In mei 2021 is de eerste release van de Beschrijving van Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratie (BAR) opgeleverd. Wij zien deze ‘1.0’-versie van het BAR-instrument als een belangrijke eerste stap richting een gezamenlijke taal met een eenduidig begrippenkader voor bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen. Samen met de beroepsverenigingen NVAB, NVVG en NVvA, de brancheorganisaties OVAL en UWV willen wij als Kwaliteit Op Maat actief bijdragen aan de doorontwikkeling van dit instrument. Hoe we dat gaan doen is vastgelegd in deze gezamenlijke intentieverklaring.

Intentieverklaring
Samen werken aan doorontwikkeling BAR, samen werken aan succesvolle verzuimbegeleiding en re-integratie

Als bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen zetten we ons in voor de duurzame inzetbaarheid en de gezondheid van werkenden. Liefst preventief. Als mensen toch uitvallen, streven we naar succesvolle re-integratie. In het proces van verzuim en re-integratie is de bedrijfsarts, na uiteraard werkgever en werknemer zelf, als eerste aan zet. Deze beschrijft, vanuit diens brede verantwoordelijkheid voor adequate sociaal-medische begeleiding, of en in hoeverre er medische beperkingen zijn om te werken. De focus ligt op een goede probleemanalyse, het wegnemen van belemmeringen en benutten van mogelijkheden voor re-integratie in de context van het eigen werk. Als de re-integratie stagneert of zelfs dreigt uit te monden in (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid, is ook de expertise van arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen nodig.

Bij de re-integratie hanteren we als beroepsgroepen soms andere begrippen of gebruiken we begrippen anders. Bij iedereen is er daarom behoefte aan een instrument dat de belastbaarheid en mogelijkheden voor re-integratie eenduidig vastlegt. Hiervoor wordt de Beschrijving van Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratie (BAR) ontwikkeld. De eerste release van dit wetenschappelijk onderbouwde instrument, de ‘BAR 1.0’, is in mei 2021 opgeleverd.

Belangrijke eerste stap
Wij zien ‘BAR 1.0’ als een belangrijke eerste stap in de ontwikkeling van een gemeenschappelijke taal met een eenduidig begrippenkader. We zijn ervan overtuigd dat de BAR na volledige ontwikkeling kan bijdragen aan succesvolle verzuimbegeleiding en re-integratie. Vanuit die overtuiging:

  • Werken we samen aan eenduidige communicatie over de BAR. We ontwikkelen en onderhouden samen o.a. een reeks Frequently Asked Questions (FAQ’s) over het instrument en de verdere ontwikkeling hiervan;
  • Zetten we mensen en middelen in voor het vervolgonderzoek naar de BAR dat in 2022 start;
  • Roepen we leden en professionals op om actief mee te werken aan pilots, trainingen en intervisie.

Constructief en kritisch
BAR 1.0 is een instrument in ontwikkeling. Het is nog niet ‘af’. Bij de doorontwikkeling van het instrument kijken wij constructief en kritisch naar zaken als:

  • De mate waarin het instrument het denken in mogelijkheden bevordert en het adviseren in oplossingen stimuleert;
  • De manier waarop de bedrijfsarts belastbaarheid en re-integratiemogelijkheden kan specificeren en detailleren en de ruimte die er is voor professionele adviezen over voorwaarden voor werkhervatting;
  • Hoe de multifactoriële benadering van het ICF-model in het instrument is verwerkt;
  • De bruikbaarheid van het instrument tijdens het gehele re-integratietraject;
  • De begrijpelijkheid en bruikbaarheid van het instrument voor andere belanghebbenden, zoals werkgevers, werknemers en iedereen die professioneel bij re-integratie betrokken is.

Namens NVAB

Gertjan Beens

Namens NVvA

Bert van Swam

Namens NVVG

Rob Kok

Namens UWV

Ronald Broeders

Namens OVAL

Petra van de Goorbergh

Namens Kwaliteit op Maat

Rolf de Vries

 

Zie ook het KoM-webinar 16 juni 2021 over het BAR-instrument