Kwaliteit op Maat, brancheorganisatie voor duurzaam werk

 

7 februari 2022

In deze KoM-nieuwsbrief​:

Coronanieuws

> financiële compensatie voor zorgmedewerkers met langdurige Covid-19 gevraagd

> steun voor ondernemers met het CTB, het Coronatoegangsbewijs

Wat doet corona met het ziekteverzuim? – Onzekerheid troef

De uitvoering van sociale regelingen

> ‘Duurzaamheidscriterium in de WIA afschaffen’

> Misbruik van uitkeringen gehekeld

Stereotiepe denkbeelden over oudere werknemers – Wilt u een training helpen ontwikkelen voor werkgevers?

RIV-toets zonder verzekeringsarts – Weer omstreden

Bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde in medische opleidingen  

Vertrouwenspersoon verplicht in Arbowet?

Website voor doorontwikkeling BAR is online

Van sentiment naar samenwerking – over samenwerking bedrijfs- en verzekeringsartsen

Coronanieuws

Kitty Jong, vicevoorzitter van FNV, overlegde 31 januari met minister Conny Helder (Langdurige Zorg, VVD). Met vijf slachtoffers bepleitte ze financiële compensatie voor zorgmedewerkers met langdurige Covid-19, zeker de 500 die volgens de bond in de WIA dreigen te belanden. Gebrek aan kennis over het ziekteverloop en dus beoordelingscriteria maakt de keuring “.. op dit moment net een loterij.” Jong is hoopvol dat de bewindspersoon binnenkort met een voorstel komt. “Dat zal de zorgverleners meer tijd geven voor herstel en kan uiteindelijk tot gedeeltelijke of volledige re-integratie op de arbeidsmarkt leiden.”

Lees het op de FNV-site

VNO-NCW en MKB-Nederland ondersteunen ondernemers die van doen hebben met het CTB, het Coronatoegangsbewijs. Dit met een website, adviseurs voor maatwerkadvies, tips voor samenwerking zoals op een horecaplein, en verwijzing naar de financiële steun (€ 66 mln) van het Rijk via gemeenten. Ook komt er een monitor waarmee gasten van locaties feedback  kunnen geven over de uitvoering van de coronatoegangscheck en de totale beleving van de ontvangst.

Lees het op de VNO-NCW-site

Wat doet corona met het ziekteverzuim?

Onzekerheid troef

Het ziekteverzuim vorig jaar: de eerste publicatie is er. Verzuimdatabedrijf Vernet houdt voor de zorgsector cijfers bij. Haar en andere verzuimpercentages van meerdere jaren op een rijtje:

Het ‘tweede coronajaar’ is in de zorg ook ongunstig. Het is evident dat er overal enig effect van de pandemie is. Leden van de Algemene Werkgevers Vereniging Nederland spreken nu in een enquête over wel 12 % verzuim door ziekte en quarantaine, en 9 % bij organisaties waar veel wordt thuisgewerkt.

Wat zeggen kennisinstituten?

Vernet maakt gewag van een gestegen meldingsfrequentie in 2021, met name te verklaren door een fors toename in het vierde kwartaal. Het bedrijf noemt dit een mogelijk effect van de omikron variant.

TNO en CBS hebben zich nog niet uitgelaten over een effect van corona in het gestegen verzuim. Over 2020 kwamen de twee – voor het eerst – tot wezenlijk verschillende uitkomsten: TNO rapporteerde 4,3%, lager dan in 2019.

In november 2021 meldde het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) hogere verzuimcijfers in 2020. Het EIB geeft haar samenvatting de titel “Ziekteverzuim stijgt fors in coronajaar”. Bij het technisch en administratief personeel was er wel een lichte daling. Het EIB noemt dat in lijn met de verwachtingen, deze mensen konden vanuit huis werken.

Er speelt meer

Surveys in 2020 zagen thuiswerk als verzuim verminderend . Dat lijkt ook te volgen uit de statistiek van 2020: de landelijke stijging is verhoudingsgewijs minder dan in de twee sectoren met weinig thuiswerk. Dat onderstreept het beeld dat dé verzuimoorzaak ligt in COVID-19 en dat in het bijzonder op de werkvloer. Bedrijfsarts Fred Boots van bipartite bouworganisatie Volandis waarschuwt in een mailwisseling voor te veel stelligheid. “Er speelt meer mee in 2020: gebrek aan personeel en daardoor hogere werkbelastingen, veel arbeidsmigranten terug naar hun moederland of opgehouden door reisbeperkingen, quarantaine …”

Per saldo

Het is eveneens evident dat het verzuim al vóór 2020 steeg, in het bijzonder in het kleinbedrijf. Kortom, de vraag wat corona betekende voor ziekteverzuim is nog lang niet eenduidig te beantwoorden. Het mag niet los gezien worden van de bredere vraag over de stijging na zeg 2015. Speelt werkdruk, de combinatie van werk en privé? Verdere onderzoeken mede over het grote sociale experiment ‘thuiswerken in coronatijd’ kunnen daar licht op werpen. Net als cijfers vanuit de verzuimsystemen.

 Vernet zorg verzuim 2021

Eerder KoM-nieuwsbericht over CBS- en TNO-cijfers

EIB bouw verzuim 2020

Save the date

Kwaliteit op Maat organiseert weer een

webinar

30 maart, 16:00-17:00 uur

De uitvoering van sociale regelingen (1)

‘Duurzaamheidscriterium in de WIA afschaffen’

“In het verleden zag je dat de uitvoeringsorganisaties ergens achterin het regeerakkoord stonden en als je pech had stonden ze bij de bezuinigingsmaatregelen. Nu staan we vooraan. Er is dus echt een verandering gaande, het is aan ons om die ruimte goed te benutten.” Aldus UWV-bestuursvoorzitter Maarten Camps in een interview in UWV-magazine. Hij kraakt ook harde noten.

Met andere publieke dienstverleners reageerde UWV al direct na verschijnen van het akkoord: “Het biedt een goede basis om met elkaar te werken aan een overheid die betrouwbaar, dienstbaar, dichtbij en rechtvaardig is.” Ze zagen ook minpunten. Weliswaar lijkt er voldoende ruimte voor hen om hun expertise tot uiting te laten komen en om de plannen in samenwerking verder te concretiseren. Maar onduidelijkheid is er over

> het nemen van tijd om kabinetsplannen uit te werken en te implementeren, met een significante rol voor de publieke dienstverleners,

> voldoende en structurele financiering voor bijvoorbeeld ICT en personeel, om de plannen te realiseren.

Sociaal-medische beoordelingen

In het interview nu kraakt Camps concreter harde noten.

> Uitvoerbaarheid van wetgeving lijkt hem kennelijk nog niet voldoende vanzelfsprekend onderdeel van de beleidsontwikkeling in de politiek.

> Hij wil één gezamenlijke infrastructuur voor de arbeidsmarkt samen met de gemeenten. Dit als vervolg op de regionale mobiliteitsteams gestart in de coronaperiode. Daarin werkten alle instanties samen om werklozen maar ook werkenden steun te bieden met vinden van werk en/of scholing.

> Hij heeft zorgen over de (al eerder) voorgenomen (1) invoering van de deeltijd-WW, (2) arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers en (3) gewijzigde loondoorbetaling in de Ziektewet. Zijn zorgen betreffen de uitvoerbaarheid, en “dat we dat voorlopig eigenlijk niet aankunnen”. De punten (2) en (3) vergroten ook de achterstanden bij sociaal-medische beoordelingen.

> Camps heeft grote zorg over het oplopen van de achterstanden bij sociaal-medische beoordelingen: “We proberen daar iets aan te doen met onder meer de introductie van sociaal-medische teams, waarin de verzekeringsarts een andere rol speelt*. Het is daarnaast noodzakelijk dat vanuit de wetgevingskant een stap wordt gezet om hier een oplossing voor te vinden, bijvoorbeeld door het duurzaamheidscriterium in de WIA af te schaffen.” Uit de markt van de arbodienstverleners weten wij dat er inmiddels plannen gemaakt worden om de UWV hierin te gaan ondersteunen of zelfs werkzaamheden geheel over te nemen. Wij houden u uiteraard op de hoogte.

Per saldo

> Het duurzaamheidscriterium betreft de prognose van de verzekeringsarts over het voortduren van de arbeidsongeschiktheid. Het is het ticket voor de ‘blijvende’ IVA-uitkering en lokt dus beroepszaken en nieuwe beoordelingen uit. Het maakt de verzekeringsarts tot de waarzegger die geen enkele arts kan zijn, zo luidt de kritiek. Sociale partners zijn echter eensgezind in hun wens tot behoud van de ‘blijvende’ IVA-uitkering. Camps geeft dus een spannend schot voor de boeg van het overleg van minister van Gennip met partners.

> Camps opmerking over één infrastructuur is ook tegen hun zere been. Traditioneel zorgen sociale partners met hun O&O-fondsen voor scholing en ontwikkeling van werkenden. UWV en gemeenten hebben de zorg voor (herplaatsing van) ‘uitvallers’. Samenvoegen is inhoudelijk nuttig maar doet sociale partners posities verliezen.

> Camps werkte vóór zijn UWV-voorzitterschap 30 jaar bij de overheid, waarvan 20 jaar in topfuncties op sociaaleconomisch terrein. Hij weet wat hij zegt in deze arena!

Het interview

* Een kritische kijk van Jurgen van der Baan over (deze) taakdelegatie door verzekeringsartsen en negatief nieuws over UWV

Verzekeringsarts Jim Faas kritisch over het duurzaamheidscriterium

 

De uitvoering van sociale regelingen (2)

Misbruik van uitkeringen gehekeld

Het ministerie van SZW laat regelmatig onderzoeken wat op SZW-terrein punten van zorg voor mensen zijn. Blijkens de laatste publicatie scoren bij het publiek de maatschappelijke tegenstellingen hoger dan eerder. Onveranderd hoogste scoort “Misbruik van uitkeringen en toeslagen”. Dat is wel heel wrang, nu UWV WIA-voorschotten geeft, een deel daarvan later onterecht blijkt, terwijl de mensen (gelukkig maar) dat niet hoeven terug te betalen. Lees meer op de KoM-site

 

Stereotiepe denkbeelden over oudere werknemers

Wilt u een training helpen ontwikkelen voor werkgevers?

‘Oudere werknemers zijn vaker ziek’ of ‘ze staan niet open voor innovatie’. De hardnekkige vooroordelen kloppen niet, oudere werknemers en werkzoekenden ondervinden wel nadelen van dat imago. Werkgevers lopen een groot potentieel aan arbeidskrachten mis. Universitair onderzoekers gaan een training ontwikkelen voor werkgevers: neutraliseren van aannames en vooroordelen, werkende ouderen meer in hun kracht zetten. De Algemene Werkgevers Vereniging Nederland vraagt leidinggevenden en HR-professionals een kwartiertje te helpen. In een virtuele lab-test bekijkt u een CV van een fictieve oudere sollicitant en beantwoordt u zo’n 20 vragen. Ga naar het AWVN-nieuwsbericht

 

RIV-toets zonder verzekeringsarts

Weer omstreden

Er is een nieuw kabinet: wetsvoorstellen van het vorige die de Tweede Kamer controversieel achtte, mógen uit de ijskast. Die bevat onder meer het wetsvoorstel van september 2020: Minister Koolmees (D66) stelde voor de verzekeringsarts geen rol meer laten spelen bij de toets op het re-integratieverslag (RIV) bij een WIA-aanvraag. Het soms uiteenlopen van het oordeel van bedrijfsarts resp. verzekeringsarts is irritatiepunt voor werkgevers. De Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid vergaderde 1 februari jl. over de procedure voor het wetsvoorstel. KoM-bestuurslid Madelijn de Kleine volgde het.  Lees het op de KoM-site

Hoeveel aandacht besteden faculteiten geneeskunde aan bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde?

De campagne ‘De andere dokter’ doet een verkenning met verrassende ontdekkingen. Studenten geneeskunde geven zelf ook aan meer te willen weten wat ze binnen sociale geneeskunde kunnen doen. Lees het op de campagnesite

 

 Vertrouwenspersoon verplicht in Arbowet?

“The Voice” heeft veel losgemaakt. Steeds meer wordt bepleit om in de Arbowet voor werkgevers een vertrouwenspersoon verplicht te stellen. Dat gaat eraan voorbij dat zo’n wetstraject al loopt. U leest het in de komende nieuwsbrief.

 

NIEUWE KOM-LEDEN

Dus aspirant-leden de komende 6 maanden

Bedrijfslidmaatschap: Merces Custodio, Deventer

 

BEKIJK DE KOM-SITE

Website voor doorontwikkeling BAR is online

Meermalen informeerden we u over de voortgang van het BAR-instrument: de Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid & Re-integratiemogelijkheden van verzuimende werknemers. Het project beschikt nu over een eigen website. Lees meer op de KoM-site

Van sentiment naar samenwerking

“Sommige bedrijfsartsen lijken er bijna van overtuigd dat een verzekeringsarts vreugde schept in het feit dat er een slak is gevonden waar nog een beetje zout op kan.” En het lijkt “.. soms wel alsof verzekeringsartsen de bedrijfsartsen zien als naïeve wezens, die keer op keer de Nederlandse verzorgingsstaat in gevaar brengen met hun weinig kritische houding.” Een arts bedrijfsgeneeskunde vindt dat de samenwerking van de twee beter kan. Lees het op de KoM-site

Doe uw voordeel met onze website!

Op de site van de KoM vindt u vele pagina’s met documentatie en ontwikkelingen. Onder tabblad Service vindt u pagina’s waar KoM-leden hun voordeel mee doen, voor klanten en zich zelf.