Algemene Leden Vergadering Kwaliteit op Maat

16 juni 2021, 14 u, online

De KoM-nieuwsbrief 21 juni 2021:
BAR voor re-integratie
Impressie Algemene Leden Vergadering 16 juni
Kwaliteit op Maat gaat zich full swing inzetten, met meer leden, anders dan alleen bedrijfsartsen: voor een BAR-instrument ten nutte van re-integratie, goed bruikbaar voor de arboprofessionals en werkgevers en werknemers. Dat vraag uitleg voor wie niet (online) aanwezig was bij de KoM-ALV, de Algemene Leden Vergadering 16 juni.
Beperkingen / mogelijkheden
Het is een aloud probleem bij (de dreiging van) arbeidsongeschiktheid: arboprofessionals en de bedrijfsarts zoeken naar mogelijkheden voor re-integratie, UWV en de verzekeringsarts bekijken beperkingen wanneer het tot een claim komt. Een nieuwe impuls kwam er vanwege het voornemen de verzekeringsarts geen rol meer te laten hebben bij de toets op het re-integratieverslag bij de WIA-aanvraag. Het wetsvoorstel daartoe zit in de ijskast in afwachting van een nieuw kabinet. SZW financierde de ontwikkeling van het BAR-instrument, “Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratie”, een project van hoogleraar-bedrijfsarts Frederieke Schaafsma in wisselwerking met beroepsbeoefenaren. Dat is medio mei afgerond in een 1.0-versie, de ALV-deelnemers hebben een beetje inzage gekregen Er is verdere doorontwikkeling nodig met behulp van de praktijk. Op de ALV was er een levendige discussie, de 17 aanwezigen deden niet onder voor 17 miljoen bondscoaches. Zelfs de bruikbaarheid van blockchaintechnologie kwam aan de orde voor een werkenderwijs-ontwikkeling van het instrument. Anders dan bij het voetbal was er volop waardering voor het vele werk van Schaafsma en anderen, onder wie bedrijfsartsen Petie Bezemer, Els Carsouw en Madelijn de Kleine, KoM-leden van het eerste uur. Zij tekenden voor de presentatie op de ALV, toonden de voetangels en dilemma’s. Moet de arbosector energie steken, en hoe, in doorontwikkeling? Met risico op een nieuw (voor arboprofessionals) mankerend middel (dat vooral UWV dient)? Op voorzet van Petie, Els en Madelijn besloot de ALV zonder tegenstem: we doen mee in het verdere traject. We remmen wat aan implementatie van de 1.0-versie, we duwen aan verdere ontwikkeling en inbouw in de opleidingen. Meerdere KoM-leden niet-bedrijfsartsen meldden zich aan voor een denktank ter ondersteuning.
Een ander hoogtepunt van de ALV was de herverkiezing van Dianne van der Putte, secretaris van het bestuur.

 

Verslag van deze Algemene Leden Vergadering, nog vast te stellen op volgende, download 210616 notulen ALV juni 2021 concept

De sheets, download als PDF 20210616 ALV KoM sheets

De vergadering en de presentatie over het BAR-instrument (grotendeels) zijn terug te kijken op YouTube https://youtu.be/SzYG2V12lB0

Power Point presentatie van uitkomsten leden enquete, download als PDF 210616 samenvatting ledenenquete


Agenda

1. Opening en vaststelling aanwezigheid

        Verslag vorige ALV – download 201201 Verslag ALV KoM 1 dec 2020

2. Verslag vanuit het bestuur

 1. Leden enquête
 2. Ondersteuning bestuur – voorstellen Kristiaan Verkade
 3. Missie, visie, strategie
 4. Blik vooruit

3. Bestuurszaken

 1. Nieuw huishoudelijk reglement (toelichting hieronder) – download 2105 HH REGMNT KoM ccpt april 21 voor ALV 210616
 2. Verkiezing secretaris Bestuur KoM
  Reglementair treedt Dianne van der Putte af, zij stelt zich opnieuw verkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich uiterlijk vrijdag 11 juni melden bij het bestuur via info@kwaliteitopmaat.com.

4. Financiën

 1. Update van de penningmeester
 2. Verslag van de kascommissie en vaststellen jaarrekening 2020 –  jaarrekening 2020 Kwaliteit op Maat jaarrekening 2020
 3. Bespreking van de kosten, in het bijzonder de bijdragen aan de LPBSO en de campagnes rondom bedrijfsartsen

5. Rondvraag en afsluiting

Na pauze: Inhoudelijke presentatie BAR

 

Toelichting aanpassing huishoudelijke regelement

Onze belangrijkste aanpassingen zitten in het expliciet opschrijven waar je je aan committeert als je lid van de KOM wordt. Het zullen veelal open deuren zijn. Wij hebben elkaar ten slotte gevonden op missie/ visie en het gezamenlijk doel om naar kwaliteit te streven. Nu wij groter worden en er meer redenen kunnen zijn waarom een professional of een organisatie zich bij ons aan wil sluiten wordt dit belangrijk om op te schrijven. Ieder van ons handelt integer en transparant, zowel naar collega’s als naar klanten.

In het verlengde daarvan hebben wij in het toetreden meer mogelijkheden ingebouwd om te zorgen dat wij ook de juiste leden toelaten cq hebben. Stel je voor dat er iemand toegetreden is (of dreigt toe te treden) waarvan je weet dat deze in de markt juist absoluut geen kwaliteit van dienstverlening laat zien. Met deze aanpassing krijg je de mogelijkheid hierover met het bestuur in gesprek te gaan.

Wij hopen zo een bijdrage te leveren aan een stuk “zelfreinigend vermogen” van de KoM.

Andere aanpassingen zijn details en open deuren. Een voorbeeld: als iemand gemaand moet worden krijgt hij ook de rekening voor incasso etc. Wij hopen dat het nooit nodig zal zijn. Het stond er nog niet in.

Kees Geelen