‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

Nieuwsbrief KoM 7 maart 2022

Geen ongewenste omgangsvormen, maar duurzaam veilig!

• Werknemers ervaren vaak ongewenst gedrag in het werk. Ruim een op de vijf maakt gewag van zaken als intimidatie, pesten, agressie en geweld of discriminatie. Vrouwen significant meer dan mannen: ruim een op de vier.

• Ongewenst gedrag in het werk is hardnekkig. De cijfers zijn de afgelopen 15 jaar nauwelijks veranderd.

• Intimidatie en pesten blijken in Nederland hoogst zorgwekkende factoren bij het verzuim.

• Volgens de laatste cijfers van de Arbeidsinspectie (2016) neemt minder dan een derde van de werkgevers in het midden- en kleinbedrijf maatregelen.

• Er komt een regeringscommissaris seksuele intimidatie, het kabinet maakt een nationaal actieplan, de arbosector kan rekenen op nieuwe aandacht voor de verplichting in de Arbowet tot een beleid tegen psychosociale arbeidsbelasting.

KoM nodigt u uit voor een gezamenlijke verkenning: hoe kan een organisatie duurzaam de kans op misstanden verlagen?

Webinar

woensdag 30 maart 2022, 16 – 17 uur

Samen bespreken we welke oplossingen geloofwaardig kunnen bijdragen.

Praat u mee? Lees meer

Wetsvoorstel verplicht stellen van een vertrouwenspersoon

Een politieke meerderheid is heel waarschijnlijk

GL-Kamerlid Maatoug is voortrekker van dit voorstel tot arbowetswijziging, u las erover in de vorige KoM-nieuwsbrief. De commissie voor SZW van de Tweede Kamer heeft verslag gedaan van haar bevindingen over het voorstel. De VVD en in iets mindere mate het CDA tonen zich wat kritisch, de PvdA daarentegen zeer positief. Gezien de actualiteit en de plannen van het kabinet is een meerderheid voor dit voorstel heel waarschijnlijk. Lees de kamerstukken

Verder in deze nieuwsbrief:

Wetsvoorstel RIV-toets zonder rol verzekeringsarts – Onduidelijkheid troef, ook bij andere arborelevante onderwerpen

Long COVID en aanvragen WIA – Er komt steeds meer kennis  De inschattingen over aantal en aard gevallen en de beoordeling lopen sterk uiteen. Wat is er in dit alles belangrijk voor de arbosector?

STAP-budget: € 1.000 p.p. per jaar voor scholing – Een Leven Lang Leren staat in de belangstelling

Richtlijn re-integratie voor arbeidsdeskundigen – Samen met bedrijfs- en verzekeringsartsen

Bundel met acties voor vitaliteit

Wetsvoorstel RIV-toets zonder rol verzekeringsarts

Onduidelijkheid troef, ook bij andere arborelevante onderwerpen

Op 8 maart zal de commissie voor SZW beslissen of dit wetsvoorstel door kan voor behandeling in de plenaire Tweede Kamer. Het kwam niet ter sprake in het recente inhoudelijke overleg van de commissie, op 17 februari. Met twee ministers en twaalf fractiewoordvoerders duurde dat ruim drie uur. Ook andere voor de arbosector direct belangrijke kwesties kwamen niet aan de orde. Dat zijn onder meer “aanpassing regeling loondoorbetaling bij ziekte, hervorming hardheden in de WIA”, in de verwoording van Minister van Gennip. Ze had tevoren laten weten de ambitie te hebben om eerste hoofdlijnen van uitwerking te geven vóór het zomerreces van 2022. Financiële steun voor de opleiding van bedrijfsartsen is nergens genoemd.

Verslag van de kamercommissie      De brief van de minister

Long COVID en aanvragen WIA

Er komt steeds meer kennis

Vakbond FNV wil een steunfonds voor zorgprofessionals met Long COVID die arbeidsongeschikt (dreigen te) worden; u las het in eerdere KoM-nieuwsbrieven. Acture, private uitvoerder sociale zekerheid voor de Nederlandse flexbranche, voert ook zo’n pleidooi gezien de te verwachten “explosie aan WGA-instroom”. Het digitale blad ArboRendement meldt dat vijf zorgmedewerkers hun werkgever aansprakelijk hebben gesteld voor schade als gevolg van het oplopen van Long COVID. Bijvoorbeeld een nu twee jaar zieke werknemer die onbeschermd een cliënt moest verzorgen, terwijl de leidinggevende wist van mogelijke besmetting. Wat is er in dit alles belangrijk voor de arbosector?

Geen aanpassing sociale zekerheid voor Long COVID-patiënten

Kamerlid Van Dijk van de SP stelde vragen over Long COVID en de Wet poortwachter: veel rond Long COVID is onduidelijk, is aanpassing van de sociale zekerheid niet gerechtvaardigd? Minister van Gennip gebruikt veel woorden om te zeggen dat ze die noodzaak niet ziet, “aangezien in het bestaande beleid al ruimte bestaat om maatwerk toe te passen naar de situatie van de individuele werknemer.”

Arbeidsongeschikt door uitgestelde zorg?

Kamerlid Stoffer (SGP) stelde schriftelijke vragen: is er sprake van (dreigende) arbeidsongeschiktheid als gevolg van uitgestelde zorg vanwege corona; zo ja, hoe wordt met de getroffen omgegaan, zijn ze tegemoet te komen? Minister van Gennip liet weten dat ze meer dan de gebruikelijke tijd nodig heeft voor beantwoording.

Verlengde wachttijd in zorg

Minister Helder voor Langdurige zorg werkt wél aan een regeling. Ze zal zorgwerkgevers tijdelijk ondersteuning bieden om medewerkers met langdurige klachten na een COVID-besmetting langer in dienst te houden. De werkgever moet het dienstverband na het tweede ziektejaar met minimaal zes maanden verlengen en de werknemer minimaal doorbetalen op het niveau van het loon zoals dat was in het tweede ziektejaar. Het ministerie zal die kosten voor herstel en re-integratie gedeeltelijk dekken, vooralsnog voor werknemers met een eerste ziektedag vóór december 2020.

FNV verwelkomt dit, het is het gewenste steunfonds. In het digitale Medisch Contact ontstond discussie. Deze ‘verlengde wachttijd’ in de zorg lijkt sympathiek, maar er rijzen vragen over de positie van werknemers met Long COVID in andere sectoren, bijvoorbeeld politie en onderwijs. Ook is niet alle COVID in het werk opgelopen. Is het niet beter in te zetten op ruimere financiering voor programma’s om iedereen met long COVID beter te revalideren?

UWV verheldert. Voldoende?

UWV heeft op haar website een – steeds geactualiseerde – pagina in verband met de misverstanden. Ja, UWV erkent Long COVID als een ziekte. Leidend bij het werk van verzekeringsartsen is de belastbaarheid. Verzekeringsartsen zijn op de hoogte van de meest actuele kennis. UWV heeft verder nauw contact met C-support die patiënten met Long COVID adviseert en ondersteunt. De systematiek van de WIA is ingericht op een onzeker ziekteverloop. Ook andere ziektes zijn soms lastig te voorspellen, daarnaast kan het verloop per persoon verschillen. “Verzekeringsartsen zijn gewend hiermee om te gaan.”

Zou dat voldoende zijn? Verzekeringsarts-onderzoeker Faas vindt de berichten in de pers geen recht doen aan de ernst van de situatie. Op LinkedIn bepleit hij meermalen inzet van “dedicated teams” bij UWV “om de kwaliteit en eenduidigheid van de begeleiding en de beoordelingen zoveel mogelijk te waarborgen in de eerste moeizame fase;” en hij schrijft:

“ik voorzie grote problemen als je alle gevallen over 800 artsen uitstort.”

In Medisch Contact schrijft hij dat zich inmiddels 11.000 mensen aangemeld hebben bij de supportgroep voor patiënten, C-support.

Per saldo: kennis komt er steeds meer

Acture geeft geen onderbouwing wat betreft de veronderstelde “explosie aan WGA-instroom”. De FNV noemt 4.100 meldingen op haar Longcovidmeldpunt, en 900 mensen “waarvan hun baan over een paar weken op de tocht stond” als minister Helder geen regeling zou treffen. ‘Zelfmeldingen’ mogen geen realistische informatie over de omvang van een probleem heten.

Hoe dan ook, wat betreft de aard van problematiek: de kennis over Long COVID is volop in ontwikkeling. Het lopende ‘Long COVID-onderzoek’ van het RIVM behartigt aard en duur van de klachten, risicofactoren, impact op zorggebruik en kwaliteit van leven van patiënten. Naar verwachting komt de eerste publicatie in het eerste kwartaal van 2022. De Gezondheidsraad adviseert eveneens dit kwartaal.

Er zijn al handreikingen gepubliceerd over werken met langdurige coronaklachten om onder andere werkgevers, werknemers en zorgprofessionals te ondersteunen. Deze zijn te vinden op www.werkcovid19.nl en www.werkenchronischziek.nl. De NVAB houdt haar informatie actueel.

ArboRendement   Minister van Gennip   De brief van minister Helder

De UWV-pagina Vragen en antwoorden over Long COVID en aanvragen WIA

De kamervragen van de SGP

De FNV over haar meldpunt en de regeling van minister Helder

STAP-budget: € 1.000 p.p. per jaar voor scholing

Een Leven Lang Leren staat in de belangstelling

Duizend euro subsidie per jaar, voor scholing en ontwikkeling: sinds 1 maart is het aan te vragen door vrijwel alle werkenden en niet-werkenden. De politiek wil met het STAP-budget mensen mogelijkheden bieden om meer eigen regie te nemen bij het ontwikkelen van hun loopbaan. STAP staat voor STimulering van de ArbeidsmarktPositie. In 2022 is er 160 miljoen euro beschikbaar voor subsidies, het loopt de komende jaren op tot 200 miljoen euro per jaar.

Elke twee maanden opent een nieuw aanvraagtijdvak. Wie scholing wil doet de aanvraag op het UWV-STAP-portal, https://www.stapuwv.nl/stap/p/voorportaal . Dat helpt snel met antwoord op de drie vragen:

1. kom ik in aanmerking?

2. komt de gedachte scholing in aanmerking?

3. hoe doe ik een aanvraag?

De maximale subsidie per persoon bedraagt € 1.000 (inclusief btw). Hogere kosten betaalt de aanvrager zelf. Een werkgeversbijdrage is ook mogelijk.

Veel interesse

Opmerkelijk: het budget voor het eerste aanvraagtijdvak per 1 maart was op 2 maart op. Per tijdvak geldt: op = op. Dat neemt niet weg dat de regeling belangwekkend is voor werkgevers en arbodienstverleners. Meer weten? Ga naar de nieuwe servicepagina op de KoM-site.

U vindt daar ook informatie over komende subsidieregelingen, en een SER-magazine dat het brede geheel van Leven Lang Leren inzichtelijk maakt.

Richtlijn re-integratie voor arbeidsdeskundigen

Samen met bedrijfs- en verzekeringsartsen

De arbeidsdeskundigen timmeren aan de weg van hun eigen kennisprogramma. De sites van de beroepsvereniging (NVVA) en het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) tonen de toename van de activiteiten, van het ontwikkelen en delen van kennis, het verbinden van onderzoek met de praktijk: alles voor de professionalisering van het arbeidsdeskundig handelen.

Tot nu toe ontbrak een richtlijn met een status als die van de beroepsverenigingen van artsen. Dat gaat veranderen. Er start een traject voor een richtlijn met aanbevelingen voor het handelen van arbeidsdeskundigen. Daarin gaat het ook over wanneer en hoe samen te werken met de bedrijfsarts en verzekeringsarts. De richtlijn wordt ontwikkeld met arbeidsdeskundigen, verzekeringsartsen en bedrijfsartsen samen. Zo is in te spelen op de samenwerking in de dagelijkse praktijk.

Breed ervaren projectleider

Haitze de Vries, postdoc onderzoeker bij het Universitair Medisch Centrum Groningen, is de ‘inhoudelijke’ projectleider bij deze voorgenomen richtlijn. Zijn LinkedIn-profiel meldt dat hij jarenlang in de zorgpraktijk gewerkt heeft in coaching van mensen met rugklachten. Op ResearchGate staan publicaties van hem over psychische problematiek van (mogelijk) uitvallende werknemers. Hij werkt mee aan het Gronings project voor betere re-integratiebegeleiding voor praktisch geschoolde werknemers. Medisch Contact beschrijft een project van hem en anderen: een interventie voor nierpatiënten in samenwerking van artsen, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers, patiënten/ervaringsdeskundigen, de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN), bedrijfs- en UWV-verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen en onderzoekers. Dat alles schept verwachtingen voor de beoogde richtlijn van de drie beroepsgroepen.

Lees meer:

Oproep NVAB: Bedrijfsartsen gezocht voor arbeidsdeskundige richtlijn Re-integratie (tot 7 maart)

De bredere context, subsidiënt ZonMW, Project Professionalisering Poortwachtersproces

Gepubliceerde informatie over de inzet van arbeidsdeskundigen ontbreekt vooralsnog.

BEKIJK DE KOM-SITE

Bundel met acties voor vitaliteit

Een catalogus voor vitaliteit in het bedrijf? Soms zijn vitaliteitsprogramma’s omvangrijk en lastig in te voeren. Een RIVM-catalogus bundelt kleine en eenvoudige activiteiten waaruit te kiezen is. Dit geïnspireerd door een Italiaans programma met bereik bij ook productiemedewerkers. Het RIVM zoekt nu middelgrote en grote bedrijven die willen werken met de catalogus en hun ervaringen willen delen. Lees het via de KoM-site

Doe uw voordeel met onze website!

Op de site van de KoM vindt u vele pagina’s met documentatie en ontwikkelingen. Onder tabblad Service vindt u pagina’s waar KoM-leden hun voordeel mee doen, voor klanten en zich zelf.

LinkedInWebsite