Het webinar is voorbij. Zie verder naar beneden de documentatie en het programma.

Hier eerst een impressie, ook verschenen in de KoM-nieuwsbrief van 13 december.

Webinar ‘Een steviger rol van de werknemer bij re-integratie’

Tussen scepsis en optimisme

“Veel wegen leiden weliswaar naar Rome, welke de kortste en beste is, daar heb je de werknemer voor nodig. Die moet tenslotte de afstand overbruggen.” Dat stond op een sheet van Mark Droogers in zijn presentatie op het KoM-webinar. Zo’n pleidooi voor ‘meer regie van de al-of-niet-ziek-gemelde werknemer’, dat wordt algemeen onderschreven. Daar handen en voeten aan geven, dat is een stevige opgave – dat vinden ook KoM-leden blijkens een poll tijdens het webinar.

Die opgave speelt al lang, onder verschillende benamingen, voor de diverse betrokkenen. Mark schetste hoe het denken in de bedrijfsgezondheidszorg evolueerde. Ooit was de werknemer object, hij werd als ziek of niet ziek beoordeeld. Nu zijn Amplitie, Eigen regie en Shared decision making sleutelbegrippen, althans in de intenties van de professional. Maar om de werknemer z’n invloed waar te laten maken moet hij ondersteund worden.

Ondersteuning

Ditmer Rouwenhorst (Algemene Werkgevers Vereniging Nederland) en Hans Crombeen (FNV Bouw) trekken daaraan. Hun organisaties hebben voorzieningen in het leven geroepen met het online TipTrack resp. de Duurzame InzetbaarheidsAnalyse in persoonlijk gesprek met een adviseur van bouwinstelling Volandis (meer hierover in de documentatie voor het webinar LINK PM). Er zijn uitstekende voorbeelden van de werking daarvan, dat wil zeggen in situaties dat de werkgever het aanjaagt. Dan lijkt de paradox dat regie van de werknemer hangt op initiatief of regie van de werkgever. De meningen daarover verschillen – aldus ook KoM-leden in een poll.

Mark Droogers onderstreepte hoe het systeem expert- of werkgevergedreven is. Eigen initiatief van de werknemer wordt zelden beloond.

Consulent

Feitelijk gebruik van voorzieningen en budgetten is er veel minder dan mogelijk. FNV Bouw werkt met een oplossing waarbij bondsconsulenten de mensen ‘achter de vodden zitten’: aandringen op afspraak maken voor PAGO en DIA-gesprek, nabellen over het vervolg.

Een conclusie is overduidelijk: er moet veel meer gebeuren dan aanbieden van opties. Waarnemend KoM-voorzitter Dianne van der Putte, in haar slotwoord, benadrukte dat én de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokkenen. De achter-de-vodden-consulent, die blijft in het geheugen!

 

 

Ditmer Rouwenhorst van de Algemene Werkgevers Vereniging Nederland was zo vriendelijk nog eens zijn bijdrage in zes bullets te geven.

 • 80% van de werkenden zijn niet bezig met eigen regie over leven en loopbaan, zie literatuurstudie AWVN in de bijlage.
 • Eigen regie vraagt om gedragsverandering naar nieuw gedrag.
 • Gedragsverandering verloopt langs 4 stadia: bewustwording >intentie >overbruggen gab >nieuw gedrag >volhouden van nieuw gedrag.
 • Medewerkers van oudere generaties en praktisch geschoolden hebben vaker een lage SES en vaker een lage self efficacy en zijn daardoor minder genegen om eigen regie te nemen. Bovendien werken zij vaker in een werkcontext die daarvoor niet uitnodigend is.
 • Eigen regie is een ontwikkelbare competentie.
 • Werkgevers kunnen een klimaat creëren op de werkvloer die eigen regie optimaal mogelijk maakt. Dat kan een werkgever doen door aan Ruimte, Richting en Ruggensteun te werken.

Ditmers bijlagen

 

» Sheets van de presentatie van Mark Droogers – download PDF ALV KoM 011221 Droogers v3def handout

 

Link om het webinar terug te zien:  

 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Webinar 15.00 – 16.00 uur: Een steviger rol van de werknemer bij re-integratie in werk bij verzuim

# KoM-lid Mark Droogers verzorgt de inleiding. Hij is vernieuwend bedrijfsarts, werkzaam bij onder meer arbodienst Cohesie, was actief vormgever van het concept ‘werkvermogen’. Hij werkt onder andere aan toepassen van shared decision making in de spreekkamer, gebruik van een self assessment bij aanvang verzuim, stepped and matched care: laagdrempelige interventies en informatie aanbieden, onder meer geïntegreerd in Microsoft Teams.

# Mark Droogers en gespreksleider Rick van Buuren bevragen twee personen met een verschillende achtergrond over hun kijk of ervaringen op aspecten van ‘meer regie door de werknemer’:

– Ditmer Rouwenhorst, adviseur duurzame inzetbaarheid bij de Algemene Werkgevers Vereniging Nederland

– Hans Crombeen, sectorbestuurder FNV Bouw, onder meer betrokken bij ‘samen veilig doorwerken’

#  Daarna volgt discussie tussen de drie en overige webinardeelnemers.

Aanmelden: administratie@kwaliteitopmaat.com

 

Sprekers

KoM-lid Mark Droogers is vernieuwend bedrijfsarts, werkzaam bij onder meer arbodienst Cohesie, was actief vormgever van het concept’ werkvermogen’.

Een greep uit de zaken waar hij nu mee bezig is:

 • Een verbreding van de focus als bedrijfsarts van health & safety naar wellbeing & engage-ment;
 • Toepassen van shared decision making in de spreekkamer;
 • Gebruik van een self assessment bij aanvang verzuim, met als doel de medewerker te hel-pen ontdekken wat haar of hem gaat helpen of niet en om vroeg risico factoren op te spo-ren;
 • Het standpunt innemen dat interventies bij arbeidsgerelateerde klachten door de werkge-ver betaald worden terwijl interventies bij niet-arbeidsgerelateerde klachten volledig door de werknemer worden gedragen (of diens zorgverzekering), ook als de werkgever er baat bij heeft in het kader van de snelheid van herstel;
 • Stepped and matched care: laagdrempelige interventies en informatie aanbieden, onder meer geïntegreerd in Microsoft Teams;
 • Inzichten geven over de manier van werken en onderliggende patronen door gebruik van Workplace Analytics (zie https://docs.microsoft.com/en-us/viva/insights/use/metric-definitions voor een overzicht van de beschikbare metrics). Uiteraard bij kenniswerkers die in MS365 werken;
 • Een RI&E die wordt uitgevoerd aan de hand van de employee journey.

 

Ditmer Rouwenhorst, adviseur duurzame inzetbaarheid bij de Algemene Werkgevers Vereniging Nederland. “Ik wil met mijn hoofd, handen en hart werken aan de verbetering van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.” Lees meer op de website van de AWVN

 

Hans Crombeen, bestuurder bij FNV Bouw, betrokken bij initiatieven ‘samen veilig doorwerken’ en de ‘helpdesk corona Bouw en Techniek’, thuis in het thema verzuim en arbeidsongeschiktheid. “Communiceren met mensen, van arbeider tot raad van bestuur.” Lees meer op zijn LinkedInprofiel 

 

Waarom dit webinar?

# Minister Koolmees had eind 2018 met werkgevers een steviger rol afgesproken van de zieke werknemer tijdens de twee jaar loondoorbetalingsperiode, “.. doordat de werknemer en werkgever in het plan van aanpak, de bijstellingen daarvan en de eerstejaarsevaluatie hun visie op het re-integratietraject moeten geven.” De verplichting hiertoe voor de werkgever geldt al bijna 20 jaar. De bewindspersoon schreef in april 2021 dat bij de uitwerking onvoldoende draagvlak bleek. “Daarom bespreek ik met sociale partners welk alternatief mogelijk is.” Sindsdien is het stil. Het lijkt ons nuttig om het onderwerp te agenderen ten tijde van (wat we hopen) duidelijk worden van de plannen van een nieuw kabinet inzake ‘arbo en verzuim’.

# Begin september startte de campagne Begin een goed gesprek voor versterking van ‘gezamenlijk besluiten’ van patiënt en zorgverlener. Deze campagne wordt breed gedragen. De bedrijfsartsen schitteren door afwezigheid, zullen we maar zeggen. Naschrift 21-1-22: op 19 januari heeft de NVAB zich bij dit initiatief aangesloten.

 

Meer achtergrond, documentatie

Al jaren staat hij bekend als dé promotor van meer eigen verantwoordelijkheid van de werknemer na ziekmelding: Herman Evers. Hij bedacht de Sociaal Accountant® en de Activeringscurve®. Zijn meest recente publicatie is het praktijkboek Activeringsgesprekken. Zijn site 

 

De Power Patiënt is een boek voor patiënten. De grondgedachte is dat patiënten die zich goed voorbereiden op hun contacten met artsen en andere zorgverleners beter en sneller weer op de been zijn of in ieder geval sneller weten waar ze aan toe zijn. Ook leerzaam voor zorgverleners, dus.  Lees meer op de site van Medisch Contact

 

De Algemene Werkgevers Vereniging Nederland zet veel in op eigen regie van werknemers, zij het (nog?) niet bij re-integratie van ziek gemelde werknemers. De AWVN interviewde hoogleraar Annet de Lange over eigen regie,     

Ook zag de AWVN kansen voor eigen regie in de lock down.

 

Praktisch opgeleide werknemers hebben vaak minder gezondheidsvaardigheden: het vermogen om informatie over ziekte en gezondheid te vinden, te begrijpen en op zichzelf toe te passen. Aldus het Gronings Universitair DIPI-project, onderdeel van het ZonMw programma ‘Werken is gezond’ met financiering van SZW. Het werkt aan verbetering, lees meer op de projectsite

 

“Samen is beter, of toch niet ?”

Bedrijfsarts Femke van Roosendaal-Bous wijdde haar afstudeeronderzoek aan Shared Decision Making. Ze constateerde dat dit in de bedrijfsgeneeskunde niet als vanzelfsprekend wordt ingezet in spreekuurcontacten. Lees het op TBV-online  

 

De Sociaal-Economische Raad bracht in mei 2021 een handreiking voor mkb-werkgevers met praktische handvatten om de eigen regie van medewerkers te vergroten. Het nieuwsbericht van de SER

 

Veel organisaties van sectorale sociale partners bieden informatie en tools voor versterking van hun duurzame inzetbaarheid door werknemers zelf.

De gezamenlijke werkgevers- en werknemersorganisaties in de bouw in het branche-instituut Volandis bieden DIA. Dat staat voor Duurzame Inzetbaarheidsanalyse. “Dit gesprek met één van de adviseurs van Volandis geeft je inzicht in je lichamelijke conditie, hoe goed je in je vel zit en wat je ontwikkelingsmogelijkheden zijn.”  De site van Volandis   Het aanbod DIA, Duurzame Inzetbaarheidsanalyse

De AWVN biedt het programma tiptrack waarmee werkgevers hun werknemers kunnen ondersteunen. De werknemers kunnen zelf ontdekken op welk gebied ze hun inzetbaarheid kunnen vergroten. Veel testen en tools zijn gratis te gebruiken. . De site van tiptrack 

 

De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde wijdde op de Bedrijfsgeneeskundige Dagen in mei 2019 een blok ten dele aan eigen regie van de werknemer. De aankondiging:

Chronisch zieken en werk: het versterken van de eigen regie

Peter Coffeng, bedrijfsarts, Edufit, Gouda en dr. Feico Zwerver, verzekeringsarts, UWV

Toelichting: Het is belangrijker te weten wat voor soort persoon de chronische ziekte heeft, dan te weten wat voor chronische ziekte de persoon heeft (Hippocrates).

De meeste richtlijnen zijn ziektebeeld specifiek.  In deze verdiepende workshop leert u meer over het versterken van de eigen regie van werkenden met een chronische ziekte en over ziekte-overstijgende factoren en interventies, die deels persoonsgebonden zijn. Deze workshop is gebaseerd op de training ‘chronisch zieken en werk’ (2016) uit het promotieonderzoek van Marloes Vooijs (2018).  De inleiders van deze workshop Feico Zwerver en Peter Coffeng gaven deze training.  Deze effectieve training werd met een 8 gewaardeerd door 40 collega’s. Wij streven ernaar dat u met deze verdiepende workshop het werkzame leven van de chronisch zieken verder verbetert met een meer ziekte-overstijgende en persoonsgerichte aanpak.

Meer houvast voor de bedrijfsarts bij de aanpak van mensen met psychische problemen

Marjolein Bastiaanssen, bedrijfsarts en opleider, Radboudumc/Radboud Universiteit Nijmegen en Paul Smits, bedrijfsarts en adviseur onderwijs, Stichting LDOH en ZZP-er

Toelichting: Bedrijfsartsen hebben veel te maken met mensen met psychische problemen en hun werkomgeving. Wat kun je doen bij stagnatie, hoe draag je bij aan zelfregie en zelfmanagement van de medewerker en de werkomgeving, welke taken kun je delegeren? In deze sessie gaan we aan de slag met de concrete stappen en hulpmiddelen uit de herziene NVAB-richtlijn.

Een echt andere benadering van kanker en burnout

Antoine A-Tjak, zorg-ontwerper, innovatie regisseur, ViZiR, Alkmaar

Toelichting: In deze interactieve workshop willen we u laten ondervinden hoe een systematisch gesprek, gericht op zelfreflectie leidt tot andere inzichten en handvatten voor een persoonlijke herstel- of preventie-aanpak. Het gesprek ondersteunt zelfinzicht, het ontwikkelen van een eigen vise van de cliënt op herstel, het ontdekken van eigen kracht en oplossingen en het duidelijk maken van benodigde ondersteuning. In het gesprek kijken we naar het leven en gezondheid als een systeem en laten u spelen met praktische oplossingen. Hiermee geeft u op een hands-on manier invulling aan het begrip Positieve Gezondheid. De workshop illustreert hoe verbreding van uw blik op gezondheid de bestanddelen blootlegt voor een individueel zorgplan met aandacht voor niet-medische interventies en een effectieve volgorde.

Presentaties zijn te downloaden van de NVAB-site Zie onder meer parallelsessie 15

 

Wetenschap

Bijzonder hoogleraar Evelien Brouwers van de Tilburg University onderzoekt hoe werknemers met aandoeningen het gesprek met hun werkgever kunnen aangaan. Een van haar publicaties gaat over zelfeffectiviteit op het werk als sterke voorspeller van terugkeer naar het werk bij werknemers met psychische problemen. De site van de University  

Angelique de Rijk werkt aan de Univeristeit Utrecht én is persoonlijk hoogleraar aan de Maastrichtse School for Public Health and Primary Care. Haar professor daar heet Work and Health, speciaal wat betreft Re-integration into Work. Ze deed met anderen veel onderzoek naar re-integratie van mensen met kanker. Onder meer ontwikkelde ze een vragenlijst daarvoor. Ook publiceerde ze over genderverschillen bij leidinggevenden in hun houding ten opzichte van werknemers met een depressie. De site van de School 

Jany Rademakers is hoofd van de onderzoeksafdeling Gezondheidszorg vanuit het Perspectief van Patiënten, Cliënten en Burgers van het Nivel, én hoogleraar ‘Gezondheidsvaardigheden en patiëntparticipatie’, CAPHRI, Maastricht University. Een van haar projecten is “Patienten met beperkte gezondheidsvaardigheden en samen beslissen”.  De site van het Nivel    De site van het CAPHRI 

Annet de Lange is onder meer bijzonder hoogleraar Succesvol ouder worden op het werk aan de Open Universiteit, vakgroep Arbeids- en Organisatiepsychologie. Haar onderzoek richt zich op psychologische mechanismen die bijdragen aan duurzame inzetbaarheid op het werk, zoals werkvermogen, motivatie, competenties en zelfmanagement. Ook is ze lector Human Resource Management aan de Hogeschool in Arnhem en Nijmegen (HAN). Zie haar publicaties op de site van de OU

Het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel) publiceerde al in 2014 over ‘zelfmanagement’ van de patiënt. Het artikel