Per januari 2022 is de nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) van kracht. Deze vervangt de Wtzi en is van belang voor zorgaanbieders onder de Wkkgz. Geheimtaal? KoM-bestuurslid Els Carsouw dook in de materie, KoM-lid Pascal Willems zette puntjes op de i. De conclusie is dat hier een opletpunt ligt voor bedrijfsartsen en verzekeringsartsen.

Wat is de Wtza? Wat moeten zorgaanbieders doen?

De Wtza regelt aan welke eisen zorgaanbieders moeten voldoen voordat ze zorg mogen verlenen. Ze vervangt de Wtzi, de Wet toetreding zorginstellingen. Die focuste minder op kwaliteit van zorg en liet de meeste eerstelijns zorg automatisch toe tot het zorgaanbod.

Belangrijkste gevolgen zijn:

  1. Meldplicht voor zorgaanbieders

1.a Bestaande zorgaanbieders, die al op 1 januari 2022 in het Landelijk Register Zorgaanbieders staan, hebben daarmee aan hun meldplicht voldaan. Het LRZa verzamelt zelf informatie uit onder meer BIG- en KvK-registraties en het systeem van AGB-codes (waarmee bedrijfsartsen verwijzen naar reguliere / verzekerde zorg). Dat maakt waarschijnlijk dat alle arbodiensten en praktizerende bedrijfsartsen in het register staan. Checken of u in LRZa staat is wel aan te raden, zie onder.

1.b Een op 1-1-22 actieve zorgaanbieder nog zonder vermelding in het LRZa-register, moet zich vóór 1 juni 2022 aanmelden bij toetredingzorgaanbieders.nl.

1.c Wie start als zorgaanbieder ná 1-1-2022, moet zich zich binnen 3 maanden vóór de start van de zorg melden bij toetredingzorgaanbieders.nl.

  1. Vergunningplicht

Meer dan 10 zorgverleners in al of niet verzekerde medisch specialistische zorg, in zorginstellingen en praktijken, ook in de 1e lijn? Dan geldt een verplichte vergunning, aan te vragen via toetredingzorgaanbieders.nl.

Toelatingen onder de Wtzi zijn automatisch omgezet naar de Wtza. Maar binnen twee jaar moeten in voorkomende gevallen statuten conform de Wtza zijn. In andere gevallen moeten betrokkenen zorgen dat ze vóór 1-1-2024 beschikken over een vergunning.

Wie na 1-1-22 start met meer dan 10 zorgverleners, moet de aanvraag voor een vergunning binnen zes maanden daarna doen.

  1. Interne toezichthouder

Een onafhankelijke interne toezichthouder, bijvoorbeeld een Raad van Toezicht, is verplicht voor alle instellingen die medisch specialistische zorg verlenen én voor instellingen of praktijken in de eerste lijn met meer dan 25 zorgverleners.

 

Wat betekent dit alles voor arboprofessionals?

> Er valt aan te nemen dat op 1-1-22 actieve onder de eerdere wetgeving, de Wtzi, toegelaten bedrijfs- en verzekeringsartsen en arbodiensten voldoen aan de meldingsplicht. Dat checken is wel aan te raden, zoals hierboven aangegeven; dat kan via: https://www.toetredingzorgaanbieders.nl/melden

Dit is onder meer van belang omdat nieuwe AGB-codes niet worden afgegeven zonder Wtza-melding.

Als gegevens niet correct zijn, moet u aanpassingen doen in de onderliggende bron zoals de KvK.

> Omdat arbodiensten of samenwerkingsverbanden (maatschappen) van bedrijfsartsen en verzekeringsartsen geen medisch specialistische zorg verlenen, zijn de verderstrekkende verplichtingen tot vergunning en intern toezicht niet van toepassing.

> Per saldo is Wtza-melding belangrijk voor nieuwe / startende arbodiensten en (samenwerkende) zzp’ers bedrijfs- en verzkeringsartsen. Arbodiensten of samenwerkingsverbanden van artsen die van naam veranderen doen er goed aan te checken op consequenties als vernieuwen van de melding.

 

Meer informatie

Meer informatie, met meer detail, is te vinden:

> Over het Landelijk Register: https://www.cibg.nl/lrza)

> Er is een stroomschema om te bepalen of Wtza van toepassing is:

https://www.toetredingzorgaanbieders.nl/wat-betekent-de-wtza/documenten/publicaties/2021/10/14/stroomschema-wtza

> Bij de Rijksoverheid, https://www.toetredingzorgaanbieders.nl/wat-betekent-de-wtza Deze pagina bevat ook een eenvoudige infographic waarmee snel inzicht mogelijk is.

> Bij de VvAA, https://www.vvaa.nl/actueel/wtza?Relatienummer=43924&utm_medium=email&utm_source=email20221301&utm_term=wtza die ook een gratis juridische helpdesk heeft en verdere juridische steun biedt.