De nieuwsbrief van 25 juni 2018, hier beschikbaar 23 juli, klik

Preventie van beroepsziekten  Discussiebijeenkomst is input voor overleg op ministerie

Loondoorbetaling zit werkgevers niet ernstig dwars  Een onderzoek over regeldruk die werkgevers ervaren, toont wel andere zorgpunten over verzuim

Verwarring rond oudere werknemers  Berichtgeving over vroegpensioen, AOW-leeftijd arbeidsongeschiktheid: koffiedik en soortgelijke zekerheden. De KoM-nieuwsbrief maakt het wel leuker!

Krapte op de arbeidsmark  Opmerkelijk hoe bewindspersonen de betekenis van de arbosector over het hoofd zien.

Nepnieuws? Sterven we uit door flexwerk?

 

De KoM-nieuwsbrief van vrijdag 8 juni 2018, hier beschikbaar 6 juli, klik

Discussiebijeenkomst aanpak beroepsziekten woensdag 13 juni

Flexwerk en loondoorbetaling zieke werknemers – ‘It’s the economy, stupid’, lijkt niet houdbaar Tot in het Regeerakkoord heet loondoorbetaling de reden van toename van flexibel werk en van de vrees bij werkgevers om vaste contracten aan te bieden. Het Sociaal Cultureel Planbureau relativeert dat. Werkgevers willen een zieke werknemer niet laten zitten.

Publicatie Inspectie SZW is een wake up call – De aanpak van beroepsziekten in Nederland verdient toch beter  De Inspectie SZW bracht “De staat van de arbeidsveiligheid” uit.  Haar webbericht luidt: “.. het aantal mensen dat jaarlijks overlijdt aan beroepsziekten loopt in de duizenden. Werkgevers én werknemers: zet arbeidsveiligheid bovenaan de agenda. Anders ligt in 2025 het aantal beroepsziekten maar liefst 15% hoger dan nu.” Deze en andere – motiverend bedoelde – gepubliceerde getallen zijn maar zéér beperkt te beïnvloeden.

Asbestmuseum  Dat werd 16 april gelanceerd op het symposium ‘25 jaar asbestverbod’.

Bedrijfsgeneeskundige dagen druk bezocht – ‘Langer doorwerken is goed voor de gezondheid’  Deze stelling kreeg 86% van de stemmen: bedrijfsartsen kiezen niet de weg van de minste weerstand.

 

De nieuwsbrief van maandag 28 mei, hier toegankelijk per 25 juni, klik

Zweden? Droomland voor het heden? Zweden heeft in Nederland naam en faam als sociaal land. Het valt tegen. De zieke of arbeidsongeschikte werknemer is er de klos.

Chronisch Vermoeidheidsyndroom: weer onrustige nachten voor verzekeringsartsen – Aanbeveling van Gezondheidsraad raakt ook de rust van de bedrijfsartsen.  Opmerkelijke actie van UWV ondergraaft multidisciplinaire richtlijn ME/CVS.

Slechte naleving registratie blootstelling aan gevaarlijke stoffen  Van Ark heeft eindelijk beleidsopvatting, ze legt link met beroepsziekten, waarop bedrijfsartsen ook al zouden tekortschieten …

Gelijke vroegtijdige sterfte van verpleegsters en bouwvakkers?  VU-MC hoogleraar Van der Scheer en medewerkers haalden de pers. Hun feiten werden niet zorgvuldig behandeld.

KWALITEIT – arbozorg die zich onderscheidt  – Rienks Arbodienst bijvoorbeeld

Dwarsliggen en samenwerken schept een band – dat was de oplossing van de Kerstpuzzel

 

De nieuwsbrief van dinsdag 15 mei 2018, hier beschikbaar 11 juni, klik

Deze keer de nieuwsbrief op dinsdag, om laatste nieuws van maandagmiddag 14 mei mee te nemen. Op het ministerie kwam de werkgroep bijeen die zich bezighoudt met de vraag hoe in de praktijk ‘de beleidsregel’ op te pakken. Dat gaat over de opvatting van de Autoriteit Persoonsgegevens over de privacy van de ziek gemelde werknemer. De opgave blijft of en hoe tot een breed gedragen document te komen.

Staatssecretaris Van Ark bracht die maandagmiddag een werkbezoek aan een garagebedrijf. ‘We zijn in Den Haag druk met de Kamer, debatten en kaders, jullie laten zien hoe het moet: samenwerken, elkaar aanspreken.’ In diezelfde lijn opende de staatssecretaris even later de kick off bijeenkomst “Werken met gezond verstand = veilig werken met [gevaarlijke] stoffen.” Daarmee start haar ministerie de 4-jarige campagne tegen beroepsziekten. De opstelling van de staatssecretaris is politiek te duiden als afstand nemen van de vakbeweging die regels en handhaving wil. U zult nog veel over deze campagne horen. Een op de zes werknemers werkt in risico’s van gevaarlijke stoffen, dat moet snel minder kunnen.

Ouder en doorwerken – Rafelige randjes aan het stelsel én aan de discussie  Hoogleraar De Beer bepleit een ‘lichtere’ WIA-toegang voor werknemers van 63 en ouder. “Het oordeel of iemands beroep te zwaar is om nog langer door te werken, wordt dan overgelaten aan de keuringsarts, die rekening kan houden met individuele omstandigheden.” Critici hiervan verwoorden wat iedereen met historische kennis weet. Het succes van bestrijden van verzuim en arbeidsongeschiktheid ligt mede in het strikt gebruik van de regelingen waarvoor ze bedoeld zijn: ziekte en arbeidsongeschiktheid, zo objectief mogelijk beoordeeld, zonder verdisconteren van andere problematiek. Die vraagt andere oplossingen. Bovendien geldt: de WIA-instroom van 60-plussers neemt weliswaar toe, en meer dan evenredig aan de toename van werkende ouderen. Maar die instroom kan niet als dramatisch hoog gelabeld worden. Dit is statistiek met een slag om de arm. Vooralsnog is te zeggen: ze doen het niet slecht, die oudere werknemers! Hun werkgevers en de arbosector trouwens ook niet.

Wat moet, wat mag een toezichthouder zoals de Autoriteit Persoonsgegevens?  Een ontslagen werknemer brengt de AP voor de rechter, in casu de Raad van State. Die meent dat AP haar zaakjes op orde heeft, maar gaat diep in op optreden en beleid van de Autoriteit. Zo staat mooi op een rij wat van toezichthouders verwacht mag worden beleidsmatig en in concreto wat betreft handhaving. Voor liefhebbers!

 

De KoM-nieuwsbrief van maandag 30 april, hier beschikbaar 28 mei, klik

Wendel Slingerland, blog – Altijd wat te doen: ouderen, beroepsziekten, privacy

Wab verrast met nieuwe dode mus en oude dode letter  Aftrekbaarheid van scholingskosten van de transitievergoeding?

SZW-campagne beroepsziekten: ook voer voor bedrijfsartsen  Welke systeemveranderingen zijn nodig om aanpak van beroepsziekten wel te laten werken? Zo’n discussie is hard nodig. Als KoM willen we daaraan trekken.

Werk voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt: dode mus? Staatssecretaris Van Ark heeft troeven in handen.

Nieuwe service-pagina op KoM-site: werk voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Nepnieuws (?) uit de Verenigde Arabische Emiraten

 

De KoM-nieuwsbrief van maandag 16 april 2018, hier beschikbaar 14 mei, klik

Laatste nieuws: cao bouw- en infrasector ‘Wie bekommert zich om de oudere bouwvakkers?   Het verhaal van betontimmermannen Bertus (60) en Hennie (61). “Hoelang ik het nog volhoud?” Bertus durft het niet te zeggen. “Dat vroeg de PAGO-arts laatst ook al”.

Privacy verzuimende werknemer   OVAL, NVAB, ZFB, NVVG en V&VN gaan in gesprek, op initiatief van de KoM. Dit voor een door professionals gedragen praktijkrichtlijn o.i.d.: hoe om te gaan met de beleidsregel ‘de zieke werknemer’ van de Autoriteit Persoonsgegevens.

AVG-hulp voor KoM-leden  De KoM heeft zich aangesloten bij een initiatief voor mkb e.a. Het maakt het mogelijk om in 15 digitaal te doorlopen stappen ‘AVG-proof’ te worden.

Taakdelegatie: roering, reuring, rumoer, op weg naar rust? Sleutelpunten: verantwoordelijkheid werkgever en -nemer, autonomie bedrijfsarts  Wij adviseren ál onze leden dan ook nadrukkelijk om kennis te nemen van de inhoud van het standpunt van de NVAB.

Vergeet de WWZ, onthoud de afkorting Wab – Opletpunt voor de arbosector in wetgeving arbeidsmarkt

Opsteker voor de arbosector?    Hogere pensioenleeftijd heeft bescheiden effect op WIA-instroom

 

De KoM-nieuwsbrief van dinsdag 3 april 2018, hier beschikbaar 30 april, klik

1 april nieuws? Ondernemers in hun blote kont op het Binnenhof? Een brandbrief van ondernemers vraagt aan Rutte actie rond lasten, loondoorbetaling en privacy. Vanwege EU-maatregelen tegen witwassen komt er een register van gegevens van ondernemingen. De briefschrijvers zien daarin privacygevoelige informatie van de eigenaren op straat komen, vrij toegankelijk voor kwaadwillenden. “Wij kunnen straks net zo goed in onze blote kont op het Binnenhof gaan staan.” Bedrijfsartsen e.a. verontrust over aanpassing ao-criterum  De voorzitters van de beroepsverenigingen van bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen schrijven minister Koolmees over problemen in het Regeerakkoord. In de WIA verandert het criterium voor arbeidsongeschiktheid. “Klanten zullen zich er geen voorstelling van kunnen maken dat zij op grond van [het bestaan van] één aanwijsbaar geschikte functie arbeidsgeschikt worden verklaard. Als de hoofdmoot van ons werk bestaat uit het brengen van slecht nieuws zal dat de arbeidssatisfactie van betrokken professionals negatief beïnvloeden..”.

Wij wachten het concrete voornemen van Koolmees af. Voor dan en nu geldt de slotzin van ons bericht 19 februari, een wake up call aan werkgevers en arbosector: voorkom dat mensen WIA moeten aanvragen.

Veel fatale ongevallen in de bouw – Er is geen sprake van een trend

Beroepsziekten door gevaarlijke stoffen – Bevordering bewustzijn: ‘je wilt later wel kindertjes met 10 vingertjes’ De vierjarige campagne van het ministerie tegen beroepsziekten gaat van start, maandagmiddag 14 mei. Een voorproefje van punten die de arbosector zullen raken blijkt in een webinar van TNO met DSM, Volandis en FNV.

Staat arbosector wel op netvlies bij Inspectie SZW? “Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Inspectie SZW hebben onderzoek .. laten doen naar het beleid en de praktijk van de handhaving van de Arbeidsomstandighedenwet, de Arbeidstijdenwet en Wet arbeid Vreemdelingen.” Aldus een nieuwsbericht op de site van het ministerie van SZW. De twee omvangrijke rapporten van opdrachtnemer PricewaterhouseCoopers behartigen het brede geheel van bevordering van naleving van wetgeving, maar gaan voorbij aan het bestaan van de arbosector.