Een leven lang leren: het heet onmisbaar voor werkgelegenheid en welvaart. Blijven ontwikkelen is een noodzaak om met z’n allen vooruit te komen, zo zegt SER-voorzitter Mariëtte Hamer. Mensen die zich scholen en ontwikkelen, worden productiever, ze worden geholpen plezier in het werk te blijven behouden. Het belang van een leven lang leren geldt extra bij de huidige krapte op de arbeidsmarkt en de opgaven vanuit de transitie naar een duurzame, inclusieve, digitale samenleving en economie.

Ook de arbosector heeft belang bij een sterkere leercultuur in bedrijven: het helpt afglijden van mensen naar arbeidsongeschiktheid, het draagt bij aan (hervatten van) werk door mensen met gezondheidsproblematiek.

 

Geplaatst 14 maart 2022:

Hulp bij selectie opleiders

Zoveel instanties, opleiders en opleidingen: werkgevers zien soms door de bomen het bos niet meer. Hogeschool Fontys heeft een tool ontwikkeld voor (met name mkb-)werkgevers die hun werknemers willen ondersteunen in een duurzame loopbaan. De tool heet “‘Het Speelveld Leven Lang Ontwikkelen”. Arboprofessionals kunnen er ook hun voordeel mee doen.

De tool geeft inzicht in partijen betrokken bij (beleid voor) opleiden en ontwikkelen, hun rol (bijvoorbeeld opleider of adviseur), de doelgroepen van hun dienstverlening (werkgevers, werknemers), en vindplaats van meer informatie. Zo vindt ook een arboprofessional de weg naar het Leerwerkloket dat werkgevers en werknemers adviseert over omscholing, bijscholing en leerwerktrajecten. Of naar jobcoaches die trajecten naar passend werk voor arbeidsbeperkten weten te vinden. Lees meer op de site van Fontys

 

Geplaatst 2 maart 2022:

STAP-budget: € 1.000 p.p. per jaar voor scholing

Duizend euro subsidie per jaar, voor scholing en ontwikkeling: sinds 1 maart 2022 is het aan te vragen door werkenden en niet-werkenden. De politiek wil met het STAP-budget mensen mogelijkheden bieden om meer eigen regie te nemen bij het ontwikkelen van hun loopbaan. STAP staat voor STimulering van de ArbeidsmarktPositie. In 2022 is er 160 miljoen euro beschikbaar voor subsidies, het loopt de komende jaren op tot 200 miljoen euro per jaar.

De eerdere fiscale aftrek voor studiekosten is afgeschaft. Deze was complex en nauwelijks bruikbaar voor mensen met een laag inkomen; ze moesten zelf voorschieten. STAP maakt het krijgen van scholingssubsidie toegankelijker. Opmerkelijk: het budget van het eerste aanvraagtijdvak was binnen twee dagen op. Per tijdvak geldt: op = op.

Elke twee maanden opent een nieuw aanvraagtijdvak. Wie scholing wil doet de aanvraag op het UWV-STAP-portal. Dat helpt met antwoord op de drie vragen:

  1. kom ik in aanmerking?
  2. komt de gedachte scholing in aanmerking?
  3. hoe doe ik een aanvraag?

De aanvraag moet ingediend worden uiterlijk vier weken vóór aanvang van de scholing. Die mag in principe niet later starten dan drie maanden ná sluiting van het aanvraagtijdvak. UWV betaalt bij akkoord een voorschot van 100% van het subsidiebedrag aan de opleider. De maximale subsidie per persoon bedraagt € 1.000 (inclusief BTW). Hogere kosten betaalt de aanvrager zelf. Een werkgeversbijdrage is ook mogelijk.

UWV controleert binnen drie maanden na de scholing of aan alle verplichtingen is voldaan voor de definitieve subsidietoekenning.

De subsidie is er in beginsel voor iedereen tussen 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd. De aanvrager moet binding hebben met de Nederlandse arbeidsmarkt, dus (partner van) een EU-burger zijn. Ook moet hij in een bepaalde periode in Nederland verzekerd zijn geweest voor de volksverzekeringen.

Uitzonderingen of beperkingen gelden er voor mensen met (mogelijk) recht op studiefinanciering of een overeenkomstige tegemoetkoming.

De kwaliteit van de scholing wordt gegarandeerd door de vereiste certificeringen en/of keurmerken. Vooralsnog gaat het om generieke keurmerken (OCW-erkend, NRTO, NLQF en binnenkort ook CEDEO en CPION). Mettertijd komen ook branchespecifieke keurmerken van voldoende kwaliteit in aanmerking.

Mensen die hulp kunnen gebruiken bij het aanvragen kunnen bellen met professionele ondersteuners bij UWV of langsgaan bij fysieke locaties (in UWV-kantoren, bibliotheken en/of regionale leerwerkloketten).

 

Geplaatst 2 maart 2022:

Komende subsidieregelingen

> In het tweede kwartaal van 2022 wordt opengesteld een regeling voor aanbieden van gratis ontwikkeladviezen om praktisch geschoolden te ondersteunen bij hun ontwikkeldoel.

> Het ministerie van SZW werkt verder via de SLIM-regeling aan het stimuleren van scholing en ontwikkeling binnen mkb-ondernemingen.

 

Geplaatst 2 maart 2022:

De Sociaal-Economische Raad heeft de taak gekregen om leven lang ontwikkelen aan te jagen en alle initiatieven die de leercultuur bevorderen zichtbaar te maken. Ze start met een themanummer van haar tweemaandelijks magazine. De februari-uitgave van 2022 bevat een reeks artikelen die het brede geheel inzichtelijk maken.

Het SER-magazine van februari 2022

.