Kwaliteit op Maat, brancheorganisatie voor duurzaam werk

9 november 2020

In deze KoM-nieuwsbrief​:

● Corona

o   OMT zet spotlight op werk

o   Kennisnieuwsbrief COVID-19 verschijnt weer; één keer?

o   De testsamenleving: “Bedrijven mogen ook zelf sneltestfaciliteiten gaan inrichten.”

● Save the date, Ledenvergadering KoM,  1 december, 14.30-17.00 uur

● ‘Iedereen aan de slag!’ Politici eenstemmig over toeleiding naar arbeidsmarkt 

● RIV-toets zonder verzekeringsarts – Wetsvoorstel geen gelopen race

● Rekenaars aan corona: ‘kabinetsdoel enig juiste’

● Werk in supermarkt – hoog risico COVID-19

OMT zet spotlight op werk

Het Outbreak Management Team, het wetenschappelijk adviesorgaan voor het kabinet, attendeerde vorige week op het belang van werk in beheersen van de coronacrisis.

● Voor een meer zekere ‘bocht omlaag’ is aanscherping van maatregelen nodig tegen virusoverdracht “tijdens (thuis)bezoek en tijdens het werk.” Afspraken van het kabinet met werkgevers moeten strikter worden, en voor langer dan twee weken gelden.

● Naar aanleiding van de risico’s bij arbeidsmigranten: het OMT constateert dat er nu geen grote clusters besmettingen zijn; het bepleit wel een meldplicht voor alle bedrijven van COVID-19-clusters onder medewerkers.

● De nieuw in te zetten (snel)testen geven een iets hogere kans op fout-negatieve uitslagen. Genoemde meldplicht voor bedrijven is mede belangrijk voor vroege signalering van mogelijke verspreiding na zulke testen.

● Het OMT-advies bevat een bijlage “Vervolgadvies testen”: die lijkt hoogst belangrijk voor bedrijfsartsen en anderen betrokken bij testen.

OMT 3 november, alsmede “Vervolgadvies testen”

Kennisnieuwsbrief COVID-19 verschijnt weer; één keer?

In de week van 9 november kunnen abonnees weer een nieuwe uitgave verwachten. Anderen vinden deze op de KoM-site.

Dit nummer 6 van de kennisnieuwsbrief wordt volledig gemaakt met behulp van vrijwilligerswerk én geld van verenigingen in de arbosector. We trekken eraan dat het ministerie volgende uitgaven weer subsidieert. Wilt u dat ondersteunen? Maak uw waardering voor de nieuwsbrief duidelijk aan info@kwaliteitopmaat.com.

Kennisnieuwsbrieven en abonneren

Coronapagina KoM-site

Extra coronamaatregelen hard gelag voor werkgevers

‘Met elkaar zorgen dat zwaardere maatregelen niet nodig zijn’

“De verlenging van de gedeeltelijke lockdown en de extra maatregelen zijn een hard gelag voor nog meer ondernemers.” Zo reageerden werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland op 3 november, enkele uren na de persconferentie van het kabinet.

Werkgevers: testen

De minister-president introduceerde die avond een ‘verzwaringspakket’, en meldde dat met werkgevers gesproken zou worden over méér thuis werken. De reactie van de organisaties is, op hoofdpunten:

● aanpassen van het steunpakket, steun voor vaste lasten;

● de twee weken striktere maatregelen benutten voor slimme praktijkproeven hoe bijvoorbeeld de horeca straks weer gasten kan ontvangen; dit voor een “mee-ademend maatregelenpakket”;

● iedereen die thuis kan werken, moet dat ook echt doen; ondernemers moeten werken volgens de brancheprotocollen en die ook handhaven. “We moeten er met elkaar voor zorgen dat zwaardere maatregelen straks niet nodig zullen zijn.”

● uitbreiding van de testcapaciteit met ook sneltesten is hierbij belangrijk.

Toezicht op thuiswerken

Vrijdagavond 6 november overlegden EZK-minister Wiebes en -staatssecretaris Keijzer met de topmanagers van grote winkelketens. Die nemen het voortouw voor toezicht op coronamaatregelen in winkelgebieden. Eerder die dag hadden ze al met minister Koolmees samen gesproken met centrale werknemers- en werkgeversorganisaties. Er komen meer en intensiever acties voor zo veel mogelijk thuiswerk: onderzoek naar en aanpak van knelpunten, veel informatie via websites en in campagnes over mentale fitheid en “Thuiswerk is topsport”. Bovendien: “De vakbonden zullen bedrijven waar signalen over komen actief aandragen.”

VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen liet zich die zelfde vrijdag interviewen door De Telegraaf.

———————————————————

“In quarantaine maar je kunt niet thuiswerken?

Elke dag een test.

Met een negatieve test mag je die dag werken.”

——————————————————–

Impact voor de arbosector: “Bedrijven mogen ook zelf sneltestfaciliteiten gaan inrichten.”

Dit citaat komt uit de VNO-NCW-nieuwsbrief van donderdag 5 november. De ontwikkelingen zijn al weer verder. Thijssen schetst in het gesprek met De Telegraaf en op haar site zaterdagmorgen de 7e het vooruitzicht van een testsamenleving. Ze wil de komende tijd in regio’s met veel besmettingen iedereen laten testen. Dan kan het virus zónder complete regionale lockdowns snel worden uitgedoofd. “Onze berekeningen laten zien dat 2 miljoen testen per week vanaf januari 2021 al mogelijk is.” Dat is overigens de enige concrete datum die haar nieuwsbericht noemt. Een infographic bij het nieuwsbericht is concreet over (hoge) kosten hiervan. Die wegen op tegen de baten. Het vooruitzicht is: “Zodra virus voldoende gedoofd is kunnen we terug naar de situatie van zomer 2020.  .. In quarantaine maar je kunt niet thuiswerken? Elke dag een test. Met een negatieve test mag je die dag werken.”

Dit alles heeft betekenis voor de arbosector

Lopen de werkgevers te hard van stapel? Er liggen vele kwesties open. Denk aan privacy, het impliciete verplichte testen, mogelijk dagelijks terwijl publieke gezondheid dat waarschijnlijk niet nodig maakt, de rol van de bedrijfsarts. De landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM werkt aan een richtlijn. Mogelijk verschijnt die in de week van 9 november. U herinnert zich de extra KoM-nieuwsbrief van 30 oktober over meer en snel testen. Onze suggestie toen geldt ook nu: zorg dat u op de hoogte blijft!

De website van de overheid

Nieuwsbericht werkgevers 3 november

Nieuwsbericht rijksoverheid over overleg

VNO-NCW nieuwsbericht zaterdag 7 november over testsamenleving

Eerdere vragen en antwoorden op de site van VNO-NCW inzake testen

 

Save the date 

Algemene LedenVergadering Kwaliteit op Maat

Dinsdag 1 december 2020, 14.30-17.00 uur

Online

Verenigingszaken en een inhoudelijk webinar

‘Iedereen aan de slag!’

Politici eenstemmig over toeleiding naar arbeidsmarkt

Een webinar vrijdagmiddag 6 november bevroeg vier Kamerleden van CDA, D66, PvdA en VVD. ‘Door de oogharen gezien’ zijn ze het eens over vier punten voor de arbeidsmarkt van de toekomst.

● Bijstandscliënten en andere werkzoekenden? Rutte-II heette hen en hun begeleiders vol wantrouwen op de huid te zitten. Rutte-III leek ruimte te durven geven. ‘Vertrouwen’ wordt nu sleutelbegrip. Een volgend kabinet zal naar verwachting sterk bouwen op de regionale samenwerking van UWV – gemeenten – uitzendbureaus voor arbeidsmarkttoeleiding, ook met experimenten. De VVD heeft bijverdienen bij een uitkering als punt in haar programma, de andere partijen vermijden de term PPS niet meer: Publieke Private Samenwerking.

● Er komt veel meer geld beschikbaar. De halvering van budgetten voor steun bij toetreden en herintreden in de arbeidsmarkt wordt algemeen betreurd.

● Er bestaat al een regeling STAP. Het is waarschijnlijk dat er verdere stappen worden gezet: naar een individueel leerbudget; iedere (potentieel) werkende krijgt de beschikking over een budget alleen en uitsluitend voor (bij)scholing; wie dat niet gebruikt, is een dief van z’n eigen portemonnee en vooruitzichten.

● Een voorziening als de sociale werkvoorziening komt terug. Waarschijnlijk komt er ook weer gesubsidieerde arbeid voor maatschappelijk nuttig werk dat nu blijft liggen; denk aan de (vroegere) stadswachten.

Een triagetent voor de arbeidsmarkt

Het webinar was slotstuk van een reeks, georganiseerd door de Alliantie Samen werken voor werk: vier private organisaties voor dienstverlening op de arbeidsmarkt, waaronder OVAL. Gespreksdeelnemer was ook Hans Borstlap (foto); hij: ‘Nooit eerder keken verschillende politieke partijen zo zeer dezelfde kant op.’ De door hem bepleitte regionale loopbaanwinkels maken een goede kans. Zo’n “triagetent voor de arbeidsmarkt” brengt mensen een gevoel van urgentie bij en zet ze snel op het goede spoor.

Impact voor de arbosector? Partijen over private verzuimbegeleiding?

De waarschijnlijke nieuwe schwung op dit domein zal kunnen uitstralen naar de arbosector. Re-integratie vanuit verzuim, in het bijzonder in het tweede spoor, is gebaat bij zulke dynamiek. Zal het vertrouwen van politici ook gelden voor werkgevers en hun private ondersteuners, de arbodienstverleners? Dat is niet zonder meer duidelijk. Het concept VVD-verkiezingsprogram, verschenen 5 november: “De komende jaren zetten we in op: .. Verlagen van de loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers met minder dan 25 werknemers naar één jaar. De overheid compenseert het tweede jaar, zodat kleine werkgevers sneller mensen in dienst zullen nemen.”

De Alliantie

VVD-verkiezingsprogram

RIV-toets zonder verzekeringsarts

Wetsvoorstel geen gelopen race

De verzekeringsarts moet de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts borgen, via de RIV-toets. Zo klonk het bijna twee jaar geleden in de Tweede Kamer. Een minderheidsgeluid, leek het. Dat is nu toch minder zeker. Kwaliteit op Maat heeft de kamercommissie een brief gestuurd.

Bij een WIA-aanvraag toetst de UWV-verzekeringsarts in voorkomende gevallen het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer in de voorgaande periode. In ruwweg iets meer dan een procent van de WIA-aanvragen komt de verzekeringsarts tot een ander oordeel. Dan volgt een loonsanctie, tot frustratie van de werkgever. Minister Koolmees zag dat als een van de belemmeringen voor meer vaste banen. Bij de presentatie van de MKB verzuim-ontzorg-verzekering in december 2018, meldde hij de rol van de verzekeringsarts bij de RIV-toets te willen laten vervallen.

Politiek leek akkoord

In de Tweede Kamercommissie SZW van 13 februari 2019 stond Koolmees’ voornemen op de agenda. PvdA-kamerlid Van Dijk was bezorgd: “Werkgevers beïnvloeden de bedrijfsarts”. SP-er Van Kent sloot zich daarbij aan. De verzekeringsarts moet in beider visie de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts borgen. Ook de FNV had zo’n signaal afgegeven. Maar de meerderheid van de commissie leek minister Koolmees te steunen.

Diens wetsontwerp hiertoe is nu echter aanleiding voor een bijzondere actie. Van Dijk vroeg en kreeg steun van de Kamercommissie voor een Rondetafelgesprek met externen. Dat is vrij uitzonderlijk bij zo’n ‘klein’ onderwerp. Een kamerlid gebruikt dit in de verwachting een meerderheidsstandpunt te kunnen verkrijgen. Het gesprek vindt plaats maandag 9 november, 15.00 uur. De FNV is uitgenodigd. Kwaliteit op Maat niet, we hebben evenals onder andere NVAB en NVVG een position paper gestuurd, en zoomen maandag in. Lees meer op de KoM-site.

U vindt daar het position paper van Kwaliteit op Maat, alsmede zulke documenten van de NVAB resp. de NVVG.

Rekenaars aan corona: ‘kabinetsdoel enig juiste’

Rekenen met coronacijfers kan aanwijzingen geven voor beleid. Vanaf begin april weren Robin Fransman (De Argumentenfabriek) en andere economen zich ook. Hun uitkomsten kregen een gunstig onthaal bij critici van het te strikt geachte Nederlandse overheidsbeleid. Hun meest recente publicatie bevat gegevens van de ‘tweede golf’. Een van hun conclusies: “.. de doelstelling van het kabinetsbeleid, niet indammen, maar louter sturen op het niet overschrijden van de zorgcapaciteit, wordt opnieuw bevestigd als de enige juiste.” Zie het nieuwsbericht op de KoM-site.

Werk in supermarkt: hoog risico COVID-19

Het British Medical Journal publiceert: bij testen in mei op de 104 medewerkers in een supermarkt in Boston had een op de vijf positieve neusuitstrijkjes. Het heet dat wetenschappelijke tijdschriften tijdens de pandemie nauwelijks nog kritisch zijn op wat ze publiceren, als het maar om corona gaat. Dat lijkt niet zo maar op te gaan voor dit artikel. Lees meer op de KoM-site.

Doe uw voordeel met onze website!

Op de site van de KoM vindt u vele pagina’s met documentatie en ontwikkelingen. Onder tabblad Service vindt u pagina’s waar KoM-leden hun voordeel mee doen, voor klanten en zich zelf.