De KoM-nieuwsbrief van maandag 19 maart 2018, hier beschikbaar 16 april, link

Heftige privacy-discussie sociale partners – De werkgevers hébben een punt over soft law vanwege de AP   Werkgevers ervaren beperkingen vanwege de interpretatie van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) van de privacywetgeving. VNO-NCW en MKB-Nederland schreven dit aan de Tweede Kamer vanwege het wetsvoorstel Uitvoering van de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming. Gevolg: gekibbel van stakeholders terwijl alle hens aan dek moet tegen verzuim en arbeidsongeschiktheid van oudere werknemers. In 2004 was er brede overeenstemming rond de Wet Verbetering Poortwachter over privacy. Er is nu een verstrakking bij de Autoriteit Persoonsgegevens, ze maakt zich nu speelbal in het verhitte debat. In de besluitvorming van de Tweede Kamer over de Uitvoeringswet AVG is het pleidooi van de werkgevers te herkennen.

Ultimatum MKB-Nederland aan kabinet over loondoorbetaling bij ziekte – Verzekeraars lobbyen voor ‘ontzorgen’ na drie maanden  Zo worden zieke werknemers te veel opgejaagd vanuit winstoogmerk, zegt CNV-voorzitter Maurice Limmen.

De lijdensweg rond schadeverhaal beroepsziekten – Gedragscode voor schadesector pas effectief in 2021   Terwijl de bedrijfsartsen in 2020, naar huidige plannen, beboet kunnen gaan worden voor het niet melden van beroepsziekten. Het lijkt wat te wringen, zulke drang op bedrijfsartsen, terwijl overige verbeteringen rond beroepsziekten uitblijven. Daar komt de KoM nog wel eens op terug …

Aftrap campagne tegen beroepsziekten door gevaarlijke stoffen

Het tekort aan bedrijfsartsen is natúúrlijk op te lossen   Dit is geen 1 april grap! Link

 

De nieuwsbrief van maandag 5 maart 2018, hier beschikbaar 2 april, klik

De Oscar voor de meest eenvoudige remake gaat naar …. Radar, voor haar programma ‘Zorgen om onafhankelijkheid bedrijfsarts’  Het waren dubbele gevoelens, waarmee we naar de uitzending van Radar keken. Het is goed dat de verwarring rond inzet van casemanagers en arbo-artsen gesignaleerd wordt, terecht dat druk van werkgevers op werknemers en bedrijfsartsen bekritiseerd wordt. Juist daartegen realiseerde Minister Asscher met vrijwel kamerbrede steun de arbowetswijziging versterking betrokkenheid arbodienstverlening. Gewoonlijk geven sociale partners en politici zo’n wetswijziging de gelegenheid om ‘zich te zetten’. Zo niet PvdA-kamerlid en ex-FNV-er Gijs van Dijk. Bij Radar bepleitte hij financiering van de bedrijfsarts buiten de werkgever om, via de Zorgverzekeringswet. Hij heeft een debat met minister Koolmees aangevraagd. Daar kijken we naar uit. We horen graag de uitspraak van staatssecretaris Van Ark herhalen: ‘Net als mijn voorganger heb ik vertrouwen in de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts.’

Is werkgever positiever geworden over productiviteit oudere werknemer?  Onderzoekers van het Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut komen in Economisch Statistische Berichten tot minder positieve resultaten dan het Sociaal Cultureel Planbureau.

De waarde van werk – Hoogleraar Rinnooy Kan doet opmerkelijke uitspraken  ‘De discussie moet over de toekomst gaan: wat voor werk willen we in een moderne welvaartsstaat?’ Wie moet dit aanpakken? ‘De politiek moet het gaan doen, het vaste contract moet de regel zijn.’ Je mag aannemen dat hij partijgenoot minister Koolmees wel eens wat influistert, zeker nu vele plannen van de coalitie lijken vast te lopen in de polder…

Slapende dienstverbanden, slepende affaires  Wakkere aanpak nodig: er is straks moeilijk te verwachten dat een ‘slapend gehouden’ werknemer de zaak snapt, zijn rechten goed doet gelden, onnodige procedures en inzet van advocaten kan vermijden.

 

De nieuwsbrief van maandag 19 februari 2018, hier beschikbaar 19 maart, externe link

Hervorming met verre doorwerking – ‘Nederland is ziek’  Deze quote komt niet uit de necrologieën over voormalig premier Lubbers. Twee onderzoekers bestudeerden latere effecten van de hervormingen die hij inzette. In de jaren ’90 moesten vele uitkeringsgerechtigden weer de arbeidsmarkt op. Heeft dat een een positief effect op de arbeidsparticipatie van hun kinderen?

Autoriteit Persoonsgegevens, beleidsregel zieke werknemer c.a. Het ministerie is nu publiekelijk opgeroepen tot actie tegen de strakke interpretatie van de AP. Daarnaast verlangen werkgeversorganisaties duidelijkheid van de AP: die heeft de ruimte steeds verder vernauwd. “Resultaat is bijvoorbeeld dat de werkgever niet meer mag opschrijven hoeveel iemand kan werken (bijvoorbeeld t.b.v. planning). … AP doorkruist met haar opstelling de doelstellingen van [Verbetering Poortwachter] en het 100.000 banenplan.” Opvallend is dat de werkgevers duidelijkheid van de AP verlangen. Ze nemen kennelijk geen genoegen met de uitleg waaraan bedrijfsartsen en anderen in de arbosector werken.

WIA-aanpassing strekt zeer ver … “Kunt u op een fiets passen? U bent niet arbeidsongeschikt”  Onder deze kop schrijft Ingrid Weel in Trouw 9 februari over de voorgenomen wijziging van het arbeidsongeschiktheidscriterium. In een commentaar 13 februari noemt de Trouw-hoofdredactie dit een ongewenst politiek handigheidje van minister Koolmees dat “.. verder gaat dan in het regeerakkoord is afgesproken.” Inmiddels is er onrust in de Tweede Kamer. Terecht of is hier sprake van alternatieve feiten? In de nieuwsbrief kunt u lezen dat onderzoek van uw fact checker op hemzelf terugslaat!

 

De KoM-nieuwsbrief van 5 februari 2018, hier beschikbaar 5 maart, externe link

Second opinion zoethoudertje? – Kijk de regelgeving na! Blad OR-Magazine en site OR-net gaven ruimte voor een opvallend betoog: de second opinion mislukt tenzij de medezeggenschap hem redt. Het gaat om twee hoofdpunten waar arbeidsrecht verkeerd begrepen wordt.

Blijft het schuren met de Autoriteit Persoonsgegevens? Onduidelijkheid troef, de AP zelf laat zich niet publiekelijk uit  In ons beeld schept een goed verzuimbeleid in een arbeidsorganisatie tevoren duidelijkheid: hoe informeert een werknemer bij verzuimmelding zijn leidinggevende over wat hij nog wel kan. Dan hoeft de werkgever daar nauwelijks naar te vragen. De AP zou alleen al het vragen door de werkgever als ongeoorloofde druk zien. Dat klassieke beeld over gezag van de werkgever schuurt met de realiteit van de moderne arbeidsverhouding.

Taakdelegatie bedrijfsartsen  Oplossing voor gedacht tekort? Sociale partners vroegen het in de SER, het NIVEL deed onderzoek met de RU Nijmegen. Het rapport doet bezwaren tegen taakdelegatie niet vervallen. De onderzoekers zien de rol van werkgevers- en werknemers organisaties over het hoofd.

Bedrijfsgezondheidszorg, baat bij eHealth ? Wat kan de bedrijfsarts? In alle materiaal van de week van de eHealth kwam ik met de zoekterm ‘bedrijfsarts’ alleen maar op een platform over problematiek van vrouwen in de overgang. Daar kunnen we bij de KoM niet tevreden mee zijn. We hebben gezocht en gevonden: onderzoek over nut van eHealth in de bedrijfsgeneeskundige praktijk.

 

KoM-nieuwsbrief maandag 22 januari 2018, hier beschikbaar 19 februari, klik

FNV in OffensiefHarde woorden, maar welke perspectieven?  “De winsten van bedrijven stijgen, de economie trekt aan, maar wat zien de normale Nederlanders daarvan terug?” FNV-voorzitter Han Busker trapte zaterdag 13 januari een Offensief af. Tivoli in Utrecht was met meer dan 2000 mensen stampvol. Het is voor het eerst sinds lang dat de bond duidelijk spreekt over “een politieke strijd”. Tegelijk toont de FNV zich onwennig.

Materiaal voor bedrijfshulpverlening – Consumentenonderzoek op z’n plaats

Grote meerderheid werkgevers voelt verantwoordelijkheid  – Arbodienstverleners kunnen zich oriënteren op kansen   De helft van de werkgevers ziet aanpak van werkdruk als grootste uitdaging. Dat is anders dan het veel geschetste beeld dat werkgevers zouden tekortschieten. Er zijn nog meer aanknopingspunten om aan te sluiten bij positieve motivatie van werkgevers. De publicatie is goed doorzoekbaar. Daarmee kunnen arbodienstverleners zich oriënteren op kansen om klant-werkgevers aan te spreken.

Griepepidemie, thuis blijven ..  – Is het al 1 april?

Bedrijfsarts worden: de eerste oogst van de campagne

 

KoM-Extra woensdag 10 januari 2018, hier beschikbaar 7 februari, klik

Landelijke pool bedrijfsartsen second opinion   Werknemers die een second opinion over het advies van hun bedrijfsarts willen, kunnen hiervoor terecht bij de landelijke pool bedrijfsartsen second opinion. Een team van gespecialiseerde bedrijfsartsen zorgt voor een kwalitatieve en onafhankelijke uitvoering van second opinions. De landelijke pool bedrijfsartsen second opinion (LPBSO) is een uniek samenwerkingsverband van de drie brancheorganisaties KoM, OVAL en ZFB. De vereniging van bedrijfsartsen, NVAB, ondersteunt. In deze KoM-Extra kregen KoM-leden ook teksten om via hun nieuwsbrief en/of site hun klanten te informeren.

 

 

De nieuwsbrief van 8 januari 2018, hier beschikbaar 5 februari, klik

Vroeg- en deeltijdpensioen oplossing? –  “Nederland discussieert behalve over een voltooid leven ook over een voltooid arbeidzaam leven.”  De Provinciale Zeeuwse Courant van 5 januari duidt in een commentaar de AOW-leeftijd als existentieel probleem. Dat is het inmiddels inderdaad voor politiek en sociale partners. De Tweede Kamer had het op haar laatste werkdagen in 2017 nauwelijks over iets anders. Centraal Planbureau en andere economen kibbelen. De commentator uit Zeeland besluit: “Het alternatieve scenario is inktzwart. Als er geen oplossing komt, wordt arbeidsongeschiktheid de scherprechter. Dat zou betekenen dat meer en meer mensen hun oude dag beginnen met een krakkemikkig lijf of met een gebroken geest. Met als bonus gebrek aan geld.” Werk aan de winkel voor de arbosector!?

Ideeën over opleiding bedrijfsartsen: nooit saai  In september 2017 enquêteerden we KoM-leden over behoeften wat betreft opleiding van bedrijfsartsen. Vijf leden reageerden, waarvoor dank! We hebben die informatie – uiteraard anoniem – ingebracht in het overleg van opleidingsinstellingen. Een greep uit de reacties biedt aardig zicht op de visies en wensen over het beroep.

Boekbespreking – De impact van een dodelijk arbeidsongeval  Een boekbespreking in de KoM-nieuwsbrief? Ja! CDA-Kamerlid Heerma noemde het boek meermalen bij de zitting van de Kamercommissie SZW van 29 november 2017. Tien dagen eerder was het verschenen: “Toon – De impact van een dodelijk arbeidsongeval”.