Ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, het zijn woorden die niet voorkomen in het document “Hoop, lef en trots”. Dit “Hoofdlijnenakkoord 2024 – 2028” van de formerende partijen bevat in z’n 26 pagina’s geen duidelijke informatie voor de arbosector.

Dat was overigens al te verwachten, toen de PVV, VVD, NSC en BBB kozen voor een akkoord op tien hoofdpunten, als basis voor een regeerakkoord door het nieuwe kabinet. “Bestaanszekerheid en koopkracht” is een van die tien. Het bevat mogelijk aanwijzingen met rechtstreekse impact voor arbodienstverlening-in-ruime zin.

Het akkoord is gepubliceerd om 02.00 uur op 16 mei. Eerste indrukken over wat de arbosector direct raakt zijn de navolgende.

 

Bestaanszekerheid en koopkracht

Onder dit eerste hoofdpunt lijkt relevant de passage: “Zekerheid op de arbeidsmarkt wordt gestimuleerd, bijvoorbeeld voor echte zelfstandigen (zzp’ers) in het zelfstandigenbeleid en door regulering van de uitzendsector. Daarnaast streven we naar meer vaste contracten voor werknemers. Daartoe wordt de wetsbehandeling van de Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (VBAR) en de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (WTTA) voortgezet.”

KoMmentaar

Dit geeft vooral de indruk dat de komende minister van SZW minder ambitie hoeft te hebben dan minister Van Gennip. Het blijft open of hij of zij zich schaart achter het wetsvoorstel – nu aanhangig bij de Eerste Kamer – voor een verplichte vertrouwenspersoon bij werkgevers met tien of meer werknemers. Regeerakkoorden van Rutte-III en -IV spraken nog over het op hoofdlijnen volgen van rapporten als dat van Borstlap; zulke indicaties ontbreken nu, zoals over het advies van de onafhankelijke commissie toekomst arbeidsongeschiktheidsstelsel.

 

Arbeidsomstandigheden

De term arbeidsomstandigheden komt alleen voor in de zinsnede “Om arbeidsmigratie tegen lage lonen en onder slechte arbeidsomstandigheden te beperken worden maatregelen getroffen”. De voornemens betreffen als nieuwe punten:

  • een tewerkstellingsvergunning voor arbeidsmigranten van buiten de EU, kennismigranten uitgezonderd;
  • een grotere verantwoordelijkheid van werkgevers voor onder meer huisvesting (eventueel op eigen terrein) en – bij langer verblijf – taalonderwijs;
  • intensiever handhaving hierop door de Arbeidsinspectie.

Bestaande acties en voornemens worden doorgezet, zoals het bestrijden van malafide uitzendbureaus.

KoMmentaar

Huisvesting van migranten op het eigen terrein van de werkgever is uiterst kwetsbaar. De vraag is hoe inzet van de Arbeidsinspectie rond migratie zich verhoudt tot inzet op arbeidsomstandigheden. Rutte-III en -IV kenden subsidies voor duurzame inzetbaarheid. De beoogde structurele bezuinigingen op de rijksdienst en rijkssubsidies, elk 1 miljard, maken bezorgd.

 

Duurzame inzetbaarheid, vroegpensioen zware beroepen

Ook deze termen ontbreken in het Hooofdlijnenakkoord en de financiële bijlage.

KoMmentaar

De PVV bepleitte in haar verkiezingsprogramma verlaging van de pensioenleeftijd naar 65 jaar. De drie vakbonden willen een vroegpensioen voor mensen in zware beroepen. Hun ultimatum aan het kabinet liep woensdag 15 mei af. De PVV kan in verlegenheid komen als ze vroegpensioen voor zware beroepen zou blokkeren.

 

Eerste reactie vanuit sociale partners

NOS-nieuws meldt dat CNV-voorzitter Fortuin spreekt van “een platte bezuiniging op werkende mensen, met name op mensen die al weinig verdienen”.

 

Er is 20 mei een aanvulling op dit nieuwsbericht verschenen, klik

 

Het Hoofdlijnenakkoord 2024 – 2028 van PVV, VVD, NSC en BBB

De budgettaire bijlage