Werk aan de winkel voor de arbosector

De krapte op de arbeidsmarkt is voor economenblad ESB aanleiding tot verkenning. Klopt het wel, dat er één à twee miljoen mensen langs de kant staan, zoals de commissie Borstlap stelde? Het hangt er maar van af hoe je er naar kijkt. De verschillende definities en databronnen tonen niet in het minst discrepanties tussen uitkeringsdoel en realiteit. Wie in de arbosector werkt weet dat een WGA-uitkering werkhervatting beoogt, maar slechts beperkt helpt dat te realiseren. ESB-auteurs Kok en Imandt wijzen op vele mensen die “..op basis van hun uitkeringsstatus als werkzoekend geregistreerd staan bij UWV. Formeel zouden zij beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt, maar zelf geven zij aan dat niet te zijn. Dit gaat om 440.000 mensen, die overwegend wijzen op hun gezondheid als reden om niet te willen of kunnen werken.” Wie in de arbosector werkt zou denken dat deze mensen met wat gezondheidskundige steun aan het werk zouden kunnen.

Voorbeelden

Nog relevanter voor de arbosector is de bijdrage van Burdorf (foto) en Schuring. Onbedoeld (?) relativeren zij het zojuist genoemde getal van 440.000. Ze durven de schatting aan dat bij twintig procent van de totale werklozengroep, hun aandoening, waarvoor ze medicijnen gebruiken, een belangrijke barrière is voor het aangaan van betaalde arbeid. De auteurs zien bewijs dat  arbeidsparticipatie van mensen met gezondheidsproblemen kan worden vergroot. Ze geven voorbeelden als de volgende.

# “Een recent systematisch overzicht van 22 interventies in de arbeidsrevalidatie voor mensen met een somatische ziekte schat een gewogen effect van een dertig tot vijftig procent hogere arbeidsparticipatie.”

# “Een bekende interventie voor werklozen met ernstige psychische aandoeningen is de Individual Placement and Support-methodiek. Professionals vanuit verschillende disciplines werken tegelijkertijd en in onderlinge samenhang aan het oplossen of hanteerbaar maken van de psychische en psychosociale problemen, én aan de toeleiding naar regulier werk. .. Deelnemers worden snel in de gekozen functie geplaatst, en daarna gericht getraind in de benodigde werkvaardigheden (‘first place, then train’).” Evaluaties in Nederland wijzen op stijging van de kans op betaalde arbeid met vijftien procent.

De arbosector aan zet

De auteurs benoemen wetenschappelijke onzekerheden zoals over de werkzaamheid van de diverse elementen in interventies. Echter, aandacht voor gezondheidsproblemen bij toegang tot en blijven op de arbeidsmarkt, levert “.. een belangrijke bijdrage .. aan het benutten van verborgen arbeidspotentieel onder mensen met gezondheidsproblemen.”

Werk aan de winkel voor de arbosector en arbeidsdeskundigen.

ESB 26 oktober 2023 Kok en Imandt

ESB 26 oktober 2023 Burdorf en Schuring