Het Arboportaal wordt verzorgd door het ministerie van SZW. Het is hét overzicht voor werkgevers en werknemers: beknopte weergave van alle regelgeving rond arbo en verzuim, goede praktijken en nuttige instrumenten. In 2017 is er bijzondere aandacht voor de arbowetswijziging, met een reeks voorlichtingsproducten met medewerking van het veld, waaronder de KoM. Externe link.

Het Arbokennisnet wordt verzorgd door verenigingen van arboprofessionals. Het bevat voor de professionals dossiers c.q. kennisdocumenten over een groot aantal onderwerpen, niet altijd actueeel. Externe link.

Het SER Arboplatform realiseert een aloude wens van werkgevers- en werknemersorganisaties voor meer praktische ondersteuning wat betreft arbozaken. Het platform is operationeel sinds najaar 2019. Individuele werkgevers en werknemers kunnen er even goed terecht als preventiemedewerkers, bedrijfshulpverleners en arbodeskundigen. Ze kunnen vragen stellen, ze krijgen antwoord of worden verwezen. Daarmee komen ook er overzichtelijke kennisdossiers over de breedte van het arboterrein. De Stichting van de Arbeid (centrale werkgevers- en werknemersorganisaties) ondersteunde arbocatalogi met handreikingen over sectoroverstijgende onderwerpen, zoals kwesties rond zwangerschap en arbeidsomstandigheden. De Stichting, medeverantwoordelijke voor het Arboplatform, heeft die handreikingen nu ondergebracht bij het platform. Dat omvat ook de informatie en databank grenswaarden gevaarlijke stoffen en links naar andere sites en organisaties. Informatie op het platform over arbo-instrumenten omvat ervaring van het gebruik door sociale partners. De SER wil het platform verder uitbouwen en tot meer wisselwerking komen, zoals een community voor professionals. Externe link.

De Monitors arbeid is een verzamelnaam voor kwantitatieve informatie, uit de regelmatig gehouden NEA – Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden onder werknemers (46.000 in 2015); WEA – Werkgevers Enquête Arbeid onder 5.500 werkgevers; ZEA – Zelfstandigen Enquête Arbeid onder bijna 5.000 zelfstandigen; Arbo in Bedrijf – onderzoek door de Inspectie SZW onder een representatieve steekproef werkgevers (rapporten via de website van de Inspectie SZW). De resultaten worden gebundeld in de regelmatige publicaties Arbobalans, verzorgd door TNO met het CBS in opdracht en met financiering van het ministerie van SZW. Met deze enquêtes worden ook cohortstudies gedaan, en longitudinale studies waarbij de duurzame inzetbaarheid van mensen in de tijd in beeld komt. TNO biedt via haar website de mogelijkheid tot inzage in cijfers, benchmarking en zelf maken van diverse grafieken. Scroll door naar onderzoeken op de externe link.

De website van de Inspectie SZW biedt informatie over toepassing van regelgeving en hulpmiddelen daartoe zoals de ‘zelfinspectietools’. Voor de arbosector nuttige informatie is te vinden in jaarverslagen en -plannen, en in de inspectierapporten over sectoren. Externe link.

Documenten SZW staat voor alles wat de bewindspersonen van het ministerie van SZW aan het Parlement sturen: veel meer dan wat er aan persberichten verschijnt. Met een goede keuze van trefwoorden is het mogelijk snel een dossier over een onderwerp te maken. Externe link.

Bedrijfsarts worden ? De website van de gezamenlijke campagne informeert. Externe link.

Het Agentschap SZW verzorgt diverse subsidies op en verwant aan het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ook vanuit het Europees Sociaal Fonds. Voor de arbosector zijn subsidies inzake duurzame inzetbaarheid relevant. Externe link.

Arbo en verzuim in andere landen, daarover zijn diverse bronnen. Vergelijkbaarheid met Nederland is erg lastig, verzuim bijvoorbeeld hangt sterk samen met de nationale regelingen van sociale zekerheid. Redelijke maar beperkte bronnen zijn enquêtes die in meerdere landen gelijkluidend en -tijdig worden gehouden. Werkgeversenquête EU-OSHA Esener, externe link. Werknemersenquête Eurofound EWCS, externe link. De Internationale ArbeidsOrganisatie (ILO) bundelt over velerlei aspecten van arbeid gegevens in een sinds eind 2019 vernieuwde site, externe link.