

• Waarschijnlijk verschijnt deze week de nieuwe kennisnieuwsbrief COVID-19 en arbeidsgerelateerde zorg; die vindt u dan ook op deze pagina.

Regeling tegemoetkoming beroepsziekten door gevaarlijke stoffen

Operationeel per juli 2022; 6 miljoen voor kennisinfrastructuur

De minister maakt opeens meters. Op 8 april bracht ‘verkenner’ Bruno Bruins rapport uit, minister Koolmees kondigde een reactie aan. Toen werd het stil. Tot 18 juni. De minister informeerde de Tweede Kamer, op onderdelen zeer concreet.
•  Infrastructuur voor kennis, diagnose en behandeling van beroepsziekten  Vijf instituten zijn bereid tot samenwerking in een klein en slagvaardig landelijk expertisecentrum stoffengerelateerde beroepsziekten (LEC-SB). Koolmees heeft een kwartiermaker aangesteld, die zal uiterlijk 1 januari 2022 komen met een voorstel voor de inrichting, “waaronder de governance”, zodanig dat het uiterlijk op 1 juli 2022 kan starten.

•  Lijst van ernstige stoffengerelateerde beroepsziekten  De bewindspersoon gaf het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten opdracht voor een eerste werkbare lijst, en voor voorstellen voor de eerste panels van deskundigen, “zodat deze per 1 juli 2022 gereed en operationeel kunnen zijn.”

•  Financiële tegemoetkomingsregeling  Koolmees streeft naar een conceptversie in het najaar, onder meer voor internetconsultatie, en werking op 1 juli 2022.

•  Uitvoering De Sociale Verzekeringsbank (SVB) krijgt de rol van beschikken en betalen, op voorzet van het Instituut Asbest Slachtoffers dat met name staat voor intake, dossier-afhandeling, arbeidshistorisch onderzoek en de contacten met de panels van deskundigen.

•  Financiering Er wordt rekening gehouden met maximaal 2500 tegemoetkomingen per jaar, elk overeeenkomstig het bedrag voor asbestslachtoffers. Dat vergt € 62,5 mln. (inclusief uitvoering en medische panels) en € 6 mln. voor een aangepaste kennisinfrastructuur, te betalen door een lichte verhoging van de premie arbeidsongeschiktheid die alle werkgevers opbrengen.

•  Preventie van beroepsziekten Koolmees wijdt hier veel woorden aan, echter voornamelijk over lopende initiatieven. Nieuw is dat de Inspectie SZW begin 2021 een pilot startte: bij 1000 bedrijven wordt het verplichte register gevaarlijke stoffen opgevraagd.

Witte plekken

Zoals deze nieuwsbrief al eerder signaleerde: het kabinet laat nogal wat vragen open. Komt er een tegemoetkoming aan nabestaanden (à la de regeling asbestslachtoffers), en/of voor gezondheidsschade waarvan getroffene hersteld is? Is de tegemoetkoming er ook voor schade die al langer geleden opgekomen is? Een nieuwe kwestie: hoe verhoudt het nu geraamde getal, 2500 tegemoetkomingen, zich tot de door staatssecretarissen Van Ark en Van ’t Wout eerder genoemde 4500 potentiële beroepsziekteclaims? Zijn er (daardoor) beperkingen aan de opdracht voor een lijst stoffengerelateerde beroepsziekten? Is de raming gebaseerd op beschikbaar geld?

Hoe dan ook: het is te waarderen dat er vooruitgang is. De arboprofessionals staan voor uitdagingen als: steun bij de route naar de tegemoetkoming, preventie van de oorzaken, alertie voor bredere en nieuw opkomende bedreiging van gezondheid in werk, advisering gericht op intrinsieke motivatie voor preventie.

Op de KoM-site is een nieuw dossier geopend: het deeldossier regeling tegemoetkoming. Het is aan te raden dat de professionals, bedrijfsartsen voorop, zich op de hoogte houden. Niemand wil teleurstelling voor getroffenen door beroepsziekten als gevolg van gevaarlijke stoffen.

Het deeldossier

 

Arbovisie 2040? De arbobeleidsagenda 2022-2025 blijkt concreter

Opmerkelijke focus op gevaarlijke stoffen

De vorige nieuwsbrief behartigde de nota Arbovisie 2040. Minister Koolmees vraagt daarmee advies aan de Sociaal-Economische Raad, hoe te komen, in 2040, tot (een arbostelsel voor) werk dat goed is voor de gezondheid. Uw redacteur beloofde een dieper gravend artikel.

Veel vragen

De bewindspersoon werpt velerlei vragen op. Bijvoorbeeld over het nodige commitment van stakeholders: “Is een convenant denkbaar?” Ook volstrekt open is zijn vraag over de wenselijkheid om ambities te concretiseren door het stellen van streefcijfers. Maar Koolmees laat in het midden wat men zich moet voorstellen bij ‘streefcijfers’: dat is op allerlei manieren mogelijk, met verschillende implicaties. Denk aan bijvoorbeeld: ‘zolang nog meer dan 1% van werknemers getroffen wordt door een ernstig arbeidsongeval, nemen we extra maatregelen’. Bestaande regelgeving en inzet van de Inspectie SZW borgen de nodige informatie en het begin van vervolgactie. Echter, aanpak van de geleidelijke cumulatieve gezondheidsschade door werk met gevaarlijke stoffen is niet op zo’n wijze te sturen. Een streefcijfer zou denkbaar zijn wat betreft vervanging van zeer risicovolle categorieën stoffen – waartoe opbouw van know how en structuur veel tijd en geld zou kosten.

Dieper graven

De poging tot een dieper gravend artikel wijst opnieuw op het ontbreken van uitwerking door (de ambtenaren van) de bewindspersoon: zie de vorige alinea.

Bij alle ongewisheid over wat Arbovisie 2040 nu echt beoogt, zijn er enkele pareltjes te vinden die helder zijn of duiden op een nieuwe insteek. Die zijn te vinden in de onderwerpen om ‘Uit te werken in Beleidsagenda 2022-2025’. Daaraan zal het ministerie werken begin 2022. Pareltjes lijken het volgende.

 Meer preventie – breed onderzoek naar effectieve prikkels; verkennen van betere toerusting van de preventiemedewerker.

 Eigen regie voor werkenden – verkennen van een ondersteuningsfaciliteit waar alle werkenden laagdrempelig terecht kunnen voor een maatgericht advies; een visie op persoonlijke gezondheidsmonitoringstools ter ondersteuning (KoM had geadviseerd tot het instrument van een persoonlijke KI&E, een Kansinventarisatie en -evaluatie vanuit de geest van een Persoonlijke RI&E).

 Factor arbeid in de reguliere zorg – gezamenlijke kennisinfrastructuur rond arbeidsaandoeningen (te beginnen met die) gerelateerd aan blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

 Naleving van wet- en regelgeving – met ISZW verkennen versterking van de handhavingsketen wat betreft gevaarlijke stoffen.

 Passende en effectieve verantwoordelijkheidsverdeling – meer intensieve deskundige ondersteuning en (persoonsgerichte) monitoring van de gezondheid van werkenden bij het werken met gevaarlijke stoffen.

  Tot slot: de punten genoemd in de eerste alinea, convenantvorming en streefcijfers, doen denken aan de gezamenlijke inspanningen van ministerie en sectorale sociale partners in de zogeheten arboconvenanten, tot 10 jaar geleden. In ruim de helft van de economische sectoren liepen overeengekomen programma’s voor verbeterde aanpak van arbo en verzuim, flankerend voor terugdringen van arbeidsongeschiktheid, gestuurd vanuit streefcijfers. Mag het een pareltje heten dat de gedachte daaraan opgeworpen wordt? De arbosector zou hoe dan ook gezamenlijke inzet van sociale partners op sectorniveau meer dan verwelkomen.

Tegenspraak visiestuk en realiteit

Het visiestuk geeft extra veel aandacht aan de problematiek van gevaarlijke stoffen in werk: hoe is commitment aan verbeteracties te bereiken? Bij dat onderwerp is er een belangrijke ontwikkeling. Er komt een tegemoetkoming voor gezondheidsschade, na bijna tien jaar politieke drukte. Het nodige geld wordt opgebracht door een algemene premie-opslag. Er is dus níet gekozen voor een hogere premie voor bedrijfstakken die werken met gevaarlijke stoffen, evenmin voor een belasting à la milieuheffingen. Werkgevers werkend met gevaarlijke stoffen krijgen dus geen prikkel. Een gemiste kans. Het met Arbovisie 2040 beoogde brede onderzoek naar effectieve prikkels voor preventie zal dat alleen maar kunnen onderstrepen.

 

SAVE THE DATE

WEBINAR Kwaliteit op Maat

8 september 2021, 14-16 uur

HYBRIDE WERKEN

Het tekort aan bedrijfsartsen …

Versterking van kwaliteitsbeleid …

De lezer van de KoM-nieuwsbrief kent het pleidooi om voor het meest urgente probleem, het capaciteitstekort van bedrijfsartsen, een tijdelijk noodfonds voor vier jaar in te stellen waaraan de overheid bijdraagt. Dat was een van de adviezen van het samenwerkingsverband van alle partijen, door het ministerie ingesteld: de Kwaliteitstafel bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde. Op 1 oktober 2020 kreeg toenmalig staatssecretaris van ’t Wout het slotdocument. Op 23 juni reageerde zijn ambtsopvolger, minister Koolmees. Hij heeft ramingen gemaakt van de diverse scenario’s, in enkele steunt de overheid financieel. Maar: “.. waar het gaat om mogelijke wijzigingen van het stelsel met financiële consequenties voor de Rijksbegroting .. [is het] aan een volgend kabinet om hierover een besluit te nemen.”

De brief van Koolmees

De gezamenlijke organisaties rappeleerden op 20 mei

……………………………………….

NIEUWE KOM-LEDEN, DUS ASPIRANT-LEDEN DE KOMENDE 6 MAANDEN:

Individueel lid – Mw. drs. H.E. (Huguette) Klumperbeek

De menselijke maat – en de arbosector? De toeslagenaffaire onderstreept het belang van meer ‘menselijke maat’ in sociaal beleid. Hoogleraar Tollenaar voedt het debat met een bijdrage over het sociaal domein van gemeenten. ‘Tegenmacht’ is ook te zoeken in een eerder stadium, buiten de juridische procedures. Alternatieve routes zijn ook  voor de arbosector betekenisvol.

https://www.kwaliteitopmaat.com/de-menselijke-maat-lijkt-vermalen/

 

Doe uw voordeel met onze website!

Op de site van de KoM vindt u vele pagina’s met documentatie en ontwikkelingen. Onder tabblad Service vindt u pagina’s waar KoM-leden hun voordeel mee doen, voor klanten en zich zelf.

LinkedInWebsite