“Bij ziekte is de inzet primair gericht op herstel en terugkeer van de werknemer. Om de loondoorbetaling bij ziekte te verbeteren, richt de re-integratie zich in het tweede jaar -in lijn met het SER-advies- in principe op het tweede spoor, waarbij de instroom in de WIA zoveel mogelijk wordt beperkt.” En: “Ook trekken we €300 mln per jaar uit voor lastenverlichting van het mkb via loondoorbetaling bij ziekte.” Dat staat op blz. 24 resp. 23 van “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst”, het coalitieakkoord 2021 – 2025 van VVD, D66, CDA en ChristenUnie,

Dat verrast niet. Andere punten met relevantie voor de arbosector zijn evenmin verrassend. Vaak is sprake van overleg met sociale partners, uitvoering van gemaakte afspraken zoals het Pensioenakkoord, handelen in lijn met het SER MLT-advies (arbeidscontracten beter reguleren), ‘Borstlap’ als een van de leidraden.

Uitwerking

Daarmee valt de paragraaf “Arbeidsmarkt en inkomen” in het akkoord binnen de formule die informateur Koolmees noemde: veel behoeft uitwerking, de ministers nemen daarvoor het voortouw. In het voorjaar, met ook duidelijkheid over kosten en de financiële kaders, vallen nadere beslissingen. Tot dan blijft er veel onduidelijkheid over het “hoe” van vernieuwing van de arbeidsmarkt. Op het oog zijn vele formuleringen in het stuk veelbelovend, zoals “In totaal investeren we € 500 mln per jaar in het hervormen van de arbeidsmarkt, reïntegratie en het aanpakken van armoede en schulden.” (blz 23) De lopende maatregelen beslaan al veel geld. Is er sprake van “nieuw geld”? Meer in de KoM-nieuwsbrief van maandag 20 december.

Het coalitieakkoord