Subsidie voor duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden? Individuele werkgevers kunnen een aanvraag doen van 1 september tot en met 30 november 2023. Dit is een verruiming van de MDIEU, de maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden; die stond alleen open voor aanvragen van gezamenlijke werkgevers- en werknemersorganisaties.

De ruimere mogelijkheden blijken uit een voorgenomen regeling van Carola Schouten, Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. Deze staat tot 20 maart 2023 op internet voor commentaar. Na verwerking daarvan verschijnt de definitieve versie, naar verwachting tijdig voor 1 september.

Algemeen doel van de MDIEU is zoveel mogelijk mensen gezond werkend hun pensioen laten bereiken. Daarvoor kunnen werkgevers subsidie aanvragen, voor steun van uitvoeren van acties. Dat betreft steun voor werknemers voor wie langer doorwerken te zwaar is. Maar oogmerk is vooral versterken van acties voor duurzame inzetbaarheid, in vier categorieën:

– Het gezond, veilig en vitaal werken bevorderen.

– Het goed werkgeverschap en opdrachtgeverschap bevorderen.

– Een leven lang ontwikkelen én de arbeidsmobiliteit van werkenden stimuleren.

– De bewustwording bij werkenden bevorderen, zowel van DI als van de eigen regie op de loopbaan.

De komende verruiming betreft niet alleen de aanvragende partij. Het drempelbedrag, de minimaal aan te vragen subsidie, is voor individuele werkgevers € 75.000 (in plaats van € 125.000 voor sectororganisaties). Er geldt geen maximumbedrag per subsidieaanvraag. Wel wordt het aangevraagde bedrag getoetst op proportionaliteit. Deze drempel beoogt voldoende schaalgrootte van acties te garanderen.

Er is totaal aan subsidie beschikbaar € 7,5 miljoen voor aanvragen tot € 300.000 resp. € 75 miljoen voor aanvragen van € 300.000 en hoger.

Belangrijke punten uit de voorgenomen regeling

Het activiteitenplan moet gebaseerd zijn op een bedrijfsanalyse (op te nemen in de aanvraag) over de knelpunten rondom duurzame inzetbaarheid en zwaar werk binnen het bedrijf. Dit mag een vertaling zijn van een bestaande sectoranalyse naar de situatie van de organisatie. Er is € 5000 voor beschikbaar.

De aanvraag moet blijk geven van betrokkenheid van werknemers in de arbeidsorganisatie bij de voorgenomen activiteiten.

Het ministerie van SZW doet nog een onderzoek naar een realistisch maximumtarief voor in te huren externe adviseurs. Wanneer subsidieontvangers bij die inhuur op of onder het maximumtarief blijven, wordt dat tarief geacht marktconform te zijn. Dan hoeft de subsidieontvanger geen benchmark of offerte procedure meer uit te voeren.

De subsidieontvanger moet cofinancieren, dat wil zeggen, zelf ook geld in de activiteiten steken. Dat gaat om 50% van de subsidiabele kosten voor duurzame inzetbaarheid en 75% van de subsidiabele kosten voor eerder uittreden.

Het aangevraagde subsidiebedrag moet voor ten minste 25% betrekking hebben op activiteiten gericht op duurzame inzetbaarheid; subsidie is niet mogelijk voor een aanvraag alleen voor actie voor eerder uittreden; een aanvraag enkel gericht op duurzame inzetbaarheid, kan wel.

Welke externe adviseurs

De MDIEU noemt gecertificeerde arbodiensten onder de mogelijke adviseurs of mede-uitvoerders van projecten. Wat betreft individuele beroepsbeoefenaren worden onder meer de volgende genoemd:

  • Burn-out coaches
  • Leefstijl- en vitaliteitscoaches
  • Ergonomisch adviseurs/therapeuten
  • Veiligheids(des)kundigen
  • Arbo-adviseurs en -coördinatoren, personeelsfunctionarissen
  • Arbeidsdeskundigen
  • Human performance consultants
  • Preventiemedewerkers
  • Inzetbaarheidscoaches

Aanvragen?

Aan wie aanvragen overweegt, is aan te raden zich alvast te oriënteren op het subsidieportaal van de SZW-directie Uitvoering van Beleid

Informatie over subsidiabele activiteiten in de ‘menukaart’ van de MDIEU

De internetconsultatie

illustratie szw