Privacy, Autoriteit Persoonsgegevens

Laatst bijgewerkt 2 oktober 2019  

Op deze servicepagina brengen we rapporten bijeen, en enkele hoofdpunten uit het nieuws.

De opvatting van de Autoriteit Persoonsgegevens rond informatie voor de werkgever bij ziekte van de werknemer: het geeft voortdurend debat. Volgens sommigen maakt deze AP het de werkgever onmogelijk verzuim te begeleiden. Dat lijkt zwaar aangezet. In ons beeld schept een goed verzuimbeleid in een arbeidsorganisatie tevoren duidelijkheid: hoe informeert een werknemer bij ziekmelding zijn leidinggevende over wat hij nog wel kan. Dan hoeft de werkgever daar nauwelijks naar te vragen. De AP zou alleen al het vragen door de werkgever als ongeoorloofde druk zien. Dat klassieke beeld over gezag van de werkgever schuurt met de realiteit van de moderne arbeidsverhouding. Werknemer en leiding kennen elkaar, weten als volwassenen eventuele problemen vrijwel altijd onderling op te lossen. Bij kort verzuim kunnen ze dat naar ons idee even goed, bij twijfels of vragen kunnen ze afzonderlijk of gezamenlijk de bedrijfsarts inschakelen.

///////////////////////////////////////////////////////////

 Autoriteit Persoonsgegevens vervolgt campagne  De campagne wat betreft informatie over persoonsgegevens van zieke werknemers wordt voortgezet. De Autoriteit geeft haar informatie op haar site per 1 oktober 2019 in een nieuw jasje, onderscheiden naar de verschillende betrokkenen. Externe link.

 

Ton Christianen stoort zich aan de complexiteit van de wet- en regelgeving omtrent verzuim.  “Relevant is een medisch gerelateerd woord. Althans, die melding kreeg ik van een toonaangevend verzuimvolgsysteem toen ik een gespreksverslag wilde opslaan en toevoegen aan het dossier. Ik had het eerst niet in de gaten, want ik drukte op “OK” maar er gebeurde niets. Nog maar eens drukken. Toen viel mijn oog op de melding die ik te zien kreeg. Watte? Wat geeft dat ding aan? Is het woord “relevant” medisch gerelateerd en daarom wordt het niet opgeslagen? Moet niet gekker worden, toch? Jawel! Kan nog gekker.” Externe link.

 

Na een jaar AVG, hoe zit het nu met die torenhoge boetes?  Na een jaar AVG valt het wel mee. De electronische uitgave Flexnieuws publiceert een blog van een bestuurslid van de Stichting AVG Garant. Externe link:

https://www.flexnieuws.nl/columns/na-een-jaar-avg-hoe-zit-het-nu-met-die-torenhoge-boetes/

 

Uitleg beleidsregels ‘De zieke werknemer’ – Loonwaarde mag de werkgever in zijn administratie verwerken, of toch niet?

Op 27 juli 2018 publiceerde het ministerie van SZW op Arboportaal een “Gezamenlijke uitleg beleidsregels ‘De zieke werknemer’”. Dit als toelichting op de beleidsregel waarin de Autoriteit Persoonsgegevens beschrijft welke gegevens een werkgever van een werknemer mag vragen en verwerken in het kader van een ziekmelding of re-integratieproces. De slotzin van het document: “Deze gezamenlijke uitleg is tot stand gekomen in afstemming met stakeholders.” (“Wie dat zijn staat er helaas niet bij.” schrijft Arbo-online.)

We herplaatsen hier het artikel daarover uit de KoM-nieuwsbrief van 20 augustus 2018.  KoM-lid Igor Janssen gaf commentaar op dat artikel, hij meent dat we de leden onjuist informeren. Zijn artikel als PDF.

Voorgeschiedenis  Maandenlang heeft een ad hoc werkgroep – met onder meer KoM, Oval, NVAB, FNV en VNO/NCW – op het ministerie overlegd. Oogmerk was een meer werkbare interpretatie van de AP-beleidsregel, zeg een gezamenlijke verklaring, dusdanig dat de AP deze niet als strijdig met haar regelgeving zou kunnen zien.

Tijdens het proces groeiden – niet alleen bij ons – zorgen of dit helpt voor verzuimbeleid en re-integratie. Juridisch en anderszins is de interpretatie van de AP te bediscussiëren. In de politiek ontstonden twijfels, mede door een werkgeverslobby. Minister Dekker (rechtsbescherming) heeft beloofd voor eind november de Kamer te informeren over “.. aanpak, zo nodig door middel van nieuwe wetgeving” van een reeks aspecten als “de verwerking van gezondheidsgegevens van werknemers in geval van ziekte”. Aldus besloten KoM en uiteindelijk alle deelnemers géén handtekening te zetten. Het document heeft dus de merkwaardige status van ‘gezamenlijke uitleg in afstemming’. Dat remt verdere actie niet. De KoM en anderen gaan eraan trekken om bijvoorbeeld goede praktijken meer tot gelding te brengen. We willen duidelijker maken dat het goede gesprek van werkgever en werknemer bij verzuim niet gefrustreerd hoeft te worden door angst voor AP-boetes. Het ministerie van SZW werkt mee aan de actie van minister Dekker. We zetten ons in voor opbrengst daarvan ten gunste van de goede dialoog van werkgever en werknemer, ook bij verzuim, met hun ondersteuners.

Winstpunt: loonwaarde  Het is begrijpelijk dat de publicatie op Arboportaal kritiek oproept. We benadrukken dat er een belangrijk punt wel gerealiseerd is. De werkgever mocht van de AP geen percentage o.i.d. ziekte of arbeidsongeschiktheid administreren zonder uitspraak daarover van de bedrijfsarts. Dat is van de baan. De ook op Arboportaal gepubliceerde documenten “Definitie loonwaarde” maken duidelijk dat een werkgever wel zelf een begrip loonwaarde mag vaststellen en registreren van een werknemer die niet 100% uitvalt. Loonwaarde is geen gezondheidsgegeven. Het staat voor “economische waardering van de feitelijk geleverde arbeid .. afgezet tegen de waarde die van een gemiddelde werknemer (in dezelfde functie) verwacht kan worden ..”. Niet met zoveel woorden is hiermee een belangrijke angel uit de problemen. SZW introduceert op Arboportaal het begrip loonwaarde bij de Wet Verbetering Poortwachter. Dat geeft toch wat status. De arbodienstverleners mogen bezorgde klanten voorhouden dat de AP moeilijk SZW kan beboeten ..

De reactie van Igor Janssen als download PDF: 180916 Igor Janssen Brief aan KoM dd 060918 4129-5610-7031 v.2

LINKS bij het artikel

De gezamenlijke uitleg beleidsregel

https://www.arboportaal.nl/documenten/publicatie/2018/07/27/gezamenlijke-uitleg-beleidsregel-de-zieke-werknemer

Het begrip loonwaarde

https://www.arboportaal.nl/documenten/publicatie/2018/07/27/definitie-loonwaarde

Kritiek, bijvoorbeeld

https://www.triageexpert.nl/blog/is-dit-alles-een-weinig-praktische-interpretatie-van-verzuim-en-privacy

Arbo-online

http://www.arbo-online.nl/gezond-werken/nieuws/2018/08/zo-moeten-we-privacy-bij-ziekte-interpreteren-10117265?utm_source=Vakmedianet&vakmedianet-approve-cookies=1&utm_medium=email&utm_campaign=20180814_Arbo_week33&tid=TIDP472777X51462310C4844952A13B7058D108520FYI4&_ga=2.262467532.1382441399.1534234603-1410913205.1534234603

 

 

De beleidsregels ‘De Zieke werknemer’: een streep door verzuimbegeleiding?

Jurgen van der Baan deelde in januari 2018 op LinkedIn een overzicht van de opvattingen van de AP en de bezwaren daartegen. Met dank aan Jurgen, delen we dit met u.

LinkedIn, externe link  

PDF te downloaden: 180126 Zorgt AP voor einde van verz-begl door werkgever JvdBaan

 

Eindrapport gegevensverwerking SZW – Wettelijk kader registratie, ontsluiting, overdracht, toegang en bewaren van arbeidsgerelateerde medische gezondheidsgegevens en gegevens over beroepsmatige blootstelling aan gezondheidsrisico’s.

Cap Gemini Consulting rondde in februari 2017 dit overzicht af in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat maakte het openbaar op 22 januari 2018.

Vervolgonderzoek – Wettelijk kader in de praktijk – Praktijkbeeld van de omgang met arbeidsgerelateerde (medische) gezondheidsgegevens en gegevens over beroepsmatige blootstelling aan gezondheidsrisico’s.

Het Ministerie bracht dit vervolgonderzoek op 2 februari 2018 in de openbaarheid

Voor beide rapporten, externe link

 

 

Kritiek op de beleidsregels over de zieke werknemer van de Autoriteit Persoonsgegevens

Roelof Heida, bedrijfsarts, indertijd directeur kwaliteit bij Arboned, docent arbeidsrecht, publiceerde minstens een decennium over medische privacy bij ziekteverzuimbegeleiding. Bijvoorbeeld met co-auteur De Laat: “Privacy en de zieke werknemer; de gespannen verhouding tussen theorie en praktijk” in het tijdschrift ArbeidsRecht 2013/57. In 2015 en 2016 schreef hij enkele gezaghebbende artikelen over ‘Richtsnoeren zieke werknemer’ van het College Bescherming Persoonsgegevens, de latere beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens. We zijn niet gerechtigd artikelen te reproduceren. We volstaan met citeren van de slotparagraaf van Heida’s artikel, “Kritiek op de beleidsregels over de zieke werknemer van de Autoriteit Persoonsgegevens”, in december 2016 verschenen in ArbeidsRecht 2016/54:

“Ivoren toren

Uit de vele onvolkomenheden in de (concept-)beleidsregels van de AP kan worden geconcludeerd dat daar onvoldoende kennis is over de zieke werknemer. Het standpunt dat de werkgever slechts mogelijkheden en beperkingen van de werknemer mag verwerken, als deze gegevens afkomstig zijn van de arbodienst/bedrijfsarts, is juridisch niet houdbaar, niet werkbaar en staat haaks op de dagelijkse praktijk. Arbodienstverleners hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd om de informatieverzameling door werkgevers uit het medisch kanaal te halen en juist in termen van belastbaarheid te communiceren.

Over de passages betreffende vangnetmeldingen in de beleidsregels van de AP is aangetoond dat deze deels berusten op een onjuiste juridische grondslag. Gedeeltelijk zijn ze ook strijdig met andere gezaghebbende normen. Ondanks een herhaald aanbod aan de AP vanuit het werkveld om in overleg de openliggende knelpunten te bespreken, is daar niet op ingegaan. Ik wil daarom nogmaals de AP oproepen om uit de ivoren toren te komen, en met partijen die al jaren met deze materie werken en worstelen, die veel kennis hebben op dat terrein en die ook het beste voorhebben met de privacy van werknemers, in overleg te gaan.”