Deze pagina leest chronologisch van beneden naar boven.

 

Terug naar themadossier Loondoorbetaling 2020: klik

 

2019, september

Loondoorbetaling terug naar zes weken? Kwaliteit op Maat zet alle argumenten voor loondoorbetaling op een rijtje

 

 

Lees het volledige document, download: 190911 KoM – Vertrouwen en verantwoordelijkheid werken https://vkom.nl/wp-content/uploads/2019/09/190911-KoM-Vertrouwen-en-verantwoordelijkheid-werken-2.pdf

 

 

 

2019, januari

Koolmees maakt 450 miljoen vrij om mkb te te compenseren voor ongewijzigde plicht loondoorbetaling

 

2018, december

Nieuw initiatief na het mislukte pensioenakkoord

Lees het volledige artikel in de extra ledenmail van de KoM 21 december 2018, https://vkom.nl/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=89&wysijap=subscriptions

Lees het themadossier ontzorg-verzekering op deze site: klik

 

2018, oktober

Uit de KoM-nieuwsbrief van 29 oktober 2018

 

2018, juli

Passen werkgevers de cao-afspraken over voorwaarden voor loondoorbetaling wel toe?

 

2018, juni

Loondoorbetaling zit werkgevers niet ernstig dwars – Arbosector kan nog veel helpen bij ervaren regeldruk verzuim  De plicht tot twee jaar loondoorbetaling aan zieke werknemers heet een rem op aanbieden van vaste contracten. Het zou het midden- en kleinbedrijf afhouden van groei. Onderzoeksbureau Panteia relativeerde dat begin 2015. .. Panteia onderzocht recent in opdracht van SZW de regeldruk die werkgevers ervaren van regelgeving van het ministerie. Door groepsgesprekken met brancheorganisaties en werkgevers maakten de onderzoekers een lijst van 18 regels. Die zijn getoetst in een telefonische uitvraag onder ruim 1000 werkgevers: heeft men met de regel te maken gehad? Hoeveel moeite heeft men daarbij ervaren (score op schaal van 1 tot 10)? De loondoorbetaling staat dan op nummer 15, met een 7,4 de op drie na minst ongunstig ervaren regel! Dat mag niet verhelen dat de top-drie van meest ongunstig ervaren regels ook met verzuim van doen heeft. Opvallend: maar heel weinig werkgevers hebben feitelijk ervaring met de twee grootste ergernissen. Beeldvorming telt kennelijk zwaar. Laat ik dan zeggen dat de arbosector met haar steun bij de top-drie een ander beeld kan bereiken. Lees het volledige artikel in de KoM-nieuwsbrief van 25 juni 2018, https://vkom.nl/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=73&wysijap=subscriptions

 

2018, juni

Lees het volledige artikel in de KoM-nieuwsbrief van 8 juni 2018: https://vkom.nl/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=72&wysijap=subscriptions

 

2018, maart

 

2017, oktober

Het regeerakkoord van Rutte-III, de KoM-nieuwsbrief van 16 oktober

Vragen rond Regeerakkoord – Strikter arbeidsongeschiktheidscriterium: een nieuwe verantwoordelijkheid voor arbodienstverleners om de kansen van de mensen in te schatten, werkgevers en werknemers te begeleiden. Collectieve verzekering bij UWV voor 25-min werkgevers tweede jaar betaling bij ziekte. Met politieke wil kan nieuwe wetgeving met een half jaar in het Staatsblad staan. Maar ook zijn er tijdrovende voetangels en klemmen in polder & politiek. Hebben werkgevers gedacht aan snel premies ophoesten? Is UWV klaar voor de uitvoering? Wat wordt de opstelling van de vakbeweging? Talloze cao’s regelen hogere loondoorbetaling dan het wettelijk verplichte. De komende collectieve verzekering doorkruist dat (valt aan te nemen) voor het 2e jaar bij 25-min werkgevers. Lees de volledige nieuwsbrief: https://vkom.nl/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=48&wysijap=subscriptions

 

2017, oktober

Het regeerakkoord van Rutte-III, uit de extra KoM-nieuwsbrief van 10 oktober

 

2015, december

Het CDA verrast met een plan voor niet meer dan acht weken loondoorbetaling.

2015, oktober

Kleine bedrijven onevenredig belast door 2e jaar loondoorbetaling,

Jan Warning, dan directeur van paritaire instelling Arbouw, toont aan dat het 2e jaar loondoorbetaling een enorme last betekent voor de kleinste bedrijven. Verzekeren geeft soulaas. Maar, zo vraagt hij: moeten we dat en de hogere verzuimcijfers accepteren? “Zijn de omstandigheden waaronder kleine bedrijven opereren iets onveranderlijks, kunnen zij de verantwoordelijkheid niet waarmaken en moet de samenleving hen compenseren? Of moeten we streven naar meer preventie, goede verzuimbegeleiding en betere reïntegratie in het kleinbedrijf?” Download het volledige artikel: 151013 JWarning over 2e jaar MKB Streven naar minder verzuim kleinbedrijf

 

2015, mei

Werkgevers hebben begrip voor loondoorbetaling

Kamercommissie SZW wil het mkb ontlasten

Bij 82 procent van de werkgevers is er begrip voor de loondoorbetalingsverplichting. Er zijn vrijwel geen werkgevers die het liefst het loon meteen stopzetten bij ziekte. Dat blijkt in onderzoek van Panteia. Aan de werkgevers is gevraagd welk loon ze bij een (langdurig) ziektegeval zelf zouden betalen als er geen plicht zou zijn. Gemiddeld noemen ze een percentage van 145% over twee jaar, dus boven het wettelijk minimum van 140%, maar beneden de meestal door de cao verplichte 170%.

In de kamercommissie voor SZW van 21 mei pleiten zeven partijen voor verlichting van het mkb wat betreft loondoorbetaling. Er gaan vele definities van mkb rond, vele varianten van loondoorbetaling, waaronder een verplichte verzekering na 6 maanden. Minister Asscher toont een ‘positieve grondhouding’ voor met name het mkb. Hij wil dit bezien in samenhang met trajecten als herziening van het belastingstelsel en het Integraal Beleidsonderzoek zzp’ers.

De KoM-nieuwsbrief signaleert dat transparantie bij verzuimverzekeringen nogal eens ontbreekt.

Lees de volledige KoM-nieuwsbrief van 27 mei 2015: https://vkom.nl/wp-content/uploads/2018/01/KoM-nieuwsbrief-2015-05-27-Kabinet-beziet-loondoorbetaling-in-brede-contekst.pdf

 

2014  verzuim 3,8%, instroom WIA 37.000, waarvan 54% vangnetters

2013  Literatuurreview Cuelenaere en Veerman: “Momenteel lijkt de verlengde instroomselectie (personeel aannemen in tijdelijke dienst en vervolgens selectie op gezondheid bij verlenging van contract) een hoge vlucht te nemen. Uit het vacatureonderzoek van UWV Werkbedrijf blijkt dat in 2011 bijna géén werknemers meer direct in vaste dienst zijn genomen..” “Werkgevers voelen zich wel voor een zekere periode verantwoordelijk … dat werkgevers gemiddeld over een periode van minder dan twee jaar deze verantwoordelijkheid realiseren.”

2013  instroom WIA 36.000, waarvan 51% vangnetters

2013  CNV-voorzitter Smit bepleit: in ieder geval voor mkb loondoorbetaling beperken tot een jaar, voorkeur voor weer (publiek) verzekeren. ‘Kleine bedrijven durven nauwelijks mensen aan te nemen’.

2013  Begrotingsakkoord 2013, kabinet en constructieve oppositie: “Er komt een onderzoek naar knelpunten van loondoorbetaling .. en naar mogelijkheden om de solidariteit te bevorderen onder MKB-werkgevers, bijvoorbeeld door het verhogen van de verzekeringsgraad door middel van private herverzekering of collectieve fondsen voor MKB-werkgevers.” Rapporten verschijnen begin 2015

2012  Verkiezingsprogramma’s PvdA en SP: één jaar loondoorbetaling.

2010  verzuim 4,2%

2006  Evaluatie Wet Verlenging Loondoorbetaling bij Ziekte. Minister de Geus: “De Wet VLZ heeft deze [WVP] impuls versterkt, onder meer door werkgevers en werknemers de mogelijkheid te bieden ook in het tweede ziektejaar gebruik te kunnen maken van de re-integratie-instrumenten die via de Wvp zijn ingevoerd. …  De daling van het ziekteverzuim en de forse daling van het aantal aanvragen in het kader van de WAO of WIA in de periode 2002–2005 ondersteunt het uitgangspunt van de Wet VLZ dat door het plegen van voldoende re-integratie-inspanningen wordt gekomen tot een snelle werkhervatting door de zieke.”

2006  Evaluatie Wet Verbetering Poortwachter. Bureau Astri: ‘trendbreuk in verzuim- en WAO-indicatoren’, ‘verzuimdaling meer dan alleen conjunctuureffect’, ‘vangnetters en extra de werklozen hoogrisicogroep WAO’

2006  68% werkgevers verzekerd voor loondoorbetaling, voornamelijk mkb; het betreft ongeveer een derde van de werknemers

2006 en volgende jaren is het verzuim stabiel op ongeveer 4% (tot 2018, een stijging tot 4,3%). De jaarlijkse instroom in arbeidsongeschiktheidsregelingen is sinds 2006 om en nabij 0,5% van de werknemers, een derde van wat het in de jaren ’90 was: het ‘WIA-mirakel’

2006  instroom WAO+WIA 32.000

2005  verzuim 4,1%

2004  Wet Verlenging Loondoorbetaling bij Ziekte gaat in werking: werkgevers moeten in twee jaar tenminste 140% van loon doorbetalen; in meeste cao’s wordt dat 170%

2003  59% werkgevers verzekerd voor loondoorbetaling

2002  instroom WAO 92.000

2002  Wet Verbetering Poortwachter, krijgt effect per 2003

2002  SER adviseert unaniem tot twee jaar loondoorbetaling

1996  80% werkgevers verzekerd voor loondoorbetaling

1996  verzuim 4,7%

1996  Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsverplichting Bij Ziekte: bij ziekte van werknemer maximaal 52 weken 100% van het loon. Geen verbod meer op verzekeren van risico van ziekte bij een verzekeraar

1994  Wet Terugdringen Ziekteverzuim / Arbo: twee weken loondoorbetaling voor bedrijven tot en met 15 werknemers, zes weken voor grotere bedrijven; daarna komt werknemer in Ziektewet.

1990  verzuim 7%

1989  785.000 AAW’ers en WAO’ers

1980  verzuim 10%

Deze pagina is gemaakt 12 februari 2020     Terug naar themadossier Loondoorbetaling 2020: klik