‘Voorbereiden van gesprekken werknemer met bedrijfsarts’

“Het behouden van de huidige (hybride) vormgeving van het stelsel, waarbij werkgevers verantwoordelijk zijn voor twee jaar loondoorbetaling en tien jaar WGA (in geval de werkgever eigenrisicodrager is).” Dat wil het Verbond van Verzekeraars.

Het kabinet stelde de OCTAS in, de onafhankelijke commissie toekomst arbeidsongeschiktheidsstelsel, voor een advies in het eerste kwartaal van 2024. Het Verbond is een van de organisaties die een ‘position paper’ publiceert. In hoofdlijnen willen de verzekeraars behoud van het bestaande met verbeteringen op onderdelen. Zoals:

o Meer activerende werking van het stelsel door het stimuleren van preventie en reintegratie, extra aandacht voor begeleiding “tijdens de eerste ziektefase”.

o Ondersteunen van werknemers bij benutten van hun resterende verdiencapaciteit.

o Effectiever en eenvoudiger maken van het tweede spoor, met name door beperken van “reële en gepercipieerde risico’s voor de werknemer en de beoogde nieuwe werkgever”. Detachering is daarbij een middel.

o Betere samenwerking tussen de arbeidsgerelateerde zorg en de reguliere zorg, door beter gebruik van informatie van andere medici.

o Taakdelegatie bij verzekeringsartsen.

Meer regie werknemers

Ook over de bedrijfsarts spreken de verzekeraars zich uit. Ze doen met o.a. het UMC Groningen onderzoek naar het vergroten van de eigen regie van werknemers “.. door het vroegtijdig aanbieden van extra gespreksmomenten, gericht op het voorbereiden van gesprekken met bedrijfsarts en leidinggevende, het leren kennen van wet- en regelgeving en het betrekken van de sociale omgeving. Werknemers vergroten hiermee hun kansen op een snellere re-integratie.”

Het nieuwsbericht van het Verbond

Foto Verbond van Verzekeraars