Kansen voor gedreven arboprofessionals

 

Verschenen, juli 2021: In 10 stappen een succesvolle 2e-spoorcoach

In de boekhandel, ISBN 9789493222670

 

Gepubliceerd, vooraankondiging: subsidieregeling voor 2e spoor projecten gaat in het najaar van start

Link: Werknemers, werkgevers en onderzoekers komen met praktische handvatten om re-integratie 2e spoor te verbeteren  – ZonMw

Geplaatst 16 juni 2021

 

Verschenen, onderzoek van De Beleidsonderzoekers: Hoe kan re-integratie tweede spoor een succes zijn?

Link: https://www.beleidsonderzoekers.nl/hoe-kan-re-integratie-tweede-spoor-een-succes-zijn/Geplaatst 26 maart 2021

Kansen bij verbreding

Geplaatst 9 februari 2021: Het bestaande heeft tot nu toe matige resultaten. In een brief aan ZonMw heeft KoM gepleit voor ’n subsidietoekenning waardoor een gevarieerd geheel komt van samenwerkingsverbanden voor tweede spoor re-integratie, onderscheidend in schaal, werksoorten, spreiding etc. Daarnaast wil KoM ruimte voor verkenning. Enkele leden van Kwaliteit op Maat verzorgen systemen voor verzuimregistratie en het poortwachterproces: ‘big data’ voor analyse. Dat kan nieuwe inzichten geven over werking van tweede spoor inspanningen tot nu toe. KoM bepleit de gelegenheid daarvoor. Dan kan begin 2022 een tweede subsidieronde aan de orde zijn. Download de brief van KoM aan ZonMw 210208 Kwaliteit op Maat – reactie op voorstel ZonMw 2e spoor projecten

 

Geplaatst 1 februari 2021, uit de KoM-nieuwsbrief van die dag:

Subsidie voor experimenten gaat starten

Wanneer een dreigend arbeidsongeschikte werknemer niet meer bij de eigen werkgever aan de slag kan, moet dat bij een andere werkgever geprobeerd worden. Het klinkt eenvoudig, deze wettelijke plicht tot zogeheten tweede spoor re-integratie. Resultaten zijn echter vaak moeizaam.

Afschaffen?

De ‘commissie Borstlap’ noemt het een oneigenlijke taak voor werkgevers en bepleit afschaffing. Werkgevers hebben er de pest aan, de arbosector worstelt ermee. De indruk is dat het vaak pro-forma-inspanningen zijn voor behalen van ‘het UWV-vinkje 2e spoor geprobeerd’. Het meest recente onderzoek was een steekproef van Panteia in 2016. Werkgevers was gevraagd of ze tweede spoor re-integratietrajecten ingezet hadden, en zo ja, wat de stand van het laatst ingezette was. Dat gaf informatie over totaal 408 ingezette tweede spoor re-integratietrajecten:

 • 20 % van die tweede spoor trajecten resulteert in tweede spoor plaatsing,
 • 17 % eindigt vanwege alsnog plaatsing bij de oorspronkelijke werkgever,
 • 24 % heeft nog geen resultaat,
 • 39 % betreft ziek uit dienst, of ontslag, of anders.

Stimuleren

Minister Koolmees’ pakket van december 2018, met de MKB verzuim-ontzorg-verzekering, bevatte nog een tegemoetkoming: hij zou experimenten met het tweede spoor stimuleren. Inmiddels wordt dat concreter:

– In maart verschijnt onderzoek met bundeling en analyse van eerdere ervaringen: er blijken enkele lichtpuntjes c.q. werkzame elementen.

– In maart start een regeling voor steun aan experimenten door ZonMW. Dat kan ook interessant zijn voor KoM-leden, schreven we in de nieuwsbrief van juli 2020. Wie toen reageerde, krijgt in maart nadere informatie. Andere geïnteresseerden? Vraag informatie: info@kwaliteitopmaat.com

– ZonMw heeft een concept-subsidieregeling gepubliceerd, voor commentaar tot 15 februari. Kwaliteit op Maat zal daar op reageren, iedere geïnteresseerde kan dat ook:

https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/internetconsultatie-concept-programmavoorstel-verbetering-re-integratie-2e-spoor/

 

Geplaatst 6 juli 2020: 

Kansen voor gedreven arboprofessionals

Najaar 2018 was het toenmalig overleg over een pensioenakkoord geklapt. In december 2018 kwam minister Koolmees de werkgevers tegemoet met maatregelen zoals de MKB verzuim-ontzorg-verzekering. Ook wilde hij experimenten voor verbetering wat betreft ‘het tweede spoor’. Het ministerie organiseerde in september 2019 een sessie. Daarna viel alles stil. Waarom? Dat dachten we in januari te begrijpen toen ‘Borstlap’ verscheen. Die commissie wil werkgeverschap aantrekkelijker maken. Daartoe bepleit ze één jaar loondoorbetaling en een einde aan het verplichte tweede spoor. Die arbeidsbemiddeling heet een oneigenlijke taak voor werkgevers. Als er geen herplaatsingsmogelijkheden (te creëren) zijn binnen het eigen bedrijf zou het dienstverband kunnen worden beëindigd, aldus de commissie. Daarnaast, zo beredeneren wij, past een ‘tweede spoor’ niet makkelijk in één jaar re-integratie.

Alsnog project

Maar in weerwil van ‘Borstlap’ benoemde het ministerie een nieuwe projectleider. Die sprak midden april ook met ons. Eind juni meldde hij zich met een omvangrijke nota voor start van experimenten in 2021. Na gesprekken met ruim 20 partijen formuleert hij 12 mogelijke experimenten waarvan volgens die stakeholders het meest te verwachten is.

Voorbeelden mogelijke experimenten

 • Vroegtijdige gesprekken met werknemers met een grote kans op langdurig uitvallen: past de huidige functie nog?
 • veel eerder beginnen met spreken over het tweede spoor
 • een netwerk van MKB-bedrijven legt zich vast op de belofte dat tijdens het experiment geen enkele werknemer de WIA instroomt. “De werkgevers die meedoen aan dit experiment hoeven zich niet te houden aan beleidsregels van het UWV, omdat de UWV ook niets hoeft te toetsen.”
 • Eigen regie van de werknemer: de zieke gemelde werknemer bij wie een tweede spoor traject aan de orde is, krijgt een re-integratiebudget dat hij naar eigen inzicht kan inzetten
 • werkgevers “helpen elkaar uit de brand”, meer commitment bij het overnemen van elkaars langdurig ziek gemelde werknemers; onderling opvullen van de uitval door ziekte is eveneens een optie
 • innoverende interventies: een open innovatieronde waarin organisaties worden uitgedaagd tot innovatieve voorstellen voor tweede spoor re-integratie; ook experimenten voor specifieke doelgroep, bijv. mensen met psychische klachten.

Een “open ronde”

Daarnaast is het voorstel dat marktpartijen al bestaande interventies kunnen laten onderzoeken op kosteneffectiviteit. SZW betaalt dan alleen dit onderzoek. Genoemde voorbeelden zijn:

 • een verzekeraar kan onderzoek laten doen naar de kosteneffectiviteit van verschillende polissen (“kaal” versus “uitgebreid”); het overeenkomstige geldt voor een re-integratiebedrijf wat betreft verschillende pakketten dienstverlening
 • een grote werkgever kan de kosteneffectiviteit laten onderzoeken van startmomenten van tweede spoor trajecten, zoals week 2 versus week 40.
 • Naar ons idee kan een arbodienst of combinatie bedrijfsartsen dat dan ook.

Eigen bijdrage?

Het ministerie heeft helaas tot nu toe geen duidelijkheid over de financiering van experimenten. Mogelijk is er sprake van 100% SZW-financiering van de projectkosten, maar dat kan bijten met de regels voor staatssteun. Wellicht wordt er subsidie gegeven waarbij de uitvoerder van het experiment 50% zelf draagt, mogelijk in arbeidsuren. Uiterlijk eind september zal dit duidelijk zijn, daarna zijn projectvoorstellen in te dienen.

Regelruimte

De notitie stelt: “.. de hierboven voorgestelde experimenten [kunnen] plaatsvinden zonder wetswijziging .. We zullen wel met UWV moeten kijken naar de impact van de voorgestelde experimenten op de beleidsregels van UWV.”

Uitdaging

Het kan voor leden van Kwaliteit op Maat interessant zijn afzonderlijk of in combinaties experimenten uit te voeren. Vroegtijdige gesprekken met werknemers, Eigen regie door de werknemer, uitwisseling tussen werkgevers: KoM-leden zien het als goede maar vooral nog wenselijke praktijk. Dit project biedt de kans het te proberen. Even interessant is het (gratis!) laten analyseren van bij u beschikbare data of dossiers inzake re-integratie. Heeft u interesse, ziet u opties, al is het maar op voorwaarde dat anderen ook actie ondernemen: mail naar info@kwaliteitopmaat.com. Ton van Oostrum zal u over het vervolg informeren, met name wanneer SZW duidelijkheid schept.

De notitie “Experimenten re-integratie 2e spoor – Peter de Groot, 20 juni 2020”, is op te vragen bij info@kwaliteitopmaat.com