Re-integratie met sociaal-medische, financiële en juridische insteek

Werknemers zijn geïnteresseerd in financiën bij eventuele arbeidsongeschiktheid

Een plan van aanpak voor re-integratie? Dat moet een of meerdere tussendoelen bevatten. Een tweede tussendoel na zeg vier maanden niet gehaald? Dan is er opschaling van deskundigheid bij de re-integratie nodig voor scenarioplanning.

Dat zeggen Frans van den Nieuwenhof en Theo Stokking. Ik spreek de twee medio oktober 2022, voor de serie “KoM-leden aan het woord” op de KoM-site. Zij, oprichters van VerzuimConsult, hebben een oorspronkelijke kijk op de inhoud en de processen van verzuim en (mijden van) arbeidsongeschiktheid. Hun bedrijf voor “3600 Re-integratie management” is een verzuimdienstverlener met zwaartepunten in (1) arbeidsdeskundige dienstverlening en (2) re-integratieactiviteiten vanuit sociaal-medische, financiële en juridische invalshoeken in samenhang. Het betreft voornamelijk (dreigend zeer) langdurig verzuim, waarvoor hun steun wordt gevraagd door arbodiensten of (eigen risicodragende) werkgevers (ook omslagleden). De steun kent veel mogelijke vormen: adviseren, coaching, begeleiding, detachering van een expert van VerzuimConsult of de casus behartigen. Dit door enkele tientallen professionals bij VerzuimConsult, in dienst of als zzp’er.

Theo (l) en Frans

Samenspel, gezamenlijkheid

VerzuimConsult is – anders dan veel KoM-bedrijfsleden – geen arbodienst, maar wordt pas later in verzuimtrajecten ingeschakeld. Dat roept bij mij een vraag op. Overdracht van een casus van de ene naar de andere instantie of zelfs maar onderlinge consultatie is in de sociale zekerheid een klassieke valkuil, bron van vertraging en misverstanden. De twee maken duidelijk dat een goed samenspel dat voorkómt, hun werk voor een casus begint áltijd met een gesprek met opdrachtgever, gevolgd door individuele gesprekken met werkgever en werknemer en gezámenlijke plenaire afsluiting. Werkgever en werknemer zijn vrij om een expertise in te zetten naast verzuimbegeleiding door bedrijfsarts.

Startpunt is daarnaast het zo nodig verhelderen van wat een bedrijfsarts vaststelt over beperkingen en opties van de ziekgemelde werknemer. Dat is een probleemveld op zich. Inconsistente of incomplete informatie over belastbaarheid wordt opgeklaard. VerzuimConsult zet door om voldoende duidelijkheid bij de bedrijfsarts te bereiken. Frans is vasthoudend als het gaat om het bij medisch specialisten duidelijkheid krijgen over een prognose (‘Anders krijgt uw patiënt gedoe bij UWV’). Dat alles is de basis voor een zo ‘smart’ mogelijk plan van aanpak waar ook de werknemer houvast aan vindt. Het helpt voor een ‘re-integratieplanning’. Die leidt tot tussendoelen; voor het anders veel voorkomende ‘nog even aanzien’ is dan geen reden.

De driehoek

Theo hamert op het belang van de sterke driehoek: sociaal-medische, financiële en juridische aspecten spelen een gelijke rol bij re-integratie. Uiteindelijk leidt re-integratie tot een meer bedrijfskundig vraagstuk, het in redelijkheid een medewerker met beperkingen inpassen in het werkproces. Uitbreiding van de no-riskpolis, in plaats van inperking ervan, lijkt daar aan bij te dragen, zo stelt hij.

VerzuimConsult gebruikt haar medische expertise voor invullen van de Functionele Mogelijkheden Lijst bij langer durend verzuim of een duurzaam ziektebeeld. Dat is de opstap voor een arbeidsdeskundige om al bij aanvang van een traject naast een re-integratie advies een behoorlijk waarschijnlijke verwachting te geven over de mogelijke eindpunten, het inkomens- en kostenperspectief. Informatie over ook de financiële consequenties, ook jaren vooruit, voor zowel werkgever als werknemer geeft scenario’s. Die helpen werkgever en werknemer motiveren voor en focussen op het samen gewenste, het gezamenlijke belang. Geld is immers een voorname gedragsbepalende factor gebleken. Concreet kan het betekenen al vroeg kiezen: wordt het een tweede spoortraject, naar een werkgever met een heel andere werksoort? Opnieuw uitval dreigt anders makkelijk, zeker voor chronisch zieken, waarbij de WGA-lasten neerslaan bij de oorspronkelijke werkgever. Of is de koers meer ingrijpend: vaker werk passend maken in de eigen organisatie, ook bij verminderde productiviteit?

Hoger management bereiken

De onderbouwing van kosten slaat met name bij het hoger management aan, dat brengt een kijk op zaken die de direct leidinggevenden moeilijk kunnen opbrengen; want: targets en beslommeringen.

Voor grote arbeidsorganisaties dreigt in het algemeen dat UWV meent dat er bij hen nog altijd wel passend werk / absorptievermogen bestaat voor werkenden met vlekjes. Met energieke re-integratietrajecten is zo nodig een overtuigende WIA-aanvraag te doen.

Schakelen

VerzuimConsult ziet de kansen voor wat arbeidsbemiddeling zou mogen heten. De professionals adviseerden eerder bijvoorbeeld aan de eigenaar een schoonmaakbedrijf een zoektocht voor beperkte medewerkers te richten op bedrijven met licht zittend montagewerk. Theo raadt schoonmaakwerkgevers bij wijze van grap-met-een ondertoon wel eens aan om bijvoorbeeld een eigen montagebedrijf te beginnen om zo middels snelle plaatsing de WIA-lasten te beperken.

Ook schakelt het bedrijf vanuit re-integratie acties terug naar de werkgever, z’n leidinggevenden en personeelsfunctie. Arbeidsdeskundige onderzoeken en andere ervaringen brengen op basis van onderkende trends suggesties over verbeteren van managen van het verzuim, re-integratie en arbeidsongeschiktheid . Omdat de professionals zich ook regelmatig bezighouden met bezwaar- en beroepszaken doen verkrijgt en behoudt VerzuimConsult actueel inzicht in het CBBS.

En de werknemer?

VerzuimConsult spreekt op haar website over “een aanpak in de volle breedte waarin ook de belangen op gebied van schadebeheersing in kaart worden gebracht”. Schadelastbeperking draait om behoud van continuïteit, productiviteit en kostenbeheersing, alsmede behoud van gezondheid, werk en inkomen.

“Een geruststellende gedachte voor iedere CFO!”, vervolgt de sitetekst. Hoe valt dit alles bij de werknemers? Frans en Theo vertellen hoe ze een nieuwe werkwijze stimuleerden.

Een grote werkgever met ruim 5000 werknemers organiseert regelmatig een avondsessie. Uitgenodigd worden langdurig zieke werknemers, met hun partner. Er is koffie en cake, er zijn verzuimprofessionals. Werknemers blijken net zo goed geïnteresseerd in hun financiële situatie bij eventuele arbeidsongeschiktheid, er blijken veel onwetendheid en misverstanden.

Theo vertelt dat de werknemers zelf aangeven dat deze voorlichting veel eerder gegeven moet worden, bijvoorbeeld in het reguliere werkoverleg voor allen. Frans sluit af met duiden van de beroepszaak waarin hij diezelfde middag een werkneemster zal bijstaan; de vrouw slaapt al weken slecht, het motiveert hem voor haar op te komen.

 

Ton van Oostrum

 

Link naar verzuimconsult