Eerste versie BAR gereed: één begrippenkader voor arbeidsbelastbaarheid en re-integratie
Volgende fase: instrument testen en verder ontwikkelen

Bij de re-integratie van een zieke werknemer hebben bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen ieder een eigen rol. De communicatie is niet altijd optimaal, omdat de beroepsgroepen soms andere begrippen hanteren of deze anders gebruiken. Dit kan effectieve re-integratie van de werknemer in de weg staan. Om dit te verbeteren heeft Amsterdam UMC, met subsidie van het ministerie van SZW, de Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid & Re-integratie (BAR) leidraad ontwikkeld, die een aantal kernbegrippen scherp definieert. Onderdeel van de leidraad is de eerste versie van het nieuwe BAR-instrument. Iedereen die dat wil, kan er nu alvast een eerste blik op werpen.

Planning

·         Voorjaar/zomer 2021: eerste versie BAR gelanceerd. Artsen en arbeidsdeskundigen kunnen instrument en leidraad inzien. Eerste blik werpen op dit instrument in ontwikkeling? Klik dan hier voor de pdf.

·         Najaar 2021-2025: onderzoeksconsortium doet vervolgonderzoek en werkt aan doorontwikkeling en validatie BAR-instrument en leidraad, begrippen- en referentiekader.

·         Op komst: nadere informatie over hoe je bij kunt dragen aan doorontwikkeling BAR.

Effectiever re-integreren door beter te communiceren

Als de re-integratie complexer wordt, is eenduidige communicatie essentieel. Tussen professionals onderling, maar ook tussen professionals en werkgever en werknemer. Het is van belang dat bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen eenzelfde begrippenkader hanteren. Over beperkingen, maar vooral ook over mogelijkheden: onder welke voorwaarden kan iemand effectief re-integreren? Vanuit die gedachte zijn het BAR-instrument en de bijbehorende leidraad ontwikkeld.

Gemeenschappelijke taal, juist vanwege eigen referentiekader
Het BAR-instrument beschrijft mogelijkheden, beperkingen en voorwaarden voor (ander) werk op een eenduidige manier. Bedrijfs- en verzekeringsartsen praten soms langs elkaar heen, omdat ze een ander perspectief en andere focus hebben: re-integratiebegeleiding versus claimbeoordeling. Juist daarom is het belangrijk dat de verschillende beroepsgroepen mogelijkheden, beperkingen en voorwaarden op dezelfde manier beschrijven. Ook voor arbeidsdeskundigen in de private sector, die aan de hand van de beoordeling van de bedrijfsarts re-integratieactiviteiten kunnen inzetten. En voor arbeidsdeskundigen van het UWV, die bij de WIA-aanvraag moeten toetsen of aan de re-integratieverplichtingen is voldaan. Bij de ontwikkeling was er dan ook veel aandacht voor de kernbegrippen, het referentiekader en de items uit het instrument. De begrippen zijn gedefinieerd in samenwerking met een expertpanel met professionals uit alle beroepsgroepen.

Geënt op ICF, met meer ruimte voor toelichting

Vanuit de kernbegrippen en het referentiekader ontwikkelden onderzoekers van het Amsterdam UMC de leidraad en instrument beoordeling belastbaarheid en re-integratie. Het instrument is geënt op de internationale classificatie ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health). De ICF wordt ook elders in de geneeskunde gebruikt om het menselijk functioneren te beschrijven in relatie tot gezondheid(sproblemen). Deze classificatie biedt ruimte voor het duiden van de samenhang met externe en persoonlijke factoren.

Voor bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en verzekeringsarts

De bedrijfsarts kan belastbaarheid en re-integratie nauwkeurig beschrijven en specificeren. Ook kan hij bevindingen kwijt over persoonlijke en sociale factoren. Met inachtneming van de privacy van de werknemer. De focus van het BAR-instrument ligt op re-integratie. De bedrijfsarts maakt vanuit zijn professionaliteit de afweging of, hoe en wanneer hij het instrument inzet. Arbeidsdeskundigen krijgen hiermee inzicht in de belastbaarheid en kunnen bepalen welk werk past of – eventueel met aanpassingen – passend te maken is. Voor verzekeringsartsen kan het instrument inzicht geven in het verloop van de belastbaarheid en de re-integratiemogelijkheden gedurende de verzuimperiode.

En nu?
Het BAR-instrument en de bijbehorende leidraad hebben een wetenschappelijke basis en zijn tot stand gekomen met input van de betrokken beroepsgroepen. Dit voorjaar deelden circa 150 artsen en arbeidsdeskundigen in proefateliers hun eerste bevindingen met het instrument. Het BAR-instrument is volgens de eerste reacties een stap vooruit ten opzichte van instrumenten die nu gebruikt worden. Met deze eerste versie is een belangrijke eerste stap gezet. Tegelijkertijd is de BAR als instrument nog volop in ontwikkeling. Volgens de planning start een onderzoeksconsortium dit najaar – in het kader van het ZonMw-programma Verbetering kwaliteit poortwachtersproces – met doorontwikkeling en validering van het instrument; de beroepsverenigingen NVAB, NVvA en NVVG werken hieraan mee. Hierbij moet meer ruimte ontstaan voor denken en werken vanuit mogelijkheden, de nodige voorwaarden, hulpmiddelen en aanpassingen én de toepasbaarheid door onder andere werknemer en werkgever. Later dit jaar volgt nadere informatie over hoe je zelf kunt bijdragen aan de doorontwikkeling.

Dit bericht is onderdeel van de gezamenlijke communicatie door de drie betrokken beroepsverenigingen NVABNVvA en NVVG. Met elkaar informeren we je de komende tijd over de ontwikkeling van het BAR-instrument.

Download PDF versie van BAR-instrument: BAR 12-05-2021

 

Kwaliteit op Maat ziet het huidige instrument met nadruk als een eerste versie. In het najaar van 2021 start een onderzoeksconsortium met de doorontwikkeling van instrument en leidraad. Waarbij voor KoM belangrijke elementen zijn die worden meegenomen:

  • Focus op mogelijkheden in plaats van op beperkingen, meer dan in de eerste versie.
  • Begrijpelijkheid van het instrument voor werkgever, werknemer of andere professionals op het gebied van arbeid en gezondheid (in taakdelegatie) en tweede spoor.