Een bijeenKOMst met impact

Kwaliteit op Maat over toekomst en inhoud, 14 november 2023

(1) Een impressie van de Algemene LedenVergadering

(2) Een impressie van de presentatie van Fred Boots over de Werkwijzer Preventiezorg

 

(1) Een luis in de pels!

Dat wil Kwaliteit op Maat óók zijn. De Algemene Ledenvergadering van 14 november had diverse formele agendapunten. De aanwezige KoM-leden – zo’n twintig in persoon en online – bleken (als altijd) sterk geïnteresseerd in de inhoud. Dus ging het gesprek niet in het minst over het ‘waarom van KoM’. Was de daarover voorgelegde tekst niet te algemeen? Is KoM niet eerder een netwerkorganisatie dan een brancheorganisatie? KoM benadrukt de waarde van de – verscheiden, niet alleen wettelijke verplichte – professionals voor werkend Nederland, in het belang van duurzame inzetbaarheid. Maar zijn we duidelijk genoeg dat het ons gaat om versterking daartoe van werkgevers en werknemers in bedrijven en instellingen? Hoe onderscheidt KoM zich? De gespreksdeelnemers verwoordden het ‘waarom van KoM’ als het kritisch meedoen in het veld voor meer multidisciplinaire en meer mensgerichte arbodienstverlening.

Kleine Slimme Groepjes

Kwaliteit op Maat bestaat bijna negen jaar en, zo stelt het bestuur, het wordt hoog tijd voor versterking van inhoud én organisatie.

Al langer leeft de wens nog meer te werken met KSG’en. Dat staat voor Kleine Slimme Groepjes: groepjes leden met een bestuurslid die een periode een onderwerp behartigen, dat doorontwikkelen en tot staand beleid maken – van de vereniging of een andere organisatie. Zo trekt er nu een KSG aan het onderwerp verminderen van de achterstanden in WIA/WGA-beoordelingen. De vergadering steunde dit streven naar KSG’en.

Verenigingsmanager

De leden wijdden meer discussie aan het plan een verenigingsmanager aan te trekken. Deze functionaris moet de organisatorische last van bestuursleden wegnemen zodat deze zich op de inhoud kunnen concentreren. Z’n werk is ook interne en externe coördinatie verbeteren, alsmede subsidie voor activiteiten binnenhalen zodat hij zich (deels) terugverdient. Kosten daarvan beslaan in 2024 een derde van de begroting, reden om ook kritisch en bezorgd te zijn. Het bestuur stelt voor hiertoe per 2024 de contributie met 20% te verhogen. Dekking in 2024 komt ook uit de reserve ontstaan in de coronaperiode. Aldus ging de vergadering akkoord met de drie hoofdpunten: KSG’en, contributieverhoging en een verenigingsmanager. Bij elk daarvan bevat de – eveneens geaccordeerde – begroting voor 2024 een substantieel nieuw bedrag.

Bestuurswisseling

Bestuurslid van het eerste uur Dianne van der Putte nam afscheid. Zo ook Rick van Buuren, al ruim vier jaar bestuurslid. De eerdere KoM-voorzitter Rolf de Vries verzorgde hun afscheid met kwinkslagen en een attentie. Gekozen werden nieuwe bestuursleden:

  • Huib Arts; arbeidshygiënist en anderszins kerndeskundige, omschrijft zichzelf als ijveraar voor samenwerking van de arboprofessionals;
  • Jurgen van der Baan; oorspronkelijk casemanager, beleidsmedewerker preventie bij de NVAB, zoekt verbinding tussen de professionals;
  • Reinoud Nijhuis; arts-in-opleiding-tot-bedrijfsarts, binnenkort bij Lev Arbo, wil werken in en aan multidisciplinaire samenwerking.

Download de PDF met profielen van de nieuwe bestuursleden 231114 Profielen 3 nieuwe bestuursleden

Interim-voorzitter Geriët van de Vis benadrukte dat nog meer bestuursleden welkom zijn; ze riep vooral bedrijfsartsen en vrouwen op zich te melden.

Van deze Algemene LedenVergadering is er ook een nauwkeurig formeel verslag, voor goedkeuring in de volgende vergadering, hier te downloaden: CONCEPT Verslag ALV KoM 14 november 2023

 

(2) De Werkwijzer preventiezorg: werkdruk en stress

Fred Boots, ‘staf’-bedrijfsarts bij Volandis, nam ons mee in deze vernieuwde aanpak. Volandis is het kennisinstituut van samenwerking van werkgevers- en werknemersorganisaties in enkele deelsectoren van de bouw (i.e. Bouw & Infra en Afbouw). Het verzorgt instrumenten en algemene informatie voor werkgevers wat betreft preventie en duurzame inzetbaarheid. Dit omvat mede een geselecteerd aanbod van mogelijke dienstverleners, waaronder ook arbodiensten. Deze doen voor de bedrijven de ondersteuning bij de preventiezorg en desgewenst de risico-inventarisatie en -evaluatie. Verzuimbegeleiding valt buiten de cao-regelingen.

Voor werknemers organiseert Volandis de bij cao afgesproken voorzieningen: met name het PAGO (wat buiten de bouw PMO zou heten), waar elke werknemer aan deel kan nemen eens per vier jaar, of twee jaar voor 40-plussers. De uitvoering hiervan is ook in handen van de gecontracteerde arbodiensten.

Bereik Volandis

Fred nam ons mee door heden en verleden van Volandis en voorganger Arbouw. Na de crisis van 2008 heeft de bouw ingeboet aan werkgelegenheid, met een dieptepunt in de jaren 2015-2016. Andere veranderingen zijn de opkomst van zzp’ers en (wellicht mede daardoor) een werknemerspopulatie met bijna evenveel ‘witte’ als ‘blauwe boorden’. Volandis werkt voor zo’n 10.000 bedrijven met totaal 125.000 werknemers; negen op de tien bedrijven hebben minder dan 25 werknemers, een totaal van 50.000 werknemers.

Data

Omdat er al decennia PAGO’s gedaan worden én de automatisering slim ingeregeld is, heeft Volandis een schat aan data. Bij wijze van voorbeeld een illustratie uit de werkwijzer.

De Werkwijzer

In de coronajaren heeft de bouw vrijwel volledig kunnen doorwerken mede door een coronaprotocol en de ‘helpdesk Corona bouw & techniek’. Volandis was de belangrijkste kennispartner. Daarna was er weer tijd om werkdruk en stress hoger op de agenda te zetten. De “Werkwijzer preventiezorg: werkdruk en stress” is fors vernieuwd ten opzichte van een oude richtlijn. Een werkgroep maakte een brochure à 39 pagina’s. Belangrijk zijn echter ook de ‘waaiers’ als compact praktisch hulpmiddel voor de professionals.

Na de eerste onderkenning door de bedrijfsarts verloopt zo nodig een vervolgstap voor een scherpe diagnose of werkhypothese. De belangrijke stap 4 is het actieplan dat daarbij past. Het omvat zo nodig ook werkplekbezoek. Er zijn verder diverse zorgpaden waarnaar de bedrijfsarts kan verwijzen. De nodige zorg en ondersteuning kan het bouwteam van de arbodienst vaak zelf bieden. Bij noodzaak van aanvullende hulp en zorg, kan de bedrijfsarts – via hyperlinks in de werkwijzer – een beroep doen op verdergaande voorzieningen die Volandis gecontracteerd heeft. Dit met nauwelijks wachttijden.

Good practice

Er was helaas weinig tijd voor vragen en discussie. Belangrijke constatering was dat Volandis er in slaagt mkb-bedrijven te bereiken. Volandis is daarmee een good practice van hoe het Nederlands stelsel ruimte laat voor sociale partners. Volandis blijkt anderzijds ook te worstelen met de issue die veel bedrijfsartsen zien: hoe de ervaringen van ziekteverzuim, zoals signalen over slechte organisatie of managing van het werk, te laten leiden tot verbeteringen door de werkgever. Bij Volandis is er de mogelijkheid dat de bedrijfsarts – met een arbeids- en organisatiedeskundige – naar het bedrijf stapt. Ook een good practice!

De Werkwijzer is als PDF te downloaden van de Volandis-site

De sheets van Fred Boots’ presentatie zijn als PDF te downloaden 2023-11-14 Presentatie Fred Boots KoM preventiezorg_stress

 

////////////////////////////////////////

Hierna vindt u de oorspronkelijke aankondiging etc. van de bijeenkomst.

 

DINSDAG 14 NOVEMBER 2023

In Utrecht, online te volgen

  • 15 uur: Algemene LedenVergadering
  • 16 uur: thema Preventiezorg met bedrijfsarts Fred Boots van (onder andere) Volandis
  • 17 uur: discussie, netwerken en borrel

 

De locatie

Utrecht, bij IVA Opleidingen: Savannahweg 71, Utrecht. Parkeren is gratis en goed mogelijk in de parkeervakken langs de kant van de weg. Parkeren achter de slagboom is niet mogelijk.

 

Het programma

15 – 16 uur: Algemene LedenVergadering

Agendapunten onder meer bestuurssamenstelling, administratieve ondersteuning, actualiteit in de markt, plannen komende tijd. Maar ook: bestuur en enkele leden dachten na over de achterstand in WIA-beoordelingen en komen met ideeën)

16 – 17 uur: Preventiezorg, presentatie Fred Boots en discussie

Verdere actie nodig op een kwestie in de gezondheid van een werknemer? Bedrijfsartsen signaleren het regelmatig op hun spreekuur of bij een PAGO of PMO. Maar zo’n vervolg is niet vanzelfsprekend, weten de beroepsbeoefenaren. Volandis, de samenwerking van werkgevers en werknemers in de bouwsector, pakt dit aan.

Volandis maakt Werkwijzers preventiezorg. De door Volandis gecontracteerde bedrijfsartsen worden daarmee ondersteund. Als eerste is verschenen de “Werkwijzer Preventiezorg – Werkdruk en stress”. Bedrijfsarts Fred Boots geeft een toelichting op en beantwoordt vragen over de werkwijzer. Het gaat ook om bredere kwesties als betekenis van deze werkwijzer voor andere arboprofessionals dan de bedrijfsarts. Is wederzijdse versterking van de beroepsuitoefening mogelijk? Wat kan een ‘eenpitter zelfstandige bedrijfsarts’ hiervan leren?

17 uur: napraten en netwerken, met borrel

Meld u aan op redactie@kwaliteitopmaat.com

Geef aan voor of u kiest voor online of in persoon deelnemen.

 

PE-punten

Er zijn PE-punten bedrijfsarts aangevraagd voor het oorspronkelijke Event met ook een bezoek aan het Mechanisch Erfgoed Centrum (dat hebben we moeten cancelen vanwege te weinig belangstelling). We verwachten een antwoord niet eerder dan de eerste week van november, pas dan kunnen we bekijken of wellicht afzonderlijk punten zijn toe te kennen voor alleen de presentatie en discussie over de Werkwijzer.

 

De presentatie van Fred Boots

Te druk, in de stress… Hoe kan ik gezond doorwerken?

Krijg je die vraag regelmatig? Of zie je de werknemer pas na een aantal weken ziekteverzuim?

Volandis, het kennisinstituut voor duurzame inzetbaarheid in de Bouw & Infra, stuurt een aantal arbodiensten aan die uitvoering geven aan het cao-pakket preventiezorg voor werknemers onder de cao’s Bouw & Infra en Afbouw. Sectoren met uitdagingen, onder andere door krapte op de arbeidsmarkt, PFAS en stikstof, stagnaties in de bouwproductie, arbeidsmigranten, ongevallen, faalkosten.

Onze drive: ‘iedere werkende in de bouw, gezond naar zijn of haar pensioen’! Hoe doen we dat? De ongeveer 130.000 werknemers kunnen deelnemen aan PAGO’s, spreekuren bedrijfsarts, vervolgconsulten en werkplekbezoek, leefstijlbegeleiding. Werkgevers krijgen informatie en kunnen instrumenten gebruiken. Volandis zet in op bronaanpak, de arbeidshygiënische strategie, voorkomen is immers beter dan genezen. Medio 2023 Heeft Volandis de werkwijzer preventiezorg ‘werkdruk en stress’ uitgebracht. Ik laat je kennismaken met vroege signalering, diagnostiek, begeleiding van de werknemer, de door Volandis betaalde zorgpaden en bronaanpak in de bedrijven.

 

Over Fred Boots

Hij werkt zelfstandig, bij Boots Solide Werken.

Andere opdrachtgevers naast de drie dagen in de week voor Volandis: HumanCapitalCare (ongeveer een dag per week, voor Ecco Leather BV en ADM Europoort BV), SportMedisch Adviescentrum Gorinchem (2-3 avonden in de maand, sportkeuringen en advies), Lexces (af en toe een dagdeel, deskundigenpanels TSB-regeling beroepsastma).

 

Meer over de Werkwijzer Preventiezorg

In essentie samengevat

Na de eerste onderkenning door de bedrijfsarts verloopt de diagnostiek zo nodig met een vervolgstap.

De preventiezorg start vanuit de diagnose of werkhypothese, met ruim aandacht voor bronaanpak.

Volandis ontwikkelt zorgpaden voor de bedrijfsarts die passen bij de arbeidsrisico’s en de werknemers in de bouw. De nodige zorg en ondersteuning kan het bouwteam van de arbodienst vaak zelf bieden. Bij noodzaak van aanvullende hulp en zorg, kan de bedrijfsarts – via hyperlinks in de werkwijzer – een beroep doen op voorzieningen die Volandis gecontracteerd heeft. “De wachttijden zijn minimaal”, zegt Boots.

Kennisgebruik en -ontwikkeling

Volandis maakt gebruik van wetenschappelijke kennis . De werkwijzer steunt mede op feedback, zoals van hoogleraar bedrijfsgeneeskunde Frederieke Schaafsma. Omgekeerd geeft het werk van Volandis bijdragen aan kennisontwikkeling. Gegevens uit de PAGO’s van 2021 tonen hoe waardering en erkenning door de leidinggevende vermindering geeft van ervaren werkdruk en stress. Ook blijkt de rol van de leidinggevende in het oplossen van conflicten belangrijk. Zie de illustratie op de KoM-site. Nuttige informatie voor alle beroepsbeoefenaren!

 

Meer informatie over de “Werkwijzer Preventiezorg – Werkdruk en stress”

U vindt hier ook de inhoudsopgave van de werkwijzer, en genoemde illustratie. Ook is er de link om de Werkwijzer te downloaden.