De KoM-nieuwsbrief van 17 september 2018, hier beschikbaar 15 oktober, klik

Werk voor arbeidsgehandicapten lastige opgave – De heftig bestreden loondispensatie is van tafelhet kabinet lijkt de sociale partners tegemoet te willen komen vanwege het pensioendossier / de AOW-leeftijd.

‘Ons stelsel sociale verzekeringen kraakt’ – Platformwerk is impuls tot herbezinning grondslagen

‘De 10.000e DIA is een feit’ – Bijzonder vervolg op PAGO’s

Congres: Uit mentale kreukels! – ‘Het is de hoogste tijd om mentale fitheid als speerpunt te zien’

Loonwaarde van de ziek gemelde werknemer – Die mag de werkgever in zijn administratie verwerken, of toch niet?

 

De KoM-nieuwsbrief van 3 september 2018, hier beschikbaar 1 oktober, klik

Oudere werkenden in Nederland – Opsteker voor de arbosector  Nederlandse ouderen werken langer, maar zijn scoren beter op onder meer inzetbaarheid

Beleidsregel ‘De zieke werknemer’ – Discussie in werkgeverskring  Neemt de AlgemeneWerkgevers Vereniging Nederland (AWVN) afstand van VNO-NCW?

AOW-leeftijd steeds weer in debat – Aandoenlijk ondoenlijke ideeën  De FNV eist bevriezing van de AOW-leeftijd op 66 jaar. Gezien geldende wetgeving een onhoudbare eis, verwoord door de vice-voorzitter. Wat voor compromis gaat de voorzitter sluiten?

Gezondheidsraad over langer doorwerken – Wetenschappelijk keihard = weinig zeggend  Pensioenleeftijd op basis van individuele gezondheid bepleit.

Meer loonsancties van UWV – Feiten zijn lastig te begrijpen  Oproep tot inbrengen van ervaringen

Het laatste KoMkommernieuws – De invloed van muziek op gezondheid  Em. prof. Jeekel e.a. in het British Journal of Surgery. Spicato in de spreekkamers van de bedrijfsartsen?

 

De KoM-nieuwsbrief van 20 augustus 2018, hier beschikbaar 17 september, klik

Privacy: teksten op Arboportaal gepubliceerdLoonwaarde mag de werkgever in zijn administratie verwerken

Twynstra en Centraal Tuchtcollege – Onverwachte ‘supporters’ voor Eigen regie

“Verlaging van de AOW-leeftijd is het verkeerde signaal” – De meningen buitelen over elkaar heen Lager en middelbaar opgeleiden hebben een kortere levensverwachting én meer arbeidzame jaren. Met dat laatste beklemtonen demografen de ongelijkheid ten gevolge van de éne gelijke AOW-leeftijd. Een vakgenoot meldt dat 95% van de huidige 50-jarigen gezien hun fysieke gezondheid zes jaar langer kunnen doorwerken.

KoMKoMmernieuws? – Seksistische kledingcodes in de ban

 

De KoM-nieuwsbrief van 30 juli 2018, hier beschikbaar 27 augustus, klik

Pool second opinion – geen komkommernieuws KoM tegen promotie van second opinion

De kwaliteitstafel, oproep tot deelname

Ouder en doorwerken – Verschillende visies in de wetenschap Opmerkelijk proefschrift, opsteker voor de arbosector

Passen werkgevers cao-afspraken voorwaarden voor loondoorbetaling wel toe? Werkgevers bepleiten prikkels tot verantwoordelijkheid van de werknemer, maar passen ze kennelijk niet toe.. Kunnen KoMmers indrukken geven over toepassing door werkgevers?

Nieuwe directeur ministerie van SZW Heidi Boussen

Stal uw motorfiets op de veranda! KoMKoMmernieuws? Nepnieuws?

 

 

De KoM-nieuwsbrief van 9 juli 2018, hier beschikbaar 6 augustus, klik

Staatssecretaris Van Ark over taakdelegatie bedrijfsarts  Van Ark benoemt twee opbrengsten van een veldconsultatie. Het voornemen van opleider NSPOH en beroepsvereniging RNVC voor een nadere verkenning naar de competenties en vaardigheden van bij taakdelegatie betrokken arboprofessionals. Ten tweede de gebleken wil tot samenwerking van partijen voor ontwikkelen van een werkwijzer taakdelegatie. Het veld heeft nog veel te doen.

Tegemoetkoming OPS-slachtoffers lijdensweg

(On)afhankelijkheid bedrijfsarts blijft punt in Tweede Kamer

Nepnieuws? Chinese toestanden in de bouw?

Kwaliteitstafel van start

Het eerste komkommernieuws: achterstallige WIA-herbeoordelingen lopen met 70% op