Octas presenteert haar advies – Twee jaar loondoorbetaling blijft – Een vraag is: komt er een ao-claimbeoordeling na vijf jaar?

Op 29 februari bracht de Octas haar rapport uit over de toekomst van het stelsel van arbeidsongeschiktheid. Diezelfde avond kregen KoM-leden een KoM-nieuwsbrief erover. De verdere ontwikkelingen documenteren we met korte artikelen en verwijzingen op deze themapagina Octas.

 

 

/////////

Geplaatst 19 maart 2024:

Minister van Gennip reageert op OCTAS

“Dit kabinet stelt alles in het werk om een volgend kabinet in staat te stellen snel maatregelen te nemen”. Dat citaat vormt een belangrijk element van een brief van minister van Gennip aan het parlement, 15 maart, over het advies van de Onafhankelijke Commissie Toekomst ArbeidsongeschiktheidsStelsel. Ze wil alles voorbereiden opdat een nieuw kabinet in het najaar besluiten kan nemen. Op LinkedIn duidt Jim Faas haar brief als “11 pagina’s met niks nieuws, dat is best knap: eigenlijk moeten alle scenario’s nog worden gewikt, gewogen, doorgerekend, etcetera, etcetera”. Dat is een rake opmerking. De vaagheid van Van Gennips reactie verschilt van de doortastendheid waarmee ze doorzet wat betreft vernieuwing van de arbeidsmarkt.

KoMmentaar en koffiedik: op de centen letten

Valt er een voorkeur van de minister af te leiden uit haar vele overwegingen? Niet met zoveel woorden spreekt ze zich – voorlopig – uit over financiële haalbaarheid.

  • OCTAS-variant 1 betreft verbeteringen aan het bestaande. “Afhankelijk van de precieze invulling gaat het structureel om een aanvullend bedrag van tussen €1 en 2 miljard”, schrijft ze.
  • Variant 2, ‘Werk voorop’, stelt de arbeidsongeschiktheidsclaim in veel gevallen enkele jaren uit. Van Gennip: “Deze variant is fundamenteel anders dan het huidige stelsel, waardoor een raming van de precieze kosten zonder nadere invulling erg moeilijk is.”
  • De derde variant betreft een basisverzekering op minimumniveau, voor werknemers aan te vullen. De minister schrijft: er “geldt ook voor deze variant dat de uitkeringslasten hoger zullen zijn dan die van het huidige stelsel.”

De brief van de minister

 

/////////

Geplaatst 10 maart 2024:

AWVN gematigd positief over OCTAS

De Algemene Werkgevers Vereniging Nederland laat zich gematigd positief uit over het advies van de Onafhankelijke Commissie Toekomst ArbeidsongeschiktheidsStelsel. Ze maakte een eigen samenvatting à zes pagina’s van het OCTAS-advies. Daarin duidt ze scenario 2 (Werk staat voorop) als uiteindelijk positief voor meer en snellere re-integratie, en als gunstig wat betreft capaciteit van verzekeringsartsen.

Het AWVN-nieuwsbericht d.d. 8 maart 2024

 

/////////

Geplaatst 7 maart 2024:

FNV uiterst kritisch op OCTAS

‘Commissie sorteert voor op afbraak’

“Gaan we onze sociale zekerheid verbeteren of afbreken? Daar draait het eigenlijk om.” Kitty Jong, vicevoorzitter van vakbond FNV gebruikt stevige termen over het eindrapport van de Onafhankelijke Commissie Toekomst ArbeidsongeschiktheidsStelsel (OCTAS). Die “.. sorteert nu voor op afbraak.”

Hardheden wegnemen

De bond waardeerde, zoals velen, de eerder uitgebrachte analyse van de Octas. Het eindrapport daarentegen bevat volgens Jong maar één reële kans voor de broodnodige verbetering. Dat gaat om “het simpelweg herstellen van de mensonterende fouten in de WIA”, zoals de bond de zogenoemde ‘hardheden’ duidt in de eerste OCTAS-variant. Ze ziet de verlaging van de WIA-drempel naar 25% als goede stap, naar de 15% die het uiteindelijk moet worden. Zo’n goede stap is ook “.. het afschaffen van de schrijnende vervolguitkering waardoor mensen ver onder het sociaal minimum uitkwamen, we zijn blij dat onze visie daarin is meegenomen.” Onbestaanbaar noemt Jong het dat de IVA-uitkering verdwijnt: “Dit gaat om mensen die ernstig ziek zijn, soms zelfs stervende”.

‘Aanloop-naar-armoede’

Voor het overige ziet de bond weinig constructieve punten. De OCTAS geeft geen oplossingen voor de hoge instroom van flexwerkers in de WIA. Het ‘Werk-staat-voorop-scenario’ in de tweede variant zou zinspelen op het afschaffen van de uitkering voor grote groepen mensen. Daarmee is het een ‘aanloop-naar-armoede’-scenario. De derde OCTAS-variant, een basisverzekering voor iedereen, vindt de bond strijdig met het pensioenakkoord waarin een verzekering arbeidsongeschiktheid voor zzp’ers is afgesproken. Tenslotte ontbreekt het de OCTAS aan concrete aanbevelingen voor jonggehandicapten en mensen met een chronische aandoening.

Het nieuwsbericht van de FNV:

FNV schrikt van eindrapport OCTAS over WIA en Wajong / ‘Afbraak van sociale zekerheid tolereren we niet’

 

/////////

Geplaatst 6 maart 2024:

‘Goede voorstellen’ Het Verbond van Verzekeraars meent dat OCTAS met goede voorstellen voor de knelpunten komt. Het wil voorrang laten geven aan het wegnemen van knelpunten in de uitvoering, boven een tijdrovende en ingrijpende verbouwing van het stelsel als geheel. Op het punt van re-integratie en preventie kan de private markt een waardevolle bijdrage leveren.

 

/////////

Geplaatst 1 maart 2024:

Reactie op Octas: werkgeversorganisaties missen aandacht voor eerste twee ziektejaren; het knelt voor kleine bedrijven

Rapporten, info over Octas-leden etc,: het is te vinden op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid