Kwaliteit op Maat, brancheorganisatie voor duurzaam werk

‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

Algemene Leden Vergadering KoM, 16 juni 2021, 14-16 uur, online

Agendapunten onder meer  • wijziging huishoudelijk reglement  • financieel verslag 2020  • begroting 2021  • actualiteit.

KoM-leden kregen vrijdagmorgen 4 juni de volledige agenda.

Aanmelden: info@kwaliteitopmaat.com. Na  aanmelding krijgt u uiterlijk 1 dag voor de ALV een bericht met de link naar de online bijeenkomst ALV/BAR.

Het tweede deel van de bijeenkomst staat in het teken van informatie / discussie over het BAR-instrument, zie het artikel hieronder.

BAR: het juiste instrument?

Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratie in discussie

Het ministerie van SZW gaf A’dam MC de opdracht voor ontwikkeling van een instrument waarmee bedrijfsartsen de belastbaarheid van een medewerker op eenduidige wijze kunnen beschrijven. Dit flankerend aan het voornemen de verzekeringsarts geen rol meer te laten vervullen bij de toetsing van het re-integratieverslag bij een WIA-aanvraag. Het instrument is medio mei opgeleverd, met de kanttekening dat verdere doorontwikkeling nodig is met behulp van de praktijk.

Acht bedrijfsartsen (allen KOM-lid) schreven een stuk als bijdrage daaraan. Het instrument raakt aan de vraag naar het fundament van het werk van de bedrijfsarts. Efficiënte verzuimbegeleiding, tegen instroom in de WIA, moet véél verder gaan dan een medische beoordeling. “Een instrument moet dus óók verder kunnen kijken ..”. De acht vragen de beroepsgenoten en anderen kritisch mee te denken en input te leveren. Wilt u meelezen, het vak helpen ontwikkelen?

Zie de KoM-site

__________________

7 juni 2021  – In deze nieuwsbrief

Inspectie SZW over ‘administratieve handhaving’: aanschrijven werkgevers wat betreft RI&E succesvol, leidt tot efficiënter inspecteren 

Polderpartners vóór twee jaar loondoorbetaling bij ziekte – de arbosector mag uitgaan van continuïteit in professionele begeleiding bij re-integratie, tégen dreiging van arbeidsongeschiktheid

Projecten tweede spoor re-integratie: KoM en OVAL verzorgen input, heeft u weet van interessante casussen tweede spoor?

Na de pandemie weer naar kantoor: hybride werken lijkt de trend in Nederland – onder voorwaarden

Leidraad Mentale klachten voorkomen bij zorgmedewerkers 

Nieuwe infectieziekten in werk

Inspectie SZW over ‘administratieve handhaving’

Aanschrijven werkgevers wat betreft RI&E succesvol

De Inspectie SZW schreef een groep werkgevers aan, met verzoek om hun RI&E, plan van aanpak en basiscontract aan te leveren bij de Inspectie via een online webportaal. 70% van de aldus verkregen RI&E’s bleek opgesteld ná de datum van aanschrijven. “Een opvallend positief resultaat” meldt de dienst op 11 mei in haar jaarverslag 2020. ‘Administratief handhaven’, dus zonder persoonlijk of fysiek bedrijfsbezoek, blijkt vruchten af te werpen.

Mkb-garagehouders onder de loep

Dit was onderdeel van de ‘Sectoraanpak Arbozorg’ in de subsector Handel en reparatie van personenauto’s, garagehouders dus. Het project startte met een voorlichtingscampagne, brancheorganisaties stuurden brieven naar leden, een ondernemersorganisatie organiseerde een webinar. De Inspectie voerde een gerichte LinkedIn-campagne en stuurde aankondigingsbrieven naar 2.561 kleine en middelgrote garagebedrijven. Ruim een derde van hen bezocht de daarin genoemde zelfinspectietool.

Vier weken na die aankondiging kregen 431 garagebedrijven een brief met bovengenoemd verzoek om hun RI&E. Uiteindelijk bleken bij 83% van hen de documenten op orde. Het jaarverslag meldt verder dat bij de overige 17% (73 werkgevers) waarschuwingen zijn gegeven en 12 boeterapporten zijn opgemaakt. Er waren 29 persoonlijke bezoeken van inspecteurs bij werkgevers die niets toestuurden. Uitkomsten daarvan noemt de dienst niet, mogelijk zijn die pas in het volgende verslagjaar beschikbaar.

‘Efficiëntere manier van inspecteren’

Het jaarverslag noemt een overeenkomstig project onder 416 bedrijven in de sector Markt- en opinieonderzoek, kennelijk zonder voorlichtingscampagne. Uiteindelijk is bij 8% daarvan een boeterapport opgemaakt, omdat de gevraagde documenten ontbraken of omdat deze niet voldeden aan minimale eisen. Over de afloop van die boete-aanzeggingen ontbreekt eveneens informatie. De Inspectie schrijft: “Uit de evaluatie blijkt dat deze methode van administratief inspecteren een groot bereik én een efficiëntere manier van inspecteren oplevert.” Een verbeterpunt is het inbouwen van een (telefonisch) contactmoment tussen een inspecteur en het bedrijf, dat maakt de aanpak effectiever. De dienst stelt dat administratief handhaven mogelijk op meer gebieden nuttig kan zijn. Het jaarplan 2021, dat verscheen in november 2020, spreekt alleen over het ‘flink opschalen van de pilot schriftelijk opvragen van RI&E’s’.

Per saldo

De arbowetswijziging per juli 2017 beoogde mede terugdringen van de ‘witte plek’ bij vooral de kleinste bedrijven: het ontbreken van (adequate) RI&E’s en van contractering van arbodienstverleners. Daarom werden boetebedragen verhoogd, en zou beboeting vaker plaats vinden zonder waarschuwing-met-gelegenheid-tot-herstel. Feitelijk heeft de Inspectie SZW na de wetswijziging niet meer dan eerder geïnspecteerd op deze onderwerpen. De diverse jaargangen van de ArboBalans en evaluatieonderzoek wezen op een nog steeds forse ‘witte plek’, vrijwel onveranderd sinds 2005 (!).

Demissionair minister Koolmees heeft nog niet het beloofde kabinetsstandpunt uitgebracht naar aanleiding van het evaluatieonderzoek. Misschien wil hij of zijn opvolger er mee wachten tot de Inspectie haar aandeel in de wetswijziging gerealiseerd heeft.

Jaarverslag 2020

Jaarplan 2021

Onderzoek evaluatie arbowetswijziging 2017

Polderpartners: loondoorbetaling twee jaar

Akkoord met impact voor kabinet

‘Nederland is onmiskenbaar welvarend, de meeste mensen zijn gelukkig met hun leven.’ Zo opent de Sociaal-Economische Raad haar concept-advies Sociaal-economisch beleid 2021-2025. Deze top van de Nederlandse polder constateert tegelijk meer onzekerheid, ongelijkheid en onderhuids maatschappelijk ongenoegen. Daartegen willen de werkgevers- en werknemersorganisaties en kroonleden in de Raad fors meer zekerheden op de arbeidsmarkt en in arbeidsverhoudingen. Ze laten het huidige stelsel van verzuim en arbeidsongeschiktheid vrijwel ongewijzigd. Dit concept advies ligt nu bij de achterbannen, de SER zal er 18 juni over besluiten.

Hamerstukken 😉

In dit concept komen meerdere lijnen samen. In januari 2020 adviseerde ‘Borstlap’ tot terugdringen van de vele flexbanen én meer zekerheid en wendbaarheid voor bedrijven. Dit door onder meer loondoorbetaling bij ziekte van maar één jaar en makkelijker ‘deeltijdontslag’ van werknemers bij bijvoorbeeld groot omzetverlies. Dat laatste stootte direct op weerstand bij bonden, minister Koolmees overlegde, vergeefs – en toen kwam ‘corona’. De andere lijn is dat een kabinet gewoonlijk aan de SER een advies op hoofdlijnen vraagt voor de volgende kabinetsperiode. Nu was dat gevraagd vóór 2021. SER-voorzitter Hamer zette zich daaraan, en moet afgezien hebben van het gebruikelijke vage algemene stuk bij onenigheid van centrale sociale partners. Kennelijk was er nu met Hamer als kabinetsinformateur het momentum voor overeenstemming.

Beperken flexwerk

Het concept-advies is opmerkelijk concreet én ingrijpend. Enkele punten:

• zzp’ers: minimumuurtarief € 30 à 35; bij lager tarief geldt in beginsel werknemerschap; indien (Europees) mogelijk: recht op collectief onderhandelen;

• nulurencontracten: de facto verboden, werkgever garandeert oproepkrachten e.d. aantal uren per kwartaal;

• contracting: oneigenlijke (onder)uitbesteding terugdringen met code verantwoord arbeidsmarktgedrag;

• uitzendwerk: certificeringsstelsel voor bureaus; arbeidsvoorwaarden ‘in totaal gelijkwaardig’ aan overeenkomstige ‘vaste functies’, op termijn ook marktconforme pensioenrechten;

• arbeidsmobiliteit: een adequate van-werk-naar-werk infrastructuur realiseren, zo’n VWNW geeft mensen steeds uitzicht op nieuw werk;

• bevorderen ‘vast’: werkgevers betalen sinds 1-1-20 bij flex-contract opslag op de WW-premie, die wordt gerestitueerd bij aangaan vast dienstverband;

• wendbaarheid bedrijven: werkgever kan tijdelijk de arbeidsduur voor alle werknemers met maximaal 20% verminderen bij bedrijfseconomische omstandigheden die anders tot ontslag zouden leiden. “De werkgever kan hiertoe eenzijdig besluiten, indien het loon volledig wordt doorbetaald. .. Voor 75% van de loonkosten over de verlaagde arbeidsduur is de werkgever verzekerd door een compensatieregeling van Rijkswege, die onmiddellijk ingaat bij aanvraag en achteraf wordt getoetst op juist gebruik (cf. de systematiek van de [coronasteunmaatregel] NOW).”

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: kleine (?) bijstellingen

Het concept-advies houdt hier vooral vast aan het bestaande. We citeren:

“Werkgevers blijven verantwoordelijk voor twee jaar loondoorbetaling bij ziekte en voor het verloop van het re-integratieproces.

Middels een verzekering kunnen werkgevers deze verantwoordelijkheid en bijbehorende verplichtingen overdragen. De werknemer blijft in dienst bij de werkgever, maar de verzekeringsmaatschappij neemt de verantwoordelijkheid voor de loondoorbetaling en de werkgeversverantwoordelijkheid voor de re-integratie over. ..

.. In het tweede jaar richt de re-integratie zich in principe altijd op het tweede spoor,

tenzij de werkgever na overleg met arbo-arts [!] en werknemer besluit om het eerste spoor te blijven volgen.”

[Terzijde: NRC meldt 3 en 5 juni dat er na één jaar een medische keuring komt. Als dan de ziek gemelde niet terug kan naar de oude werkplek, zou UWV of verzekeraar de verantwoordelijkheid overnemen. In de SER-stukken is dat niet te vinden. Evenmin in wat werkgeversorganisaties op hun sites melden.]

Voor punten naast deze hoofdlijnen verwijst het concept-advies naar aanbevelingen van de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties over de WIA in juli 2020. Twee onderdelen benoemt de SER nu nader en concreter.

• ‘WIA-drempelverlaging’: wie door arbeidsongeschiktheid minder dan 35 procent inkomen verliest krijgt nu geen uitkering; dat zou 15 procent moeten worden (minister Koolmees heeft zoiets overigens al ‘in onderzoek’);

• het beoordelingssysteem zou niet meer moeten bouwen op “theoretische mogelijkheden die in de praktijk niet blijken te bestaan.”

Per saldo

Sociale partners zijn het – zoals vaker – makkelijk eens als de belastingbetaler de kosten draagt. De beroepsgroep bedrijfsartsen slaagt er kennelijk nog niet in het begrip ‘arbo-arts’ uit te bannen. De restitutie van flex-opslag op WW-premie nodigt uit tot meer tijdelijke ‘aanloopcontracten’. Meer van zulke voorstellen hebben plus- en minkanten. Twee hoofdpunten lijken zeker.

• ‘De polder’ zet hier een kader arbeidsmarkt en -verhoudingen neer waar geen kabinet omheen kan.

• Er is een politieke meerderheid voor terugbrengen van de plicht tot loondoorbetaling bij ziekte naar één jaar. Toch mag de arbosector nu aannemen dat het stelsel verzuim en arbeidsongeschiktheid zeg vier jaar niet wezenlijk verandert. De band van werkgever en ziek gemelde werknemer blijft twee jaar in stand, er blijft continuïteit in professionele begeleiding bij re-integratie, tégen dreiging van arbeidsongeschiktheid. 18 juni weten we meer.

Het KoM-nieuwsbericht van 26 juli 2020 over aanbevelingen van de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties over de WIA

Het concept SER-advies van 2 juni 2021

Projecten tweede spoor re-integratie

KoM en OVAL verzorgen input

Per september a.s. opent een subsidieregeling à 18 miljoen: samenwerkingsverbanden waarin sociale partners met anderen vernieuwende projecten tweede spoor re-integratie opzetten. ZonMW, organisatie voor gezondheidsonderzoek en implementatie daarvan, verzorgt dit voor het ministerie van SZW. In een voorbereidende bespreking ontdekten ZonMW-medewerkers hoeveel praktische ervaring er al in de arbo- en re-integratiesector is. Dat leidde tot een aparte opdracht aan KoM en OVAL: een bundel over praktijkervaringen, ter inspiratie voor de samenwerkingsverbanden. We zijn trots dat we hieraan mogen werken! Overigens startte het overleg met ZonMW vanwege ons pleidooi voor analyse op kwantitatieve data van de arbosector. ZonMW denkt daar nog verder over na.

Bij deze dan ook een oproep aan u:

• Heeft u weet van interessante casussen tweede spoor? Wilt u Ton van Oostrum daarover informeren, mogelijk zijn deze betekenisvol voor de bundel. Bel 06-33853415 of mail redactie@kwaliteitopmaat.com

• Deze week gaat een vragenlijst uit naar ook KoM-leden. We bevelen die graag aan!

Na de pandemie weer naar kantoor …

Hybride werken lijkt de trend in Nederland – onder voorwaarden

In de VS is het vaccineren verder, bedrijven oriënteren zich op weer ‘normaal’ functioneren. De banken willen hun mensen weer op kantoor hebben, techbedrijven koersen op werken op afstand. NRC (29-5) bevroeg enkele banken en techbedrijven in Nederland. Bij deze categorieën ‘grote werkgevers’ heeft hybride werken de voorkeur. Dat is in lijn met eerder onderzoek in ons land. Er zijn wel enkele nieuwe invalshoeken. Bijvoorbeeld MessageBird, dat communicatie tussen bedrijven en klanten regelt, hanteert “Work Anywhere”. Maar onder condities. Een werknemer moet in dezelfde tijdzone werken als de rest van het team. En hij wordt geacht zo’n 80 procent van het werk tijdens gangbare kantooruren te doen. Het kantoor gaat bij zulke werkgevers meer dienen – en ingericht worden – voor samenwerken, klanten ontmoeten en netwerken. Ook telt de koffiemachine: uitwisseling en gezelligheid. Om hybride werken mogelijk te maken hebben de Rabobank en andere bedrijven besloten dat alle reguliere vergaderingen online worden. Anderzijds, een bedrijf dat kiest voor ‘kantoor als norm’, motiveert dat juist met risico van hybride vergaderen waarbij een aantal teamleden aanwezig is en anderen inbellen. “Dan mist een deel het moment dat je na afloop nog even koffiedrinkt, het informele gesprek hebt.”

En de arbosector?

Het laatste geeft aan dat het voordelig kan zijn om op kantoor in te loggen bij een digitaal teamoverleg. Het koffie-overleg daarna behartigt immers het bevorderen of bagatelliseren van het besprokene 😉. Hoe dan ook, de arbosector komt voor een nieuwe opgave. Inrichting van werkplekken thuis bij klanten en in de eigen organisatie, online spreekuren van de bedrijfsarts, sociale verhoudingen in het werk, psychosociale arbeidsbelasting in andere vormen, spanning tussen kantoor- en productiepersoneel: er waren maatregelen bedacht, al of niet bevredigend, hoe dan ook als tijdelijke oplossing. Hoe verder? Heeft u tips? Vragen? Ideeën? Mail aan redactie@kwaliteitopmaat.com , we bekijken of we uitwisseling kunnen bevorderen.

BEKIJK DE KOM-SITE

Leidraad Mentale klachten voorkomen bij zorgmedewerkers  Bedrijfsartsen en anderen hebben hiermee een wetenschappelijk onderbouwde aanpak in handen om mentale klachten bij zorgmedewerkers te voorkomen. Dit is een product van het door de NVAB getrokken project Depressiepreventie jonge werkende vrouwen. Dat leidt nu tot vele tips voor verschillende stakeholders. Lees het nieuwsbericht op de KoM-site

Nieuwe infectieziekten in werk  De coronacrisis is aanleiding tot veel discussie. Zoals over meer onderkenning van en verbetering in aanpak van infectieziekten. Voor de bedrijfsgezondheidszorg is input te vinden in een recent artikel in het British Medical Journal. De auteurs vonden 18 beroepsgroepen met risico voor infectieziekten, die niet in een eerdere soortgelijke search waren gevonden. Lees het nieuwsbericht op de KoM-site

Doe uw voordeel met onze website!

Op de site van de KoM vindt u vele pagina’s met documentatie en ontwikkelingen. Onder tabblad Service vindt u pagina’s waar KoM-leden hun voordeel mee doen, voor klanten en zich zelf.

LinkedInWebsite